EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ ТА ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПРИ ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
А. С. Олійник, М. Б. Вельбой, Н. М. Лук'яновець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.94

УДК: 331.108:338.512:338.24

А. С. Олійник, М. Б. Вельбой, Н. М. Лук'яновець

РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ ТА ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПРИ ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті з'ясовано основні перепони ефективного використання персоналу. Досліджено взаємодію складових ефективного управління персоналом. Зазначено показники організаційної, економічної та соціальної ефективності управління персоналом. Виокремлено вагомі принципи ефективного використання персоналу. Проаналізовано формування виробничих витрат. Наведено системний підхід до управління виробничими витратами. Аргументовано, що головною метою системи управління виробничими витратами є створення їх оптимальної структури і величини, що гарантуватиме ефективність і прибутковість виробничої діяльності. Запропоновано проектну модель системи управління витратами виробництва та створення центрів відповідальності для удосконалення фінансової структури підприємства. Розроблено алгоритм формування системи управління виробничими витратами. Доведено, що незалежно від специфіки господарської діяльності порядок створення системи управління виробничими витратами має охоплювати етапи націлені на формування результативних центрів витрат та створення ефективних центрів відповідальності.

Ключові слова: персонал; використання персоналу; управління персоналом; виробничі витрати; центри витрат; центри відповідальності; оптимізація витрат; контролінг.

Література

1. Вакуленко Ю.В., Олійник А.С., Гевленко О.Є. Системна характеристика управління конкурентоспроможністю підприємства. Агросвіт. 2018. № 18. С. 10—16.
2. Гадзало А.Я. Значення інтелектуального потенціалу в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2006. № 8. С. 138—142.
3. Макаренко П.М., Олійник А.С. Основні принципи управління витратами сільськогосподарського виробництва. Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку АПК: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції за підсумками наукових досліджень. Вип. ІІ. Мелітополь, ТДАУ, 2015. С. 4—6. URL: http://nauka.tsatu.edu.ua/stud-nauka/oem-2014-2015.pdf#page=4
4. Мізюк Б.М. Особливості стратегічного управління підприємствами. Фінанси України. 2002. № 12. С. 31—33.
5. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства. Київ: ЦУЛ, 2002. 656 с.
6. Олійник А.С. Економіко-структурна побудова витрат виробництва в аграрному середовищі. Управління розвитком суб'єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи / за заг. ред. Т.В. Гринько. Дніпро: Біла К.О., 2018. С. 230—239.
7. Олійник А.С., Тургеля Ю.С., Соколовська Ю.Є. Виробничо-маркетингові стратегії антикризового управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19—20. С. 110—116.
8. Олійник А.С., Піхуля O.Г., Романова O.В., Лопан А.М. Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 97—101.
9. Олійник А.С., Терещенко І.О. та ін. Управління центрами витрат як інструмент ефективної підприємницької діяльності: монографія. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва. Полтава: ПДАА, 2019. С. 152—159.
10. Півнюк О. П. Фактори, що визначають обсяг та структуру витрат виробництва на підприємстві. 2010. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/624/
11. Посилкіна О. В. Управління персоналом: навч. посіб. Харків: НФаУ, 2015. 517 с.
12. Markina І., Oliinyk А. Effective cost management — a priority condition of agricultural enterprises development. "Modern Science — Modern vеda", 2019. Vol. 5. Р. 42—52.
13. Olііnyk A.S. Formation of cost centers for efficient management of agrarian enterprises: monograph. Management of the 21st century: globalization challenges / in edition I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o., 2018. 508 p.
14. Sazonova T., Oliinyk A., Oliinyk Ye. Staff development as an element of company's social security: monograph. Security management of the XXI century: national and geopolitical. Issue 2. / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2020. Czech Republic. 472 p. P. 441—446.

А. Oliinyk, M. Velboi, N. Lukianovets

THE ROLE OF PERSONNEL AND PRODUCTION COSTS IN EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

The article identifies the main obstacles to the effective use of staff. It is noted that the effective use of personnel in enterprises requires the influence and participation of capable, talented managers at the initial stage, which requires addressing the natural resistance to change, some barriers of psychological rejection in the implementation of new projects and non-traditional management activities. The interaction of components of effective personnel management is investigated. All three components of human resource management are closely interrelated and interact, but there is some benefit to organizational efficiency. This is justified by the fact that management decisions are transformed into specific organizational measures. With a clear organization of labor and production, and hence the rational use of production resources increases the economic performance of the enterprise, thereby creating financial opportunities to increase the quality of working life of staff, which is a manifestation of effective personnel management. If the material, socio-psychological, organizational, moral and ethical and other working conditions of staff are improved, it is necessarily reflected in the further increase of economic and organizational efficiency of personnel management. Indicators of organizational, economic and social efficiency of personnel management are indicated. Important principles of effective use of personnel are highlighted. The formation of production costs is analyzed A systematic approach to cost management is presented. It is argued that the main purpose of the production cost management system is to create their optimal structure and size, which will guarantee the efficiency and profitability of production activities. It is investigated that the basis of the cost management system is information about the production activities of the enterprise and external changes, and the result is the rationality of the cost management system, which forms and ensures the efficiency of the entire enterprise. Cost centers in relation to the management apparatus are the object of management, and on the other hand, in relation to costs is the subject of management, which implements the functions of the cost management system, which in turn are implemented through certain methods and tools. The project model of the production cost management system and the creation of responsibility centers to improve the financial structure of the enterprise is proposed. An algorithm for forming a production cost management system has been developed. It is proved that regardless of the specifics of economic activity, the procedure for creating a production cost management system should cover the stages aimed at forming effective cost centers and creating effective centers of responsibility.

Keywords: personnel; use of personnel; personnel management; production costs; cost centers; responsibility centers; cost optimization; controlling.

References

1. Vakulenko, Yu.V. Oliinyk, A.S. and Gevlenko, А.Ye. (2018), "System characteristics of enterprise competitiveness management", Ahrosvit, vol. 18, pp. 10—16.
2. Gadzalo, A.Ya. (2006), "The value of intellectual potential in the conditions of deepening European integration processes", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 138—142.
3. Makarenko, P.M. and Oliinyk, A.S. (2015), "Basic principles of cost management of agricultural production", Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm realizatsii stratehichnykh napriamiv rozvytku APK [Organizational and economic mechanism of realization of strategic directions of agro-industrial complex development], II Vseukrains'ka naukovo-praktychna internet-konferentsiia za pidsumkamy naukovykh doslidzhen' [II All-Ukrainian scientific-practical Internet conference based on the results of scientific research], Tavriya State Agrarian University, Melitopol, Ukraine, pp. 4—6.
4. Mizyuk, B.M. (2002), "Features of strategic management of enterprises", Finance of Ukraine, vol. 12, pp. 31—33.
5. Tsal-Tsalko, Yu.S. (2002), Vytraty pidpryyemstva [Enterprise costs], TsUL, Kyiv, Ukraine.
6. Oliinyk, A.S. (2018), "Economic and structural construction of production costs in the agricultural environment", Upravlinnia rozvytkom sub'iektiv pidpryiemnytstva: mekhanizmy, realii, perspektyvy [Management of business development: mechanisms, realities, prospects], Dnipro, Ukraine.
7. Oliinyk, A.S. Turgelya, Yu.S. and Sokolovskaya, Yu.Ye. (2020), "Production and marketing strategies of crisis management", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol 19—20, pp. 110—116.
8. Oliinyk, A.S. Pihulya, O.G. Romanova, O.V. and Lopan, A.M. (2020), "Competitiveness of personnel as a component of effective activity of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 97—101.
9. Oliinyk, A.S., and Tereshchenko, I.O. (2019), "Cost center management as a tool for effective business", Ekonomichnyy, orhanizatsiynyy ta pravovyy mekhanizm pidtrymky i rozvytku pidpryyemnytstva, [Economic, organizational and legal mechanism of support and development of entrepreneurship], PSAA, Poltava, Ukraine.
10. Pivniuk, O.P. (2010), "Factors that determine the volume and structure of production costs at the enterprise", available at: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/624/ (Accessed 16 March 2021).
11. Posylkina, O.V. (2015), Upravlinnya personalom, [Personnel management], NFaU, Kharkiv, Ukraine.
12. Markina, І. and Oliinyk, А. (2019), "Effective cost management — a priority condition of agricultural enterprises development", Modern Scienc, vol. 5, pp. 42—52.
13. Olііnyk, A.S. (2018), "Formation of cost centers for efficient management of agrarian enterprises", Menedzhment 21 stolittya: problemy hlobalizatsiyi, [Management of the 21st century: globalization challenges], Nemoros s.r.o., Prague, Czech Republic.
14. Sazonova, T. Oliinyk, A. and Oliinyk, Ye. (2020), "Staff development as an element of company's social security", Upravlinnya bezpekoyu XXI stolittya: natsional'ne ta heopolitychne, [Security management of the XXI century: national and geopolitical], Nemoros s.r.o., Prague, Czech Republic.

№ 7-8 2021, стор. 94 - 102

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 767

Відомості про авторів

А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0002-0274-5204


М. Б. Вельбой

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

M. Velboi

applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0003-1135-611X


Н. М. Лук'яновець

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

N. Lukianovets

applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0001-9750-4018

Як цитувати статтю

Олійник А. С., Вельбой М. Б., Лук'яновець Н. М. Роль персоналу та виробничих витрат при ефективному управлінні підприємством. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 94–102. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.94

Oliinyk, А., Velboi, M. and Lukianovets, N. (2021), “The role of personnel and production costs in effective management of the enterprise”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 94–102. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.