EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ: ПОНЯТІЙНИЙ БАЗИС У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка, Ю. Л. Скляр, Н. О. Капінос

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.3

УДК: 332.2:332.3

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка, Ю. Л. Скляр, Н. О. Капінос

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ: ПОНЯТІЙНИЙ БАЗИС У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ

Анотація

З'ясовано, що кількість земельних ресурсів, наявних у нашому розпорядженні, обмежена. Це обумовлює визнання їх важливості для виживання людства і підвищення обізнаності про темпи, з якими їх люди виснажують і знищують, що сформувало абсолютно нову парадигму про роль і значення планування та управління земельними ресурсами і землекористуванням. Збільшення кількості питань, пов'язаних з екологією і стійкістю природних систем та їх компонентів, пов'язане з безпекою життєдіяльності людей. Зміна клімату стала основною рушійною силою, яка впливає (і підпадає під вплив) на використання земельних ресурсів та управління землекористуванням, роблячи його зв'язок з усіма аспектами безпеки людства ще міцнішим. Обгрунтовано, що планування землекористування — це не просто оцінка землі, яка може бути дуже привабливою для міських забудовників і шкідлива для сільського господарства, а й класифікація продуктивності землі та цінності інших природних ресурсів. Територіально-просторове планування в Україні є функцією державного сектора, покликаної вплинути на майбутній розподіл діяльності на відповідних територіях залежно від наявності земельних та інших природних і людських ресурсів. Воно покликане забезпечити більш раціональну територіальну організацію використання земель і зв'язок між видами землекористування, збалансованість потреб розвитку і необхідності охорони навколишнього середовища та досягнення соціальних та економічних цілей. Територіально-просторове планування землекористування охоплює всі потенційні види використання земель, включаючи землі, придатні для сільського та лісового господарства, урбанізації, природно-заповідний фонд, рекреаційне землекористування тощо. Воно виконує функцію регулювання земельних та екологічних відносин і функцію розвитку землекористування. Як регулюючий механізм (на місцевому, регіональному та / або національному рівнях) визначає дозвіл на здійснення тієї чи іншої діяльності на землі; як механізм розвитку — розробляє інструменти розвитку землекористування для надання послуг та створення інфраструктури, визначення напрямку розвитку сільських та міських районів, збереження земельних та інших природних ресурсів, створення інвестиційних стимулів та забезпечує безпеку життєдіяльності. Запропоновано модель територіально-просторового планування розвитку землекористування ОТГ в інтеграції з містобудівним. Ключовим положення у цій моделі є відмовлення від Генеральних планів сільських населених пунктів та Схем планування територій ОТГ як не ринкової містобудівної документації та зведення планувальної землевпорядної документації до розроблення Комплексних планів просторового розвитку землекористування ОТГ, які включають зонування земель за типами (підтипами) землекористування із врахуванням придатності земель та цінності інших природних ресурсів.

Ключові слова: землекористування; територіально-просторове планування; об'єднані територіальні громади; містобудівна документація; землевпорядна документація.

Література

1. Lal R. Food security in a changing climate. Ecohydrology and Hydrobiology. № 13. 2013. Р. 8—21.
2. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1509602912924405
3. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text
4. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text
5. Земельные ресурсы: всемирный обзор. Первое издание. Секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием. КБОООН. 2017. URL: https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/glo_full_report_low_res_russian.pdf
6. Planning Policy Statement 1: Delivering Sustainable Development. Office of the Deputy Prime Minister. London. 2005. URL: http://www.knowsley.gov.uk/pdf/PG04_PlanningPolicyStatement1DeliveringSustainableDevelopment.pdf
7. Spatial Planning Act. Ministry of the Environment, Spatial planning and Energy. Slovenian Ministry of the Environment, Spatial planning and Energy Ljubljana. 2002.
8. It?s all about land — Введение в территориальное планирование и землеустройство Германии. Moscow, 2018. URL: https://agrardialog.ru/files/activities/thiel_foedrat_presentation_19_april_rus_fertig.pdf
9. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А., Лобунько А.В. Капіталізація землекористування населених пунктів в процесі зміни їх меж та трансформації видів використання земель. ДЕА. К.: 2015. 165 с.
10. Просторове планування у новому адміністративно-територіальному поділі. Портал Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12630
11. Комплексний план території територіальної громади. НДПЦ ГП. URL: https://gplan.com.ua/hromadas/kompleksniy-plan-teritoriyi-teritorialnoyi-gromadi
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель: Закон України від 17 червня 2020 року № 711-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text
13. Третяк А.М., Третяк В.М. Зонування земель: законодавчий колапс та наукові засади планування розвитку землекористування об'єднаних територіальних громад. Агросвіт. № 23. 2020. С. 3—9.

A. Tretiak, V. Tretiak, T. Priadka, Yu. Skliar, N. Kapinos

TERRITORIAL-SPATIAL PLANNING OF LAND USE IN UKRAINE: CONCEPTUAL BASIS IN THE CONTEXT OF VITAL ACTIVITY SECURITY

Summary

Evidently, the amount of land resources available to us is limited. This leads to the recognition of land importance for human survival and awareness of the rate at which people are depleting and destroying it, this has formed a completely new paradigm about the role and importance of planning and management of land resources and land use. The increase in the number of issues related to the ecology and sustainability of natural systems and their components is related to the vital activity security. Climate change has become a major driving force influencing (and been influenced by) land use and land use management, making its connection to all aspects of human vital security even stronger. It is substantiated that land use planning is not just an assessment of land, which can be very attractive for urban developers and harmful to agriculture, but also a classification of land productivity and the value of other natural resources. Spatial planning in Ukraine is a function of the government sector, designed to influence the future distribution of activities in the respective territories, depending on the availability of land and other natural and human resources. It is aimed to ensure a more rational territorial organization of land use and a link between land use types, a balance between development needs and the need to protect the environment and achieve social and economic goals. Spatial planning of land use covers all potential types of land use, including lands suitable for agriculture and forestry, urbanization, nature reserve fund, recreational land use, etc. It performs the function of regulating land and environmental relations and the function of land use development. As a regulatory mechanism (at the local, regional and / or national levels) it determines the permission to carry out a particular activity on the land; as a mechanism of development — develops tools for land use development to provide services and create infrastructure, determines the direction of development of rural and urban areas, conservation of land and other natural resources, creates investment incentives and ensures the vital activity security. The model of territorial-spatial planning of UTC (united territorial community) land use development in integration with town-planning is offered. The key provision in this model is the abandonment of the General Plans of Rural Settlements and UTC Territorial Planning Schemes as non-market urban planning documentation and the narrowing of land management planning documentation to the development of Comprehensive plans for spatial development of UTC land use, which include zoning of lands by types (subtypes) of land use, taking into account the suitability of land and the value of other natural resources.

Keywords: land use; territorial-spatial planning; united territorial communities; town-planning documentation; land planning documentation.

References

1. Lal, R. (2013), "Food security in a changing climate", Ecohydrology and Hydrobiology, vol. 13, pp. 8—21.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1509602912924405 (Accessed 20 May 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On Land Management", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text (Accessed 20 May 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), Law of Ukraine "On regulation of urban planning activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text (Accessed 20 May 2020).
5. UNCCD (2017), "Land resources: a global overview", available at: https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/glo_full_report_low_res_russian.pdf (Accessed 23 May 2020).
6. United Kingdom Office of the Deputy Prime Minister (2005), Planning Policy Statement 1: Delivering Sustainable Development, Office of the Deputy Prime Minister, London, UK.
7. Slovenian Ministry of the Environment, Spatial planning and Energy (2002), Spatial Planning Act, Ministry of the Environment, Spatial planning and Energy, Ljubljana, Slovenia.
8. Deutsch Russischer Agrarpolitischer Dialog (2018), "It's All About Land,"available at: https://agrardialog.ru/files/activities/thiel_foedrat_presentation_19_april_rus_fertig.pdf (Accessed 20 May 2020).
9. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. Tretiak, N.A. and Lobunko, A.V. (2015), Kapitalizatsiia zemlekorystuvannia naselenykh punktiv v protsesi zminy ikh mezh ta transformatsii vydiv vykorystannia zemel' [Capitalization of land use of settlements in the process of changing their boundaries and transformation of land use], DEA, Kyiv, Ukraine.
10. Decentralisation (2020), "New territorial administrative division is approaching — some thoughts about situation in the field of spatial planning in Ukraine", available at: https://decentralization.gov.ua/news/12630 (Accessed 23 May 2020).
11. NDPC GP, (2020), "Comprehensive plan of the territorial community", available at: https://gplan.com.ua/hromadas/kompleksniy-plan-teritoriyi-teritorialnoyi-gromadi (Accessed 23 May).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Land Use Planning", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text (Accessed 20 May 2020).
13. Tretiak, A. and Tretiak, V. (2020), "Land zoning: legislative collapse and scientific fundamentals of planning the land use development by united territorial community", Agrosvit, vol. 23, pp. 3—9. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.3.

№ 15 2021, стор. 3 - 13

Дата публікації: 2021-08-19

Кількість переглядів: 1139

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

T. Priadka

PhD in Economics, Head of the Department of Land Resources Management and Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-6179-0128


Ю. Л. Скляр

к. б. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Yu. Skliar

PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-5790-1331


Н. О. Капінос

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9354-5311

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Прядка Т. М., Скляр Ю. Л., Капінос Н. О. Територіально-просторове планування використання земель в Україні: понятійний базис у контексті безпеки життєдіяльності людей. Агросвіт. 2021. № 15. С. 3–13. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.3

Tretiak, A., Tretiak, V., Priadka, T., Skliar, Yu. and Kapinos, N. (2021), “Territorial-spatial planning of land use in Ukraine: conceptual basis in the context of vital activity security”, Agrosvit, vol. 15, pp. 3–13. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.