EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
К. О. Бабікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.25

УДК: 338:50(423)

К. О. Бабікова

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено огляд літературних джерел щодо методичних засад оцінювання ресурсного потенціалу рекреаційного туризму в контексті Євроінтеграції України. Досліджено теоретичні підходи до оцінювання ресурсного потенціалу України та її регіонів, розглянуто фактори для оцінювання потенціалу туристичної галузі регіону.
Обгрунтовано, що доцільність та необхідність кількісного оцінювання туристичної привабливості на рівні країни, галузі чи певного регіону пояснюються виявленням тих територій, стимулювання розвитку яких приведе до можливості отримання якнайшвидших економічних результатів, тобто сукупності ефектів. Під час оцінювання туристичного потенціалу слід ураховувати всю сукупність внутрішніх (ендогенних) та зовнішніх (екзогенних) факторів, що обумовлюють пріоритети та перспективи розвитку туризму в цьому регіоні території.
Рекомендовано розробити та застосовувати комплексний та системний метод оцінювання та визначення критеріїв оцінки ресурсного потенціалу рекреаційно-туристичних територій України. Визначено, що головним завданням для розвитку галузі рекреаційного туризму є визначення ефективних методичних засад щодо оцінки ресурсного потенціалу рекреаційно-туристичних територій задля забезпечення збалансованого розвитку території в гармонії з природою та збереженням природних ресурсів.
Досвід розвитку провідних країн світу показує, що конкурентоспроможність економіки можна підняти тільки шляхом переходу до інноваційної моделі розвитку, кінцева мета впровадження якої полягає в підвищенні добробуту населення за рахунок прискорення економічного зростання. Інноваційна складова є вагомим інструментом підвищення рекреаційного потенціалу регіону та максимізації отриманого економічного, соціального та еколого-відновлювального ефектів рекреантами.
Доведено, що на шляху євроінтеграції України та досягнення вищенаведених завдань, доцільним є визначення і формування дієвих методів оцінювання ресурсного потенціалу території та в подальшому запровадження дієвих управлінських рішень у галузі рекреаційного туризму, що дозволить покращити економічну та екологічну ситуацію в країні та зможе вивести її на міжнародну арену як конкурентноспроможного гравця.

Ключові слова: рекреаційний потенціал; рекреаційні ресурси; оцінка ресурсного потенціалу; рекреаційно-туристичні території; збалансований розвиток; охорона навколишнього природного середовища.

Література

1. Мельник А.О., Чапліч І.А. Перспективи розвитку вітчизняного туризму в умовах євроатлантичної інтеграції. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 1. С. 76—80.
2. Черчик Л. Наукові підходи до класифікації туристично-рекреаційних ресурсів. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/ bitstream/123456789/10027/3/klas_ttp.pdf (дата звернення: 20.05.2021 р.).
3. Sych V. Methodological problems of inventory and assessment of recreational and tourism potential. Journal of Education, Healthand Sport. 2017. Vol. 7, №11. P. 456—464.
4. Визначення сталого розвитку туризму. UNWTO. URL: http://sdt.unwto.org/content/about-us-5
5. Making tourism more sustainable. A Guide for Policy Makers. UNEP and WTO, 2005. 222 p. (дата звернення: 20.05.2021 р.).
6. Бутко М.П., Шабардіна Ю.В. Методичні аспекти оцінки рекреаційного потенціалу регіону. Агросвіт. 2011. № 1. С. 10—17.
7. Фоменко Н.В. Рекреаційніресурси та курортологія: навч. Посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 312 с.
8. Рекреаційний комплекс України. URL: http://rekreatsiya.narod.ru/ rerekreatsiunuu_kompleks.html (дата звернення: 20.05.2021 р.).
9. Черчик Л.М., Коленда Н.В. Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка: монографія. Луцьк: ЛНТУ, 2008.
10. Зелінський І. Про статистичну оцінку рекреаційно-оздоровчого забезпечення населення в регіоні. Регіональна економіка. Додаток "Регіони України. Економіко-статистичні порівняння. 2001. № 2. С. 28—32.
11. Дащук Ю.Ю. Методичний підхід до оцінки рівня розвитку рекреаційного потенціалу регіону. Економічнийаналіз. 2013. Т. 14. № 1. С. 64—70.
12. Бейдик О.О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України: автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 Київ, 2004. 36 с. URL: http://disser.com.ua/contents/p-2/35457.html
13. Шабардіна, Ю.В. Рекреаційний потенціал як складова продуктивних сил регіонального економічного простору: дис. канд. екон. наук: 08.00.05. Чернігів, 2011.
14. Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму: навчальний посібник. Запоріжжя, 2002. 347 с.
15. Юхновська Ю.О. Методичні підходи до оцінювання туристичного потенціалу України та регіонів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В І Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. № 30 (69), № 4 (2). С. 54—59.
16. Ступінь Н.М. Еколого-економічний механізм розвитку рекреаційних територій в Україні: монографія. Київ: ТОВ "ДКС-Центр", 2017. 312 с.
17. Шмулевич П. Євроінтеграція України: теорія, практика і синергія для туризму. 2019. 418 с. URL: https://jmm.sspu.edu.ua/artical/publisher/Sbrueva/Sbruieva_EUROSTUDY%20POTENTIAL_2019.pdf#page=419 (дата звернення: 20.05.2021 р.)

K. Babikova

METHODICAL ASPECTS OF ASSESSING THE RESOURCE POTENTIAL OF RECREATIONAL TOURISM IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The article reviews the literature on the methodological framework for assessing the resource potential of recreational tourism in the context of Ukraine's European integration. Theoretical approaches to assessing the resource potential of Ukraine and its regions are studied, the factors for assessing the potential of the tourism industry of the region are considered.
It is substantiated that the expediency and necessity of quantitative assessment of tourist attractiveness at the level of a country, industry or a certain region are explained by identifying those areas whose development stimulation will lead to the possibility of obtaining the fastest economic results, ie set of effects. When assessing the tourist potential should take into account the whole set of internal (endogenous) and external (exogenous) factors that determine the priorities and prospects for tourism development in this region.
It is recommended to develop and apply a comprehensive and systematic method of assessment and determination of criteria for assessing the resource potential of recreational and tourist areas of Ukraine. It is determined that the main task for the development of recreational tourism is to determine effective methodological principles for assessing the resource potential of recreational and tourist areas to ensure balanced development of the territory in harmony with nature and conservation of natural resources.
The experience of the world's leading countries shows that the competitiveness of the economy can be raised only by moving to an innovative model of development, the ultimate goal of which is to improve the welfare of the population by accelerating economic growth. The innovative component is an important tool to increase the recreational potential of the region and maximize the economic, social and environmental effects of vacationers.
It is proved that on the way of Ukraine's European integration and achievement of the above-stated tasks, it is expedient to define and form effective methods of estimating the resource potential of the territory and further implementation of effective management decisions in the field of recreational tourism. arena as a competitive player.

Keywords: ecreational potential; recreational resources; assessment of resource potential; recreational and tourist territories; balanced development; environmental protection.

References

1. Melnyk, A.O. and Chaplich, I.A. (2009), "Prospects for the development of domestic tourism in the context of Euro-Atlantic integration", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 1, pp. 76—80.
2. Cherchyk, L. (2015), "Scientific approaches to the classification of tourist and recreational resources", available at: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/10027/3/klas_ttp.pdf (Accessed 20 May 2021).
3. Sych, V. (2017), "Methodological problems of inventory and assessment of recreational and tourism potential", Journal of Education, Health and Sport, vol. 7, no. 11, p. 456—464.
4. UNWTO (2021), "Definition of sustainable tourism development", available at: http://sdt.unwto.org/content/about-us-5 (Accessed 20 May 2021).
5. UNEP and WTO (2005), "Making tourism more sustainable. A Guide for Policy Makers", available at: https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8741 (Accessed 20 May 2021).
6. Butko, M.P. and Shabardina, Yu.V. (2011), "Methodological aspects of assessing the recreational potential of the region", Ahrosvit, vol. 1, pp. 10—17.
7. Fomenko, N.V. (2007), Rekreatsiini resursy ta kurortolohiia [Recreational resources and balneology], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Recreational complex of Ukraine (2021), available at: http://rekreatsiya.narod.ru/rerekreatsiunuu_kompleks.html (Accessed 20 May 2021).
9. Cherchyk, L.M. and Kolenda, N.V. (2008), Stratehichnyi potentsial rekreatsiinoi systemy rehionu: teoriia, metodolohiia, otsinka [Strategic potential of the region's recreational system: theory, methodology, evaluation], LNTU, Lutsk, Ukraine.
10. Zelinskyi, I. (2001), "On the statistical assessment of recreational and health provision of the population in the region", Rehionalna ekonomika, vol. 2, pp. 28—32.
11. Dashchuk, Yu.Iu. (2013), "Methodical approach to assessing the level of development of recreational potential of the region", Ekonomichnyi analiz, vol. 14, no. 1, pp. 64—70.
12. Beidyk, O.O. (2004), "Methodology and methods of analysis of recreational and tourist resources of Ukraine", Abstract of Doctor of Geographical Sciences dissertation, Economic and social geography, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
13. Shabardina, Yu.V. (2011), "Recreational potential as a component of productive forces of regional economic space", Abstract of Ph.D. in Economics dissertation, Development of productive forces and regional economy, Chernihiv State Technological University, Chernihiv, Ukraine.
14. Smal, I.V. (2002), Osnovy heohrafii rekreatsii i turyzmu [Fundamentals of the geography of recreation and tourism], Zaporizhzhia, Ukraine.
15. Iukhnovska, Yu.O. (2019), "Methodical approaches to assessing the tourism potential of Ukraine and the regions", Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V I Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 30 (69), no. 4 (2), pp. 54—59.
16. Stupin, N.M. (2017), Ekoloho-ekonomichnyi mekhanizm rozvytku rekreatsiinykh terytorii v Ukraini [Ecological and economic mechanism of development of recreational areas in Ukraine], TOV "DKS-Tsentr", Kyiv, Ukraine.
17. Shmulevych, P. (2019), "European integration of Ukraine: theory, practice and synergy for tourism", Ukrainskyi shchorichnyk z yevropeiskykh intehratsiinykh studii, vol. 3, available at: https://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Ukrayinskyj-SHHorichnyk-z-YEvropejskyh-Integraczijnyh-Studij.-Vypusk-III.pdf (Accessed 20 May 2021).

№ 13-14 2021, стор. 25 - 31

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 726

Відомості про авторів

К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences,Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-9726-0671

Як цитувати статтю

Бабікова К. О. Методичні аспекти оцінювання ресурсного потенціалу рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції України. Агросвіт. 2021. № 13-14. С. 25–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.25

Babikova, K. (2021), “Methodical aspects of assessing the resource potential of recreational tourism in the context of Ukraine's european integration”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 25–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.