EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Ю. А. Лошакова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.82

УДК: 332.02

Ю. А. Лошакова

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

Стале землекористування є важливою основою для майбутнього сталого розвитку. Стале використання та управління землями широко розглядається як передумова для багатьох екологічних цілей, як-от: захист водних ресурсів, грунтів, біорізноманіття та екосистемних послуг, а також для соціальних цілей, серед яких і виробництво продуктів харчування, і забезпечення засобами до існування, і доступ до природних ресурсів.
У статті здійснено аналіз структури земельного фонду Полтавської області, запропоновано перелік базових індикаторів сталого землекористування, аргументована їхня доцільність та теоретико-методологічні засади оцінки сталого землекористування.
Проаналізовано понятійний апарат та набір показників, як інструменти оцінки сталого землекористування в процесі управління земельними ресурсами на регіональному рівні.
Удосконалено теоретичні положення сталого землекористування на основі інтеграції економічних, екологічних та соціальних пріоритетів розвитку.
Запропоновано удосконалити механізм оцінки сталості землекористувань на основі базових індикаторів сталості. Аргументовано важливість комплексного дослідження об'єктивних природних властивостей та суб'єктивних соціально-економічних особливостей використання земель.

Ключові слова: сталий розвиток; стале землекористування; просторовий розвиток; біорізноманіття; екологічна ефективність; оцінка.

Література

1. ISRIC Report 2008. Global Assessment of Land Degradation. Soil and landform properties for LADA partner countries. Available at: https://www.isric.org/documents/document-type/isric-report-200806-glada-report-200803-global-assessment-land-degradation
2. FAO Report 2010. Biodiversity and sustainable diets. p. 27. Available at: http://www.fao.org/3/mb858e/mb858e.pdf
3.UNEP 2014 Annual Report. Available at: https://www.unep.org/resources/annual-report/unep-2014-annual-report
4. UN Climate Change Annual Report 2017. Available at: https://unfccc.int/resource/annualreport
5. Лошакова Ю.А., Бутенко Є.В. Стале землекористування та його оцінка: світові тенденції. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, (3). 2019. С. 37—48.
6. Юрченко І. Аналіз землекористування в сільському господарстві Полтавської області. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2015. 1 (10). С. 297—303.
7. Попович А.А. Оцінка сталості сільськогосподарськог землекористування в Україні. Агросвіт. 2016. 10. С. 43—52.
8. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Полтавській області у 2017 році. Полтавська обласна державна адміністрація. Департамент екології та природних ресурсів. С. 173. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Reg.report/2017/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_2017.pdf
9. Михайленко О.Г. Сталий розвиток сільського господарства: теоретичні аспекти. Вісник Дніпропетровського університету. 2015. 7. С. 48—57.

Y. Loshakova

SCIENTIFIC FOUNDATION OF INDICATORS OF SUSTAINABLE LAND USE ASSESSMENT AT THE REGIONAL LEVEL

Summary

Over the last decade "indicator thinking" has become more widespread. The need to have a tool to assess the processes taking place, give them a retrospective analysis and try to predict their future require the formation of appropriate indicators and quantitative indicators. These trends are evident in the concept of sustainable development, which has led to different definitions, understandings and tools. This concept is based on the development of sustainable measures: living within certain limits of the Earth's ability to sustain life; understanding the relationship between the economy, society and the environment; supporting the equitable allocation of resources and preserving opportunities for this generation and all future ones. Since humanity is a part of nature, its needs and interests can be considered as not contrary to the interests and needs of nature.
Sustainable land use is an important basis for future sustainable development. Sustainable land use and management is widely seen as a prerequisite for many environmental purposes, such as the protection of water, soil, biodiversity and ecosystem services, as well as for social purposes, including food production, livelihoods and access to natural resources. resources.
The article reflects a research initiative focused on data processing to improve the system of indicators for measuring the sustainable land use assessment at the regional level.
The article analyzes the structure of the land fund of Poltava region, offers a list of basic indicators of sustainable land use, argues their feasibility and theoretical and methodological principles of sustainable land use. The conceptual apparatus and a set of indicators as tools for assessing sustainable land use in the process of land management at the regional level are analyzed.
The theoretical provisions of sustainable land use have been improved on the basis of integration of economic, ecological and social development priorities. It is proposed to improve the mechanism for assessing the sustainability of land use based on basic indicators of sustainability. The importance of a comprehensive study of objective natural properties and subjective socio-economic features of land use is argued.

Keywords: sustainable development; sustainable land use; spatial development; biodiversity; ecological efficiency; assessment.

References

1. ISRIC Report (2008), Global Assessment of Land Degradation. Soil and landform properties for LADA partner countries. Available at: https://www.isric.org/documents/document-type/isric-report-200806-glada-report-200803-global-assessment-land-degradation
2. FAO Report (2010), Biodiversity and sustainable diets. p. 27. Available at: http://www.fao.org/3/mb858e/mb858e.pdf
3. UNEP (2014), Annual Report. Available at: https://www.unep.org/resources/annual-report/unep-2014-annual-report
4. UN Climate Change Annual Report 2017. Available at: https://unfccc.int/resource/annualreport
5. Loshakova, Y. Butenko, E. (2019), Stale zemlekorystuvannya ta yoho otsinka: svitovi tendentsiyi [Sustainable land use and its assessment: global trends], Land management, cadastre and land monitoring, (3), pp. 37—48.
6. Yurchenko, I. (2015), Analiz zemlekorystuvannya v sil's'komu hospodarstvi Poltavs'koyi oblasti [Analysis of land use in agriculture of Poltava region], Scientific works of Poltava State Agrarian Academy 1 (10), pp. 297—303
7. Popovych, A. (2016), Otsinka stalosti sil's'kohospodars'koho zemlekorystuvannya v Ukrayini [Assessment of sustainability of agricultural land use in Ukraine], Agrosvit, 10, pp. 43—52.
8. Regional report on the state of the environment in Poltava region in 2017. Poltava Regional State Administration. Department of Ecology and Natural Resources. pp. 173. Available at: https://mepr.gov.ua/files/docs/Reg.report/2017/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_2017.pdf
9. Mikhailekno, O. (2015), Stalyy rozvytok sil's'koho hospodarstva: teoretychni aspekty [Sustainable development of agriculture: theoretical aspects], Bulletin of Dnipropetrovsk University 7 pp. 48—57.

№ 11 2021, стор. 82 - 88

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 597

Відомості про авторів

Ю. А. Лошакова

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

Y. Loshakova

Postgraduate student, National university of life and environmental science of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-108-1433

Як цитувати статтю

Лошакова Ю. А. Наукове обгрунтування індикаторів оцінки сталого землекористування на регіональному рівні. Агросвіт. 2021. № 11. С. 82–88. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.82

Loshakova, Y. (2021), “Scientific foundation of indicators of sustainable land use assessment at the regional level”, Agrosvit, vol. 11, pp. 82–88. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.