EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПОСЛУГ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ
О. Ю. Красовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.72

УДК: 338.48

О. Ю. Красовська

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПОСЛУГ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Анотація

Систематизовано сучасні особливості управління маркетингом послуг суб'єктів господарювання сфери туризму. Виділити характерні риси системного підходу при вивченні сучасних особливостей маркетингу послуг суб'єктів господарювання сфери туризму: цілісність як методологічний принцип; цілісна інтерпретація наукових знань як тенденція, успішно реалізується на практиці системних досліджень; розроблення проекту як завдання дослідження.
Доведено, що ефективна управлінська діяльність, яка задовольняє вимоги системного підходу, в значній мірі визначається правильним розумінням управлінських функцій, в яких виявляється сутність і зміст управління. Важливо враховувати роль функцій під час формування організаційної структури управління, причому самі вони можуть бути реалізовані тільки структурованою системою.
У межах викладеного системного підходу уточнено визначення маркетингу. Встановлено, що відсутність визнання значення споживача в процесі сучасного маркетингу є недоліком в визначеннях його як діяльності, спрямованої на створення попиту. Хоча класичне визначення й охоплює собою всі сторони маркетингової діяльності, воно є надто широким для цілей дослідження, тому запропоновано наступне визначення: маркетинг послуг суб'єктів господарювання сфери туризму — це вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб людей за допомогою туристичного обороту і отримання прибутку.
Визначено, що процес управління маркетингом послуг у сфері туризму на відміну від традиційної маркетингової діяльності повинен включати в себе етап визначення цілей удосконалення послуги. На відміну від традиційної маркетингової діяльності, яка грунтується на єдиній маркетинговій концепції, поліваріантність системи функцій туризму вимагає диференційованого підходу до вироблення конкретної стратегії маркетингу.

Ключові слова: маркетингова концепція; суб'єкт господарювання; сфера туризму; управління маркетингом послуг.

Література

1. Разінькова М.Ю. Етапи проведення маркетингового планування в ресторанному бізнесі. Економіка та держава. № 2. 2020. С. 62—66. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2020/13.pdf.
2. Добрянська Н.А., Стоянова-Коваль С.С., Ніколюк О.В. Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області. Економіка харчової промисловості. 2018. 10 (1), 9—15.
3. Нікольчук Ю.М. Готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, фінансове забезпечення, інвестиційна привабливість та перспективи подальшого розвитку в Україні. Бізнес Інформ. № 5. 2020. С. 218—226. URL: http://www.businessinform.net/export_pdf/business inform 2020 5_0 pages 218_226.pdf
4. Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. 148 с.
5. Котлер Ф. Маркетинг. Гостиприимтво. Туризм: Учеб. для студентов вузов / Ф. Котлер, Дж. Боуен, Дж. Мейкенз, гл. ред. Н.Д. Эриашвили; пер. с англ. В.Н. Егорова. 2-е изд., перер. и доп. М.: ЮНИТИ, 2002. 1063 с.
6. Гузенко Г.М. Управління та вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві. Економіка і суспільство. 2017. № 12. С. 227—234.
7. Мілінчук О.В., Горшкова Л.О. Зарубіжний досвід туристичного районування: приклад Болгарії. Причорноморські економічні студії. Вип. 52-1. 2020. С. 41—48.
8. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. 2-е изд., дополн. СПб.: Питер, 2006. 416 с.
9. Краус К.М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку: [монографія]. Полтава: Дивосвіт. 2013. 163 с.
10. Тульчинська С.О., Сегеда Є.І. Нові технології та їх вплив на сучасні методи маркетингу, що застосовуються на підприємстві. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2015. Вип. 16. С. 98—104.
11. Матвієнко Н., Матвієнко В. Чинники розвитку туризму в Хорватії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. № 3 (72). 2018. С. 81—88. URL: https://visnyk-geo.knu.ua/wp-content/uploads/2019/02/%d0% 2_81-88.pdf
12. Gryshova I., Shabatura T., Nikoliuk O. Державне регулювання екотуризму в контексті Європейського досвіду. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2020 (1), 126—136. Retrieved із https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1783

O. Krasovska

MODERN FEATURES OF MARKETING MANAGEMENT OF SERVICES OF TOURISM BUSINESS ENTITIES

Summary

The modern peculiarities of marketing management of services of tourism entities are systematized. Highlight the characteristics of a systematic approach in the study of modern features of marketing services of tourism entities: integrity as a methodological principle; holistic interpretation of scientific knowledge as a trend, successfully implemented in the practice of systems research; project development as a research task. It is proved that effective management activities that meet the requirements of a systems approach are largely determined by a correct understanding of management functions, which reveals the essence and content of management.
It is important to consider the role of functions in the formation of the organizational structure of management, and they themselves can be implemented only by a structured system. Within the limits of the stated system approach the definition of marketing is specified. It is established that the lack of recognition of the importance of the consumer in the process of modern marketing is a shortcoming in defining it as an activity aimed at creating demand, as a set of measures in the field of research and trade of the enterprise, to study all factors influencing production and promotion; services from producer to consumer or as a system of management of production and sales activities of the company, aimed at obtaining an acceptable amount of profit through accounting and active influence on market conditions.
In addition, in the case of its use there is a methodological complication due to the inability to control the control system. Although the classical definition covers all aspects of marketing, it is too broad for the purposes of our study, so the following definition is proposed: marketing services of tourism entities is a type of human activity aimed at meeting people's needs through tourism turnover and obtaining profit.
However, in this formulation, this definition does not reflect the above features of the tourist systems and requires further specification. It is determined that the process of marketing management of services in the field of tourism, in contrast to traditional marketing activities, should include the stage of determining the goals of service improvement.
Unlike traditional marketing activities, which are based on a single marketing concept, the multivariate system of tourism functions requires a differentiated approach to developing a specific marketing strategy.

Keywords: marketing concept; business entity; tourism sphere; service marketing management.

References

1. Razinkova, M. (2020), "Stages of marketing planning in restaurant business", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 62-66, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2020/13.pdf (Accessed 17 March 2021).
2. Dobryanska, N.A. Stoyanova-Koval, S.S. and Nikolyuk, O.V. (2018), "Realities of the present and prospects of development of tourist business of Odessa region", Economics of the food industry, vol. 10 (1), pp. 9—15.
3. Nikol'chuk, Yu.M. (2020), "Hotel and Restaurant Business: Current Status, Financial Provision, Investment Attractiveness and Prospects for Further Development in Ukraine", Biznesinform, vol. 5, pp. 218—226, available at: http://www.businessinform.net/export_pdf/businessinform20205_0pages218_226.pdf (Accessed 17 March 2021).
4. Gorishevsky, P. Vasyliev, E. and Zinko, U. (2003), Silsky zeleny turizm: organizaciya nadanya poslug gostinnosty [Rural green tourism: organization of hospitality services], Misto NV, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
5. Kotler, F. Bouyen, Dzh. Meykenz, Dzh. and Eriashvili, N.D. (2002) , Marketing. Gostipriimtvo. Turizm [Marketynh. Hostypryymtvo. Turyzm], 2-nd ed., YUNITI, Moscow, Russia.
6. Huzenko, H.M. (2017), "Management and improvement of marketing activities at the enterprise", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 12, pp. 227—234.
7. Milinchuk, O.V. and Gorshkova, L.O. (2020), "Foreign experience of tourist zoning: the example of Bulgaria", Prichornomorsky ekonomichny stydii, vol. 52-1, pp. 41—48.
8. Pankrukhin, A.P. (2006), Marketing territoriy, [Territory marketing], 2nd ed., SPb, Puter, Russia.
9. Kraus, K.M. (2013), Upravlinnia marketynhom maloho torhovel'noho biznesu: kontseptsii, orhanizatsiia, dominanty rozvytku [Marketing management of small business: concepts, organization, dominants of development], Dyvosvit, Poltava, Ukraine.
10. Tul'chyns'ka, S.O. and Seheda, Ie.I. (2015), "New technologies and their impact on modern marketing methods used in the enterprise", Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 16, pp. 98—104.
11. Matvienko, N. and Matvienko, V. (2018), "Factors in tourism development in Croatia", Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universitetu imeny Tarasa Shevchenk. Geografia, vol. 3 (72), рp. 81—88, available at: https://visnyk-geo.knu.ua/wp-content/uploads/2019/02/%d0% 2_81-88.pdf (Accessed 17 March 2021).
12. Grishova, I.Yu. Shabatura, T.S. and Nikolyuk, O.V. (2020), "State regulation of ecotourism in the context of the European experience", Scientific Notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. (1), pp. 126—136. https://doi.org/10.32886/instzak.2020.01.13

№ 7-8 2021, стор. 72 - 78

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 817

Відомості про авторів

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

ORCID:

0000-0002-6981-2213

Як цитувати статтю

Красовська О. Ю. Сучасні особливості управління маркетингом послуг суб'єктів господарювання сфери туризму. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 72–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.72

Krasovska, O. (2021), “Modern features of marketing management of services of tourism business entities”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 72–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.