EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ МОЛОКА
Н. О. Аверчева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.109

УДК: 338.314.02:637.1

Н. О. Аверчева

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ МОЛОКА

Анотація

Досліджено проблеми формування рівня рентабельності молока за категоріями сільськогосподарських виробників. Визначено, що сучасна ситуація на ринку молока відзначається суттєвими ризиками щодо зниження прибутковості молочного бізнесу. На рентабельність молока негативно впливають процеси зростання цін на сировинні ресурси, нівелювати які можливо на основі приросту продуктивності корів. Порівняльний аналіз рівня ціни на молоко-сировину у підприємствах і господарствах населення дозволив виявити тенденцію до збільшення розриву і зниження цінових конкурентних позицій господарств населення. Встановлено, що цінову перевагу має категорія великих виробників з потужністю вище 4 тис. т молока за рік. Під час проведення факторного аналізу прибутковості виробництва молока виявлено вищі темпи зростання витрат, порівняно з підвищенням доходів. Обгрунтовано практичні заходи щодо оптимізації виробничих витрат та підвищення ефективності використання ресурсів у молочному скотарстві.

Ключові слова: рентабельність; прибуток; ціноутворення; собівартість; виробництво молока; аналіз факторів.

Література

1. Сільське господарство України за 2019 рік: статистичний збірник. / За ред. Прокопенко О.К.: Державна статистична служба України, 2020. 230 с.
2. Петриченко О. Ефективність виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах. Економічний дискурс. Міжнародний науковий журнал. 2018. Вип. 2. С. 62—72.
3. Ільчук М.М., Коновал І.А. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 5. С. 51—59.
4. Супрун О.М., Величко Є.І., Іваннікова І.С. Вплив цінових чинників на виробництво молока в сільскогосподарьких підприємствах. Економіка АПК. 2015. № 12. С. 64—67.
5. Яворська Т.І., Загнітко Л.А. Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону. Економіка АПК. 2015. № 6. С. 53—59.
6. Бубела Т.З. Методи та засоби визначення показників якості продукції: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 292 с.
7. AlexLissitsa_analytics #AlexLissitsa_politics URL: https://www.facebook.com/Alissitsa/posts/2743216356006478 (дата звернення 03.03.2021).
8. Гречко А.В., Черножукова А.М. Шляхи підвищення прибутковості молокопереробних підприємств України. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2018. Вип. 21. С. 126—133.
9. Паланюк Н.А., Петренко В.Г. Економічний аналіз: навчальний посібник. К.: Аграрна освіта, 2010. 252 с.
10. Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Литвин О.Ю. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю. Полтава: РВВД ПДАА, 2016. 308 с.

N. Avercheva

ECONOMIC ANALYSIS OF MILK PROFITABILITY

Summary

Peculiarities and problems of forming the level of milk profitability by categories of agricultural producers are studied. It is established that the profitability of milk production in enterprises has a positive dynamics, but the current situation in the milk market is marked by significant risks to reduce the profitability of the dairy business. The profitability of milk is negatively affected by the processes of rising prices for raw materials — feed, energy, veterinary, technical and technological, it is possible to level them on the basis of increasing productivity of cows and the use of internal factors of enterprises. A comparative analysis of the price level of raw milk in enterprises and households revealed a tendency to increase the gap and reduce the price competitive position of households. The distribution of enterprises by average sales prices shows that the category of large producers with a capacity of more than 4 thousand tons of milk per year has a price advantage. When conducting a factor analysis of the profitability of milk production in one of the largest enterprises in the Kherson region an increase in costs at a higher rate compared to the increase in sales revenues is found. Practical measures to optimize production costs and increase the efficiency of resource use in dairy farming are substantiated. It is determined that additional investment in the development of dairy farming is impractical and requires increased control over costs and production resources in agricultural enterprises. The search for reserves to increase the profitability of the dairy industry should focus on optimizing the cost of production and sale of milk, overhead and administrative costs. The increase in milk production and sales due to the increase in the number of cows and their productivity guarantees an increase in income; increase in the sale price is provided by improving the quality of milk and bringing it to the appropriate condition, introduction of new sales channels, establishment of mutually beneficial contractual relations with processing enterprises. Marketing activities of milk producers should be aimed at determining the level of prices, competition, finding partners and processing companies, creating a logistics system for marketing products.

Keywords: profitability; profit; pricing; cost; milk production; factor analysis.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy za 2019 rik. Statystychnyj zbirnyk" [Agriculture of Ukraine for 2019: statistical collection], Derzhavna statystychna sluzhba Ukrainy, Кyiv, Ukraine.
2. Petrychenko, O. (2018), "Efficiency of milk production in agricultural enterprises", Ekonomichnyj dyskurs. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal, vol. 2, pp. 62—72.
3. Il'chuk, M.M. and Konoval, I.A. (2016), "Increasing the competitiveness of livestock products in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 51—59.
4. Suprun, O.M. Velychko, Ye.I. and Ivannikova, I.S. (2015), "Ivannikova Influence of price factors on milk production in agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 64—67.
5. Yavors'ka, T.I. and Zahnitko, L.A. (2015), "Zagnitko Influence of costs and selling prices on the efficiency of milk production in agricultural enterprises in the region", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 53—59.
6. Bubela, T.Z. (2015), Metody ta zasoby vyznachennia pokaznykiv iakosti produktsii [Methods and means of determining product quality indicators: a textbook], Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, Lviv, Ukraine.
7. AlexLissitsa_analytics (2021), "#AlexLissitsa_politics", available at: https://www.facebook.com/Alissitsa/posts/2743216356006478 (Accessed 10 April 2021).
8. Hrechko, A.V. and Chernozhukova, A.M. (2018), "Ways to increase the profitability of dairy enterprises in Ukraine", Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 21, pp. 126—133.
9. Palaniuk, N.A. and Petrenko, V.H. (2010), Ekonomichnyj analiz [Economic analysis], Ahrarna osvita, Kyiv, Ukraine.
10. Yehorova, O.V. Dorohan'-Pysarenko, L.O. and Lytvyn, O.Yu. (2016), Analiz hospodars'koi diial'nosti [Analysis of economic activity: a textbook for students of higher educational institutions of agricultural profile], RVVD PDAA, Poltava, Ukraine.

№ 7-8 2021, стор. 109 - 120

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 592

Відомості про авторів

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Херсонський державний аграрно-економічний університет

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of General Economic Training, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003— 4534-639X

Як цитувати статтю

Аверчева Н. О. Економічний аналіз рентабельності молока. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 109–120. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.109

Avercheva, N. (2021), “Economic analysis of milk profitability”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 109–120. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.