EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В. В. Ратинський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.79

УДК: 657.05

В. В. Ратинський

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Необхідність здійснення комплексних заходів щодо вдосконалення діючої системи бухгалтерського обліку та звітності викликана насамперед зміною економічного середовища діяльності господарюючих суб'єктів, розширенням взаємовідносин з суб'єктами світового ринку, появою нових об'єктів підприємницької діяльності, змінами правової бази. Теорія як система основних положень і ідей в тій чи іншій галузі знання — основа будь-якої науки і, по суті, головне її зміст. Функцією науки, що представляє собою сферу людської діяльності, є вироблення і теоретична систематизація об'єктивних знань про предмет наукового дослідження. Більшість видів інтелектуальної діяльності, щоб вважатися наукою, повинні мати свою теоретичну основу. До їх числа належить облік, економічний аналіз і аудит. Нині більш-менш грунтовно розробленою вважається теорія бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, хоча і тут багато що потрібно переосмислити і розвинути стосовно можливостей сучасних інформаційних технологій і умов здійснення виробничо-фінансової діяльності підприємств зараз і в майбутньому.

Ключові слова: теорія обліку; бухгалтерський облік; аудит; управління бізнесом; бізнес-рішення; методи обліку; стратегічне планування та облік; облікова освіта.

Література

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV. — Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 40. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 05.10.2017 № 2164-VIII. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
3. Cescon F., Costantini A., and Grassetti L. Strategic choices and strategic management accounting in large manufacturing firms. Journal of Management and Governance. 2018. 23 (3), 605—636.
4. Kamal Sh. Historical Evolution of Management Accounting, The Cost and Management. 2015. 43 (4). 12—19.
5. Pavlatos O., and Kostakis X. The impact of top management team characteristics and historical financial performance on strategic management accounting. Journal of Accounting and Organizational Change. 2018. 14 (4). 455—472.
6. Petera P., and Soljakov L. Use of strategic management accounting techniques by companies in the Czech Republic. Economic research-ekonomska istrazivanja. 2019. 33 (1), 46—67.
7. Ratynskyi V., Shostakivska N., and Pavlykivska O. Problems evolutionary process of production, its management and accounting. Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development": Collection of scientific articles. — Edizioni Magi, Roma, Italia. 2016, P. 112—117
8. Semenyshena N.V. Accounting and financial reporting: problems of harmonization with IFRS. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Finansy i kredyt. 2013. 2. 138—144.
9. Valipour H., and Kaviani Fard H. The importance of the field of industry in the type of management accounting procedures. Journal of Accounting Research. 2017. 7 (3), 81—95.
10. Vаsquez A.U. and Naranjo-Gil D. Management Accounting Systems, Top Management Teams, and Sustainable Knowledge Acquisition: Effects on Performance. Sustainability. 2020. 12 (5). 1—14.
11. Богатая И.Н., Евстафьева Е.М. Исследование современных тенденций развития бухгалтерского учета и отчетности, Международный бухгалтерский учет. 2013. № 25. С. 2—17.
12. Ивашкевич В.Б. Проблемы теории управленческого учета и контроллинга // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 7 (349). С. 2—14.
13. Канцедал Н.А. Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів. Accounting and Finance. 2019. № 1 (83). С. 29—34.
14. Краус Н.М., Голобородько О.П., Краус К.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1.
15. Семенишена Наталія. Бухгалтерський облік як інститут: огляд досліджень. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Вип. 3—4. С. 7—18.
16. Шишкова Н.Л. Перспективи IT-модернізації бухгалтерського обліку: актуалізація теорії і практики. Економіка підприємства. Економічний вісник. 2019. № 3. С. 149—159.
17. Яструбський М.Я. Теорія і практика бухгалтерського обліку в період цифрової економіки. Сучасні питання економіки і права. 2020. Збірник наукових праць. Вип. 1 (11) Серія: економічні науки. С. 187—203.

V. Ratynskyi

ACCOUNTING IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT PROCESS

Summary

The need for comprehensive measures to improve the existing system of accounting and reporting is primarily due to changes in the economic environment of economic entities, expanding relations with world market participants, the emergence of new business objects, changes in the legal framework. Theory as a system of basic principles and ideas in a particular field of knowledge — the basis of any science and, in fact, its main content. The function of science, which is a sphere of human activity, is the development and theoretical systematization of objective knowledge about the subject of scientific research. Most intellectual activities, to be considered a science, must have a theoretical basis. These include accounting, economic analysis and audit. Currently, more or less thoroughly developed is the theory of accounting and analysis of economic activity, although here much needs to be rethought and developed in relation to the capabilities of modern information technology and the conditions of production and financial activities of enterprises now and in the future.
For the proper functioning of any market link economy, it is essential that participants, when making decisions, have truthful and objective information about property, financial and financial condition, results of work — profits, income or losses, as well as the features of their achievement (based on preliminary data) as in their enterprise, and partners. Such information is provided only by the accounting system.
Accounting is used in all areas of business — production, commercial, banking, insurance, in all industries and subsectors — industry, agriculture, construction and more. In each sphere (type) of activity, in each branch of management accounting has specific features. However, the initial provisions of accounting are the same, common to all activities and in all sectors of the economy. Accounting as an information system is divided into open, such that can be published, and closed, which is a trade secret of the enterprise. The first forms the concept of financial accounting, the second — internal (managerial, production) accounting. As for the initial provisions, they are common, common to both financial and internal accounting.

Keywords: accounting theory; accounting; audit; business management; business decisions; accounting methods; strategic planning and accounting; accounting education.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 23 March 2021).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" to Improve Certain Provisions", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2164-19 (Accessed 23 March 2021).
3. Cescon, F. Costantini, A. and Grassetti, L. (2018), "Strategic choices and strategic management accounting in large manufacturing firms", Journal of Management and Governance, , vol. 23 (3), pp. 605—636.
4. Kamal, Sh. (2015), "Historical Evolution of Management Accounting", The Cost and Management, vol. 43 (4), pp. 12—19.
5. Pavlatos, O. and Kostakis, X. (2018), "The impact of top management team characteristics and historical financial performance on strategic management accounting", Journal of Accounting and Organizational Change, vol. 14 (4), pp. 455—472.
6. Petera, P. and Soljakov, L. (2019), "Use of strategic management accounting techniques by companies in the Czech Republic", Economic research-ekonomska istrazivanja, vol. 33 (1), pp. 46—67.
7. Ratynskyi, V. Shostakivska, N. and Pavlykivska, O. (2016), "Problems evolutionary process of production, its management and accounting", Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development": Collection of scientific articles, Edizioni Magi, Roma, Italia, pp. 112—117.
8. Semenyshena, N.V. (2013), "Accounting and financial reporting: problems of harmonization with IFRS", Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Finansy i kredyt, vol. 2, pp. 138—144.
9. Valipour, H. and Kaviani Fard, H. (2017), "The importance of the field of industry in the type of management accounting procedures", Journal of Accounting Research, vol. 7 (3), pp. 81—95.
10. Vаsquez, A.U. and Naranjo-Gil, D. (2020), "Management Accounting Systems, Top Management Teams, and Sustainable Knowledge Acquisition: Effects on Performance", Sustainability, vol. 12 (5), pp. 1—14.
11. Bohataia Y.N. and Evstaf'eva E.M. (2013), "Research of modern trends in the development of accounting and reporting", Mezhdunarodnyj bukhhalterskyj uchet, vol. 25, pp. 2—17.
12. Yvashkevych, V.B. (2015), "Problems of the theory of management accounting and controlling", Mezhdunarodnyj bukhhalterskyj uchet, vol. 7 (349), pp. 2—14.
13. Kantsedal, N.A. (2019), "Accounting of the digital age: expanding terminological boundaries", Accounting and Finance, vol. 1 (83), pp. 29—34.
14. Kraus, N. M., Goloborodko, O. P. and Kraus, K. M. (2018), "Digital economy: trends and perspectives of the abangard change of development", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047 (Accessed 23 March 2021).
15. Semenyshena, N. (2019), "Accounting as an institution: a review of research", Instytut bukhhalters'koho obliku, kontrol' ta analiz v umovakh hlobalizatsii, vol. 3—4. pp. 7—18.
16. Shyshkova, N.L. (2019), "Prospects for IT-modernization of accounting: updating theory and practice", Ekonomika pidpryiemstva. Ekonomichnyj visnyk, vol. 3, pp. 149—159.
17. Yastrubs'kyj, M.Ya. (2020), "Theory and practice of accounting in the digital economy", Suchasni pytannia ekonomiky i prava. Zbirnyk naukovykh prats'. Seriia: ekonomichni nauky, vol. 1 (11), pp. 187—203.

№ 7-8 2021, стор. 79 - 84

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 648

Відомості про авторів

В. В. Ратинський

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту,Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

V. Ratynskyi

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Accounting and Audit,Ternopil I. Puluj National Technical University

ORCID:

0000-0001-9283-6371

Як цитувати статтю

Ратинський В. В. Бухгалтерський облік у процесі управління підприємством. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.79

Ratynskyi, V. (2021), “Accounting in the enterprise management process”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.