EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ" ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
П. В. Пивовар, А. М. Пивовар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.21

УДК: 631.1.016:001.8

П. В. Пивовар, А. М. Пивовар

ФОРМУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ" ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Анотація

Мета статті полягає в аналізі підходів до тлумачення економічної категорії "сільські території", їх класифікації, виявленні закономірностей та соціально-економічну природу походження підходів до їх тлумачення. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний метод (аналіз еволюції наукових здобутків українських й іноземних учених щодо трактування поняття "сільські території"), емпіричний метод (щодо комплексної оцінки визначень понять "сільські території" (на основі експертної оцінки основних компонентів: сутність явища, зміст явища та результат) як економічної категорії в трактуваннях вітчизняних, іноземних науковців та міжнародних організацій, порівняльного аналізу (визначено основні підходи щодо тлумачення економічної категорії "сільські території": адміністративний, ресурсний, системний, територіальний), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результатом застосування вищепредставлених методів було відібрано ТОП-5 визначень категорії "сільські території" у вітчизняній та іноземній літературі. На основі цих визначень нами було сформульовано авторське визначення із дотриманням такої структури: суть явища, зміст явища та результат. Сільські території — це багатофункціональне соціально-просторове утворення, яке функціонує як синергетична єдність людського, природного та економічного потенціалів з притаманними для них характеристиками: відкритий природний простір переважає над забудовами, традиційний сільський уклад людського життя та первинна переробки ресурсів у товар або послугу задля задоволення власних потреб та розвитку. В результаті опрацювання економічної літератури, в якій об'єктом дослідження виступають сільські території, всі визначення було класифіковано на 5 групи, які грунтуються на конкретному підході: адміністративному, ресурсному, системному, людиноцентричному та територіальному. Було з'ясовано, що в українській науковій літературі в більшості спираються на системний та територіальний підхід тоді як в іноземній — людиноцентричний та територіальний. Запропоноване авторське визначення дозволить у подальшому конкретизувати функції, які виконують сільські території та сформувати напрями їх трансформації.

Ключові слова: сільські території; сільський розвиток; трансформація; людський потенціал; природний потенціал; економічний потенціал.

Література

1. A land use and land cover classification system for use with remote sensor data / Anderson J.R., Hardy E.E., Roach J.T., Witmer R.E. Washington: US Government Printing Office, 1976. 28 p.
2. Action Plan of the Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics for Food Security, Sustainable Agriculture, and Rural Development / FAO, WB and UNSC. Rome: Food and Agricultural Organization, 2012.
3. Action Plan of the Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics for Food Security, Sustainable Agriculture, and Rural Development. Rome: Food and Agricultural Organization, 2012. 98 c.
4. Bonfield A. E. An Introduction to the 1981 Model State Administrative Procedure Act, Part I: General Provisions, Access to Agency Law and Policy, Rulemaking, and Review of Rules. Administrative Law Review. 1982. Vol. 34 (1). P. 1—12.
5. Chigbu, U. E. Concept and approach to Land management interventions for rural development in Africa. Geospatial Technologies for Effective Land Governance. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2019. P. 1—4.
6. Cvijanoviс, D., Ignjatijeviс, S. International Competitiveness of Niche Agricultural Products: Case of Honey Production in Serbia. Handbook of Research on Globalized Agricultural Trade and New Challenges for Food Security. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2020. P. 443—464.
7. Definitions of rural/urban areas for use in labour statistics: Analysis of the most common criteria used., Geneva: ILO Department of Statistics, 2016.
8. Definitions of rural/urban areas for use in labour statistics: Analysis of the most common criteria used. Geneva: ILO Department of Statistics, 2016.
9. Delli. G. 2018. Global Strategy to improve Agricultural and Rural Statistics. Methodology for definition and spatial delimitation of rural areas: Technical Report. Rome: Global Strategy Technical Report. 2018. № 32.
10. ESPON Atlas — Mapping European Territorial Structures and Dynamics. European Commission. Brussels: European Union. 2014.
11. Howarth W. The Value of Rural Life in American Culture. Rural Development Perspectives. 1996. Vol. 12. № 1. P. 5—10.
12. OECD Regional Typology. Paris: OECD Directorate for Governance and Territorial Development, 2012.
13. Revision of the System of Environmental-Economic Accounting — Central Framework. Chapter 5. Asset Accounts / UN Statistical Commission. New York, 2012.
14. Rural Development Report: Fostering Inclusive Rural Transformation. Rome: International Fund for Agricultural Development, 2016.
15. Rural element / Washington State Legislature. URL: https://app.leg.wa.gov/Wac/default.aspx?cite=365-196-425 (дата зверенення: 19.04.2021).
16. Rural Households' Livelihood and Well Being Statistics on Rural Development and Agriculture Household Income: handbook / UN Statistical Commission. New York, 2012.
17. Santos R.A. Tourism, Emigration, and Cooperation: A Strategy for Growth and Sustainable Development in a Community of Portuguese-Speaking Member States. Cross-Border Cooperation (CBC) Strategies for Sustainable Development. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2020. P. 192—215.
18. Slingerland B.H. Specific language disability is recognized by the renton, Washington, school district. Bulletin of the Orton Society. 1963. Vol. 13 (1). P. 161—169. DOI: 10.1007/BF02653626.
19. Social Dimension of Rural Statistics: Technical Report / GSARS. Rome, 2017. Ser. GO17-2017.
20. Tracking results in agriculture in less-thanideal conditions: a sourcebook of indicators for monitoring and evaluation / GPRD, FAO, World Bank. 2008. URL: http://www.fao/org/fileadmin/templates/ess/documents/Sourcebook-WebVersion.pdf, accessed 15/12/17 (дата зверенення: 19.04.2021).
21. Vukoviс P.M., Grujiс, B. Diversification of Economic Activities and Sustainable Development of Rural Areas: The Case of the Novi Sad, Serbia. Handbook of Research on Agricultural Policy, Rural Development, and Entrepreneurship in Contemporary Economies. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2020. P. 167—188.
22. Белевят О.А. Соціально-економічний розвиток сільських територій в умовах транзитивної економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.03. Миколаїв, 2012. 20 с.
23. Бойко В.В. Сільські території у формуванні економічної безпеки держави: теоретичний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 11. С. 64—68.
24. Булавка О.Г. Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 104—109.
25. Гончаренко І.В. Соціально-економічний розвиток сільських територій регіону: проблеми території та практики: монографія. Львів, 2009. 370 с.
26. Грановська Л.М., Нижеголенко К.С. Теоретичні підходи до формування категорій "сільські території" та "сільський регіон". Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С. 10—15.
27. Довгаль О.В. Регіональні особливості формування та розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: дис. … д-ра екон. наук. Харків, 2019. 392 с.
28. Довгаль О.В. Ресурсний потенціал сільських територій: зміст та особливості еволюції. Український журнал прикладної економіки. 2019. Т. 3. № 3. С. 110—119.
29. Економічна енциклопедія: у 3-х т. Т. 1 / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Академія, 2000. 864 с.
30. Залізко В.Д. Сутність поняття "сільська територія": визначення та основні функції. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. Т. 1. С. 194—198.
31. Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в" Капитале" Маркса. Изд. 2-е, испр. Москва: URSS, 2011. 284 с.
32. Ключник А.В. Формування і розвиток економічного потенціалу сільських територій України: монографія. Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2011. 468 с.
33. Кульганік О.М. Формування системи соціально-економічного розвитку сільських територій: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.07.02 "Економіка сільського господарства і АПК". Київ, 2010. 21 с.
34. Кульганік О.М. Формування системи соціально-економічного розвитку сільських територій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.07.02. Київ, 2010. 21 с.
35. Лісовий А.В. Державне регулювання розвитку сільських територій: монографія. Київ: Дія, 2007. 400 с.
36. Лісовий А.В. Державне регулювання розвитку сільських територій: монографія. Київ: Дія, 2007. 400 с.
37. Лук'янець В. Парадигма. Філософський енциклопедичний словник /за ред. В.І. Шинкарука. Київ: Абрис, 2002. С.
38. Луценко І.О. Сільські території як об'єкт бюджетного регулювання. Науковий вісник Полісся. 2015. № 2 (2). С. 154—158.
39. Малік М.Й. До питання сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 51—58.
40. Марченко С.Ю. Сутність поняття "сільські території" та його визначення в юридичній літературі. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. № 1. С. 149—151.
41. Мацелюх Н.П., Максименко І.А. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навч. посіб. 2-ге вид., переробл. та допов. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 382 с.
42. Мельник С.І. Соціально-економічні проблеми відтворення та ефективного використання ресурсного потенціалу села: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2004. 428 с.
43. Орлатий М.К. Соціальна сфера села: теорія, методологія та проблеми розвитку. Київ: Ін.-т аграр. економіки УААН, 1997. 200 с.
44. Павлов О.І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління: монографія. Одеса: Астропринт, 2006. 360 с.
45. Положаєнко О.В., Марченко С.І. Сутність поняття "сільські території" та його визначення в юридичній літературі. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Т. 1, вип. 3. С. 149—151.
46. Про планування територіальної інфраструктури сільської місцевості: проект Закону України від 07. 04. 2005 р. / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=24247 (дата зверенення: 19.04.2021).
47. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність: закон України від 17 черв. 2004 р. № 1807. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15#Text (дата зверенення: 19.04.2021).
48. Прокопа І.В. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку. Економіка України. 2007. № 6. С. 50—59.
49. Прушківський В.Г., Колесников В.І. (2014). Теоретичні підходи до визначення сільських територій. Проблеми економіки. № 4. С. 127—132.
50. Саблук П. Розвиток сільських територій — запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 21—23.
51. Семенишин Х.М. Визначення поняття "сільські території ": соціальноекономічнии аспект. Науковий вісник Національного університету податкової служби України (економіка, право). 2012. № 4. С. 28—32.
52. Славов В.П., Коваленко О.В. Економіко-енергетична система сталого розвитку сільських територій. Вісник аграрної науки. 2007. № 9. С. 68—71.
53. Старостіна А., Кравченко В. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять глобалізація та підприємницький ризик). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. Вип. 128. С. 5—10.
54. Статівка А., Уркевич В.Ю. Про проект Закону України "Про сільське господарство України". Підприємництво, господарство і право. 2011. №. 8. С. 104—110.
55. Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій: дис. … д-ра екон. наук. Київ, 2011. 458 с.
56. Трегобчук В.М. Актуальні проблеми сталого розвитку сільських територій. Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: сьомі річні збори Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників, 9—10 листоп. 2005 р. Київ, 2005. С. 69—76.
57. Уркевич В.Ю. Про категорію "сталий розвиток сільських територій". Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природо ресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21—22 трав. 2010 р. Біла Церква, 2010. С. 3-—9.
58. Фільштейн Л.М. Соціально-економічний розвиток сільських регіонів України: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством". Запоріжжя, 2010. 20 с.
59. Фільштейн Л.М. Соціально-економічні проблеми сільського сектору України. Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 30 жовт. 2009 р. Тернопіль, 2009. С. 145—147.
60. Юрчишин В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектору економіки. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 3—10.
61. Юрчишин В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектору економіки. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 3—10.
62. Якуба К.І. Трудовий потенціал сільських територій. Вісник аграрної науки. 2007. № 6. С. 72—75.

P. Pyvovar, A. Pyvovar

FORMATION OF THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF "RURAL AREAS" AS AN ECONOMIC CATEGORY

Summary

The purpose of the article is to analyze the approaches to the interpretation of the economic category "rural areas", their classification, identification of patterns and socio-economic nature of the origin of approaches to their interpretation. The research uses dialectical methods of cognition of processes and phenomena, monographic method (analysis of the evolution of scientific achievements of Ukrainian and foreign scientists on the interpretation of the concept of "rural areas"), empirical method (on a comprehensive assessment of definitions of "rural areas" (essence of the phenomenon, content of the phenomenon and result) as an economic category in the interpretations of Ukrainian, foreign scientific literature and international organizations, comparative analysis (identified basic approaches to interpreting the economic category "rural areas": administrative, resource, systemic, territorial), abstract-logical ( theoretical generalizations and formulation of conclusions). As a result of the application of the above methods, the TOP-5 definitions of the category "rural areas" in the domestic and foreign literature were selected. Based on these definitions, we formulated the author's definition with the following structure: the essence of the phenomenon, the content of the phenomenon and the result. Rural areas are a multifunctional socio-spatial entity that functions as a synergistic unity of human, natural and economic potentials with their inherent characteristics: open natural space prevails over buildings, traditional rural way of life and primary processing of resources into goods or services to meet their own needs and development. As a result of the study of economic literature, in which the object of study are rural areas, all definitions were classified into 5 groups, which are based on a specific approach: administrative, resource, systemic, human-centered and territorial. It was found that in the Ukrainian scientific literature most are based on a systemic and territorial approach, while in foreign — human-centered and territorial. The proposed author's definition will further specify the functions performed by rural areas and form the directions of their transformation.

Keywords: ural areas; rural development; transformation; human potential; natural potential; economic potential.

References

1. Anderson, J.R. Hardy, E.E. Roach, J.T. and Witmer, R.E. (1976), A land use and land cover classification system for use with remote sensor data, US Government Printing Office, Washington, USA.
2. FAO, WB & UNSC (2012), Action Plan of the Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics for Food Security, Sustainable Agriculture, and Rural Development, Food and Agricultural Organization, Rome, Italy.
3. FAO, WB & UNSC. (2012), Action Plan of the Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics for Food Security, Sustainable Agriculture, and Rural Development, Food and Agricultural Organization, Rome, Italy.
4. Bonfield, A. (1982), "An Introduction to the 1981 Model State Administrative Procedure Act, Part I: General Provisions, Access to Agency Law and Policy, Rulemaking, and Review of Rules", Administrative Law Review, vol. 34 (1), pp. 1—12.
5. Chigbu, U.E. (2019), Concept and approach to Land management interventions for rural development in Africa, Geospatial Technologies for Effective Land Governance, pp. 1-14, IGI Global, Hershey, PA, USA.
6. Cvijanoviс, D. and Ignjatijeviс, S. (2020), "International Competitiveness of Niche Agricultural Products: Case of Honey Production in Serbia", Handbook of Research on Globalized Agricultural Trade and New Challenges for Food Security, pp. 443—464, IGI Global, Hershey, PA, USA.
7. ILO, Department of Statistics (2016), Definitions of rural/urban areas for use in labour statistics: Analysis of the most common criteria used, ILO, Geneva, Switzerland.
8. ILO, Department of Statistics (2016), Definitions of rural/urban areas for use in labour statistics: Analysis of the most common criteria used, ILO, Geneva, Switzerland.
9. Delli, G. (2018), Global Strategy to improve Agricultural and Rural Statistics. Methodology for definition and spatial delimitation of rural areas : Technical Report, Global Strategy Technical Report, Rome, Italy.
10. European Union (2014), ESPON Atlas — Mapping European Territorial Structures and Dynamics, European Union, European Commission, Brussels, Belgium.
11. Howarth, W. (1996), "The Value of Rural Life in American Culture", Rural Development Perspectives, vol. 12 (1), pp. 5—10.
12. OECD. (2011), OECD Regional Typology, OECD Directorate for Governance and Territorial Development, Paris, France.
13. UN, Statistical Commission (2012), Revision of the System of Environmental-Economic Accounting — Central Framework. Chapter 5. Asset Accounts, New York, USA.
14. International Fund for Agricultural Development (2016), Rural Development Report: Fostering Inclusive Rural Transformation, Rome, Italy.
15. Washington State Legislature (2020), "Rural element", available at: https://app.leg.wa.gov/Wac/default.aspx?cite=365-196-425 (Accessed 15 May 2021).
16. UN, Statistical Commission (2012), Rural Households' Livelihood and Well Being Statistics on Rural Development and Agriculture Household Income: handbook, New York, USA.
17. Santos, R.A. (2020), Tourism, Emigration, and Cooperation: A Strategy for Growth and Sustainable Development in a Community of Portuguese-Speaking Member States, Cross-Border Cooperation (CBC) Strategies for Sustainable Development, pp. 192-215, IGI Global, Hershey, PA, USA.
18. Slingerland, B.H. (1963), "Specific language disability is recognized by the renton, Washington, school district", Bulletin of the Orton Society, vol. 13 (1), pp. 161—169. doi: 10.1007/BF02653626.
19. GSARS (2017), Social Dimension of Rural Statistics, Technical Report. GO17-2017, Rome, Italy.
20. GPRD, FAO & World Bank (2008), "Tracking results in agriculture in less-thanideal conditions: a sourcebook of indicators for monitoring and evaluation", available at: http://www.fao/org/fileadmin/templates/ess/documents/Sourcebook-WebVersion.pdf, accessed 15/12/17 (Accessed 15 May 2021).
21. Vukoviс, P.M. and Grujiс, B. (2020), Diversification of Economic Activities and Sustainable Development of Rural Areas: The Case of the Novi Sad, Serbia. Handbook of Research on Agricultural Policy, Rural Development, and Entrepreneurship in Contemporary Economies,pp. 167—188, Hershey, PA, IGI Global, USA.
22. Beleviat, O.A. (2012), "Socio-economic development of rural areas in a transitive economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Mykolaiv, Ukraine.
23. Boiko, V.V. (2015), "Rural areas in the formation of economic security of the state: a theoretical aspect", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser. Ekonomika i menedzhment, vol. 11, pp. 64—68.
24. Bulavka, O.H. (2016), "Theoretical and methodological and organizational foundations of rural development", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 104—109.
25. Honcharenko, I.V. (2009), Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok silskykh terytorii rehionu: problemy terytorii ta praktyky [Socio-economic development of rural areas of the region: problems of territory and practice], Lviv, Ukraine.
26. Hranovska, L.M. and Nyzheholenko, K.S. (2016), "Theoretical approaches to the formation of the categories "rural areas" and "rural region"", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 1, pp. 10—15.
27. Dovhal, O.V. (2019), "Regional features of formation and development of resource potential of rural territories", Ph.D. Thesis, Economy, Kharkivskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, Kharkiv, Ukraine.
28. Dovhal, O.V.(2019), "Resource potential of rural areas: content and features of evolution", Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 3 (3), pp. 110—119.
29. Mochernyi, S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia], Vol.1, Akademiia, Kyiv, Ukraine.
30. Zalizko, V.D. (2011), "The essence of the concept of "rural area": definitions and main functions", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 6 (1), pp 194—198.
31. Ilyenkov, E.V. (2011), Dialektika abstraktnogo i konkretnogo v "Kapitale" Marksa [Dialectics of the abstract and the concrete in Marx's "Capital"], URSS, Moscow, Russia.
32. Kliuchnyk, A.V. (2011), Formuvannia i rozvytok ekonomichnoho potentsialu silskykh terytorii Ukrainy [Formation and development of economic potential of rural areas of Ukraine], Dyzain ta polihrafiia, Mykolaiv, Ukraine.
33. Kulhanik, O.M. (2010), "Formation of the system of socio-economic development of rural areas", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
34. Kulhanik, O.M. (2010), "Formation of the system of socio-economic development of rural areas", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
35. Lisovyi, A.V. (2007), Derzhavne rehuliuvannia rozvytku silskykh terytorii [State regulation of rural development], Diia, Kyiv, Ukraine.
36. Lisovyi, A.V. (2007), Derzhavne rehuliuvannia rozvytku silskykh terytorii [State regulation of rural development], Diia, Kyiv, Ukraine.
37. Lukianets, V. (2002), "Paradyhma", Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary], Abrys, Kyiv, Ukraine.
38. Lutsenko, I.O. (2015), "Rural areas as an object of budget regulation", Naukovyi visnyk Polissia, vol. 2 (2), pp. 154—158.
39. Malik, M.Y. (2008), "On the issue of sustainable development of rural areas", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 51—58.
40. Marchenko, S.Yu. (2013), "The essence of the concept of "rural areas" and its definition in the legal literature", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 1, pp. 149—151.
41. Matseliukh, N.P. and Maksymenko, I.A. (2014), Istoriia ekonomiky ta ekonomichnoi dumky. Politychna ekonomiia. Mikroekonomika. Makroekonomika [History of economics and economic thought. The political economy. Microeconomics. Macroeconomics], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
42. Melnyk, S.I. (2004), Sotsialno-ekonomichni problemy vidtvorennia ta efektyvnoho vykorystannia resursnoho potentsialu sela [Socio-economic problems of reproduction and efficient use of the resource potential of the village], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
43. Orlatyi, M.K. (1997), Sotsialna sfera sela: teoriia, metodolohiia ta problemy rozvytku [The social sphere of the village: theory, methodology and problems of development], Instytut ahrarnoi ekonomiky UAAN, Kyiv, Ukraine.
44. Pavlov, O.I. (2006), Silski terytorii Ukrainy: istorychna transformatsiia paradyhmy upravlinnia [Rural areas of Ukraine: historical transformation of the management paradigm], Astroprynt, Odessa, Ukraine.
45. Polozhaienko, O.V. and Marchenko, S.I. (2013), "The essence of the concept of "rural areas" and its definition in the legal literature", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 1 (3), pp. 149—151.
46. Verkhovna Rada Ukrainy (2005), "About planning of a territorial infrastructure of a countryside", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc 4_1?id=& pf3511=24247 (Accessed 15 May 2021).
47. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "About agricultural advisory activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15#Text (Accessed 15 May 2021).
48. Prokopa, I.V. (2007), "Rural areas of Ukraine: research and regulation of development", Ekonomika Ukrainy, vol. 6, pp. 50—59.
49. Prushkivskyi, V.H. and Kolesnykov, V.I. (2014), "Theoretical approaches to the definition of rural areas", Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 127—132.
50. Sabluk, P. (2006), "Rural development is the key to the revival of agrarian Ukraine", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 5, pp. 21—23.
51. Semenyshyn, Kh.M. (2012), "Definition of "rural areas": socio-economic aspect", Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu podatkovoi sluzhby Ukrainy (ekonomika, pravo), vol. 4, pp. 28—32.
52. Slavov, V.P. and Kovalenko, O.V. (2007), "Economic and energy system of sustainable development of rural areas", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 9, pp. 68—71.
53. Starostina, A. and Kravchenko, V. (2011), "The essence and practical application of the methodology of constructing the categorical apparatus of economics (on the example of the concepts of globalization and business risk)", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 128, pp. 5—10.
54. Stativka, A. and Urkevych, V.Yu. (2011), "On the draft Law of Ukraine "On Agriculture of Ukraine"", Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 8, pp. 104—110.
55. Talavyria, M.P. (2011), "Organizational and economic mechanism of state support for rural development", Ph.D. Thesis, Economy, Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
56. Trehobchuk, V.M. (2005), "Actual problems of sustainable development of rural areas", Sotsialno-ekonomichni problemy rozvytku ukrainskoho sela i silskykh terytorii : somi richni zbory Vseukr. konhr. vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv [Socio-economic problems of development of the Ukrainian village and rural territories: the seventh annual meeting of the All-Ukrainian. congr. agrarian economists], Kyiv, Ukraine, pp. 69—76.
57. Urkevych, V.Yu. (2010), "About the category "sustainable development of rural areas"", Suchasne zemelne, ahrarne, ekolohichne ta pryrodo resursne pravo: aktualni problemy teorii ta praktyky : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Modern land, agricultural, environmental and natural resource law: current issues of theory and practice: materials International. scientific-practical conf.], Bila Tserkva, Ukraine, pp. 3—9.
58. Filshtein, L.M. (2010), "Socio-economic development of rural regions of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Zaporizhzhia, Ukraine.
59. Filshtein, L.M. (2009), "Socio-economic problems of the rural sector of Ukraine", Rozvytok Ukrainy v XXI stolitti: ekonomichni, sotsialni, ekolohichni, humanitarni ta pravovi problemy: materialy V mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. [Development of Ukraine in the XXI century: economic, social, ecological, humanitarian and legal problems: materials of the V International. scientific-practical internet conference], Ternopil, Ukraine, pp. 145—147.
60. Yurchyshyn, V.V. (2005), "Rural areas as system-forming factors in the development of the agricultural sector of the economy", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 3—10.
61. Yurchyshyn, V.V. (2005), "Rural areas as system-forming factors in the development of the agricultural sector of the economy", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 3—10.
62. Yakuba, K.I. (2007), "Labor potential of rural areas", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 6, pp. 72—75.

№ 11 2021, стор. 21 - 33

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 1008

Відомості про авторів

П. В. Пивовар

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Поліський національний університет

P. Pyvovar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and European Integration, Polissia National University

ORCID:

0000-0001-7668-2552


А. М. Пивовар

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет

A. Pyvovar

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management of Organization and Administration named after M.P. Polishchuk, Polissia National University

ORCID:

0000-0001-5803-5116

Як цитувати статтю

Пивовар П. В., Пивовар А. М. Формування визначення поняття "сільські території" як економічної категорії. Агросвіт. 2021. № 11. С. 21–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.21

Pyvovar, P. and Pyvovar, A. (2021), “Formation of the definition of the concept of "rural areas" as an economic category”, Agrosvit, vol. 11, pp. 21–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.