EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНА РОЛЬ ОБЛІКУ В РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. А. Канцедал, О. В. Лега

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.11

УДК: 657: 330.322.22

Н. А. Канцедал, О. В. Лега

ІНФОРМАЦІЙНА РОЛЬ ОБЛІКУ В РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено економічні показники — індикатори управлінських рішень, що генеруються на основі даних бухгалтерського обліку та дозволяють сформувати інвестиційну стратегію аграрних підприємств у відповідності з принципами біоекономіки.
В якості емпіричних об'єктів було обрано 25 аграрних підприємств України, що функціонують в умовах невизначеності щодо власної інвестиційної стратегії. За даними фінансової звітності досліджуваних підприємств побудовано рейтинг їх інвестиційної привабливості, а для з'ясування ролі бухгалтерського обліку у формуванні інвестиційної стратегії взято за основу процес виробництва біоенергетичної продукції.
Представлено авторську модель організації обліку виробництва біоенергетичної продукції за сегментами "Виробництво сировинної бази" та "Виробництво енергетичної продукції".
Доведено, що інформаційна роль обліку в результативності інвестиційної стратегії аграрних підприємств є визначальною для налагодження гібридних схем, що пов'язують основне виробництво із допоміжними внутрішньогосподарським виробництвом, а налагодження чіткого аналітичного обліку окремих видів продукції дозволяє дослідити усі ймовірні напрями її використання з метою забезпечення екологічного виробництва та ощадливого використання ресурсів.
Обгрунтовано доцільність підсилення ролі держави у сфері дорадництва і дорадчих послуг для сільськогосподарських підприємств, а також використання наукового потенціалу аграрних закладів вищої освіти як суб'єктів надання дорадчих послуг у сфері обліку, управління та інвестицій.

Ключові слова: бухгалтерський облік; інвестиційна стратегія; сільськогосподарське підприємство; біоенергетичне виробництво; сільськогосподарська сировина; біоетанол.

Література

1. Голян В.А., Лучечко Ю.М., Гордійчук А.І., Шмаров Д.М. Комплексний розвиток сфери переробки сільськогосподарської сировини в контексті диверсифікації інвестиційних потоків в аграрний сектор. Агросвіт. 2020. № 9. С. 27—37. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.27
2. Гонта Д., Кирилюк Є., Прощаликіна А., Риженко Н. Формування складників національної біоекономіки України в умовах прискорення науково-технічного прогресу: монографія. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. 233 с.
3. Економічна статистика: Рослинництво. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/?fbclid=IwAR15qmFb-u48J7Q2FL8FxcjAcXZgyZUA4qXLA2momsMjz7kinn_BOcunlfA (дата звернення 25.05.2021 р.).
4. Канцедал Н.А. Інституційна роль бухгалтерського обліку у трансформаційних процесах цифрової економіки. Теорія та практика управління в державному, муніципальному та корпоративному секторах: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (28 грудня 2020 р.; м. Київ) / Відпов. За вип. С. Остапчук. К.: ТОВ "ВІПО", 2020. С. 68—71. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9113 (дата звернення 25.05.2021 р.).
5. Плаксієнко В. Я., Назаренко І. М. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: теоретико-методичні засади. Агросвіт. 2019. № 10. С. 19—26. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.19.
6. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність. Закон України № 1807-IV від 17 червня 2004. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15#Text (дата звернення 25.05.2021 р.).
7. Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року. Проект Закону України № 9015 від 07.08.2018 р. Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508 (дата звернення 25.05.2021 р.).
8. Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року та Національний план дій до 2020 року по впровадженню Стратегії. Аналітичне дослідження українських експертів за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду в рамках проекту "Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України". 2017. 110 с.
9. Пущик Є. Хто зніме Україну з нафтової голки. Економічна правда. 11.11.2010. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2010/11/11/256065/ (дата звернення 25.05.2021 р.).
10. Рогач С.М. Європейський досвід розвитку аграрного сектору на біоекономічних засадах. Приазовський економічний вісник. Вип. 4 (15). 2019. С. 208—215. URL: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-4-35 (дата звернення 25.05.2021 р.).
11. ТОП-100 кращих компаній України за фінансовими показниками Вісник. Офіційно про податки. 28 вересня 2017. № 3—4 (6). URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005795-top-100-kraschikh-kompaniy-ukrayini-za-finansovimi-pokaznikami (дата звернення 25.05.2021 р.).
12. Bazen J.C., Bazen I.S., Elbersen W., Klink H., Lesschen, J.P. Trends and developments in the renewable energy sector in Ukraine: With a special focus on opportunities and threats for using biomass in the energy transition. September 2018. DOI: 10.14261/7E148673-BB0F-4411-A764DC266F2D2AAD
13. Green Growth Indicators. OECDstat. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GREEN_GROWTH
14. Keren I.N., Menalled F.D., Weaver D.K., Robison-Cox J.F. Interacting Agricultural Pests and Their Effect on Crop Yield: Application of a Bayesian Decision Theory Approach to the Joint Management of Bromus tectorum and Cephus cinctus. PLoS ONE. 2015. Vol. 10 (2). URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118111
15. Nahuelhual L., Carmona A., Laterra P., Barrena J., Aguayo M. A mapping approach to assess intangible cultural ecosystem services: The case of agriculture heritage in Southern Chile. Ecological Indicators. 2014. Vol. 40 P. 90—101. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.01.005
16. The OECD green growth measurement framework and indicators. In Green Growth Indicators 2014. OECD Publishing. 2014. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264202030-4-en
17. Environment at a Glance 2020. OECD Publishing, Paris. 2020. URL: https://doi.org/10.1787/4ea7d35f-en
18. Petway J.R., Lin Y.-P., Wunderlich R.F. A place-based approach to agricultural nonmaterial intangible cultural ecosystem service values. Sustainability. 2020. Vol. 12 (2). P. 699. URL: https://doi.org/10.3390/su12020699
19. Reilly J.M. Green growth and the efficient use of natural resources. Energy Economics. Vol. 34 (Suppl. 1). 2012. P. 585—593. URL: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.08.033

N. Kantsedal, O. Leha

INFORMATIVE ROLE OF ACCOUNTING IN EFFECTIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES' INVESTMENT STRATEGY

Summary

Economic indices — the indicators of managerial decisions that are generated on the basis of accounting data and enable to form the investment strategy of agrarian enterprises in correspondence with the principles of bio-economy, were studied in the article.
It has been established that the state, economic entities and investors are integral components of the institutional nucleus of bio-economy. 25 agrarian enterprises of Ukraine functioning under the conditions of uncertainty as to their own investment strategy were chosen as empirical objects of the study.
According to the data of financial reporting, the rating of investment attractiveness of the investigated enterprises was made. As a result of questioning, the following tendency was revealed: the higher the enterprise is in the rating, the more is its desire to formulate own investment strategy without attracting external investors. Based on the given information, the expediency of strengthening the role of the state in the sphere of consulting and consulting services for agricultural enterprises was substantiated as well as using the scientific potential of agrarian higher educational establishments as subjects for providing consulting services in the accounting, management and investment.
To elucidate the role of accounting in the formation of investment strategy of the agrarian enterprise, the process of manufacturing bio-energy products was taken as a basis.
The raw materials base of agrarian enterprises in Ukraine was researched, and the peculiarities of developing analytical accounting of crops having the greatest potential for bio-energy production were determined. The accounting of manufacturing bio-energy products was considered according to two scenarios: own production and manufacturing on give-and-take basis.
The author's model of organizing the accounting of manufacturing bio-energy products by the segments of "Manufacturing of raw materials base" and "Manufacturing energy products" was presented.
It has been proven that the informative role of accounting in the effectiveness of agrarian enterprises' investment strategy is decisive for establishing hybrid schemes that connect the main production with auxiliary internal economic production oriented at processing own raw materials in bio-energy products. This requires the development of effective analytical accounting of separate product types and study of all probable directions of their use with the aim of ensuring organic production and economical resource using.

Keywords: accounting; investment strategy; agricultural enterprise; bioenergy production; agricultural raw materials; bioethanol.

References

1. Holian, V. Luchechko, Y. Gordiychuk, A. and Shmarov, D. (2020), "Integrated development of the sphere of processing of agricultural raw materials in the context of diversification of investment flows to the agricultural sector", Agrosvit, vol. 9, pp. 27—37. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.27.
2. Honta, D. Kyryliuk, Ye. Proschalykina, A. and Ryzhenko, N. (2020), Formuvannia skladnykiv natsional'noi bioekonomiky Ukrainy v umovakh pryskorennia naukovo-tekhnichnoho prohresu [Formation of components of the national bioeconomy of Ukraine in the conditions of acceleration of scientific and technical progress], ChNU im. B. Khmel'nyts'koho, Cherkasy, Ukraine.
3. State Statistics Committee of Ukraine (2021), "Economic statistics: Crop production", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/?fbclid=IwAR15qmFb-u48J7Q2FL8FxcjAcXZgyZUA4qXLA2momsMjz7kinn_BOcunlfA (Accessed 25 May 2021).
4. Kantsedal, N.A. (2020), "Institutional role of accounting in the transformation processes of the digital economy", Teoriia ta praktyka upravlinnia v derzhavnomu, munitsypal'nomu ta korporatyvnomu sektorakh [Management theory and practice in the public, municipal and corporate sectors], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference], Kyiv, Ukraine, рр. 68—71, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/9113 (Accessed 25 May 2021).
5. Plaksiyenko, V. and Nazarenko, I. (2019), "Diagnostics of the investment attractiveness of the enterprises: theoretical and methodological principles", Agrosvit, vol. 10, pp. 19—26. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.19.
6. Verkhovna Rada Ukrainy (2004), The Law of Ukraine "About agricultural advisory activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15#Text (Accessed 25 May 2021).
7. Verkhovna Rada Ukrainy (2018), The Draft Law of Ukraine "On the Strategy of Sustainable Development of Ukraine until 2030", available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508 (Accessed 25 May 2021).
8. United Nations Development Program in Ukraine (2017), "Draft Strategy for Sustainable Development of Ukraine until 2030 and the National Action Plan until 2020 for the implementation of the Strategy", Analitychne doslidzhennia ukrains'kykh ekspertiv za pidtrymky Prohramy rozvytku OON v Ukraini ta Hlobal'noho ekolohichnoho fondu v ramkakh proektu "Intehratsiia polozhen' Konventsij Rio v natsional'nu polityku Ukrainy" [Analytical study of Ukrainian experts with the support of the United Nations Development Program in Ukraine and the Global Environment Facility in the framework of the project "Integration of the Rio Conventions into the national policy of Ukraine.], United Nations Development Program in Ukraine, Kyiv, Ukraine.
9. Puschyk, Ye. (2010), "Who will remove Ukraine from the oil needle", Ekonomichna pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2010/11/11/256065/ (Accessed 25 May 2021).
10. Rohach, S.M. (2019), "European experience in the development of the agricultural sector on a bioeconomic basis", Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 4 (15), рр. 208—215, available at: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-4-35 (Accessed 25 May 2021).
11. DP "SVTs" (2017), "TOP-100 best companies in Ukraine in financial terms", Visnyk. Ofitsijno pro podatky, vol. 3—4 (6), available at: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005795-top-100-kraschikh-kompaniy-ukrayini-za-finansovimi-pokaznikami (Accessed 25 May 2021).
12. Bazen, J.C. Bazen, I.S. Elbersen, W. Klink, H. and Lesschen, J.P. (2018), "Trends and developments in the renewable energy sector in Ukraine: With a special focus on opportunities and threats for using biomass in the energy transition". DOI: 10.14261/7E148673-BB0F-4411-A764DC266F2D2AAD.
13. OECDstat (2021), "Green Growth Indicators", , available at: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GREEN_GROWTH (Accessed 25 May 2021).
14. Keren, I.N. Menalled, F.D. Weaver, D.K. and Lesschen Robison-Cox J.F. (2015), "Interacting Agricultural Pests and Their Effect on Crop Yield: Application of a Bayesian Decision Theory Approach to the Joint Management of Bromus tectorum and Cephus cinctus", PLoS ONE, vol. 10 (2), available at: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118111 (Accessed 25 May 2021).
15. Nahuelhual, L. Carmona, A. Laterra, P. Barrena, J. and Aguayo, M. (2014), "Amapping approach to assess intangible cultural ecosystem services: The case of agriculture heritage in Southern Chile", Ecological Indicators, vol. 40, pp. 90-101, available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.01.005 (Accessed 25 May 2021).
16. OECD (2014), "The OECD green growth measurement framework and indicators. In Green Growth Indicators 2014", OECD Publishing, available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264202030-4-en (Accessed 25 May 2021).
17. OECD (2020), "Environment at a Glance 2020", OECD Publishing, Paris, available at: https://doi.org/10.1787/4ea7d35f-en (Accessed 25 May 2021).
18. Petway, J.R. Lin, Y.-P. and Wunderlich, R.F. (2020), "A place-based approach to agricultural nonmaterial intangible cultural ecosystem service values", Sustainability, vol. 12 (2), p. 699, available at: https://doi.org/10.3390/su12020699 (Accessed 25 May 2021).
19. Reilly, J.M. (2012), "Green growth and the efficient use of natural resources", Energy Economics, vol. 34 (Suppl. 1), pp. 585—593, available at: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.08.033 (Accessed 25 May 2021).

№ 11 2021, стор. 11 - 20

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 3034

Відомості про авторів

Н. А. Канцедал

к. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

N. Kantsedal

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-2050-7015


О. В. Лега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

O. Leha

PhD in Economics, Associate Professor Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-0989-8000

Як цитувати статтю

Канцедал Н. А., Лега О. В. Інформаційна роль обліку в результативності інвестиційної стратегії аграрних підприємств. Агросвіт. 2021. № 11. С. 11–20. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.11

Kantsedal, N. and Leha, O. (2021), “Informative role of accounting in effectiveness of agrarian enterprises' investment strategy”, Agrosvit, vol. 11, pp. 11–20. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.