EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПІДПІЛЛЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Г. І. Шарий, С. В. Нестеренко, Л. В. Москаленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.24

УДК: 349.414

Г. І. Шарий, С. В. Нестеренко, Л. В. Москаленко

ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПІДПІЛЛЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Анотація

Проведення земельної реформи в Україні шляхом запозичення та імпорту інститутів і формування бюрократичного апарату земельного управління, що затяглося на три десятиліття, сформувало корупцію в земельній сфері та вивело частину земельних відносин в тіньову економіку.
Для протидії корупції в Україні прийнято низку антикорупційних законів та інших нормативних актів, запроваджено проведення антикорупційних організаційних і практичних заходів. Проте прийняті закони та вжиті заходи не змінили ситуації в земельних відносинах на краще, не викорінили корупцію і не сприяли детінізації земельних відносин.
Якщо в західних країнах корупція формується тіньовим капіталом для самозбереження, то в Україні, навпаки, корупційну вертикаль формує влада і державний посадовець. Вартість посади визначається сферою впливу щодо можливості привласнення і безоплатно-тіньового використання національного багатства, використання природних ресурсів, а особливо земель, бюджетних коштів, а також можливістю сформувати елементи тіньової економіки та здійснювати надання послуг населенню за корупційними схемами, підкоряючи корупції систему державного управління і кадрову політику.
Забезпечення продовольчої безпеки вимагає формування системи раціонального і ефективного управління виробничими ресурсами, що задіяні у виробництві сільськогосподарської продукції, і, особливо, земельними. Соціально-збалансоване управління земельними ресурсами дозволяє створити умови для розвитку підприємництва на селі та нарощування виробництва продукції сільського господарства, стимулюючи соціально-економічний розвиток сільських територій, надходження в повній мірі коштів до місцевих бюджетів від використання сільськогосподарських земель, збереження й відновлення природних властивостей угідь, але лише в умовах детінізації земельних відносин і подолання корупції в земельній сфері.
У статті указано на головні проблеми та визначено шляхи викорінення корупції та подолання інституційних пасток в земельній сфері України.

Ключові слова: земельні відносини; економічне підпілля; корупція; інституційні пастки; тіньова економіка; ринок земель; земельні платежі.

Література

1. Тищук Т.А., Харазішвілі Ю.М., Іванов О.В. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання. Аналітична доповідь. За заг. ред. Я.А. Жаліла. К.: НІСД. 2011. 96 с.
2. Шелудько А. Проблеми тіньової економіки в Україні. Фінанси України. 2002. № 9. С. 80—86.
3. Баранов С.О. Тіньова економіка: сутність, причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 3. С. 47—55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2015_3_9.
4. Скорук О.В. Тіньова економіка: сутність, причини виникнення та шляхи подолання. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 17. С. 127—131.
5. Шарий Г.І. Чому більшість українців перебувають в економічному підпіллі. Урядовий кур'єр. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chomu-bilshist-ukrayinciv-perebuvayut-v-ekonomichn/
6. Шарий Г.І. Про стан і перспективи розвитку аграрного сектору України. Землевпорядний вісник. 2014. № 6. С. 10—14.
7. Sharyi H.I., Nesterenko S.V. Institutional mechanisms of land development management. Економіка і регіон. 2020. № 4 (79). С. 6—14.
8. Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель: Закон України № 711-IX від 17.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text

G. Sharyi, S. Nesterenko, L. Moskalenkо

OVERCOMING THE ECONOMIC UNDERGROUND OF LAND RELATIONS IN UKRAINE

Summary

Carrying out the land reform in Ukraine by borrowing and importing institutions and forming a bureaucratic apparatus of the land management, which lasted for three decades, formed corruption in the land sphere and brought part of the land relations into the shadow economy.
To counteract corruption in Ukraine, a number of anti-corruption laws and other regulations have been adopted, and anti-corruption organizational and practical measures have been introduced. However, the adopted laws and measures taken did not change the situation in the land relations for the better, did not eradicate corruption and did not contribute to the de-shadowing of the land relations.
If in Western countries corruption is formed by shadow capital for self-preservation, while in Ukraine, on the contrary, the corruption vertical is formed by the government and public officials. The cost of the position is determined by the sphere of influence on the possibility of appropriation and the free and shadow use of national wealth, the use of natural resources, especially land, budget funds, as well as the ability to form elements of the shadow economy and provide services to the public through corruption schemes subjugating the system of public administration and personnel policy to corruption.
Ensuring food security requires the formation of a system of rational and effective management of production resources involved in the production of agricultural products, and especially land. The socio-balanced land management allows to create conditions for a rural development and increase agricultural production, stimulating the socio-economic development of rural areas, the full receipt of funds in local budgets from the use of agricultural land, the preservation and restoration of natural lands, but only in the conditions of de-shadowing of the land relations and overcoming corruption in the land sphere.
In the article it is pointed out the main problems and identified ways to eradicate corruption and overcome institutional traps in the land sector of Ukraine.

Keywords: land relations; economic underground; corruption; institutional traps; shadow economy; land market; land payments.

References

1. Tyshchuk, Т.А., Kharazishvili, Yu.М. and Ivanov, O.V. (2011), Tinova ekonomika v Ukraini: masshtaby ta napriamy podolannia. Analitychna dopovid. Shadow economy in Ukraine: scales and directions of overcoming. Analytical report , Za zah. red. Ya.A. Zhalila, Kyiv, Ukraine.
2. Sheludko, А. (2002), "Problems of the shadow economy in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 9, pp. 80—86.
3. Baranov, S.О. (2015), "The shadow economy: the essence, causes, socio-economic consequences and ways to overcome in Ukraine", Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 3. pp. 47—55; available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2015_3_9 (Accessed 25 April 2021).
4. Skoruk, О.V. (2017), "The shadow economy: the essence, causes and ways to overcome", Ekonomika ta suspilstvo, vol. 17, pp. 127—131.
5. Sharyi, H.І. (2020), "Why most Ukrainians are in the economic underground", Uriadovyi kurier; available at: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chomu-bilshist-ukrayinciv-perebuvayut-v-ekonomichn/ (Accessed 25 April 2021).
6. Sharyi, H.І. (2014), "On the state and prospects of development of the agricultural sector of Ukraine", Zemlevporiadnyi visnyk, vol. 6, pp. 10—14.
7. Sharyi, H.I. and Nesterenko, S.V. (2020), "Institutional mechanisms of land development management", Economics and region, vol. 4 (79), pp. 6—14.
8. Law of Ukraine "On amendments to the Land Code of Ukraine and other legislative acts on land use planning" (2020); available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text (Accessed 25 April 2021).

№ 9-10 2021, стор. 24 - 30

Дата публікації: 2021-05-25

Кількість переглядів: 810

Відомості про авторів

Г. І. Шарий

д. е. н., доцент, директор Навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою, професор кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", м. Полтава, Україна

G. Sharyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Director of the Educational and scientific institute of architecture, construction and land management, Professor of the Department of Highways, Geodesy, Land Management and Rural Buildings, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5098-2661


С. В. Нестеренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", м. Полтава, Україна

S. Nesterenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Highways, Geodesy, Land Management and Rural Buildings, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2288-3524


Л. В. Москаленко

студентка, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", м. Полтава, Україна

L. Moskalenkо

student, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2158-8379

Як цитувати статтю

Шарий Г. І., Нестеренко С. В., Москаленко Л. В. Подолання економічного підпілля земельних відносин в Україні. Агросвіт. 2021. № 9-10. С. 24–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.24

Sharyi, G., Nesterenko, S. and Moskalenkо, L. (2021), “Overcoming the economic underground of land relations in Ukraine”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 24–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.