EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. В. Кириченко, Л. О. Алєщенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.46

УДК: 338.43:005.334

Н. В. Кириченко, Л. О. Алєщенко

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено складові ризику в аграрному секторі економіки країни, проведено аналіз параметрів бізнесу за видом економічної діяльності, запропоновано побудувати систему ризик менеджменту аграрного підприємства. Було запропоновано оригінальний підхід, за допомогою якого підприємство самостійно може здійснювати класифікацію власних ризиків, опираючись на відносно чіткі дефініції груп ризиків і специфіку діяльності. Основним елементом цього підходу є практичне розподілення ризиків за подальшими напрямом управління ними, тобто прив'язка класифікатора ризиків до власної системи управління ризиками.
У рамках запропонованої методики значну увагу приділено організаційним аспектам побудови системи ризик менеджменту аграрного підприємства, загалом організації структурного підрозділу з управління ризиками. Аналіз досвіду підприємств аграрного сектору показав гостру необхідність і важливість організації системи прийняття рішень всередині господарюючого суб'єкту на основі запропонованого п'яти етапного алгоритму побудови ефективної системи ризик менеджменту.

Ключові слова: ризики аграрних підприємств; система ризик менеджменту; менеджмент; сільськогосподарське виробництво; ризик менеджмент.

Література

1. Дем'яненко М.Я. Фінансова криза в аграрному секторі АПК. Економічні науки. Cерія Облік і фінанси. 2010. № 7 (1). С. 408—414.
2. Гросул В.А. Механізм управління антикризовою стійкістю підприємства на основі методології когнітивного моделювання. Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: Collective monograph. — Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. — Р. 37—45.
3. Єпіфанова І.Ю. Сутність антикризового управління підприємства. Економіка та суспільство. 2016. № 2. С. 265—269.
4. Макаренко І.О. Алгоритм антикризового управління підприємством. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 3. С. 104—109.
5. Терещенко О.О. Інститут фінансового контролінгу — інноваційна платформа для корпоративних фінансів і контролінгу. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 5. С. 52—53.
6. Андрушко О.Б. Аналіз моделей діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Збірник наук. Праць Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. № 547. 2005. С. 9—21.
7. Цапко К.О. Дослідження наукових підходів до визначення та оцінки кризового стану підприємства. Управління розвитком. № 2. 2012. С. 173—176.
8. Бабіна Н.О. Антикризовий фінансовий контролінг як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. № 5. 2014. URL: www.economy.nayka.com.ua

N. Kyrychenko, L. Aleschenko

METHODICAL FUNDAMENTALS OF FORMATION OF THE RISK SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES MANAGEMENT

Summary

Specific features of the functioning of agricultural enterprises cause the presence of a significant number of risks, which in turn with a certain probability lead to the emergence of certain circumstances that negatively affect the activities and results of the industry. Thus, the first stage of risk assessment is to build a model of the market situation and determine its elements. In a risk situation, there are three main components: factors that affect the manifestation of risk, individual groups and types and consequences of risks.
In order for businesses to be able to quickly build the risk management process of their enterprise and organize the appropriate structural units to build a long-term risk management strategy in the study, we proposed to build a risk management system of the agricultural enterprise.
The proposed algorithm of integrated risk management contains five main stages:
1. Determining the feasibility of creating a risk management system (setting goals and objectives);
2. Identification of potential risks (information collection, classification and ranking of risks);
3. Risk assessment;
4. Selection and determination of methods of influence and coverage of risks;
5. Building a system for monitoring the effectiveness and adjusting policies and procedures based on monitoring results.
The article examines the components of risk in the agricultural sector of the economy, analyzes the parameters of business by type of economic activity, proposes to build a risk management system of an agricultural enterprise.
Thus, according to the results of research, an original approach was proposed, by which the company can independently classify its own risks, based on relatively clear definitions of risk groups and the specifics of the activity. The main element of this approach is the practical distribution of risks in the further direction of their management, in the binding of the risk classifier to its own risk management system.
Within the framework of the proposed methodology, considerable attention is paid to the organizational aspects of building a risk management system of an agricultural enterprise, the timeliness of the organization of the structural unit for risk management. Analysis of the experience of agricultural enterprises has shown the urgent need and importance of organizing a decision-making system within the business entity on the basis of the proposed five-step algorithm for building an effective risk management system.

Keywords: isks of agrarian enterprises; risk management system; management; agricultural production; risk management.

References

1. Davydova, Yu.Yu. (2016), "Problems of anti-crisis management of the enterprise", Simvol nauki, vol. 2, pp. 91—93.
2. Epifanova, I.Y. and Oranskaya, N.O. (2016), "The essence of crisis management of the enterprise", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 2, pp. 265—269.
3. Kamneva, A.V. (2014), "Research of existing tools and models of crisis management at the enterprise", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi, vol. 4, pp. 15—27.
4. Knaus, R.R. (2016), "The essence and principles of crisis management", Novoe slovo v nauke: perspektyvy razvytyia, vol. 4-2, pp. 112—115.
5. Kryvda, O.V. Kirichenko, S.O. and Dubenets, V.P. (2019), "Conceptual principles of strategic management of foreign economic activity of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7078 (Accessed 27 May 2020).
6. Kuznetsova, E.S. (2012), "The essence of crisis management and the principles of its implementation", Efektyvna ekonomika, vol. 10. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1488 (Accessed 14 January 2021).
7. Tulchynska, S.O. Solosich, O.S. and Tulchynsky, R.V. (2020), "Research of directions of minimization of influence of risk factors on activity of the municipal enterprises of social sphere of Kiev on an example of the municipal enterprise "Ray", Ahrosvit, vol. 5, pp. 25—30.
8. Tulchynska, S.O. and Chorniy, B.P. (2016), "Diagnosis of the main components of the strategic potential of electricity distribution companies", Ekonomichnyj visnyk NTUU "KPI", vol. 13, pp. 85—93.

№ 9-10 2021, стор. 46 - 52

Дата публікації: 2021-05-25

Кількість переглядів: 842

Відомості про авторів

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-1721-258X


Л. О. Алєщенко

асистент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

L. Aleschenko

Assistant of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Еconomic University

ORCID:

0000-0002-7119-2922

Як цитувати статтю

Кириченко Н. В., Алєщенко Л. О. Методичні основи формування системи ризик менеджменту аграрних підприємств. Агросвіт. 2021. № 9-10. С. 46–52. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.46

Kyrychenko, N. and Aleschenko, L. (2021), “Methodical fundamentals of formation of the risk system of agricultural enterprises management”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 46–52. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.