EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

WAYS OF TRANSNATIONALIZATION OF NATIONAL UKRAINIAN COMPANIES
T. Busarieva

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.34

УДК: 874.14.56

T. Busarieva

WAYS OF TRANSNATIONALIZATION OF NATIONAL UKRAINIAN COMPANIES

Summary

The modern domestic economy is in a new qualitative state, which is associated with changing economic conditions due to: the introduction of new, high levels of technology in production, expanding information space, capital mobility, increasing the role of creativity, creative work, increasing the role of theoretical knowledge. At the beginning of the XXI century it can be argued that the formation of Ukrainian corporations can become one of the strategic priorities of public policy, which, provided the appropriate external environment, will increase the competitiveness of the economy and through the exclusive capabilities of national corporations. development of Ukrainian economic structures, internationalization of their production and capital, integration of Ukraine into the world economy, its participation in global transformation processes. In order to interact with TNCs both in Ukraine and on world markets, it is necessary to create our own, Ukrainian transnational structures, as China, Russia, India, Indonesia, Mexico, Venezuela and others have done before. The experience of these states shows that national capital is able to compete with TNCs only if it is structured into strong financial and industrial entities that operate in accordance with international counterparts and are able to pursue an active foreign economic policy.
Thus, the creation of Ukrainian TNCs will contribute to: protection of national economic interests; will promote the further development of Ukrainian economic structures, the internationalization of their production and capital, the integration of Ukraine into the world economy, its participation in global and transformational processes; will promote the introduction of new technologies and allow to modernize production; to ensure the employment of the local population, while increasing wages and improving the social security of workers, etc. It can be argued that the formation of Ukrainian TNCs can become one of the strategic priorities of state policy, which, provided the appropriate external environment, will increase the competitiveness of the economy and through the exclusive capabilities of national TNCs will protect national economic interests, promote the development of Ukrainian economic structures., internationalization of their production and capital, integration of Ukraine into the world economy, its participation in global transformation processes.

Keywords: transnationalization; knowledge economy; national companies; globalization; economic development.

References

1. Smirnov, S.V. (2018), "Cyclical fluctuations in market economy", Ekonomicheskij zhurnal VShE, vol. 2, pp. 23—28.
2. Voronin, Y. (2019), "Landmarks exit from the economic crisis", Jekonomist, vol. 5, pp. 44—48.
3. Gubanov, S. (2020), "Cyclical — a form of crisis", Jekonomist, vol. 1, pp. 14—17.
4. Ljubimov, L.L. (2012), Osnovy jekonomicheskih znanij [Fundamentals of Economic Studies], VITA-PRESS, Moscow, Russia, pp. 4—9.
5. Vasil'chuk, Ju. (2019), Vozdejstvie sem'i na dinamiku rynochnoj jekonomiki [The impact on the family dynamics of the market economy], Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija, Kyiv, Ukraine.
6. Voronkov, A.A. (2020) Metody analiza i ocenki gosudarstvennyh programm v SShA [Methods of analysis and evaluation of government programs in the US], Nauka, Moscow, Russia, pp. 190—196.

Т. Г. Бусарєва

ШЛЯХИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Анотація

Сучасна вітчизняна економіка знаходиться в новому якісному стані, який пов'язаний зі зміною умов господарювання, обумовленого: впровадженням нових, високого рівня технологій у виробництво, розширенням інформаційного простору, мобільністю капіталу, підвищенням ролі креативності, творчої праці, зростанням ролі теоретичних знань. На початку XXI століття можна стверджувати, що формування українських корпорацій може стати одним із стратегічних пріоритетів державної політики, яка за умови створення відповідного зовнішнього середовища, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності економіки і за рахунок ексклюзивних можливостей національних корпорацій дасть змогу певною мірою захистити національні економічні інтереси, сприятиме подальшому розвитку українських господарських структур, інтернаціоналізації їх виробництва і капіталу, інтеграції України в світову економіку, її участі в глобальних трансформаційних процесах. Для взаємодії з ТНК як в Україні, так і на світових ринках необхідно створити власні, українські транснаціональні структури, як це робили раніше Китай, Росія, Індія, Індонезія, Мексика, Венесуела та інші. Досвід цих держав показує, що національний капітал здатний конкурувати з ТНК лише в тому випадку, якщо він структурований у потужні фінансові та промислові суб'єкти, які діють відповідно до міжнародних аналогів і здатні проводити активну зовнішньоекономічну політику.
Таким чином, створення українських ТНК сприятиме: захисту національних економічних інтересів; сприятиме подальшому розвитку українських економічних структур, інтернаціоналізації їх виробництва та капіталу, інтеграції України у світову економіку, її участі у глобальних та трансформаційних процесах; сприятиме впровадженню нових технологій і дозволить модернізувати виробництво; забезпечити зайнятість місцевого населення, одночасно підвищуючи заробітну плату та покращуючи соціальне забезпечення робітників тощо. Можна стверджувати, що формування українських ТНК може стати одним із стратегічних пріоритетів державної політики, яка, за умови створення відповідного зовнішнього середовища, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності економіки і за рахунок ексклюзивних можливостей національних ТНК дозволить певною мірою захистити національні економічні інтереси, сприятиме розвитку розвитку українських господарських структур, інтернаціоналізації їх виробництва і капіталу, інтеграції України в світову економіку, її участі в глобальних трансформаційних процесах.

Ключові слова: транснаціоналізація; економіка знань; національні компанії; глобалізація; економічний розвиток.

Література

1. Смирнов С.В. Циклические колебания в рыночной экономике. Экономический журнал ВШЕ. 2018. № 2. С. 23—28.
2. Воронин Ю. Ориентиры выхода из экономического кризиса. Экономист. 2019. № 5. С. 44—48.
3. Губанов С. Цикличность — форма кризисности. Экономист. 2020. № 1. С. 14—17.
4. Любимов Л.Л. Основы экономических знаний. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2021. С. 4—9.
5. Васильчук Ю. Воздействие семьи на динамику рыночной экономики. Мировая экономика и международные отношения. Киев, Украина. 2019. № 1. С. 36—41.
6. Воронков A.A. Методы анализа и оценки государственных программ в США. М.: Наука, 2020. 190—196 с.

№ 11 2021, стор. 34 - 40

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 222

Відомості про авторів

T. Busarieva

PhD in Economics, Associate Professor, Specialist for ensuring the work of the Supervisory Board of NPC "Ukrenergo"

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., доцент, фахівець по забезпеченню роботи, Наглядова Рада НЕК "Укренерго"

ORCID:

0000-0003-3863-4511

Як цитувати статтю

Busarieva, T. (2021), “Ways of transnationalization of national ukrainian companies”, Agrosvit, vol. 11, pp. 34–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.