EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
М. Я. Височанська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.45

УДК: 330:865

М. Я. Височанська

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Анотація

У статті визначено та проаналізовано головні ризики соціально-економічні та екологічні ризики розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва. Сформовано основні важелі агарної галузі в умовах транскордонного співробітництва та побудовано розгорнуто модель потенційних загроз та ризиків. Проведено аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, які представлені методом SWOT-аналізу. Запропоновано аспекти врегулювання та застереження можливих ризиків та недоліків у аграрному секторі в умовах транскордонного співробітництва. Доведено, що аграрний сектор України, розміщений на прикордонних територіях, є потужним стратегічним напрямом української національної економіки та інструментом розвитку зовнішніх еколого-економічних процесів. Подальша консолідація до міжнародного економічного сектору, посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі вимагають адаптації до нових та постійно змінних умов, а відповідно — подальшого удосконалення аграрної політики. Визначено, що фундаментальними складовими виступають економічний, соціальний та екологічний важелі, які безпосередньо формують залежність один від одного і створюють необхідні умови для підвищення еколого-економічного забезпечення аграрного сектору та сталого розвитку прикордонних регіонів і мають формувати спільну мету. Адже створення спільної транспортно-логістичної інфраструктури для спрощування перевезень агропродукції в межах усього транскордонного простору має бути зорієнтовано на обслуговування загальноєвропейських, міждержавних транскордонних завдань. Також мають бути завдання в залучені науково-технічних обгрунтувань та розробок з обох стороні країн учасників транскордонного співробітництва. Визначено, що концентрація складових структур економік аграрного сектору прикордонних регіонів України потребують розвитку диверсифікації виробництва. Впровадження нових інноваційних засад надасть можливості створення нових спільних підходів у вдосконаленні агропромислової галузі України та країн транскордонного співробітництва.

Ключові слова: транскордонна співпраця; прикордонні регіони; агропромислова галузь; еколого-економічні ризики.

Література

1. Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021—2027 роки: Постанова КМУ від 14 квітня 2021 р. № 408. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 31.05.2021).
2. Михайлов А.П. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України. Науковий вісник УМО. Економіка та управління. 2016. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_9
3. Мікула Н.А., Толкованов В.В. Транскордонне співробітництво: посібник. Київ, Крамар. 2011, 259 с. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wpcontent/uploads/2012/10/Book_Trnskordonne_final_14-Aprill11.pdf (дата звернення: 2.06.2021).
4. Щодо інституційних чинників підвищення ефективності використання потенціалу розвитку прикордонних сільських територій західних регіонів України. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/schodo-instituciynikh-chinnikiv-pidvischennya-efektivnosti (дата звернення: 2.06.2021).
5. Урба С.І. Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України: дис.... д-ра екон. наук: 08.00.03 Львів, 2019. 562 с. URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/dis_urba.pdf (дата звернення: 2.06.2021).
6. Павлік І.Є. Транскордонне співробітництво України і Польщі в аграрній сфері: проблеми та перспективи. Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О.В. Ярощук та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка", 2017. № 3. С. 62—70.
7. Кірова Л.Л. Шляхи удосконалення транскордонної співпраці в агропродовольчому секторі України. Вісник Донецького національного університету. Серія В: економіка і право. 2011. 1 (2011): 127—131.
8. Лутковська С.М. Сутність системи екологічної безпеки сталого розвитку в умовах глобальної економіки. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.pdf. (дата звернення: 2.06.2021).
9. Куліш Т.В. Розвиток інфраструктури аграрного ринку України. Мелітополь: ТДАТУ. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/5333/1/ilovepdf_com-130-132.pdf

M. Vysochanska

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC AND SOCIAL RISKS OF AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER COOPERATION

Summary

The article identifies and analyzes the main risks of socio-economic and environmental risks of the agricultural sector in the context of cross-border cooperation. The main levers of the agar industry in the conditions of cross-border cooperation have been formed and a model of potential threats and risks has been developed. An analysis of strengths and weaknesses, opportunities and threats, which are represented by the method of SWOT-analysis. Aspects of settlement and prevention of possible risks and shortcomings in the agricultural sector in the conditions of cross-border cooperation are offered. It is proved that the agricultural sector of Ukraine is located in the border areas, is a powerful strategic direction of the Ukrainian national economy and a tool for the development of external environmental and economic processes. Further consolidation into the international economic sector, intensification of globalization processes, trade liberalization require adaptation to new and constantly changing conditions, and accordingly — further improvement of agricultural policy. It is determined that the fundamental components are economic, social and environmental levers, which directly form dependence on each other and create the necessary conditions for improving the environmental and economic security of the agricultural sector and sustainable development of border regions and should form a common goal. After all, the creation of a common transport and logistics infrastructure to simplify the transportation of agricultural products within the entire cross-border area should be focused on servicing European, cross-border tasks.
Also, there should be tasks to involve scientific and technical substantiations and developments from both sides of the countries participating in cross-border cooperation. It is determined that the concentration of the constituent structures of the economies of the agricultural sector of the border regions of Ukraine require the development of diversification of production. The introduction of new innovative principles will provide opportunities to create new common approaches to improving the agro-industrial sector of Ukraine and cross-border cooperation countries.

Keywords: cross-border cooperation; border regions; agro-industrial branch; ecological and economic risks.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On approval of the State Program for the Development of Cross-Border Cooperation for 2021—2027", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-2021-%D0%BF#Text (Accessed 31 May 2021).
2. Mykhajlov, A.P. (2016), "Current state and prospects of agricultural economy of Ukrainian", Naukovyj visnyk UMO. Ekonomika ta upravlinnia, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_9 (Accessed 1 June 2021).
3. Mikula, N.A. and Tolkovanov, V.V. (2011), Transkordonne spivrobitnytstvo: posibnyk [Cross-border cooperation: manual], Kramar, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.slg-coe.org.ua/wpcontent/uploads/2012/10/Book_Trnskordonne_final_14-Aprill11.pdf (Accessed 2 June 2021).
4. The official site of NIISS (2014), "Regarding institutional factors to increase the efficiency of using the development potential of border rural areas of the western regions of Ukraine", available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/schodo-instituciynikh-chinnikiv-pidvischennya-efektivnosti (Accessed 2 June 2021).
5. Urba, S.I. (2019), "Priorities and tools for the development of the agricultural sector in the system of economic security of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of the national economy, Lviv, Ukraine, available at: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/dis_urba.pdf (Accessed 2 June 2021).
6. Pavlik, I. Ye. (2017), "Cross-border cooperation between Ukraine and Poland in the agricultural sector: problems and prospects", Zbirnyk naukovykh prats' "Ekonomichnyj analiz", vol. 3, pp. 62—70.
7. Kirova, L.L. (2011), "Ways to improve cross-border cooperation in the agri-food sector of Ukraine", Visnyk Donets'koho natsional'noho universytetu. Ekonomika i pravo, vol. 1, pp. 127—131.
8. Lutkovs'ka, S.M. (2020), "The essence of the system of ecological security of sustainable development in the global economy", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 2 June 2021).
9. Kulish, T.V. (2015), "Development of the infrastructure of the agricultural market of Ukraine", Materialy mizhnarodkoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the international scientific-practical conference], TDATU, Melitopol', Ukraine, pp. 130—132.

№ 12 2021, стор. 45 - 50

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 326

Відомості про авторів

М. Я. Височанська

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

M. Vysochanska

PhD in Economics, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2116-9991

Як цитувати статтю

Височанська М. Я. Еколого-економічні та соціальні ризики розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва. Агросвіт. 2021. № 12. С. 45–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.45

Vysochanska, M. (2021), “Environmental and economic and social risks of agricultural sector development in the context of cross-border cooperation”, Agrosvit, vol. 12, pp. 45–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.