EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
В. В. Коровій

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.51

УДК: 336.143

В. В. Коровій

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розкрито основні напрями державної політики. Визначено, що вагомим є проведення інституційних змін податкової системи, проведення структурної оптимізації видаткової частини бюджету, зниження фіскального дефіциту, реструктуризація боргу, активізація співпраці з міжнародними фінансовими інституціями з приводу фінансової підтримки у період проведення зазначених структурних змін. Розробка та законодавче схвалення бюджету на трирічній основі із визначенням обсягів видатків, доходів, дефіциту, державного боргу дозволяє понизити флуктуацію значень цих показників відносно прогнозованого валового внутрішнього продукту в період стійкого економічного розвитку та підвищити стійкість публічних фінансів до умов циклічного спаду. Розглянуто питання накладення інституційних обмежень на розробку і здійснення заходів бюджетно-податкової та монетарної політики. Основними напрямами державної політики в контексті зростання фіскальної значимості податків є елімінація можливостей ухилення від сплати податку на додану вартість, збільшення ставок акцизу на пальне, спирт, удосконалення механізму адміністрування податків і зборів, збільшення ставок майнового оподаткування, активізація міждержавної кооперації в сфері протидії розмиванню податкової бази, посилення дієвості податкового контролю і аудиту. В сучасних умовах механізм державного замовлення викликатиме мультиплікативний попит, що посилить економічну активність у галузях економіки, насамперед промисловості. Механізм державних закупівель має грунтуватись на принципах транспарентності, ефективності та підконтрольності. Важливим завданням фінансової політики держави є адаптація до змін структури фінансових відносин, впливу зовнішніх економічних факторів, перетворень економічної системи. Під час формування фінансової політики на середньострокову перспективу необхідним є врахування впливу факторів на економічну систему: зовнішніх та внутрішніх, які визначають тенденції соціально-економічного розвитку. Адаптивний розвиток системи управління фінансово-бюджетними взаємовідносинами, спрямований на задоволення консенсусних інтересів суспільства щодо виробництва суспільних благ і послуг, підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, забезпечення соціального та економічного розвитку країни. Показано, що розробка державних цільових і бюджетних програм на середньостроковий період надає змогу більш раціонально розподілити обмежені фінансові ресурси для досягнення поставлених завдань в економіці та соціальній сфері.

Ключові слова: державні фінанси; державна фінансова політика; бюджетна політика; соціально-економічний розвиток країни.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер. с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
3. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5—18.
4. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу. Вісник КНТЕУ. 2017. № 3. С. 116—132.
5. Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.
6. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С. 103—121.
7. Budget policy of social development. ChugunovI.,KanevaT.,Pasichnyi M. and other. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.
8. Chugunov Igor, Makohon Valentyna, Markuts Yuliya. Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. Problems and Perspectives in Management. 2019. Volume 17, Issue №4, pp. 252—261.
9. Chugunov I., Makohon V., Krykun T. Budget strategy in the conditions of economic globalization. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17, Issue 3, pp. 101—110.
10. Chugunov I., Makohon V. Budgetary projection in the system of financial and economic regulation of social processes. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6. 2020. № 1. Рp. 130—135.

V. Koroviy

THE MAIN DIRECTIONS OF PUBLIC FINANCIAL POLICY

Summary

The article reveals the main directions of public policy. It is determined that it is important to carry out institutional changes in the tax system, structural optimization of the budget, reducing the fiscal deficit, debt restructuring, intensification of cooperation with international financial institutions for financial support during these structural changes. Development and legislative approval of the budget on a three-year basis with determination of expenditures, revenues, deficit, public debt can reduce the fluctuation of these indicators relative to projected gross domestic product in a period of sustainable economic development and increase the resilience of public finances to cyclical downturns. The issue of imposing institutional restrictions on the development and implementation of fiscal and monetary policy measures is considered. The main directions of state policy in the context of increasing the fiscal importance of taxes are the elimination of opportunities to evade value added tax, increase excise rates on fuel, alcohol, improve the mechanism of administration of taxes and fees, increase property tax rates, intensify interstate cooperation in combating tax erosion., strengthening the effectiveness of tax control and audit. In modern conditions, the mechanism of public procurement will cause multiplier demand, which will increase economic activity in the economy, especially industry. The public procurement mechanism should be based on the principles of transparency, efficiency and controllability. An important task of the financial policy of the state is to adapt to changes in the structure of financial relations, the influence of external economic factors, transformations of the economic system. When formulating financial policy for the medium term, it is necessary to take into account the impact of factors on the economic system: external and internal, which determine the trends of socio-economic development. Adaptive development of the management system of financial and budgetary relations, aimed at satisfying the consensus interests of society in the production of public goods and services, improving the efficiency of financial resources, ensuring social and economic development of the country. It is shown that the development of state target and budget programs for the medium term allows for a more rational allocation of limited financial resources to achieve the objectives in the economy and social sphere.

Keywords: public finance; public financial policy; budget policy; socio-economic development of the country.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of regulation of the economy], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Samujel'son, P.Je. and Nordhaus, V.D. (2015), Jekonomika [Economics], Vil'jams, Moscow, Russia.
3. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the context of economic transformation", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5—18.
4. Chuhunov, I.Ya. and Kozarezenko, L.V. (2017), "State financial regulation of human potential development", Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 116—132.
5. Chuhunov, I.Ya. (2021), Biudzhetna stratehiia suspil'noho rozvytku [Budget strategy of social development], Kyiv.nats.torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
6. Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019), "Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 103—121.
7. Chugunov, I. Kaneva, T. and Pasichnyi, M. (2018), Budget policy of social development. and other, Scientific Route, Tallinn, Estonia.
8. Chugunov, I. Makohon, V. and Markuts, Y. (2019), "Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations", Problems and Perspectives in Management, Volume 17, Issue 4, pp. 252—261.
9. Chugunov, I. Makohon, V. and Krykun, T. (2019), "Budget strategy in the conditions of economic globalization", Problems and Perspectives in Management, Vol.17, no. 3, pp. 101—110.
10. Chugunov, I. and Makohon, V. (2020), "Budgetary projection in the system of financial and economic regulation of social processes", Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 6, no. 1, pp. 130—135.

№ 12 2021, стор. 51 - 57

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 835

Відомості про авторів

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Koroviy

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0625-6547

Як цитувати статтю

Коровій В. В. Основні напрями державної фінансової політики. Агросвіт. 2021. № 12. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.51

Koroviy, V. (2021), “The main directions of public financial policy”, Agrosvit, vol. 12, pp. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.