EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
О. В. Назаренко, Т. В. Лукаш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.15

УДК: 657

О. В. Назаренко, Т. В. Лукаш

ФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Анотація

Якісно сформована облікова політика щодо дебіторської заборгованості виступає однією з найважливіших компонент механізму управління фінансово-господарською діяльністю господарюючих суб'єктів різних організаційно-правових форм.
Метою статті є дослідження особливостей формування окремих компонент облікової політики щодо дебіторської заборгованості підприємства, відображення їх у фінансовій звітності для ідентифікації впливу на думку різних груп стейкхолдерів у процесі прийняття рішень.
За сучасних умов ведення бізнесу, облікова політика є не просто внутрішнім документом окремого господарюючого суб'єкта, вона містить всі ознаки нормативного документа, що регламентує його обліковий процес, виступає документом четвертого рівня системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку, призначення якого полягає у визначенні організації, порядку ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності.
Відповідним чином сформовані положення облікової політики в розрізі окремих компонент дозволять якісно організувати ведення бухгалтерського обліку, складання звітних форм власними силами, або через залучення аутсорсингових компаній.
На прикладі сільськогосподарського підприємства досліджено питання формування облікової політики щодо дебіторської заборгованості та визначено ступінь імплементації науково-методичних підходів у діяльність господарського товариства, окремо акцентовано увагу на можливості внесення змін в облікову політику підприємства.
У науковій праці візуалізовано представлення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності, ідентифіковано окремі компоненти (індикатори), за допомогою яких можливе проведення порівняння якості формування, повноти інформаційного наповнення, функціональної відповідності облікової політики підприємства. Імплементація наведених складових до Положення про облікову політику окремого господарюючого суб'єкта, сприятиме вдосконаленню побудови облікового процесу, формуванню звітних показників для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів відповідної інформації, зростанню ефективності прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: актив; безнадійна заборгованість; дебітор; дебіторська заборгованість; облікова політика; резерв сумнівних боргів.

Література

1. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 6. від 28.05.1999 № 13. База даних "Законодавство України". ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99#Text (дата звернення 03.06.2021).
2. Дебіторська заборгованість: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 10 від 08.10.1999 № 237. База даних "Законодавство України". ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 (дата звернення 03.06.2021).
3. Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 від 07.02.2013 р. № 73. База даних "Законодавство України". ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення 02.06.2021).
4. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 8 від 01.01.2012. № 929_020. База даних "Законодавство України". ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text (дата звернення 02.06.2021).
5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. База даних "Законодавство України". ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 02.06.2021).
6. Цегельник Н.І. Формування облікової політики підприємства щодо обліку дебіторської заборгованості в системі розрахунків з покупцями. Облік і фінанси. 2014. № 4. С. 77—81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2014_4_13 (дата звернення 02.06.2021).
7. Nazarenko О. Accounting and economic aspects of the calculation of the integrated assessment index of outsourcing companies. European Science. Scientific journal. 2020. № 1. p. 64—70. URL: http://www.european-science.sk/storage/journals/essays/1-2020/362.pdf (дата звернення 03.06.2021).

O. Nazarenko, T. Lukash

FORMATION OF SEPARATE COMPONENTS OF THE COMPANY'S ACCOUNTING POLICY REGARDING ACCOUNTS RECEIVABLE

Summary

A well-formed accounting policy for accounts receivable is one of the most important components of the mechanism for managing the financial and economic activities of economic entities of various organizational and legal forms.
The purpose of the article is to study the features of the formation of individual components of the accounting policy for the company's accounts receivable, their reflection in the financial statements, to identify the impact on the opinion of various groups of stakeholders in the decision-making process.
In modern business conditions, the accounting policy is not just an internal document of a separate economic entity, it contains all the features of a regulatory document, regulating its accounting process, acts as a document of the fourth level of the accounting regulatory system, the purpose of which is to determine the organization, the order of accounting, preparation and presentation of reports.
Accordingly, the provisions of the accounting policy in the context of individual components will allow you to organize efficiently accounting preparation of reporting forms on your own, or by attracting outsourcing companies.
On the example of an agricultural enterprise, the issues of forming an accounting policy in relation to accounts receivable are studied and the degree of implementation of scientific and methodological approaches in the activities of a business company is determined, attention is separately focused on the possibility of making changes to the accounting policy of the enterprise.
In the scientific work, the presentation of accounts receivable in the financial statements is visualized, individual components (indicators) are identified, with the help of which it is possible to compare the quality of formation, completeness of information content, functional compliance of the accounting policy of the enterprise. The implementation of the components mentioned above in the Regulation on the Accounting Policy of a separate economic entity will contribute to improving the construction of the accounting process, the formation of reporting indicators to meet the information needs of various categories of relevant information users, and the increase in the efficiency of managerial decision-making.

Keywords: asset; bad debt; debtor; accounts receivable; accounting policy; allowance for doubtful debts.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (standard) of accounting № 6 "Correction of errors and changes in financial statements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99#Text (Accessed 03 June 2021).
2. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (standard) of accounting № 10 "Receivables", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99#Text (Accessed 03 June 2021).
3. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "National provisions (Standard) 1 "General requirements for financial statements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 02 June 2021).
4. Board on International Accounting Standards (2012), "International Accounting Standard (IAS) 8 "Accounting Policies, Changes in Accounting Policies and Errors", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020 (Accessed 2 June 2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. (Accessed 2 June 2021).
6. Tsehelnyk, N.I. (2014), "Formation of the accounting policy of the enterprise on the accounting of receivables in the system of settlements with customers", Oblik i finansy, vol. 4, pp. 77—81.
7. Nazarenko, O. (2020), "Accounting and economic aspects of the calculation of the integrated assessment index of outsourcing companies", European Science. Scientific journal, vol. 1, pp. 64—67.

№ 12 2021, стор. 15 - 21

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 1067

Відомості про авторів

О. В. Назаренко

д. е. н, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0001-7546-174X


Т. В. Лукаш

магістрантка, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

T. Lukash

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0002-8617-1104

Як цитувати статтю

Назаренко О. В., Лукаш Т. В. Формування окремих компонент облікової політики підприємства щодо дебіторської заборгованості. Агросвіт. 2021. № 12. С. 15–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.15

Nazarenko, O. and Lukash, T. (2021), “Formation of separate components of the company's accounting policy regarding accounts receivable”, Agrosvit, vol. 12, pp. 15–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.