EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ КРИПТОВАЛЮТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
І. М. Макарчук, О. В. Перчук, Л. М. Яременко, А. В. Стратан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.85

УДК: 336.743

І. М. Макарчук, О. В. Перчук, Л. М. Яременко, А. В. Стратан

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ КРИПТОВАЛЮТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

У статті розкрито економічну природу криптовалюти як інформаційно-технологічної інновації. На основі технічних, технологічних та організаційних аспектів використання криптовалют дано порівняльну характеристику електронних грошей і криптовалюти. Визначено, що криптовалюта — це швидка і надійна система платежів та грошових переказів, заснована на новітніх інноваційних технологіях, непідконтрольна жодному уряду, не залежна від банківських систем та захищена криптографією. Проведено аналіз ринків і видів криптовалюти, що дало змогу сформувати рейтинг криптовалют по рівню капіталізації. Показано динаміку зростання капіталізації ринку криптовалют із домінуючою часткою Біткойна. Визначено сильні сторони Біткойна, які зробили цю криптовалюту зручним міжнародним платіжним засобом з високим інвестиційним потенціалом. Досліджено недоліки обігу криптовалюти як для пересічних споживачів, так і держави загалом. Доведено, що для ефективного функціонування криптовалюти необхідна їх інституалізація, яка здійснюється завдяки формальному і неформальному встановленню правил щодо функціонування криптовалюти. Обгрунтовано три позиції інституційного забезпечення по відношенню країн до функціонування ринку криптовалюти: лояльна, категорична та позиція очікування. Розроблений організаційно-економічний механізм формування ринку криптовалюти, в основу якого закладено функції, методи та інструменти управління, а також запропоновані напрями реалізації політики в сфері функціонування ринку криптовалюти для країн з позицією очікування.

Ключові слова: капіталізація; електронні гроші; віртуальна валюта; ІТ-технологія; Біткойн; майнінг; криптовалюта.

Література

1. CoinMarketCap. Available from: https://coinmarketcap.com/historical
2. Bоhme R. Bitcoin: Economics, Technology, and Governance / RainerBоhme, Nicolas Christin, Benjamin Edelman, Tyler Moore // The Journal of Economic Perspectivess. 2015. Vol. 29. — № 2. P. 213—238.
3. Schultz R. What Influences the Price of Bitcoin: 2011—2015 [Electronic resource] / Richard Schultz// Senior Thesis in Economics. 2016. Available from: https://business.tcnj.edu/files/2016/11/2016.schultz.richard.ThesisFinal.revised.s16.pdf
4. Vassiliadis S. Bitcoin value analysis based on cross-correlations [Electronic resource] / Savvas Vassiliadis, Perikles Papadopoulos, Maria Rangoussi, Tomasz Konieczny, Jacek Gralewski // Journal of Internet Banking and Commerce. Jan 2017. vol. 22. no. S7. Available from: http://www.icommercecentral.com/open-access/bitcoin-value-analysis-based-on-crosscorrelations.pdf
5. Николайчук О. Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов. Journal of Economic Regulation. 2017. Т. 8, № 1. С. 142—154.
6. Демиргуч-Кунт А., Клэппер Л. (2012). Доступ к банковским услугам. Международный Валютный Фонд. Available from: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2012/09/pdf/picture.pdf
7. Петрук О.М., Новак О.С. Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення. Economics, Management and Administration. 2017. № 4 (82). С. 48—55.
8. Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні. Available from: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art
9. Биржа для обмена виртуальной валюты нашла инвесторов: веб-сайт. Available from: http://www.vedomosti.ru/tech/news/11932001/5_mln_za_virtualnuyu_valyutu
10. Біткоін та інші криптовалюти: ризики та перспективи використання в Україні. Available from: http://www.niss.gov.ua
11. Макарчук І.М., Перчук О.В., Малишко В.В. Перспективи використання криптовалют у сучасних економічних системах. Economics, Management and Administration. 2019. № 2 (88). С. 179—185.
12. Що таке криптовалюта простими словами. Available from: https://cryptota.com.ua/shcho-take-kryptovaliuta-prostymy-slovamy/
13. Лук'янов В.С. Зародження ринку криптовалюти в інформаційно-мережевій парадигмі. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 8 (158). С. 436—441.
14.Carnes В. Ukraine Is Silently Leading A Digital Currency Revolution/ Ben Carnes. 2017/ Офіційний сайт Forbes. Available from: https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/03/20/ukraine-is-silently-leading-a-digital-currencyrevolution/#4d0ef946465c
15. Система біткоін: плюси і мінуси. Invest Program, 2015. Available from: http://invest-program.com.ua/tag/bitkoin/
16. Криптовалюти та їх місце у фінансовій системі. Available from: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/02d193b6b501a0fd82d6798fc841e70b.PDF

І. Makarchuk, O. Perchuk, L. Yaremenko, A. Stratan

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE WORLD CRYPTOCURRENCY MARKET IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN THE GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT

Summary

The article reveals the economic essence of cryptocurrency as an information and technological innovation. Having considered technical, technological, and organizational aspects of using cryptocurrencies, the authors carried out the comparison of electronic money and cryptocurrency. The authors have determined that cryptocurrency is a universal global means of payment, exchange, and investing, which exists in the form of a highly protected software code and is characterized by a free market exchange rate. The done analysis of markets and types of cryptocurrencies has enabled to form a ranking of cryptocurrencies by level of capitalization. The article describes the dynamics of the growth of cryptocurrency market capitalization and the domination of a Bitcoin's market share. The authors have ascertained strengths of Bitcoin, which had allowed this cryptocurrency to become a useful international means of payment with the high investment potential. The article examines weaknesses of the exchange of cryptocurrency both ordinary consumers and governments. The authors have proven that institutionalization ensured by the formal and informal establishment of rules for functioning of cryptocurrency is necessary for effective functioning of cryptocurrency. The authors have substantiated three positions of institutional support describing the attitude of countries to functioning of a cryptocurrency market: a loyal position, categorical position, and position of anticipation. The authors have developed an organizational and economic mechanism for forming a cryptocurrency market based on functions, methods, and tools of management and suggested directions for undertaking a policy in the sphere of functioning of a cryptocurrency market for countries with the position of anticipation. The process of virtualization of modern society is inevitable. Сountries with the position of anticipation should support the course on innovation by solving a range of regulatory, technical and information issues on the development of the cryptocurrency market, based on leading international experience. The primary tasks should be: granting the legal status of cryptocurrency and developing rules for its circulation, introduction of technological innovations with the participation of the state, large corporations and venture funds, creation of an open ecosystem for interaction of all participants, as well as wide information support at all levels.

Keywords: capitalization; electronic money; virtual currency; information technology; Bitcoin; mining; cryptocurrency.

References

1. CoinMarketCap (2021), "Historical Snapshot", Available at https://coinmarketcap.com/historical (Accessed 20 March 2021).
2. Bоhme, R. Christin, N. Edelman, B. and Moore, T. (2015), "Bitcoin: economics, technology and governance", The Journal of Economic Perspectivess, vol. 29, No. 2, pp. 213—238. DOI:https://doi.org/10.1257/jep.29.2.213
3. Schultz, R. (2016), "What Influences the Price of Bitcoin: 2011—2015", Senior Thesis in Economics, Available at: https://business. tcnj.edu/files/2016/11/2016.schultz.richard.ThesisFinal.revised.s16.pdf (Accessed 20 March 2021).
4. Vassiliadis, S. Papadopoulos, P. Rangoussi, M. Konieczny, T. and Gralewski, J. (2017), "Bitcoin value analysis based on cross-correlations", Journal of Internet Banking and Commerce, vol. 22, No. S7, pp. 2—12.
5. Nikolaychuk, O.A. (2017), "Electronic currency in the ligh to modern legal and economic challenges", Journal of Economic Regulation, vol. 8, No. 1, pp. 142—154. DOI: 10.17835/2078-5429.2017.8.1.142-154
6. Demirguch-Kunt, A, &Klepper, L. (2012), "Access to banking services", International Monetary Fund, Available at: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2012/09/pdf/picture.pdf (Accessed 20 March 2021).
7. Petruk, O. M. and Novak, O. S. (2017), "The еssence of cryptanalytic as a methodological prerequisite accounting reflection", Journal IGTU, vol. 4 (82), pp. 48—55. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-48-55.
8. The official site of the National Bank of Ukraine (2018), "Joint statement of financial regulators regarding the status of cryptocurrencies in Ukraine (2017)", Available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art (Accessed 20 March 2021).
9. Popikov, А.А. (2016), "Bitcoin cryptocurren cyas a financialins trument of the virtual economy", Journal of Innovation Economics, vol. 6 (2),pp. 89—106. DOI: https://doi.org/10.18334/vinec.6.2.35354.
10. National institute for strategic studies (2018), "Bitcoin and other cryptocurrencies: risks and prospects of using in Ukraine. Analytical note", Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-05/Glakih_bitcoin-34ba8.pdfa (Accessed 20 March 2021).
11. Makarchuk, I.M. Perchuk, O.V. and Malyshko, V.V. (2019). "Prospects for using cryptocurrencies in modern economic systems", Journal IGTU, vol. 2 (88), pp. 179—185. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-2(88)-179-185.
12. cryptota.com.ua (2021), "What is cryptocurrency in simple words", Available at: https://cryptota.com.ua/shcho-take-kryptovaliuta-prostymy-slovamy/ (Accessed 20 March 2021).
13. Lukyanov, V.S. (2014), "Cryptocurren cymarketes tablishment with in information network kparadigm", Actual problems of economics, Vol. 8 (158), pp. 436—441.
14.The official site of Forbes,Carnes, В. (2017), "Ukraine Is Silently Leading A Digital Currency Revolution", Available at: https://www.forbes. com/ sites/realspin/2017/03/20/ukraine-is-silently-leading-a-digital-currencyrevolution/#4d0ef946465c (Accessed 20 March 2021).
15. InvestProgram (2015), "Bitcoin system: pros and cons", Available at: http://invest-program.com.ua/tag/bitkoin/ (Accessed 20 March 2021).
16. Kyiv NationalUniversity of Trade and Economics (2018), "Cryptocurrencies and their place in the financial system", available at: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/02d193b6b501a0fd82d6798fc841e70b.PDF (Accessed 02 March 2021).

№ 7-8 2021, стор. 85 - 93

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 892

Відомості про авторів

І. М. Макарчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав

І. Makarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

ORCID:

0000-0001-8434-5660


О. В. Перчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав

O. Perchuk

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

ORCID:

0000-0003-3549-5544


Л. М. Яременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав

L. Yaremenko

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

ORCID:

0000-0003-3127-5181


А. В. Стратан

аспірант 1-го року навчання кафедри фінансів, обліку і оподаткування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

A. Stratan

Postgraduate student, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

ORCID:

0000-0001-7053-0208

Як цитувати статтю

Макарчук І. М., Перчук О. В., Яременко Л. М., Стратан А. В. Особливості функціонування світового ринку криптовалюти в умовах трансформаційних змін глобального економічного середовища. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 85–93. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.85

Makarchuk, І., Perchuk, O., Yaremenko, L. and Stratan, A. (2021), “Features of the functioning of the world cryptocurrency market in the context of transformational changes in the global economic environment”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 85–93. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.