EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. І. Цегельник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.17

УДК: 657:330.34:630

Н. І. Цегельник

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Визначено, що ліси виступають важливим стратегічним природним ресурсом України. Лісове господарство майже на всіх лісових землях України ведеться спеціалізованими державними та комунальними лісовими підприємствами підпорядкованими державі та територіальним громадам. Виявлено, що центральним органом виконавчої влади у галузі лісового та мисливського господарства є Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство), яке управляє 73 % лісів країни. Проаналізовано показники загальної чисельності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність за КВЕД 02 "Лісове господарство та лісозаготівлі" в Україні, структури заготовленої деревини та її реалізації, відсотку збиткових лісогосподарських підприємств і одержаних сум збитку, розвитку державних лісогосподарських підприємств Держлісагентства. Встановлено, що економічний стан показників лісового господарства є невисоким. Обгрунтовано проблеми, які на сьогодні стримують розвиток лісового сектора національного господарства при управлінні лісами в лісовому господарстві. Виокремлено важливий принцип управління в лісовій галузі, тобто це повне та комплексне використання сировини і матеріалів, які отримують від лісу, адже тільки комплексність лісокористування передбачає збалансоване використання всіх сировинних лісових ресурсів та їх компонентів. Акцентовано увагу на визначені пріоритетів для ефективного використання потенціалу природних ресурсів, відновленні механізмів співпраці в регіоні та на міжрегіональному рівні, збільшенні частки кінцевої продукції, яку отримують при завершенні циклу виробництва. Обгрунтовано, що одним із основних завдань державного регулювання та управління лісовими відносинами в країні є забезпечення ефективного та належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів. Визначено, що сталий розвиток лісового господарства грунтується на гармонійному поєднанні екологічних, економічних та соціальних функцій лісів. Обгрунтовано, що на регіональному рівні реалізація стратегії розвитку лісового господарства вимагає диверсифікації щодо конкретних напрямів інноваційної діяльності розвитку лісогосподарських підприємств. Виявлено, що належна реалізація комплексу наведених заходів створить сприятливі умови для дієвого дотримання нормативно-правових актів щодо використання та відтворення лісів в Україні.

Ключові слова: лісогосподарські підприємства; сталий розвиток; лісової політики; державне регулювання; управління у сфері лісових відносин.

Література

1. Бойко Я.М., Гапак Н.М., Завадяк Р.І. Лісове господарство як складова сталого розвитку регіону. Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2012. № 37. С. 71—74.
2. Державна стратегія управління лісами України до 2035 року (проєкт). URL: https://www.openforest.org.ua/ 149897/
3. Дзюбенко О.М. Пріоритети інвестиційно-інноваційного забезпечення господарського освоєння лісоресурсного потенціалу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 15—20.
4. Дяченко М.І., Жмуденко В.О., Чукіна І.В. Обгрунтування пріоритетів стратегічного розвитку лісового господарства на основі інвестиційно-інноваційного забезпечення. Економіка та суспільство. № 24. 2021. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/203/195
5. Кичко І.І., Гарус Ю.О. Перспективи розвитку лісового господарства України. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Вип. 11. 2016. С. 128—132.
6. Ксьондз С.В., Підгірна В.С., Сеньовська Я.В. Обгрунтування напрямів підвищення ефективності економічної діяльності лісових господарств. Агросвіт. 2019. № 20. C. 64—70.
7. Озеран В. О., Чік М. Ю. Впровадження концепції стійкого розвитку на підприємствах лісового господарства. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових. Вип. 3 (21), Ч. 1. Житомир, 2011. С. 266—273.
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua
9. Публічний звіт Держлісагентства за 2020 рік. URL: https://cutt.ly/gmWK0jh
10. Хорошко О. Сучасний стан системи управління державними лісогосподарськими підприємствами та шляхи її удосконалення. Економіка та суспільство, № 24. 2021. URL: https://cutt.ly/bmWLgfA

N. Tsehelnyk

ECONOMIC STATE OF THE FOREST INDUSTRY IN UKRAINE AND ITS INFLUENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTRY ENTERPRISES

Summary

It is determined that forests are an important strategic natural resource of Ukraine. Forestry in almost all forest lands of Ukraine is conducted by specialized state and municipal forest enterprises subordinated to the state and territorial communities. It was found that the central executive body in the field of forestry and hunting is the State Agency of Forest Resources of Ukraine (State Forest Agency), which manages 73% of the country's forests. The indicators of the total number of business entities operating under NACE 02 "Forestry and logging" in Ukraine, the structure of harvested timber and its sale, the percentage of unprofitable forest enterprises and the amount of damage, the development of state forest enterprises of the State Forest Agency. It is established that the economic condition of forestry indicators is low. The problems that currently hinder the development of the forest sector of the national economy in forest management in forestry are substantiated. An important principle of management in the forest sector is highlighted, ie it is the full and comprehensive use of raw materials derived from forests, because only the complexity of forest use involves the balanced use of all raw forest resources and their components. Emphasis is placed on the identified priorities for effective use of the potential of natural resources, the restoration of cooperation mechanisms in the region and at the interregional level, increasing the share of final products received at the end of the production cycle. It is substantiated that one of the main tasks of state regulation and management of forest relations in the country is to ensure effective and proper protection, rational use and reproduction of forests. It is determined that the sustainable development of forestry is based on a harmonious combination of ecological, economic and social functions of forests. It is substantiated that at the regional level the implementation of the forestry development strategy requires diversification in specific areas of innovative activities of forestry enterprises. It was revealed that the proper implementation of the set of measures will create favorable conditions for effective compliance with regulations on the use and reproduction of forests in Ukraine.

Keywords: forestry enterprises; sustainable development; forest policy; state regulation; management in the field of forest relations.

References

1. Bojko, Ya.M. Hapak, N.M. and Zavadiak, R.I. (2012), "Forestry as a component of sustainable development of the region", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Ekonomika, vol. 37. pp. 71—74.
2. The official site of of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine (2020), "State Forest Management Strategy of Ukraine until 2035 (project)", available at: https://vvv.openforest.org.ua/ 149897/ (Accessed 24 June 2021).
3. Dziubenko, O.M. (2017), "Priorities of investment and innovation support of economic development of forest resource potential", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 15—20.
4. Diachenko, M.I. Zhmudenko, V.O. and Chukina, I.V. (2021), "Substantiation of priorities of strategic development of forestry on the basis of investment and innovation support", Ekonomika ta suspil'stvo, [Online], vol. 24, available at: https://etsonomiandsotsiety.in.ua/indekh.php/journal/artitsle/viev/203/195 (Accessed 24 June 2021).
5. Kychko, І.І. and Harus, Yu.О. (2016), "Prospects for the development of forestry in Ukraine", Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho, vol. 11, pp. 128—132.
6. Ks'ondz, S. V. Pidhirna, V. S. and Sen'ovs'ka, Ya. V. (2019), "Substantiation of directions of increase of efficiency of economic activity of forestry", Ahrosvit, vol. 20, pp. 64—70.
7. Ozeran, V. O. and Chik, M. Yu. (2011), "Implementation of the concept of sustainable development in forestry enterprises", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu: mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh, vol. 3 (21), pp. 266—273.
8. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2020), " Directory of statistics sections", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 27 June 2021).
9. The official site of the State Agency of Forest Resources of Ukraine (2020), "Public report of the State Forest Agency for 2020", available at: https://cutt.ly/gmWK0jh (Accessed 27 June 2021).
10. Khoroshko, O. (2021), "The current state of the management system of state forestry enterprises and ways to improve it", Ekonomika ta suspil'stvo, [Online], vol. 24, available at: https://cutt.ly/bmWLgfA (Accessed 27 June 2021).

№ 13-14 2021, стор. 17 - 24

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 1763

Відомості про авторів

Н. І. Цегельник

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет

N. Tsehelnyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Accounting, Taxation and Audit,Polissya National University, Zhitomir

ORCID:

0000-0001-6388-9124

Як цитувати статтю

Цегельник Н. І. Економічний стан лісової галузі в Україні та його вплив на сталий розвиток лісогосподарських підприємств. Агросвіт. 2021. № 13-14. С. 17–24. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.17

Tsehelnyk, N. (2021), “Economic state of the forest industry in Ukraine and its influence on sustainable development of forestry enterprises”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 17–24. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.