EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В УКРАЇНІ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, І. П. Гетманьчик, Л. А. Гунько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.3

УДК: 332.2.01

А. М. Третяк, В. М. Третяк, І. П. Гетманьчик, Л. А. Гунько

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Обгрунтовано, що під поняттям економіка землеустрою та землевпорядкування необхідно розуміти науку, яка вивчає відносини людей в процесі землевпорядної діяльності (проектування та реалізації документації із землеустрою) щодо пошуку, узгодження інтересів і прийняття ефективних рішень із планування використання і охорони земель та інших природних ресурсів (землекористування) та організації території землеволодінь і землекористувань, відносин власності на землю для виробництва матеріальних благ і послуг в умовах рідкості і обмеженості земельних ресурсів з метою максимального задоволення постійно зростаючих і необмежених потреб людини. Також у прикладному аспекті економіку землеустрою та землевпорядкування необхідно розглядати як сферу діяльності (наукова, технічна, виробнича та управлінська) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, що здійснюється із реалізації державної політики щодо використання та охорони земель, здійснення земельної реформи, вдосконалення земельних відносин, наукового обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування, створення екологічно сталих агроландшафтів тощо. Встановлено, що сутність економіки землеустрою та землевпорядкування як одного з методів планування розвитку земельних відносин та землекористування полягає в плануванні розвитку діяльності у сфері землеустрою та землевпорядкування, обліку розробленої землевпорядної документації, якою регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та приватної власності, для задоволення потреб, обміні земельною інформацією між окремими суб'єктами економічної діяльності. Розроблено логічно-змістовну модель сутності економіки землеустрою та землевпорядкування. Обгрунтовано необхідність розвитку економіки землеустрою та землевпорядкування як фундаментальної науки.

Ключові слова: землеустрій; землевпорядкування; економіка землеустрою та землевпорядкування; економічна ефективність.

Література

1. Третяк А.М. Землеустрій в Україні: теорія, методологія: монографія. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013.— 488 с
2. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text (дата звернення 21.10.2020).
3. Волков С.Н. Экономика землеустройства. Т. 5. М.: Колос. 2000. 182 с.
4. Третяк А.М., Другак В.М. Наукові основи економіки землекористування та землевпорядкування / Третяк А.М., Другак В.М. — К.: ТОВ "ЦЗРУ", 2003 — 345 с.
5. Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник. К.: Кондор. 2006. 355 с. Електронний ресурс: http://library.nlu.edu.ua/poln_text/knigi/kondor/ekonomic_sl_2006.pdf
6. Електронний ресурс: http://studies.in.ua/economy/23-tema-1-ekonomika-kak-nauka-i-hozyaystvennaya-sistema.html
7. Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М., Капінос Н.О. Наукова гіпотеза трактування землевпорядкування як соціально-економічної інституції. Економіка та держава. № 5. 2021. С. 8—14.

A. Tretiak, V. Tretiak, І. Hetmanchyk, L. Hunko

THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE ECONOMY OF LAND ORGANIZATION AND LAND PLANNING IN UKRAINE

Summary

It is substantiated that the concept of economics of land organization and land planning should be understood as a science that studies the relations of people in the process of land planning activities (design and implementation of land organization documentation) on finding, coordinating interests and making effective decisions on planning the use and protection of land and other natural resources (land use) and organization of land tenure and land use, land ownership relations for the production of material goods and services in conditions of rarity and limited land resources in order to best meet the ever-growing and unlimited human needs. Also, in the applied aspect, the economics of land organization and land planning should be considered as a sphere of activity (scientific, technical, production and management) of public authorities, local governments, legal entities and individuals, implementing state policy on land use and protection, land reforms, improvement of land relations, scientific substantiation of land distribution by purpose taking into account state, public and private interests, formation of a rational system of land tenure and land use, creation of ecologically sustainable agricultural landscapes, etc. It was found that the essence of economics of land organization and land planning as one of the methods of planning the development of land relations and land use is to plan the development of land organization and land planning, document management for developed land planning documentation governing the use and protection of state, communal and private lands, exchange of land information between individual economic entities. A logical model of the essence of the economy of land organization and land planning has been developed.
It is substantiated that the economic efficiency of land management and land management should be considered in several aspects — in relation to the environment, to material production and to society as a whole. However, their effectiveness should be considered in the following blocks: 1) economic, characterized by economic (commercial), budgetary and social efficiency; 2) social, characterized by institutional efficiency; 3) ecological, characterized by ecological and ecological-economic efficiency. The necessity of development of economics of land organization and land planning as a fundamental science is substantiated.

Keywords: land organization; land planning; economics of land organization and land planning; economic efficiency.

References

1. Tretiak, A. (2013), Zemleustrij v Ukraini: teoriia, metodolohiia [Land organization in Ukraine: theory, methodology], OLDI-PLUS, Kherson, Ukraine.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On Land Management", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text (Accessed 25 May 2021).
3. Volkov, S. (2000), Jekonomika zemleustrojstva [Economics of land management], Kolos, Moscow, Russia.
4. Tretyak, A. and Drugak, V. (2003), Naukovі osnovi ekonomіki zemlekoristuvannja ta zemlevporjadkuvannja [Scientific bases of economics of land use and land planning], LLC "CZRU", Kyiv, Ukraine.
5. Zavadsky, J. Osovskaya, T. and Yushkevich, O. (2006), Ekonomіchnij slovnik [Economic dictionary], Condor, Kyiv, Ukraine, available at: http://library.nlu.edu.ua/poln_text/knigi/kondor/ekonomic_sl_2006.pdf (Accessed 25 May 2021).
6. studies.in.ua (2021), "Economics as a science and economic system ", available at: http://studies.in.ua/economy/23-tema-1-ekonomika-kak-nauka-i-hozyaystvennaya-sistema.html (Accessed 25 May 2021).
7. Tretyak, A. Tretyak, V. Pryadka, T. and Kapinos, N. (2021), "Scientific hypothesis of interpretation of land planning as a socio-economic institution", Ekonomіka ta derzhava, vol. 5, pp. 8—14.

№ 11 2021, стор. 3 - 10

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 1132

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


І. П. Гетманьчик

к. е. н., заступник директора, ВСП "Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України"

І. Hetmanchyk

PhD in Economics, Deputy Director, Detached Subdivision "Boyarka Professional College of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2321-2420


Л. А. Гунько

к. е. н., доцент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

L. Hunko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of land-use planning, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9454-744Х

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Гетманьчик І. П., Гунько Л. А. Поняття та сутність економіки землеустрою та землевпорядкування в Україні. Агросвіт. 2021. № 11. С. 3–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.3

Tretiak, A., Tretiak, V., Hetmanchyk, І. and Hunko, L. (2021), “The concept and essence of the economy of land organization and land planning in Ukraine”, Agrosvit, vol. 11, pp. 3–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.