EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ПЛОДООВОЧЕВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ
Л. М. Галат

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.22

УДК: 339.12: [634/635: 631. 147] (477)

Л. М. Галат

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ПЛОДООВОЧЕВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного стану розвитку органічного плодоовочевого виробництва та ринку органічної плодово-ягідної продукції в Україні та визначено його місце і потенціал у контексті сучасних тенденцій зростання світового ринку органічної продукції та експортних реалій і перспектив українського плодоовочевого органічного виробництва.
Розглянуто передумови, переваги та тенденції у формуванні виробництва органічних продуктів харчування в Україні в контексті швидкого зростання попиту на органічну продукцію в світі. Проте питома вага плодоовочевої продукції в структурі експорту незначна, внутрішній ринок органічних продуктів не розвинений. Досліджено причини такого стану та тенденції розвитку органічного плодоовочевого сектору.
Розглянуто структуру органічного виробництва фруктів, овочів, ягід за областями України та за видами культур. Проведено порівняльний аналіз площ з органічним статусом земель та чисельністю операторів органічного ринку в Україні та країнах Європи. З'ясовано, що в Україні кількість органічних виробників та органічних земель ще дуже мала.
Проведено аналіз факторів, які позитивно впливають на розвиток ягідництва. Головними чинниками для українських органік-виробників стала світова тенденція зростання попиту на органік-ягоди в країнах ЄС, державна фінансова підтримка галузі садівництва та ягідництва для закладання нових ягідних насаджень, будівництва холодильників, заморожування.
Розглянуто структуру виробництва органічних овочів, в якій переважають гарбузові та бобові культури, що орієнтовані на переробку чи експорт. Обсяги виробництва інших видів овочів не значне, їх сортовий склад та структура з року в рік змінюється. Свіжий ринок органічних овочів орієнтований на внутрішній ринок, де індивідуальне споживання органічної овочевої продукції низьке.
Обгрунтовано шляхи подальшого розвитку органічного плодоовочівництва в Україні спрямованого на збільшення ємності внутрішнього органічного ринку фруктів та овочів і зростання експорту.

Ключові слова: органічне плодоовочівництво; експортний потенціал; сертифікація; ринок органічної продукції; органічні фрукти; органічні овочі; органічні ягоди; оператори органічного ринку.

Література

1. Прокопчук Н.І. Орнанічне сільське господарство — свідомий і правильний вибір сучасного фермера. Тваринництво сьогодні. 2021. №3. С. 4—12.
2. Органічний ринок ягід: де шукати стабільний попит. Ягідник. 2019. № 4. С. 28—29.
3. Грановська В. Тенденції та перспективи розвитку органічного ринку в Україні. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 31—41.
4. Маслак О.М. Формування ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №10. URL: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/40.pdf
5. Кирилов Ю., Грановська В., Крикунова В. Чинники та стимули розвитку органічного виробництва в країнах світу. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 16—26.
6. Органічне виробництво в Україні URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini
7. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210179.html
8. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку овочівництва на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10. 2020 р. №1333-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-derzhavno-a1333r (дата звернення 18.05.2021 р.).
9. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 12.05.2021
10. Ходаківська О.В. Розвиток вітчизняного органічного сектору в умовах глобалізації економіки. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: "Полісся". 2013. С. 66—70.
11. Ходаківська О.В. Екологізація аграрного виробництва. К. ННЦ ІАЕ. 2017. 350 с.
12. Український імпорт та експорт органічних продуктів. Інфографіка. Агроіндустрія. 2019. № 4. С. 24—25.
13. Площади органического плодоовощеводства в Европе, га, Производство органической плодоовощной продукции в Европе, тонн. Агроиндустрия. 2017. № 3. С. 74—75.
14. Органік в Україні. URL: http://organic.com.ua/organic-v-ukraini/
15. Втратити інвестиції або заробити: чому органічних овочів стало менше URL: http://agroportal.ua/ua/publishing/analitika/lishitsya-investitsii-ili-zarabotat-pochemu-organicheskikh-ovoshchei-stalo-menshe/
16. Галат Л.М. Експортний потенціал та проблеми розвитку галузі ягідництва України. Агроствіт. 2021. № 1—2. С. 46—55.
17. Сало А.І. Розвиток ринку плодів та ягід в Україні. Економіка АПК. 2020. № 3. С. 16—23.

L. Galat

TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE ORGANIC FRUIT AND VEGETABLE MARKET OF UKRAINE IN THE WORLD CONTEXT

Summary

The article analyzes the current state of development of organic fruits and vegetables and the market of organic fruits and berries in Ukraine and identifies its place and potential in the context of current growth trends in the world market of organic products and export realities and prospects of Ukrainian fruits and vegetables.
The preconditions, advantages and tendencies in the formation of organic food production in Ukraine in the context of the rapid growth of demand for organic products in the world, especially in the most developed countries. However, the share of fruit and vegetables in the structure of exports is insignificant, the domestic market of organic products is not developed. The reasons for this state and trends in the development of the organic fruit and vegetable sector of agricultural production have been studied.
The structure of organic production of fruits, vegetables, berries by regions of Ukraine and by types of crops is considered. A comparative analysis of areas with organic land status and the number of organic market operators in Ukraine and European countries. It was found that the number of organic producers and organic lands in Ukraine is still very small.
An analysis of the factors that positively affect the development of berry growing, expanding the area of commercial berry plantations, increasing the production and export of organic fresh and frozen berries. The main factors for Ukrainian organic producers were the growing global demand for organic berries in the EU, state financial support for horticulture and berry growing for new berry plantations, construction of refrigerators, sorting lines, freezing.
The structure of organic vegetable production is considered, which is dominated by pumpkin and legumes, which are focused on processing or export. The production of other types of vegetables is not significant, their varietal composition and structure changes from year to year. The fresh market of organic vegetables is focused on the domestic market, where individual consumption of organic vegetables is low.
Ways of further development of organic fruit and vegetable growing in Ukraine aimed at increasing the capacity of the domestic organic market of fruits and vegetables and export growth are substantiated.

Keywords: organic fruit and vegetable growing; export potential; certification; organic products market; organic fruits; organic vegetables; organic berries; organic market operators.

References

1. Prokopchuk, N.I. (2021), "Organic agriculture is a conscious and correct choice of a modern farmer", Tvarynnytstvo s'ohodni, vol. 3, pp. 4—12.
2. Yahidnyk (2019), "Organic berry market: where to look for stable demand", Yahidnyk, vol. 4, pp. 28—29.
3. Hranovs'ka, V. (2017), "Trends and prospects for the development of the organic market in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 31—41.
4. Maslak, O.M. (2016), "Formation of the market of organic agricultural products in Ukraine", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 10, available at: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/40.pdf (Accessed 10 June 2021).
5. Kyrylov, Yu. Hranovs'ka, V. and Krykunova, V. (2018), "Factors and incentives for the development of organic production in the world", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 16—26.
6. Information and analytical portal of the AIC of Ukraine (2021), "Organic production in Ukraine", Informatsijno-analitychnyj portal APK Ukrainy, available at: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini (Accessed 10 June 2021).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On approval of the National Economic Strategy for the period up to 2030", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210179.html (Accessed 10 June 2021).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On approval of the Concept of the State target program of vegetable growing development for the period up to 2025", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-derzhavno-a1333r (Accessed 10 June 2021).
9. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 June 2021).
10. Khodakivs'ka, O.V. (2013), "Development of the domestic organic sector in the context of economic globalization", Orhanichne vyrobnytstvo i prodovol'cha bezpeka [Organic production and food security], Polissia, Zhytomyr, Ukraine, pp. 66—70.
11. Khodakivs'ka, O.V. (2017), Ekolohizatsiia ahrarnoho vyrobnytstva [Greening of agricultural production], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
12. Ahroindustriia (2019), "Ukrainian import and export of organic products. Infographics", Ahroindustriia, vol. 4, pp. 24—25.
13. Ahroindustriia (2017), "Areas of organic horticulture in Europe, hectares, Production of organic horticultural products in Europe, tons", Ahroyndustryia, vol. 3, pp. 74—75.
14. Federatsiia orhanichnoho rukhu Ukrainy (2019), "Organic in Ukraine", available at: http://organic.com.ua/organic-v-ukraini/ (Accessed 10 June 2021).
15. AgroPortal (2021), "Lose investment or earn: why organic vegetables have become less", available at: http://agroportal.ua/ua/publishing/analitika/lishitsya-investitsii-ili-zarabotat-pochemu-organicheskikh-ovoshchei-stalo-menshe/ (Accessed 10 June 2021).
16. Galat, L. (2021), "Export potential and problems of development of the berries of Ukraine", Agrosvit, vol. 1—2, pp. 46—55.
17. Salo, A.I. (2020), "Development of the fruit and berry market in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 16—23.

№ 12 2021, стор. 22 - 33

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 780

Відомості про авторів

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Еconomic University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0075-9730

Як цитувати статтю

Галат Л. М. Тенденції розвитку органічного плодоовочевого ринку України у світовому контексті. Агросвіт. 2021. № 12. С. 22–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.22

Galat, L. (2021), “Trends of development of the organic fruit and vegetable market of Ukraine in the world context”, Agrosvit, vol. 12, pp. 22–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.