EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОДАНА ВАРТІСТЬ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ
В. М. Будзяк, О. С. Будзяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.3

УДК: 332.3

В. М. Будзяк, О. С. Будзяк

ДОДАНА ВАРТІСТЬ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ

Анотація

У статті проведено аналіз особливостей оцінювання доданої вартості в сільському господарстві та в сільськогосподарському землекористуванні. Обгрунтовано актуальність та необхідність розрахунків щодо доданої вартості на різних ланцюгах її формування в сільському господарстві. Виявлено основні ланцюги формування доданої вартості під час використання сільськогосподарських угідь. Зроблено акценти на основних напрямах оцінювання доданої вартості в Україні та в розвинутих країнах світу. Відмічено основні види доданої вартості та її роль у оцінці загальної ефективності роботи промислових та сільськогосподарських підприємств. Визначено місце доданої вартості в формуванні інтегрованих форм господарювання.
Поглиблено сутність поняття "додана вартість" як у сільському господарстві, так і в промисловості. Вперше сформульовано тлумачення доданої вартості в сільськогосподарському землекористуванні. Запропоновано три основні складові формування доданої вартості в землекористуванні. Перша складова пов'язана із земельною рентою та амортизацією земель, друга — із обсягами та якістю вкладеної праці у використання земель, згідно з його сільськогосподарським призначенням, а третя — із зростанням доходу від здачі земель в оренду. Розглянуто основні відмінності у формуванні доданої вартості у фермерських господарствах, в особистих селянських господарствах та у крупних орендних господарствах. Запропоновано встановити диференційований підхід в оподаткуванні різних форм господарювання.
Досліджено природу формування доданої вартості та рівень виснажливості у різних формах господарювання. Запропоновано зміни в оподаткуванні різних форм господарювання в залежності від величини доданої вартості, яку вони створюють. Відмічено сучасну концепцію доданої вартості як концепцію управління витратами. Методологічно оцінено вимоги щодо формування максимальної величини доданої вартості в сільськогосподарському землекористуванні. Обчислено показник доданої вартості в сільському господарстві в розрізі областей України. При цьому встановлено, що найбільша величина доданої вартості спостерігається у Київській, Вінницькій та Полтавській областях. Це зумовлено застосуванням більш прогресивних та інноваційних технологій сільськогосподарського виробництва.
Запропоновано три шляхи збільшення доданої вартості в сільському господарстві окремих областей України. Обгрунтовано необхідність повної компенсації рентних доходів у сільськогосподарському землекористуванні, а також амортизації земель. Запропоновано амортизацію земель визначати через рівень її корисності. Встановлено основні рівні корисності та показники їх оцінювання. Проаналізовано місце диференційної та абсолютної земельної ренти при визначенні доданої вартості в сільськогосподарському землекористуванні. Розглянуто поняття екологічна рента землекористування та встановлено її значення для збільшення величини доданої вартості. Обчислено додану вартість у сільськогосподарському землекористуванні за двома основними підходами в розрізі областей України. Запропоновано шляхи збільшення величини доданої вартості в сільськогосподарському землекористуванні.

Ключові слова: сільське господарство; сільськогосподарське землекористування; додана вартість; корисність землекористування; земельна рента.

Література

1. Ландіна Т., Бондаренко О. Використання показників EVA і MVA для оцінки ефективності формування структури капіталу промислово-фінансової групи. Ефективність державного управління. 2008. Вип. 161/7. С. 414—421.
2. Рудь В.В. Оптимізація доданої вартості для підприємств м'ясопереробної галузі в умовах вертикальної інтеграції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. "Економічні науки". Вип. 11. 2015. С. 55—58.
3. Мороз Ю.Ю. Обліково-інформаційна система моніторингу економічного потенціалу підприємства: монографія. Житомир: ПП "Рута", 2011. 352 с.
4. Михайліцька Н.Я. Застосування показника доданої економічної вартості як критерію приросту ринкової вартості підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19. С. 204—210.
5. Варченко О.М. Зарубіжний досвід диверсифікації діяльності маркетингових кооперативів. Вісник аграрної науки. 2012. № 1. С. 74—78.
6. Витрати на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2016 рік. Статистичний бюлетень. К.: ДСС, 2017. 23 с.
7. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 171 від 27.10.1997 "Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0285-98#Text
8. Постанова КМУ № 1098 від 17 грудня 2008 р. "Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок не проведення робіт з рекультивації порушених земель". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2008-%D0%BF#Text
9. Шарий Г.І., Тимошевський В.В. Охорона грунтів: екологічна рента як стимул органічного землеробства. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 26—33.
10. Буряк Р.І., Аврамчук Б.О. Сучасна методика капіталізації рентного доходу в сільському господарстві України. Агросвіт 2017. № 15—16. С. 11—16.

V. Budzіak, O. Budzіak

ADDED VALUE IN AGRICULTURAL LAND USЕ

Summary

The article analyzes the peculiarities of value added valuation in agriculture and agricultural land use. The relevance and necessity of calculations on value added on different chains of its formation in agriculture are substantiated. The main chains of value added in the use of agricultural land are identified. Emphasis is placed on the main areas of value added assessment in Ukraine and in developed countries. The main types of value added and its role in assessing the overall efficiency of industrial and agricultural enterprises are noted. The place of added value in the formation of integrated forms of management is determined.
The essence of the concept of "added value" is deepened both in agriculture and industry. For the first time the interpretation of value added in agricultural land use is formulated. Three main components of value added in land use are proposed. The first component is related to land rent and land depreciation, the second — to the volume and quality of labor invested in the use of land according to its agricultural purpose and the third — to the growth of income from land lease. The main differences in the formation of value added in farms, in private farms and in large leased farms are considered. It is proposed to establish a differentiated approach in the taxation of different forms of management.
The nature of value added formation and the level of depletion in various forms of management are studied. Changes in the taxation of different forms of management depending on the value added they create are proposed. The modern concept of added value as the concept of cost management is noted. The requirements for the formation of the maximum value added in agricultural land use are methodologically assessed. The value added indicator in agriculture in terms of regions of Ukraine is calculated. It was found that the largest value added is observed in Kyiv, Vinnitsa and Poltava regions. This is due to the use of more advanced and innovative technologies of agricultural production.
Three ways to increase value added in agriculture in some regions of Ukraine are proposed. The necessity of full compensation of rent incomes in agricultural land use as well as land depreciation is substantiated. It is proposed to determine the depreciation of land through the level of its usefulness. The main levels of usefulness and indicators of their evaluation are established. The place of differential and absolute land rent in determining value added in agricultural land use is analyzed. The concept of ecological rent of land use is considered and its value for increase of value added is established. Value added in agricultural land use is calculated according to two main approaches in terms of regions of Ukraine. Ways to increase the value added in agricultural land use are proposed.

Keywords: agriculture; agricultural land use; added value; usefulness of land use; land rent.

References

1. Landina, T. and Bondarenko, О. (2008), "The use of EVA and MVA indicators to assess the effectiveness of the formation of the capital structure of the industrial-financial group", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 161/7, рp. 414—421.
2. Rud, V.V. (2015), "Optimization of added value for meat processing enterprises in terms of vertical integration", Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Economic Sciences", vol. 11, р. 55—58.
3. Moroz, Y.Y. (2011), Oblikovo-informatsiyna systema monitorynhu ekonomichnoho potentsialu pidpryyemstva: monohrafiya [Accounting and information system for monitoring the economic potential of the enterprise: monograph], PP "Ruta", Zhytomyr, Ukraine.
4. Mikhailitska, N.Y. (2009), "The use of value added economic value as a criterion for increasing the market value of the enterprise", Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, vol. 19, pp. 204—210.
5. Varchenko, O.M. (2012), "Foreign experience in diversifying the activities of marketing cooperatives", Bulletin of Agricultural Science, vol. 1, pp. 74—78.
6. State Statistics Service of Ukraine (2017), Vytraty na vyrobnytstvo produktsii sil's'koho hospodarstva v sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstvakh za 2016 rik. Statystychnyj biuleten' [Expenditures on agricultural production in agricultural enterprises in 2016, Statistical bulletin], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
7. Ministry of Environmental Protection (1997), Order o"On approval of the Methodology for determining the amount of damage caused by pollution and littering of land resources due to violations of environmental legislation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0285-98#Text
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), Resolution "On determining the amount of damages caused as a result of failure to rehabilitate disturbed lands", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2008-%D0%BF#Text (Accessed 20 March 2021)
9. Shary, G. I. and Timoshevsky, V.V. (2019), "Soil protection: ecological rent as an incentive for organic farming", Economics of agro-industrial complex, vol. 10, рр. 26—33.
10. Buryak, R.I. and Avramchuk, B.O. (2017), "Modern methods of capitalization of rental income in agriculture of Ukraine", Agrosvit, vol. 15—16, pp. 11—16.

№ 9-10 2021, стор. 3 - 10

Дата публікації: 2021-05-25

Кількість переглядів: 837

Відомості про авторів

В. М. Будзяк

д. е. н., професор,Київський національний торговельно-економічний університет

V. Budzіak

Doctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-2142-1416


О. С. Будзяк

д. е. н., професор,Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

O. Budzіak

Doctor of Economic Sciences, Professor,State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

ORCID:

0000-0003-3690-1735

Як цитувати статтю

Будзяк В. М., Будзяк О. С. Додана вартість у сільськогосподарському землекористуванні. Агросвіт. 2021. № 9-10. С. 3–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.3

Budzіak, V. and Budzіak, O. (2021), “Added value in agricultural land usе”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 3–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.