EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Ю. Г. Неустроєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.103

УДК: 323.321

Ю. Г. Неустроєв

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті досліджено роль інновацій у системі економічної безпеки на принципах системності, наукової неупередженості. Серед причин, що зумовлюють актуальність проблеми, автор навів тезу про те, що проблема інноваційного розвитку у рамках економічної безпеки має всебічний комплексний характер. Він також вказав, що таке положення обумовлено залежністю успіху інновацій від великої кількості різноманітних факторів. Усю статтю підпорядковано такому принципу: економічна безпека будь-якої соціально-економічної системи спирається на наявний потенціал та його особливості. Обгрунтовано необхідність інноваційного розвитку економіки України задля підвищення рівня її економічної безпеки. Було використано низку наукових методів: системний підхід, генетичний метод, а також метод хронологічного порівняння економічних явищ. Описано різні моделі інноваційного розвитку.
Метою статті був аналіз місця інновацій у забезпеченні економічної безпеки України. Автор проаналізував науковий доробок, що існує у вітчизняній та зарубіжній науці. Розкрито сутність інновацій та їх вплив на економічну безпеку країни, а також зв'язок між інноваціями та конкурентноздатністю української продукції. Звернення до обраної теми пояснено з тієї позиції, що інновації створюють нові умови для економічного зростання. Нерідко їх виникнення супроводжується синергетичним ефектом інтеграційних процесів, котрий дозволяє скоординувати діяльність держави, корпорацій, окремих громадян та місцевих громад. Тенденції розвитку світового співтовариства свідчать про зростаючий вплив інноваційної діяльності на темпи економічного прогресу.
На основі проведеного у статті аналізу зроблено висновок, що економіка України потерпає від відсутності інновацій, а це в свою чергу знижує рівень економічної безпеки країни. Впровадження різноманітних інновацій на основі відповідної інноваційної стратегії розвитку може змінити ситуацію на краще, підвищити темпи зростання економіки країни та життєвого рівня населення. Водночас деякі інновації, що імплементуються в окремі технологічні процеси промислового виробництва та інші галузі можуть мати негативний екологічний ефект, а також нести додаткові загрози, пов'язані з можливістю відмови технологічних вузлів. Це може призводити до техногенних катастроф і знижувати економічну безпеку країни. Найбільш продуктивною автору уявляється стратегія раціонального прораховування ризиків, свідомого закладення достатньої міцності в інноваційні технологічні структури.

Ключові слова: економічної безпека; держава; управління економікою; інновації.

Література

1. Вишнівська Б.В. Інноваційний розвиток України [Електронний ресурс] / Б.В. Вишнівська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. — 2016. — Вип. 244. — С. 183—191.
2. Мельник В.І., Погріщук Г.Б., Погріщук О.Б. Інноваційні зміни в економіці в контексті еволюційних зрушень / В.І. Мельник, Г.Б. Погріщук, О.Б. Погріщук // Науковий вісник Ужгородського університету: серія: Економіка; збірник наукових праць / редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема та ін. — Ужгород: Вид-во УжНУ "Говерла", 2016. — Вип. 2 (48). — С. 200—207.
3. Бойко К.К. Теоретичні основи механізму інноваційного розвитку підприємств регіону / К.К. Бойко // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2013. — Вип. 2 (1). — С. 14—18.
4. Морозова С.А. Інноваційний розвиток світової економіки: теоретичний аспект / С.А. Морозова // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наукових праць / ПДТУ. — Маріуполь, 2016. — Вип. 32, Т. 1. — С. 179—186.
5. Бутенко А.І. Методичні підходи до формування організаційного забезпечення ефективного використання інноваційного потенціалу технологічного підприємництва / А.І. Бутенко, Н.Л. Шлафман, О. В. Бондаренко // Економічні інновації. — 2018. — Вип. 67. — С. 22—36.
6. Квасницька Р.С., Ардашкіна Н.С. Особливості інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах / Р.С. Квасницька, Н.С. Ардашкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2009. — № 6, Т. 3. — С. 247—251.
7. Кравченко В.О. Інноваційний розвиток як основа економічної безпеки підприємства / В.О. Кравченко // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. — Науки: економіка, політологія, історія. — 2013. — № 26 (205). — С. 122—131.
8. Дьяченко О.А. Економічна безпека інноваційно-орієнтованих підприємств в умовах євроінтеграції / О.А. Дьяченко, Л.П. Артеменко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2015. — № 12. — С. 173—180.
9. Кириченко О.С. Інноваційна безпека як невід'ємна складова економічної безпеки та ефективного проектно-орієнтованого розвитку сучасних підприємств / О.С. Кириченко // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики: зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 1, Т. 1. — С. 94—99.
10. Makada H.-N., Kwadwo F. Trends in the information technology sector. — Режим доступу: https://www.brookings.edu/research/trends-in-the-information-technology-sector/ (Дата звернення: 30.03.2021 року).

Y. Neustroiev

THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING ECONOMIC SECURITY

Summary

The article investigates the role of innovations in the system of economic security on the principles of systematization, scientific impartiality. Among the reasons that determine the urgency of the problem, the author argued that the problem of innovative development in the framework of economic security is comprehensive. He also pointed out that this situation is due to the dependence of the success of innovation on a large number of different factors. In the whole article the subject is following principle: the economic security of any socio-economic system is based on the available potential and its features. The necessity of innovative development of Ukraine's economy in order to increase the level of its economic security is substantiated. A number of scientific methods were used: a system approach, a genetic method, and a method of chronological comparison of economic phenomena. Various models of innovative development are described.
The purpose of this article was to analyze the place of innovation in ensuring the economic security of Ukraine. The author analyzed the scientific achievements that exist in Ukrainian and foreign science. The essence of innovations and their impact on the economic security of the country are revealed. The appeal to the chosen topic is explained from the point of view that innovations create new conditions for economic growth. Often their emergence is accompanied by a synergistic effect of integration processes, which allows to coordinate the activities of the state, corporations, individual citizens and local communities. Trends in the development of the world community indicate the growing impact of innovation on the pace of economic progress.
Based on the analysis conducted in the article, it is concluded that Ukraine's economy suffers from a lack of innovations, which reduces the level of economic security of the country. The implementation of various innovations on the basis of an appropriate innovative development strategy can change the situation for the better. At the same time, some innovations implemented in certain technological processes of industrial production and other industries may have a negative environmental impact. This can lead to man-made disasters and reduce the country's economic security. The most strategy is a rational calculation of risks, conscious laying of sufficient strength in innovative technological structures.

Keywords: economic security; state; economic management; innovations.

References

1. Vyshnivska, B. V. (2016), "Innovative development of Ukraine", Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, vol. 244, pp. 183—191.
2. Melnyk, V. I. Pohrishchuk, H. B. and Pohrishchuk, O. B. (2016), "Innovative changes in the economy in the context of evolutionary changes", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: seriia: Ekonomika; zbirnyk naukovykh prats, vol. 2 (48), pp. 200—207.
3. Bojko, K. K. (2013), "Theoretical bases of the mechanism of innovative development of the enterprises of the region", Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 2 (1), pp. 14—18.
4. Morozova, S. A. (2016), "Innovative development of the world economy: theoretical aspect", Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu: zb. naukovykh prats, vol. 32 (1), pp. 179—186.
5. Butenko, A. I. (2018), "Methodical approaches to the formation of organizational support for the effective use of the innovative potential of technological entrepreneurship", Ekonomichni innovatsii, vol. 67, pp. 22—36.
6. Kvasnytska, R. S. and Ardashkina, N. S. (2009), "Features of innovative activity of enterprises in modern conditions", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 6 (3), pp. 247—251.
7. Kravchenko, V. O. (2013), "Innovative development as a basis of economic security of the enterprise", Naukovyi visnyk. Odeskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. Vseukrainska asotsiatsiia molodykh naukovtsiv, vol. 26 (205), pp. 122—131.
8. Diachenko, O. A. (2015), "Economic security of innovation-oriented enterprises in the context of European integration", Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut", vol. 12, pp. 173—180.
9. Kyrychenko, O. S. (2012), "Innovative security as an integral part of economic security and effective project-oriented development of modern enterprises", Fin.-kredyt. diialn.: probl. teorii ta praktyky: zb. nauk. pr., vol. 1 (1), pp. 94—99.
10. Makada, H.-N. and Kwadwo, F. (2021), "Trends in the information technology sector",The official site of the Brookings Institution, available at: https://www.brookings.edu/research/trends-in-the-information-technology-sector/ (Accessed 17 April 2021).

№ 7-8 2021, стор. 103 - 108

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 1041

Відомості про авторів

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1998-2564

Як цитувати статтю

Неустроєв Ю. Г. Роль інновацій у забезпеченні економічної безпеки. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 103–108. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.103

Neustroiev, Y. (2021), “The role of innovation in ensuring economic security”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 103–108. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.