EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІКРОФІНАНСУВАННЯ: ФОРМИ, МОДЕЛІ ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
О. О. Синенко, Н. С. Танклевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.32

УДК: 336.61

О. О. Синенко, Н. С. Танклевська

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІКРОФІНАНСУВАННЯ: ФОРМИ, МОДЕЛІ ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

Основною метою мікрофінансування є покращення фінансового становища малого та середнього підприємництва для подолання несприятнивих ситуацій. Для підприємців доступ до фінансових послуг є можливістю розвитку бізнесу та придбання необхідного обладнання. Для населення використання мікрофінансових послуг є можливістю отримати кошти на навчання, оздоровлення чи вирішення складної життєвої ситуації. Проте з розвитком ринкових відносин потреба у фінансових послуга виникає у фермерів, підприємців малого та середнього бізнесу.
Використання моделей мікрофінансування передбачає реалізацію послуг мікрофінансових організацій, метою діяльності яких є покращення рівня фінансової діяльності малих та середніх підприємств. Досягаючи певного рівня прибутковості, розширивши спектр своїх послуг, вони можуть скоротити величину позичкових процентних ставок та виконувати свою соціальну місію зменшення бідності. Але високі ставки по кредитам підтверджують протилежне.
Під час проведення розрахунків виявлено зв'язок залежності між мікрофінанусванням та його впливом на фінансову діяльність малих та середніх підприємств проведено кореляційно-регресійний аналіз у вигляді зміни динаміки чистого прибутку, який підтвердив позитивний вплив мікрофінансових послуг на показник чистого прибутку.

Ключові слова: мікрофінансування; мікрокредитування; мікрострахування; мікродепозити; чистий прибуток; підприємництво.

Література

1. Абрамова М.А., Дубова С.Є., Захарова О.В. Розробка механізмів регулювання діяльності мікрофінансування та кредитної кооперації для підвищення внутрішнього інвестиційного попиту. Економіка, податки та право. 2018. № 11 (6). С. 16—25. DOI: http://doi.org./10.26794 / 1999-849X-2018-11-6-16-25
2. Александрова М.М., Довгалюк В.В. Економічні зміни та роль мікрострахування як елемента соціального захисту. Ефективна економіка. 2019. № 8. С. 36—40. DOI: http://doi.org./10.32702 / 2307-2105-2019
3. Вергун А.М., Матвієнко С.М. Роль та перспективи розвитку мікрокредитуванна у країнах, що розвиваються. Ефективна економіка. 2020. № 2. С. 16—20. DOI: http://doi.org./10.32702 / 2307-2105-2020.2.68
4. Волга В.О. Міжнародні моделі та технології мікрофінансування малого та середнього бізнесу. Бізнес-Інформ. Харків, 2015. № 3. С. 210—212.
5. Воронцова А.С., Шапошнікова М.В. Мікрофінансування як джерело послуг фінансової безпеки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. Вип. 12, С. 172. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_12_40
6. Гриценко Л.Л. Фінансова глибина ринку в системі показників розвитку економіки країни. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Харків, 2019. №2 (29). С. 430—439.
7. Кравченко О.О. Аналіз рівня та якості життя населення в умовах економічної та політичної нестабільності. Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2019. № 17. С. 573—574. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_162
8. Красномовець В.А. Сучасний стан справ у основному безпосередньому русі населення. Фінансовий простір. 2014. № 4 (16). С. 109—110. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_4_16
9. Лапіна Є.Н., Сацук Т.П. Методологічні підходи до оцінки надання мікрофінансових послуг у регіонах Росії. Фінанси та кредит. 2018. Т. 24, В. 6. С. 1323—1338. DOI: https://doi.org/10.24891/fc.24.6.1323
10. Лінне Мілграм Операціоналізація мікрофінансування: жінки та ремесла. Організація людини. 2001. № 60, С. 212—224. DOI:
11. Мослі П. Мікрофінансування та бідність в Болівії. Журнал досліджень розвитку. 2001. № 37. С. 101—132. DOI: https://doi.org/10.1080/00220380412331322061
12. Мягких Н., Калачова Є. Присутність банків на російському ринку мікрофінансування: причини, наслідки, тенденції. Вісник КемДУ. 2017. № 1. С. 47—50.
13. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/credit/micro/
14. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansovi-ustanovi-budut-zobovyazani-rozkrivati-povnu-vartist-mikrokreditiv
15. Офіційний сайт Національного комітету з питань здорового регулювання ринку фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-iny.htuml
16. Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг: Закон України від № 27-рп/2008 від 03.12.2008. Дата оновлення: 19.03.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text (дата звернення: 25.05.2021).
17. Содома Р., Черевко Х., Круп'як І., Андрусяк Х., Бродська І., Шматковська Т. Регулювання кредитного ринку та перспективи стабілізації фінансового сектору України. Фінансово-кредитний дивалент: власність. 2021. № 1 (36), С. 7—8. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227604
18. Танклевська Н.С., Синенко О.О. Методичні підходи до формування та оцінки фінансового механізму сільськогосподарських підприємств. Agricultural and Resource Economics. 2016. Т. 2, № 2. С. 57—66. DOI:http://nbuv.gov.ua/UJRN/areis_2016_2_2_8
19. Черних С.І. Мікрофінансові організації у внутрішньої фінансово-кредитної системі: проблеми зросту. Вісник Інституту економіки Російської академії наук. 2017. № 2. С. 140—145.
20. Ширіян А.С., Ширіян Л.В. Мікрострахування нездорового населення та малого бізнесу в системі безпеки. Ефективна економіка. 2020. № 12. С. 141—150. DOI: http:// http://re.gov.ua/re201002/re201002_141_ShirinianLV.pdf

O. Sуnenko, N. Tanklevs'ka

THEORETICAL ASPECTS OF MICROFINANCING: FORMS, MODELS AND INFLUENCE ON ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Summary

The article considers the influence of attracting financial products of microfinance on the indicators of net profit of small and medium enterprises. The impact of microfinance services on the improvement of the financial situation of the population due to changes in the size of the minimum and average wages in Ukraine has also been determined. For the application of general scientific methods were used the method of analysis, comparison; for specific methods, correlation-regression analysis, the formed regression equation, as well as the implementation of prediction based on linear regression and the use of Chaddock tabular data were used.
The results showed that the impact of microfinance services on the development of financial activities of small and medium-sized businesses have a positive result and when using the proposed regression equation the company will receive positive results for 2020—2024 the level of dependence of citizens on loans received. confirmation of this is the high correlation coefficient. However, high interest rates of microfinance institutions for lending to households have ambiguous consequences for their financial situation. Therefore, this issue needs research.
The relevance and necessity of the study of microfinance for small businesses and individuals is due to the sharp increase in popularity of microfinance services. The main purpose of the article is to analyze the dynamics of microfinance services and assess their impact on the business activities of small and medium enterprises and the consequences for the population. To achieve this goal, methods of generalization, analysis, comparison, correlation and regression analysis were used.
The positive impact of microfinance services is manifested not only in the income of microfinance organizations, but also in the financial well-being of citizens. For an individual or a small business, access to financial services makes it possible to obtain loans, make timely payments, save and insure risks. However, the negative point when using microfinance services is the high interest rates. Basically, micro-organizations set a full interest rate of 0-2%, but this is the cost for one day of use without additional fees and charges. The annual rate can reach several hundred percent. This situation leads to the deterioration of the financial condition of citizens and the bankruptcy of small and medium-sized businesses.

Keywords: microfinance; microcrediting; microinsurance; microdeposits; net profit; entrepreneurship.

References

1. Abramova, M. A. Dubova, S. E. Zakharova O. V. (2018), "Development of mechanisms for regulation of microfinance and credit cooperation institutions to boost the domestic investment demand", Ekonomika, podatky ta pravo, 11(6), pр. 16—25. DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-6-16-25
2. Alexandrova, M.M. Dovgalyuk, V.V. (2019), "Economic change and the role of microinsurance as an element of social protection", Efektyvna ekonomika, № 8, DOI: 10.32702 / 2307-2105-2019.8.36.
3. Chernykh, S.I. (2017), "Microfinance organizations in the internal financial and credit system: problems of growth", Visnyk Instytutu ekonomiky Rosiys'koyi akademiyi nauk, № 2, pp. 140—145.
4. Hrytsenko, L. L.(2019), "Financial depth of the market in the system of indicators of economic development", Finansovo-kredytna diyal'nist': problemy teoriyi ta praktyky, №2 (29), pp. 430—439. https://doi.org/10.17730/humo.60.3.4jegdmbrv52tcwvd
5. Krasnomovets', V.A. (2014), "The current state of affairs is mainly a direct movement of the population", Finansovyy prostir, № 4 (16), pp. 109—110. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_4_16 .
6. Kravchenko, O.O. (2019), "Analysis of the level and quality of life of the population in conditions of economic and political instability", Visnyk Mykolayivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.O. Sukhomlyns'koho, № 17, pp. 573—574. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_162.
7. Lapina, Yе.N. Satsuk, T.P. (2018), "Methodological approaches to assessing the provision of microfinance services in the regions of Russia", Finansy ta kredyt, T. 24, V. 6. pp. 1323—1338. DOI: https://doi.org/10.24891/fc.24.6.1323.
8. Linne Milhram (2001), "Operationalization of microfinance: women and crafts", Human organization, № 60, pp. 212—224. DOI: https://doi.org/10.17730/humo.60.3.4jegdmbrv52tcwvd
9. Ministry of Finance of Ukraine (2021), "Rates on microloans in MFIs of Ukraine", available at: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/credit/micro/ (Accessed 10 June 2021).
10. Mosli, P. (2001), "Microfinance and Poverty in Bolivia", Journal of Development Research, № 37, pp. 101—132. DOI: https://doi.org/10.1080/00220380412331322061
11. Myahkykh, N. Kalachova, Y. E. (2017), "The presence of banks in the Russian microfinance market: causes, consequences, trends", Visnyk KemDU, №. 1, pp. 47—50.
12. National Bank of Ukraine (2021), "Financial institutions will be required to disclose the full cost of microloans", available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansovi-ustanovi-budut-zobovyazani-rozkrivati-povnu-vartist-mikrokreditiv (Accessed 10 June 2021).
13. National Bank of Ukraine (2021), "The volume of retail loans and deposits in banks in 2018 exceeded the pre-crisis level", available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/obsyagi-kreditiv-ta-depozitiv-naselennya-u-bankah-u-2018-rotsi-perevischili-dokrizoviy-riven (Accessed 27 May 2021).
14. Shyriyan, A.S. Shyriyan, L.V. (2020), "Microinsurance of unhealthy population and small business in the security system", Efektyvna ekonomika, №12. pp. 141-150. DOI: http:// http://re.gov.ua/re201002/re201002_141_ShirinianLV.pdf
15. Sodoma, R. Cherevko, K.H. Krup'yak, I. Andrusyak, K.H. Brods'ka, I. Shmatkovs'ka, T. (2021), "Credit market regulation and prospects for stabilization of the financial sector of Ukraine", Finansovo-kredytnyy dyvalent: vlasnist', №1 (36), pp. 7—8. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227604
16. Tanklevs'ka, N.S. Synenko, O.O. (2016), "Methodical approaches to the formation and evaluation of the financial mechanism of agricultural enterprises", Agricultural and Resource Economics, №2, pp. 57—66. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/areis_2016_2_2_8
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of Ukraine "On financial services and state regulation of financial services", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text (Accessed 25 May 2021).
18. Verhun, A.M. Matviyenko, S.M. (2020), "The role and prospects of microcredit development in developing countries", Efektyvna ekonomika, № 2, pp. 16—20. DOI: http://doi.org./10.32702 / 2307-2105-2020.2.68.
19. Volha, V.O. (2015), "International models and technologies of microfinance of small and medium business", Biznes-Inform, № 3, pp. 210—212.
20. Vorontsova, A.S. Shaposhnikova, M.V. (2015), "Microfinance as a source of financial security services", Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, № 12, pp. 172. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_12_40

№ 13-14 2021, стор. 32 - 40

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 786

Відомості про авторів

О. О. Синенко

асистент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

O. Sуnenko

Assistant of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-9942-0707


Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

N. Tanklevs'ka

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-2906-4051

Як цитувати статтю

Синенко О. О., Танклевська Н. С. Теоретичні аспекти мікрофінансування: форми, моделі та вплив на розвиток підприємництва. Агросвіт. 2021. № 13-14. С. 32–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.32

Sуnenko, O. and Tanklevs'ka, N. (2021), “Theoretical aspects of microfinancing: forms, models and influence on entrepreneurship development”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 32–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.