EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ, КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
О. М. Ложачевська, В. Є. Сафонова, І. А. Гнатенко, Т. А. Навроцька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.14

УДК: 330.341.2:338.242.2

О. М. Ложачевська, В. Є. Сафонова, І. А. Гнатенко, Т. А. Навроцька

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ, КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Анотація

У статті досліджено управління інноваційною економікою, зокрема стратегічні підходи до бізнес-процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності. Визначено, що однією з найголовніших цілей визнання пріоритетів розвитку підприємництва в інноваційній економіці є усунення існуючих трансформаційних "провалів" ринку та стимулювання позитивних перетворень у середовищі на макро-, мезо- та мікрорівнях. Вивчення зазначених "провалів", причин та наслідків їх виникнення викликає постійний інтерес для сучасної фундаментальної економічної теорії, прикладних теорій державного регулювання, практичної діяльності держави як центрального економічного регулятора. Враховуючи зазначене, запропоновано карту причинно-наслідкових зв'язків виникнення "провалів", що спричиняють інертний розвиток підприємництва в інноваційній економіці. Запропоновано розглядати державне регулювання інноваційним розвитком підприємництва в контексті теорії темпоральності, що дозволяє відобразити варіативності такого регулювання з позицій синаптичних зв'язків, урахування яких дозволить у подальшому деталізувати оптимальні державні пріоритети розвитку підприємництва. Визначено, що ефективне перетворення середовища розвитку підприємництва головним чином обумовлюється помірним втручанням держави, як центрального економічного регулятора з усунення ринкових "провалів" у середовищі підприємництва. Таке втручання характеризується оптимальним добором параметрів прямого та опосередкованого державного впливу в економіко-часовому просторі, які дозволяють підприємництву повною мірою виконувати свої функції.

Ключові слова: Ключові слова: управління; інноваційна економіка; стратегічні підходи; бізнес-процеси; кадровий менеджмент; конкурентоспроможність.

Література

1. Бажал Ю.М. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава — університети — промисловість". Економіка і прогнозування. 2015. № 1. С. 76—88.
2. Гнатенко І.А. Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва. Науковий вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія "Економіка". 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38—42.
3. Гнатенко І. Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці. Вісник Херсонського державного університету. 2018. № 32. С. 69—72.
4. Гнатенко І.А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Науковий журнал "Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії". 2018. № 6 (18). С. 70—74.
5. Лояк Л.М. Роль інновацій у розвитку малого підприємництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1. С. 110—114.
6. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. № 1. P. 129—135.
7. Guo D., Guo Y. Government-subsidized R & D and firm innovation: evidence from China. Research Policy. 2016. № 45 (6). Р. 1129—1144.
8. Kozhukhіvska R., Parubok N., Petrenko N., Podzihun S., Udovenko I. Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative clusters for dynamic development of economics. Investment Management and Financial Innovations. 2017. № 14 (3). Р. 302—312.
9. Swanson L. Entrepreneurship and Innovation Toolkit. Saskatoon: University of Saskatchewan. 2017. 158 р.
10. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. № 4. P. 504—515.

O. Lozhachevska, V. Safonova, I. Hnatenko, T. Navrotska

MANAGEMENT OF INNOVATIVE ECONOMY: STRATEGIC APPROACHES TO BUSINESS PROCESSES, PERSONNEL MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS

Summary

The article examines the management of the innovative economy, in particular strategic approaches to business processes, personnel management and competitiveness. It is determined that one of the main goals of recognizing the priorities of entrepreneurship development in the innovative economy is to eliminate the existing transformational "failures" of the market and stimulate positive changes in the environment at the macro, meso and micro levels. The study of these "failures", the causes and consequences of their occurrence is of constant interest for modern fundamental economic theory, applied theories of state regulation, the practical activities of the state as a central economic regulator. Given the above, a map of the causal links of the "failures" that cause inert development of entrepreneurship in the innovation economy is proposed. It is proposed to consider state regulation of innovative development of entrepreneurship in the context of the theory of temporality, which allows to reflect the variability of such regulation from the standpoint of synaptic connections, which will further detail the optimal state priorities for entrepreneurship. It is determined that the effective transformation of the business development environment is mainly due to moderate state intervention as a central economic regulator to eliminate market "failures" in the business environment. The factors of market "failures" that cause inert development of entrepreneurship in the innovative economy and follow the primary ones include: "failures" in the motivational component of the behavior of business entities; "Failures" in the complementarity of formal and informal institutions that form the institutional matrix of entrepreneurship; "Failures" in the dynamics of network connections between formal institutions; "Failures" in the initial stages of innovation; "Failures" in infrastructure. Such intervention is characterized by the optimal selection of parameters of direct and indirect state influence in the economic and temporal space, which allow business to fully perform its functions.

Keywords: management; innovative economy; strategic approaches; business processes; personnel management; competitiveness.

References

1. Bazhal, Y.M. (2015), "Development of innovation in the knowledge triangle "state — universities — industry", Ekonomika i prohnozuvannya, vol. 1, pp. 76—88.
2. Hnatenko, I. (2018), "Definition of innovations as tools of national entrepreneurship", Naukovyy visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Seriya "Ekonomika", vol. 23, 5 (70), pp. 38—42.
3. Hnatenko, I. (2018), "The Impact of National Innovative Entrepreneurship on Sustainable Development of the Labor Market", Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu-Bulletin of the Kherson State University, vol. 32, pp. 69—72.
4. Hnatenko, I. (2018), "Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship", Ekonomichnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji-Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, vol. 6 (18), pp. 70—74.
5. Loyak, L.M. (2016). "The role of innovation in the development of small business", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, vol. 1, pp. 110—114.
6. Brockova, K. Rossokha, V. Chaban, V. Zos-Kior, M. Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2021), "Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43.1, pp. 129—135.
7. Guo, D. and Guo, Y. (2016), "Government-subsidized R & D and firm innovation: evidence from China", Research Policy, vol. 45 (6), pp. 1129—1144.
8. Kozhukhіvska, R. Parubok, N. Petrenko, N. Podzihun, S. Udovenko, I. (2017), "Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative clusters for dynamic development of economics", Investment Management and Financial Innovations, vol. 14 (3), pp. 302—312.
9. Swanson, L. (2017), Entrepreneurship and Innovation Toolkit, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada.
10. Zos-Kior, M. Hnatenko, I. Isai, O. Shtuler, I. Samborskyi, O. and Rubezhanska, V. (2020), "Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42.4, pp. 504—515.

№ 15 2021, стор. 14 - 19

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 549

Відомості про авторів

О. М. Ложачевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

O. Lozhachevska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8462-925X


В. Є. Сафонова

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ, Україна

V. Safonova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Enterprise, Trade and Stock Exchange, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4631-2408


І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0254-2466


Т. А. Навроцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

T. Navrotska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1403-0580

Як цитувати статтю

Ложачевська О. М., Сафонова В. Є., Гнатенко І. А., Навроцька Т. А. Управління інноваційною економікою: стратегічні підходи до бізнес-процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності. Агросвіт. 2021. № 15. С. 14–19. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.14

Lozhachevska, O., Safonova, V., Hnatenko, I. and Navrotska, T. (2021), “Management of innovative economy: strategic approaches to business processes, personnel management and competitiveness”, Agrosvit, vol. 15, pp. 14–19. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.