EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА
Ж. В. Гарбар, А. О. Кватернюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.9

УДК: 330.341.1:633

Ж. В. Гарбар, А. О. Кватернюк

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА

Анотація

У статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти розвитку інноваційної діяльності у сільському господарстві. Визначено сутність інноваційного розвитку у рослинництві. З'ясовано мету, основні пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в галузі рослинництва. Висвітлино особливості здійснення інноваційних процесів та запропоновано класифікацію інновацій за змістом діяльності у рослинництві. Обгрунтовано, що інноваційний підхід дасть змогу підвищити ефективність інноваційної господарської діяльності підприємств аграрної сфери та сприятиме досягненню стратегічних цілей підприємств. Доведено, що застосування інноваційної діяльності підприємствами рослинницької галузі дозволить підвищити рівень їхньої конкурентоспроможності, зміцнити позиції на міжнародному ринку аграрних товарів та покращити ефективність виробничо-господарської та науково-технічної діяльності. Опрацьовано підходи до визначення пріоритетних джерел фінансування інноваційної діяльності.

Ключові слова: інноваційний розвиток; рослинництво; сільське господарство; інновації; інноваційна діяльність.

Література

1. Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. Інноваційна діяльність в аграрній сфері та інституціональний аспект: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.
2. Верхоглядова Н.І. До питання про економічну сутність інноваційного розвитку. Держава та регіони. 2010. № 6. С. 266—268.
3. Данкевич Є.М. Інноваційна складова діяльності інтегрованих структур в галузі рослинництва. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2012. № 1 (2). С. 276—285.
4. Єрмолаєва В.В. Особливості та проблеми інноваційного розвитку в Україні. Держава та регіони. 2010. № 6. С. 275—280.
5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2005. 324 с.
6. Квасницька Р.С., Ардашкіна Н.С. Особливості інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. С. 247—251.
7. Покотилова В.І. Ефективні системи управління інноваційними процесами. Економіка АПК. 2009. № 5. С. 42—48.
8. Юзефович А.Е., Крисанов Д.Ф. Пріоритети інноваційного розвитку АПК України: наукова доповідь. Київ: Об'єднаний інститут економіки НАН України, 2005. 56 с.
9. Карпенко А.М. Пріоритетні напрями інноваційного розвитку рослинництва. Економіка та управління АПК. 2012. № 9. С. 16—20.
10. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. Москва: Экономист, 2008. 296 с.
11. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посіб. Київ: Вища школа. 2002. 254 с.

Zh. Harbar, A. Kvaterniuk

PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF CROP PRODUCTION

Summary

The article considers and investigates the theoretical and practical bases of development of innovative activity in agriculture. Aspects of determining the essence of innovative development in crop production are generalized and systematized. The purpose, the basic classifications of priority directions of development of innovative activity in the field of plant growing are defined. The peculiarities of the implementation of innovation processes are substantiated and the classification of innovations according to the content of activity in crop production is offered. Four types of innovations contribute to the development of crop production: technological (use of advanced technologies for growing crops that meet modern requirements for greening production, development of new resource-saving production technologies), technical (improvement of existing and creation of new types of machines, mechanization and automation of crop production)., development of new energy sources are inextricably linked with technological (determine the quality of the production process and its effectiveness), biological (improvement of existing and creation of new types of machines, mechanization and automation of crop production, introduction of modern technology, development of new energy sources). technological, determine the quality of the production process and its effectiveness) and organizational and economic (stimulate innovation. Summarize existing innovations used in crop production, allow to classify the basics nor areas of its innovative development). It is highlighted that the innovative approach will increase the efficiency of innovative economic activity of agricultural enterprises, thus, will serve in achieving the strategic goals of the enterprise. The application of innovative activities by enterprises of the crop industry will raise the level of their competitiveness, strengthen their position in the international market of agricultural goods and improve the efficiency of production and economic, scientific and technical activities in general. Approaches to determining priority sources of funding for innovation have been developed. Priority areas for the development of innovation processes in processing industries are based on: re-equipping organizations with high-performance technological equipment, improving production technology and improving their quality, the formation of mechanisms for the rational use of raw materials.

Keywords: innovative development; crop production; agriculture; innovations; innovative activity.

References

1. Sabluk, P.T. Shpykuliak, O.H. and Kurylo L.I. (2010), Innovatsijna diial'nist' v ahrarnij sferi ta instytutsional'nyj aspekt [Innovative activity in the agricultural sphere and institutional aspect], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
2. Verkhohliadova, N.I. (2010), "On the question of the economic essence of innovative development", Derzhava ta rehiony, vol. 6, pp. 266—268.
3. Dankevych, Ye.M. (2012), "Innovative component of integrated structures in the field of crop production", Visnyk Zhytomyrs'koho natsional'noho ahroekolohichnoho universytetu, vol. 1 (2), pp. 276—285.
4. Yermolaieva, V.V. (2010), "Features and problems of innovative development in Ukraine", Derzhava ta rehiony, vol. 6, pp. 275—280.
5. Illiashenko, S.M. (2005), Upravlinnia innovatsijnym rozvytkom [Management of innovative development], Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.
6. Kvasnyts'ka, R.S. and Ardashkina, N.S. (2009), "Features of innovative activity of enterprises in modern conditions", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 6, pp. 247—251.
7. Pokotylova, V.I. (2009), "Effective management systems for innovation processes", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 42—48.
8. Yuzefovych, A.E. and Krysanov, D.F. (2005), Priorytety innovatsijnoho rozvytku APK Ukrainy [Priorities of innovative development of agro-industrial complex of Ukraine], Ob'iednanyj instytut ekonomiky NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
9. Karpenko, A.M. (2012), "Priority directions of innovative development of crop production", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 9, pp. 16—20.
10. Vy`xansky`j, O.S. (2008), Strategy`cheskoe upravleny`e [Strategic management, Ekonomy`st, Moskva, Russia.
11. Stechenko, D.M. (2002), Innovatsijni formy rehional'noho rozvytku [Innovative forms of regional development], Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2021, стор. 9 - 14

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 446

Відомості про авторів

Ж. В. Гарбар

д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Zh. Harbar

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-3492-9224


А. О. Кватернюк

аспірант кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

A. Kvaterniuk

Postgraduate student of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-9491-4107

Як цитувати статтю

Гарбар Ж. В., Кватернюк А. О. Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в галузі рослинництва. Агросвіт. 2021. № 12. С. 9–14. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.9

Harbar, Zh. and Kvaterniuk, A. (2021), “Priority directions of development of innovative activity in the field of crop production”, Agrosvit, vol. 12, pp. 9–14. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.