EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ
І. В. Свиноус, О. І. Слободенюк, Н. М. Присяжнюк, О. Ю. Гаврик, В. О. Соколовський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.20

УДК: 657.1:502.1

І. В. Свиноус, О. І. Слободенюк, Н. М. Присяжнюк, О. Ю. Гаврик, В. О. Соколовський

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ

Анотація

Зростання значення екологічної інформації в процесі прийняття економічних рішень зацікавленими особами, а також забезпечення сталого розвитку корпорацій зумовило виникнення екологічного обліку. Попри кілька десятиліть його розвитку, багато теоретичні, організаційні та методичні положення залишаються недостатньо розробленими. Відсутність єдності поглядів вчених і практиків щодо місця екологічного обліку в системі видів обліку багато в чому обумовлено дискусійним характером думок про поняття екологічного обліку, його предмет, об'єкти, методи та ін.
Сучасна система інформації про природоохоронну діяльність різко відстає від потреби в ній, що значно гальмує подальше вдосконалення чинного механізму природокористування. Очевидно, що для ефективності природоохоронних заходів, необхідний точний облік екологічних витрат і результатів природоохоронної діяльності, причому використовувати доцільно тільки такі показники, за якими ведеться достовірний облік.
Екологічна інформація має бути викладена в двох аспектах: кількісно-якісному; затратно-вартісному.
Кількісно-якісний аспект передбачає, що повинні бути виміряні і визначені дані про добутих і використовуваних природних ресурсах, виміряні скиди і викиди забруднюючих речовин, а також виявлено їх конкретні види, визначено їх обсяги. Затратно-вартісний аспект пов'язаний з вартісним виразом заборгованості за користування природними ресурсами.
Виділення окремим рядком основних засобів, пов'язаних з природоохоронною діяльністю, дозволить отримати всебічний аналіз динаміки їх розвитку. Окремі основні засоби не можна однозначно ідентифікувати як пов'язані з природоохоронною діяльністю або з виробничим процесом. Такі основні засоби доцільно віднести до однієї з груп за ступенем значущості цього об'єкта для кожного з процесів.
Екологічний облік є частиною традиційної облікової системи економічного суб'єкта, що включає оперативний, бухгалтерський і статистичний облік, і може здійснюватися як окремо, так і в системі соціального обліку. Практичне використання результатів дослідження може багато в чому сприяти більш достовірного визначення результативності та ефективності екологічної діяльності корпорацій.

Ключові слова: екологічний облік; екологічна звітність; екологічна діяльність; об'єкт екологічного обліку; суб'єкт екологічного обліку; соціальний облік.

Література

1. Рио-де-Жанейрская декларация ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. URL: http://www.un.org/ru.
2. Плахтій Т.Ф., Драчук В.Ю. Екологічний податок: порядок оподаткування та відображення в системі бухгалтерського обліку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 5. С. 143—158.
3. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки: монографія. Житомир: ЖДТУ. 2010. 440 с.
4. Василець М.В. Тенденції розвитку екологічного аудиту. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2018. № 6. С. 109—119.
5. Екологічний, інтелектуальний і людський капітал в теорії бухгалтерського обліку [Текст]: монографія / Т.В. Давидюк [та ін.]; Житомирський держ. технологічний ун-т. Житомир: ЖДТУ, 2015. 480 с.
6. Замула І.В., Шигун М.М. Аналітична модель бухгалтерського обліку екологічної діяльності. Вісник національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Відп. ред. д.е.н., проф. Кузьмін О.Є. 2015. № 647. С. 337—343.
7. Лега О.В., Яловега Л.В., Прийдак Т.Б. Екологічний податок: особливості обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових змін. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2017. Вип. 185. С. 231—242.
8. Шмигель О.Є. Екологічний облік як інструмент управління природоохоронною діяльністю підприємства. Інноваційна економіка. 2018. № 5—6. С. 117-—125.
9. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві. Агроекологічний журнал. 2018. № 2. С. 18—23.
10. Вороновська О. Сутність і розвиток екологічного обліку. Галицький економічний вісник. 2017. № 2 (31). С. 195—200.
11. Замула И.В., Липова А.Л. Бухгалтерский учет экологических обязательств потребителей. Международный бухгалтерский учет. 2014. № 22. С. 55—63.
12. Замула И.В., Травин В.В. Экологическая рента: идентификация в бухгалтерском учете и порядок распределения. Международный бухгалтерский учет. 2017. № 14. С. 46—55.
13. Сахно Л.А. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи обліку на підприємстві. Облік і фінанси АПК. 2015. № 1. С. 89—92.
14. Вегера С.Г. Учет экологической и антиэкологической земельной ренты как фактор обеспечения устойчивого землепользования. Международный бухгалтерский учет. 2017. № 40. С. 31—45.
15. Лень В., Колівешко О. Екологічні збитки, витрати та втрати: поняття, зміст. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 2. С. 11—18.
16. Масько Л.В. Методики аудита операций с экологическими активами и обязательствами. Аудиторские ведомости. 2014. № 4. С. 63—75.
17. Голик В.Р. Управлінський екологічний облік як складова управління підприємством. Економічний форум. 2018. № 3. С. 240—243.
18. Пелиньо Л.М. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку та його важливе значення в сфері охорони довкілля. Екологія довкілля: Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 2008. Вип. 18.2. С. 70—75.
19. Штик Ю.В., Щуренко М.В., Панасенко А.О. Екологічний облік: об'єкти, методи та звітність. Соціальна економіка. 2018. Вип. 56. С. 233—239.
20. Пелиньо Л.М. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку та його важливе значення у сфері охорони довкілля. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.2. С. 70—75.
21. Кожухова О.С. Экологический учет и экологический контроллинг: взаимосвязь и интеграция. Управление экономическими системами. URL: http://uecs.ru/uecs-39— 392018/item/1165-2018-03-26-11-23-42 (дата звернення: 27.11.2018).
22. Чугрій Н.А., Чугрій Г.А. Екологічний облік: передумови та перспективи впровадження на підприємствах України. Збалансоване природокористування. 2018. № 3. С. 50—56.

I. Svynous, O. Slobodeniuk, N. Prysiazhniuk, O. Gavryk, V. Sokolovsky

ТHEORETICAL PRINCIPLES OF ECOLOGICAL ACCOUNTING DEVELOPMENT

Summary

The growing environmental information importance in the process of economic decision by stakeholders, as well as ensuring the sustainable development of corporations caused the emergence of environmental accounting. Despite several decades of its development, many theoretical, organizational and methodological positions remain underdeveloped. The absence of opinion unity of scientists and practitioners regarding the place of environmental accounting in the system of accountingtypes caused a debatable nature of ideas about the environmental accounting concept, its subject, objects, methods and others.
The existing system of information on environmental activities less the need for it, which significantly degrades the further improvement of the nature management current mechanism. It is obvious that for the effectiveness of environmental measures, it is necessary to accurately account for environmental costs and results of environmental activities. It is advisable to use only those indicators on which reliable accounting is conducted.
Environmental information should be presented in two aspects: quantitative and qualitative; cost and effective.
Quantitative and qualitative aspect prognosticates the information availability of the extraction and use of natural resources, discharges and emissions of pollutants. Their specific types are detected, their volumes are defined. The cost and value aspect is related to the debtcost expression for the use of natural resources.
Emphasis of basic instrumentalities separately related to environmental activities will allow to obtain a comprehensive analysis of their development dynamics. Separate basic instrumental itiescannot be unambiguously identified as related to environmental activities or the production process. Such basic instrumental itiesshould be assigned to one of the groups according to the degree of importance of this object for each of the processes.
Environmental accounting is part of the traditional accounting system of an economicsubject, which includes operational, accounting and statistical accounting. It can be carried out both separately and in the system of social accounting. The practical use of the research results contributes to a more reliable determination of the effectiveness and efficiency of environmental activities of corporations.

Keywords: ecological accounting; ecological reporting; ecological activity; object ofecological accounting; subject ofecological accounting; social accounting.

References

1. UN (1992), "UN Rio Declaration on Environment and Development", available at: http://www.un.org/ru (Accessed 15 July 2021).
2. Plakhtij, T.F. and Drachuk, V.Yu. (2019), "Environmental tax: the order of taxation and reflection in the accounting system", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 5, pp. 143—158.
3. Zamula, I.V. (2010), Bukhhalters'kyj oblik ekolohichnoi diial'nosti u zabezpechenni stijkoho rozvytku ekonomiky [Accounting for environmental activities in ensuring sustainable economic development], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
4. Vasylets', M.V. (2018), "Trends in environmental audit", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 6, pp. 109—119.
5. Davydiuk, T.V. (2015), Ekolohichnyj, intelektual'nyj i liuds'kyj kapital v teorii bukhhalters'koho obliku [Environmental, intellectual and human capital in the theory of accounting], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
6. Zamula, I.V. and Shyhun, M.M. (2015), "Analytical model of accounting for environmental activities", Visnyk natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 647, pp. 337—343.
7. Leha, O.V. Yaloveha, L.V. and Pryjdak, T.B. (2017), "Environmental tax: features of accounting and taxation in the context of regulatory changes", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 185, pp. 231—242.
8. Shmyhel', O.Ye. (2018), "Environmental accounting as a tool for managing environmental activities of the enterprise", іnnovatsijna ekonomika, vol. 5—6, pp. 117—125.
9. Zhuk, V.M. (2018), "Environmental aspects of accounting in agro-industrial production", Ahroekolohichnyj zhurnal, vol. 2, pp. 18—23.
10. Voronovs'ka, O. (2017), "The essence and development of environmental accounting", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 2 (31), pp. 195—200.
11. Zamula, Y.V. and Lypova, A.L. (2014), "Accounting for environmental obligations of consumers", Mezhdunarodnyj bukhhalterskyj uchet, vol. 22, pp. 55—63.
12. Zamula, Y.V. and Travyn, V.V. (2017), "Environmental rent: identification in accounting and distribution procedure", Mezhdunarodnyj bukhhalterskyj uchet, vol. 14, pp. 46—55.
13. Sakhno, L.A. (2015), "Environmental accounting and audit in reforming the traditional accounting system at the enterprise", Oblik i finansy APK, vol. 1, pp. 89—92.
14. Vehera, S.H. (2017), "Consideration of ecological and anti-ecological land rent as a factor in ensuring sustainable land use", Mezhdunarodnyj bukhhalterskyj uchet, vol. 40, pp. 31—45.
15. Len', V. and Koliveshko, O. (2014), "Environmental losses, costs and losses: concept, content", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 2, pp. 11—18.
16. Mas'ko, L.V. (2014), "Techniques for auditing transactions with environmental assets and liabilities", Audytorskye vedomosty, vol. 4, pp. 63—75.
17. Holyk, V.R. (2018), "Management environmental accounting as a component of enterprise management", Ekonomichnyj forum, vol. 3, pp. 240—243.
18. Pelyn'o, L.M. (2008), "The place of environmental accounting in the modern accounting system and its importance in the field of environmental protection", Ekolohiia dovkillia: Naukovyj visnyk Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vol. 18.2, pp. 70—75.
19. Shtyk, Yu.V. Schurenko, M.V. and Panasenko, A.O. (2018), "Environmental accounting: objects, methods and reporting", Sotsial'na ekonomika, vol. 56, pp. 233—239.
20. Pelyn'o, L.M. (2008), "The place of environmental accounting in the modern accounting system and its importance in the field of environmental protection", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 18.2, pp. 70—75.
21. Kozhukhova, O.S. (2018), "Environmental accounting and environmental controlling: relationship and integration", Upravlenye ekonomycheskymy systemamy available at: http://uecs.ru/uecs-39-392018/item/1165-2018-03-26-11-23-42 (Accessed 15 July 2021).
22. Chuhrij, N.A. and Chuhrij, H.A. (2018), "Environmental accounting: prerequisites and prospects for implementation in enterprises of Ukraine", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 50—56.

№ 15 2021, стор. 20 - 28

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 299

Відомості про авторів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0346-1596


О. І. Слободенюк

к. б. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Slobodeniuk

PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-6966-9277


Н. М. Присяжнюк

к. вет. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Prysiazhniuk

PhD in Veterinary Sciences, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-4737-014


О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9816-0253


В. О. Соколовський

магістр, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Sokolovsky

Master's student, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8106-5898

Як цитувати статтю

Свиноус І. В., Слободенюк О. І., Присяжнюк Н. М., Гаврик О. Ю., Соколовський В. О. Теоретичні засади розвитку екологічного обліку. Агросвіт. 2021. № 15. С. 20–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.20

Svynous, I., Slobodeniuk, O., Prysiazhniuk, N., Gavryk, O. and Sokolovsky, V. (2021), “Тheoretical principles of ecological accounting development”, Agrosvit, vol. 15, pp. 20–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.