EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
П. О. Довгань

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.73

УДК: 657.421.3

П. О. Довгань

ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

В умовах сучасного функціонування економіки, у зв'язку з процесами економічної інтеграції в Україні проблеми обліку необоротних активів набувають актуальності. Проте слід вказати на факт відсутності чіткого визначення категорії "необоротний активів". Для задоволення інформаційних потреб науково-дослідних господарств щодо обліку необоротних активів визначено категорію "необоротний актив" як " нематеріальні, нематеріальні та фінансові ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, призначені для реалізації чи використання протягом терміну, що більший ніж 12 місяців чи операційний цикл за умови їх використання у виробничому процесі більше одного разу". У економічній літературі виділяють матеріальні, нематеріальні та фінансові (монетарні та немонетарні) необоротні активи. Визначено, що основні засоби є найбільш поширеним видом необоротних матеріальним активів. У статті наведені критерії віднесення об'єктів до складу основних засобів. Досліджено порядок здійснення капітальних інвестицій, наведена їх класифікація. Визначено, що обсяг капітальних інвестицій за останнє десятиліття має позитивну динаміку. У 2020 році обсяг капітальних інвестицій склав 508217 тис. грн, що втричі перевищує показник у 2010 р.
У статті розглянуто основні моменту віднесення об'єктів до складу нематеріальних об'єктів для цілей обліку. Визначено, що НДГ "Агрономічне" Вінницького національного аграрного університету" та Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція — це державні установи, що займаються науковою роботою в галузі селекції та технології вирощування сільськогосподарських культур та виробництва біоенергетичної продукції. Тому для задоволення потреб менеджменту інформацією щодо обліку нематеріальних необоротних активів ми пропонуємо визначати вартість гудвілу. Ці господарства мають дбати про власну ділову репутацію. Піднімати рівень наукової значущості наукових розробок та виводити Україну на міжнародну арену із конкурентоспроможною продукцією.

Ключові слова: необоротні активи; класифікація необоротних активів; бухгалтерський облік активів; основні засоби; капітальні інвестиції; гудвіл.

Література

1. Гавриловський О.С., Сташенко Ю.В. Поняття "необоротні активи" в обліковій практиці. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2017. № 19. С. 498—502. URL: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/96.pdf
2. Гончарук І.В., Браніцький Ю.Ю., Томашук І.В. Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово-Дюлинецької ДСС ІБК І ЦБ НААН України). Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 10. С. 54—68.
3. Гудзь Н.В., Денчук П.Н., Романів Р.В. Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп.: навч. посіб. Київ: "Центр учбової літератури", 2016. 424 с. URL: https://cul.com.ua/preview/buhgu.pdf
4. "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів" за формою № 2-інвестиції (річна): наказ Держстату від 21 лип. 2017. № 195.
5. Капітальні інвестиції за видами активів за 2010—2020 роки. Офіційний сайт Держстату України. 2020. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_bez.htm
6. Майорова Т.В., Крук В.В., Шевчук Я.В. Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 21. С. 12—16. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2015/4.pdf
7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": наказ М-ва фінансів України від 07 лют. 2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": наказ М-ва фінансів України від 27 квіт. 2000 р. № 92. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100009262-pbo-7-osnovni-zasobi
9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби": наказ М-ва фінансів України від 12 жовт. 2010 р. № 1202. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#Text
10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи": наказ М-ва фінансів України від 12 жовт. 2010 р. № 1202.
11. Нова вартість ОЗ для податкової амортизації у 20 тис. грн: як застосовувати? Вебсайт: Дебет-Кредит. 2020. URL: https://news.dtkt.ua/taxation/profits-tax/63047
12. Ридзевська О.В., Сало A.B. Поняття гудвілу та характеристика його складових. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: економічні науки. 2012. № 22 (ІІ). С. 349—352. URL: http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/57.pdf
13. Семйон В.С. Актуальні питання обліку необоротних активів в різних літературних джерелах. Вісник Житомирського державного технологічного університету: Економічні науки. 2007. № 4 (42). С. 159—166. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/96093
14. Семйон В.С. Поняття необоротних активів, їх класифікація та склад Вісник Житомирського державного технологічного університету: Економічні науки. 2009. № 3 (49). С. 162—166.
15. Сук Л.К., Сук П.Л. Облік нематеріальних активів. Бухгалтерія в сільському господарстві. Серпень 2011. № 15—16. С. 45.
16. Хорунжак Н.М., Рогожкіна В.В. Понятійна сутність необоротних активів і проблеми її ідентифікації. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2017. № 19. С. 554—560. URL: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/107.pdf

P. Dovhan

FUNDAMENTALS OF CLASSIFICATION OF NON-CURRENT ASSETS AND APPROACHES TO THEIR IMPROVEMENT

Summary

In the current functioning of the economy, in connection with the processes of economic integration in Ukraine, the problem of accounting for non-current assets becomes relevant. However, it should be noted that there is no clear definition of the category "non-current assets". To meet the information needs of research farms on the accounting of non-current assets, the category of "non-current asset" is defined as intangible, intangible and financial resources controlled by the enterprise as a result of past events, intended for sale or use for more than 12 months or operating cycle provided that they are used in the production process more than once " In the economic literature there are tangible, intangible and financial (monetary and non-monetary) non-current assets. It is determined that fixed assets are the most common type of non-current tangible assets. The article presents the criteria for classifying objects as fixed assets. The order of capital investments is investigated, their classification is given. It is determined that the volume of capital investments over the last decade has a positive trend. In 2020, the volume of capital investments amounted to 508,217,000 hryvnias, which is three times more than in 2010.
The article considers the main points of classifying objects as intangible objects for accounting purposes. It has been determined that NDG "Agronomichne" of Vinnytsia National Agrarian University and Uladovo-Liulyntsi Research and Selection Station of NAAS of Ukraine are state institutions engaged in scientific work in the field of selection and technology of cultivation of crops and production of bioenergy products.
Therefore, to meet the information management needs of accounting for intangible non-current assets, we propose to determine the value of goodwill. These farms must take care of their own business reputation. Raise the level of scientific significance of scientific developments and bring Ukraine to the international arena with competitive products.

Keywords: non-current assets; classification of non-current assets; asset accounting; fixed assets; capital investments; goodwill.

References

1. Havrylovs'kyj, O.S. and Stashenko, Yu.V. (2017), "The concept of "non-current assets" in accounting practice", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 19, pp. 498—502, available at: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/96.pdf (Accessed 15 May 2021).
2. Honcharuk, I.V. Branits'kyj, Yu.Yu. and Tomashuk, I.V. (2017), "The main aspects of effective formation and use of resource potential in agricultural enterprises (on the example of Vladovo-Dyulinetska DSS IBK and Central Bank of NAAS of Ukraine)", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 10, pp. 54—68.
3. Hudz', N.V. Denchuk, P.N. and Romaniv, R.V. (2016), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, available at: https://cul.com.ua/preview/buhgu.pdf (Accessed 15 May 2021).
4. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Statement of capital investments, disposal and depreciation of assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0195832-17#Text (Accessed 15 May 2021).
5. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Capital investments by types of assets for 2010—2020", available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_bez.htm (Accessed 15 May 2021).
6. Majorova, T.V. Kruk, V.V. and Shevchuk, Ya.V. (2015), "Capital investments: essence and problems of realization in crisis conditions", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 12—16, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2015/4.pdf (Accessed 15 May 2021).
7. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "National Accounting Regulation (Standard) 1 "General requirements for financial reporting", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (Accessed 15 May 2021).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "National Accounting Regulation (Standard) 7 "Fixed Assets", available at: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100009262-pbo-7-osnovni-zasobi (Accessed 15 May 2021).
9. Ministry of Finance of Ukraine (2010), "National Regulation (Standard) of Accounting in the Public Sector 121 "Fixed Assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#Text (Accessed 15 May 2021).
10. Ministry of Finance of Ukraine (2010), "National Regulation (Standard) of Public Sector Accounting 122 "Intangible Assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10#Text (Accessed 15 May 2021).
11. Debet-Kredyt (2020), "The new cost of equipment for tax depreciation of 20 thousand UAH: how to apply?", available at: https://news.dtkt.ua/taxation/profits-tax/63047 (Accessed 15 May 2021).
12. Rydzevs'ka, O.V. and Salo, A.B. (2012), "The concept of goodwill and the characteristics of its components", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu: ekonomichni nauky, vol. 22 (ІІ), pp. 349—352, available at: http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/57.pdf (Accessed 15 May 2021).
13. Semjon, V.S. (2007), "Current issues of accounting for non-current assets in various literature sources", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu: Ekonomichni nauky, vol. 4 (42), pp. 159—166, available at: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/96093 (Accessed 15 May 2021).
14. Semjon, V.S. (2009), "The concept of non-current assets, their classification and composition", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu: Ekonomichni nauky, vol. 3 (49), pp. 162—166.
15. Suk, L.K. and Suk, P.L. (2011), "Accounting for intangible assets", Bukhhalteriia v sil's'komu hospodarstvi, vol. 15—16, pp. 45.
16. Khorunzhak, N. M. and Rohozhkina, V. V. (2017), "The conceptual essence of non-current assets and the problem of its identification", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 19, pp. 554—560, available at: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/107.pdf (Accessed 15 May 2021).

№ 11 2021, стор. 73 - 81

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 467

Відомості про авторів

П. О. Довгань

аспірант 3-го року навчання, кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки,факультет обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет

P. Dovhan

Postgraduate student of 3 years of study, Department of Accounting and Taxation in the fields of economics, Faculty of Accounting and Auditing, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9527-5469

Як цитувати статтю

Довгань П. О. Основи класифікації необоротних активів та підходи до їх удосконалення. Агросвіт. 2021. № 11. С. 73–81. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.73

Dovhan, P. (2021), “Fundamentals of classification of non-current assets and approaches to their improvement”, Agrosvit, vol. 11, pp. 73–81. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.