EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МОДЕЛІ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕВОГО РИТЕЙЛУ
В. Д. Кельман

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.121

УДК: 330.341.1

В. Д. Кельман

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МОДЕЛІ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕВОГО РИТЕЙЛУ

Анотація

Мережа ритейлу — це штучне об'єднання об'єктів ритейлу, відтак для її функціонування необхідний перехід до однорідності її членів, а отже, функціонування за єдиними правилами всередині і ззовні мережі. При цьому у такій мережі формуються моделі адміністрування та управління. Виходячи з наведених положень, метою статті є опис сучасних особливостей та моделей адміністрування мережевого ритейлу, які доцільно використовувати для позначення сучасних функціональних особливостей та модельних рис, які властиві системам масового обслуговування (СМО) об'єктів мережевого ритейлу. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі наукові завдання: 1) опис особливостей та модельного виразу адміністрування "центр-філіал-СМО" або "материнська-дочірня компанія (як центр керування СМО) — філіал дочірньої компанії корпоративних мережевих структур, широкого профілю діяльності у т.ч. у межах холдингових структур-СМО"; 2) опис особливостей та модельного виразу адміністрування "об'єднання локальних систем" асоційованих мереж ритейлу-локальні СМО; 3) опис особливостей та модельного виразу адміністрування"франчайзер (як центр керування СМО)-франчайзі мережі (як локальні центри сокерування СМО) — СМО"; 4) опис конкретики, щодо процесів функціонального управління СМО учасників мережі. У мережі ритейлу управління є дворівневим, оскільки у ній формуються моделі адміністрування та моделі функціонального управління. Модель адміністрування формує певний ступень однорідності щодо процесів масового обслуговування учасників мережі. Відповідно до особливостей та моделей адміністрування та управління мережевого ритейлу констатовано, що вони специфічні за прагненням до поступового поглиблення одноманітності процесів масового обслуговування, коштом їх уніфікації, особливо, у площині формування зони запитів покупців у мережі. Фактично для мережевого ритейлу важливо сформувати максимально одноманітну та уніфіковану структуру з єдиними характеристиками надходження заявок у систему та процесу їх обслуговування. Результати дослідження можуть бути використані для моделювання систем управління мережевого ритейлу, який доцільно деталізувати за напрямками продовольчим та непродовольчим.

Ключові слова: мережі ритейлу; моделі адміністрування; моделі управління; системи масового обслуговування.

Література

1. Барибіна Я.О. Економічна доцільність функціонування сучасних торговельних мереж [Електронний ресурс] / Я.О. Барибіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки. — 2014. — № 5. — С. 122—127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_5_21
2. Бившева Л.О. Франчайзинг як ефективна форма розвитку інноваційного підприємництва в Україні / Л.О. Бившева, О.О. Кондратенко, А.О. Лисенко // Економічний вісник Донбасу. — 2018. — № 3. — С. 136—140.
3. Будина Л. Продуктовые сети активизировались в сфере франчайзинга. Такой способ развития для небольших сетей — возможность противостоять более крупным конкурентам // Л. Будина, В. Гаврилюк. URL: https://retailers.ua/news/menedjment/7937-produktovyie-seti-aktivizirovalis-v-sfere-franchayzinga-takoy-sposob-razvitiya---sposob-nebolshih-setey-protivostoyat-bolee-krupnyim-konkurentam
4. Войнаренко М.П. Сутність та принципи бізнес-адміністрування на підприємствах / М.П. Войнаренко, О.М. Костюк // ECONOMICS: time realities. 2013. — № 4 (9). — С. 49—51.
5. Єременко Є.В. Щодо сутності поняття "Холдингова компанія" / Є.В. Єременко, А.А. Поліщук // Юридичний науковий електронний журнал. 2020. — № 7. — С. 169—172. URL.: http://www.lsej.org.ua/7_2020/44.pdf
6. Колосов Р. Корпоративне підприємство: поняття, ознаки та місце серед інших юридичних осіб // Господарске право і процес. 2017. — № 9. — С. 72—76.
7. Магомедова А.Н. Сетевой ритейл: сущность и особенности управления / А.Н. Магомедова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/setevoy-riteyl-suschnost-i-osobennosti-upravleniya/viewer
8. Мельник І.М. Сучасні тенденції розвитку корпоративних торговельних мереж в Україні / І.М. Мельник, О.О. Боднар. URL: http://journals-lute.lviv.ua/journal/15_2013/7.pdf
9. Підприємницькі мережі в торгівлі: монографія / [Н.О. Голошубова, О.О. Кавун, В.М. Торопков та ін.]; за заг. ред. Н.О. Голошубової. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. — 344 с.
10. Погрібна К.В. Холдингова структура об'єднання підприємств / К.В. Погрібна, З.С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні. 2015. — № 4 (167). — С. 108—113.
11. Тимофеєва О.В. Розвиток українських торговельних мереж на сучасному етапі / О.В. Тимофеєва // Економіка і регіон. — 2007. — №2 (13). — С. 68—72.
12. Karthik A. (2016) Effective Queue Management System in a Supermarket. researchgate. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/301326347_Effective_Queue_Management_System_in_a_Supermarket

V. Kelman

CURRENT FEATURES AND MODELS OF NETWORK RETAIL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

Summary

A retail network is an artificial union of retail objects, so it needs to move towards homogeneity of its members, and hence functioning according to uniform rules inside and outside the network. At the same time, models of administration and management are formed in such a network. Based on the above provisions, the purpose of the article is to describe modern features and models of network retail administration, which it is advisable to use to describe modern functional features and model features of mass service systems (MSS) Network Retail Objects. In order to achieve the goal, the following tasks have to be performed: 1) Description of the features and model expression of administration of "center-affiliate— MSS " or "parent-subsidiary company (as management center of MSS) — branch of subsidiary of corporate network structures, broad business profile in etc. within holding structures — MSS "; 2) Description of the features and model expression of the administration "Union of local systems" associated grids of retail-local MSS; 3) Description of the features and model expression of administration "franchiser (as the control center of MSS) -franchisee network (as local centers of MSS) — MSS"; 4) Description of the functional management processes of the MSS of network members. In the retail chain, management is two-tiered, as it forms administrative models and functional management models. The administrative model forms a certain degree of homogeneity regarding the processes of mass service of network members. At the same time, in accordance with the characteristics and models of administration and management of the network retail, it is noted that they are specific to the desire to gradually increase the uniformity of mass service processes by harmonizing them, especially in the plane of forming the buyers' demand zone in the network. In fact, it is important for a network retailer to form a highly uniform and unified structure with a common feature of the system's intake and maintenance process. The results of the study can be used to model network retail management systems, which can be usefully detailed by food and non-food directions.

Keywords: etail networks; administration models; management models; mass service systems.

References

1. Barybina, Ya.O. (2014), "Economic feasibility of modern trade networks", Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser. : Ekonomichni nauky, vol. 5, pp. 122-127, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_5_21 (Accessed 23 March 2021).
2. Byvsheva, L.O. Kondratenko, O.O. and Lysenko, A.O. (2018), "Franchising as an effective form of development of innovative entrepreneurship in Ukraine", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 3, pp. 136—140.
3. Budyna L. and Havryliuk, V. (2018), "Product chains have become more active in the field of franchising. This way of development for small networks is an opportunity to withstand larger competitors", available at: https://retailers.ua/news/menedjment/7937-produktovyie-seti-aktivizirovalis-v-sfere-franchayzinga-takoy-sposob-razvitiya---sposob-nebolshih-setey-protivostoyat-bolee-krupnyim-konkurentam (Accessed 23 March 2021).
4. Vojnarenko, M.P. and Kostiuk, O.M. (2013), "The essence and principles of business administration in enterprises", ECONOMICS: time realities, vol. 4 (9), pp. 49—51.
5. Yeremenko, Ye.V. and Polischuk, A.A. (2020), "On the essence of the concept of "Holding Company"", Yurydychnyj naukovyj elektronnyj zhurnal, vol. 7, pp. 169—172, available at: http://www.lsej.org.ua/7_2020/44.pdf (Accessed 23 March 2021).
6. Kolosov, R. (2017), "Corporate enterprise: the concept, characteristics and place among other legal axes", Hospodarske pravo i protses, vol. 9, pp. 72—76.
7. Mahomedova, A.N. (2014), "Network retail: the essence and features of management", Humanytarnye, sotsyal'no-ekonomycheskye y obschestvennye nauky, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/setevoy-riteyl-suschnost-i-osobennosti-upravleniya/viewer (Accessed 23 March 2021).
8. Mel'nyk, I.M. and Bodnar, O.O. (2013), "Current trends in the development of corporate retail chains in Ukraine", available at: http://journals-lute.lviv.ua/journal/15_2013/7.pdf (Accessed 23 March 2021).
9. Holoshubova, N.O. Kavun, O.O. and Toropkov, V.M. (2014), Pidpryiemnyts'ki merezhi v torhivli [Business networks in trade], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
10. Pohribna, K.V. and Varnalij, Z.S. (2015), "Holding structure of the association of enterprises", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 4 (167), pp. 108—113.
11. Tymofeieva, O. V. (2007), "Development of Ukrainian trade networks at the present stage", Ekonomika i rehion, vol. 2 (13), pp. 68—72.
12. Karthik, A. (2016), "Effective Queue Management System in a Supermarket. researchgate", available at: https://www.researchgate.net/pubilcation/301326347_Effective_Queue_Management_System_in_a_Supermarket (Accessed 23 March 2021).

№ 7-8 2021, стор. 121 - 130

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 800

Відомості про авторів

В. Д. Кельман

аспірант кафедри обліку та оподаткування і маркетингу,Мукачівський державний університет

V. Kelman

Postgraduate student of the Department of Аccounting, Taxation and Marketing,Mukachev State University

ORCID:

0000-0002-4048-2484

Як цитувати статтю

Кельман В. Д. Сучасні особливості та моделі адміністрування та управління мережевого ритейлу. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 121–130. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.121

Kelman, V. (2021), “Current features and models of network retail administration and management”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 121–130. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.