EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Л. М. Курбацька, І. Г. Кадирус, О. А. Савенко, К. В. Нечипоренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.60

УДК: 661.65

Л. М. Курбацька, І. Г. Кадирус, О. А. Савенко, К. В. Нечипоренко

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Визначено, що реалізація стратегічних цілей підприємства стає можливою при створенні таких логістичних систем, які були б спрямовані на досягнення високого рівня обслуговування споживачів, дозволили б оптимізувати його матеріальні, інформаційні, фінансові потоки і тим самим значно скоротити витрати підприємства. Це дозволить розробити сучасні технології логістичного менеджменту і забезпечити підвищення економічної ефективності господарювання підприємства.
Встановлено, що в процесі стратегічного управління стійким розвитком підприємства доцільно орієнтуватися на базові та доповнюючі принципи. Для побудови більш ефективної логістичної системи виробничого підприємства необхідно обгрунтувати та підготувати проект, який повинен складатися з декілька послідовних етапів.
Визначено, що основними напрямами удосконалення логістичної системи підприємств будуть виступати принципи системного підходу, що розкриваються в інтеграції та чіткій взаємодії всіх елементів логістичної системи. Синтез логістичної системи із використанням системного підходу повинен бути представлений у вигляді етапів, виконання яких дозволить провести цей процес послідовно і своєчасно скоректувати цілі, задачі та моделі прийняття управлінських рішень на кожному етапі синтезу.
Для забезпечення принципів стійкого розвитку, запропоновано використовувати напрями удосконалення логістичних систем підприємства, які включають такі складові: економічну (напрям розвитку: комерційно-стійкий, фінансово-стійкий, організаційно-стійкий, виробничо-технічно-стійкий та інноваційно-стійкий); соціальну (напрям розвитку: кадрово-стійкий та доходно-стійкий) та екологічну (напрям розвитку: ресурсно-стійкий та навколишньо-стійкий).
Доведено, що забезпечення сталого розвитку підприємства, стабільності результатів його діяльності, досягнення цілей, що відповідають інтересам керівництва і суспільства загалом, неможливе без розробки і впровадження комплексу стратегічних заходів, реалізація яких обумовлюється рівнем логістичної інфраструктури і призводить до необхідності розгляду проблем ефективного управління підприємством.

Ключові слова: логістична діяльність; логістика; логістичні послуги; логістична система; підприємство.

Література

1. Криворучко О.М. Сучасне розуміння поняття "якість логістичної діяльності" / О.М. Криворучко, А.Г. Овчаренко // Економіка транспортного комплексу. — 2018. — Вип. 31. — С. 150—163.
2. Божанова В.Ю. Логістична діяльність підприємства: інновації та інтернет-маркетинг: навч. посібник / В.Ю. Божанова, Т.В. Котуранова, Ю.С. Булєєв, О.В. Цабій. — Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. — 280 с.
3. Трифонова О.В. Формування оптимальних логістичних систем у процесі стратегічного управління стійким розвитком підприємства / О.В. Трифонова, О.Ю. Кравець // Економічний простір. — 2019. — № 142. — С. 217—226. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/2586/1/Tryfonova.pdf
4. Кальченко А.Г. Логістика: підручник / А.Г. Кальченко. — К.: КНЕУ, 2004. — 284 с.
5. Єлетенко О.В. Механізм управління логістичною системою підприємства / О.В. Єлетенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. — 2008. — № 628. — С. 494—498.
6. Марковский В.А. Использование методики САР анализа для оценки эффективности логистической / В.А. Марковский // Современные исследования социальных проблем. — 2016. — № 2. — С. 4—11.
7. Очеретенко С.В. Використання знижок в логістичних системах підприємствах / С.В. Очеретенко, В.Ю. Кудріна // Системи управління, навігації та зв'язку. — 2019. — Вип. 3. — С. 72—75.
8. Репіч Т.А. Шляхи зниження логістичних витрат / Т.А. Репіч, Т.В. Новак // Молодий вчений. — 2018. — № 11 (2). — С. 185—189.
9. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь / Родников А.Н. — М.: Экономика, 1995. — 252 с.
10. Соколовський С.А. Вдосконалення логістичної системи підприємства: моделювання сценаріїв та оцінка ефективності / С.А. Соколовський, М.О. Науменко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2018. — Вип. 2. — С. 236—245.
11. Сумець О.М. Рекомендації щодо запровадження синтетичного обліку логістичних витрат на підприємстві. Логистика: проблеми и решения. Харків. — 2011. — № 4 (35). — С. 42—47.
12. Уткіна Ю.М. Стратегічне планування логістичної діяльності підприємства / Ю.М. Уткіна, Ю. Беседіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2017. — Вип. 59. — С. 186—194.
13. Федотова І.В. Формування багаторівневої моделі логістичної системи / І.В. Федотова // Економіка транспортного комплексу. — 2019. — Вип. 33. — С. 5—31.
14. Шкробот М.В. Удосконалення системи управління логістичними процесами підприємства / М.В. Шкробот, А.А. Моргонюк // Молодий вчений. — 2018. — № 4 (2). — С. 849—854.
15. Шишкін В.О. Перспективи використання логістичної стратегії як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / В.О. Шишкін, Я.Ю. Бахметова // Modern economics. — 2019. — № 14. — С. 296—300. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_14_48
16. Вініченко І.І. Економічна стійкість підприємства та її складові / І.І. Вініченко, С.І. Крючок // Агросвіт. — 2016. — № 24. С. 15—20.

L. Kurbatska, I. Kadyrus, O. Savenko, K. Nechyporenko

IMPROVEMENT OF LOGISTICS SYSTEMS TO ENSURE THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Summary

It is determined that the realization of strategic goals of the enterprise becomes possible when creating such logistics systems that would be aimed at achieving a high level of customer service, would optimize its material, information, financial flows and thus significantly reduce costs. This will allow to develop modern technologies of logistics management and to increase the economic efficiency of the enterprise.
It is established that in the process of strategic management of sustainable development of the enterprise it is expedient to be guided by basic and complementary principles. To build a more efficient logistics system of a manufacturing enterprise, it is necessary to substantiate and prepare a project, which should consist of several successive stages.
It is determined that the main directions of improving the logistics system of enterprises will be the principles of a systematic approach, revealed in the integration and clear interaction of all elements of the logistics system. The synthesis of the logistics system using a systems approach should be presented in the form of stages, the implementation of which will allow this process to consistently and timely adjust the goals, objectives and models of management decisions at each stage of the synthesis.
To ensure the principles of sustainable development, it is proposed to use areas of improvement of logistics systems of the enterprise, which include the following components: economic (direction of development: commercially sustainable, financially sustainable, organizational-sustainable, production-sustainable and innovation-sustainable) social (development direction): personnel-sustainable and income-sustainable) and environmental (direction of development: resource-sustainable and environmentally sustainable).
It is proved that ensuring sustainable development of the enterprise, stability of its results, achieving goals that meet the interests of management and society as a whole is impossible without the development and implementation of a set of strategic measures, the implementation of which is determined by the level of logistics infrastructure and leads to effective management.

Keywords: logistic activity; logistics; logistics services; logistics system; enterprise.

References

1. Kryvoruchko, O.M. and Ovcharenko, A.H. (2018), "Modern understanding of the concept of "quality of logistics", Ekonomika transportnoho kompleksu, vol. 31, pp. 150—163.
2. Bozhanova, V. Yu. Koturanova, T.V. Bulieiev, Yu.S. and Tsabij, O.V. (2017), Lohistychna diial'nist' pidpryiemstva: innovatsii ta internet-marketynh [Logistic activity of the enterprise: innovation and Internet marketing], Prydniprovs'ka derzhavna akademiia budivnytstva ta arkhitektury, Dnipro, Ukraine.
3. Tryfonova, O.V. and Kravets' O.Yu. (2019), "Formation of optimal logistics systems in the process of strategic management of sustainable development of the enterprise", Ekonomichnyj prostir, [Online], vol. 142, available at: https:// http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/2586/1/Tryfonova.pdf (Accessed 30 March 2021).
4. Kal'chenko, A. H. (2004), Lohistyka [Logistics], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Yeletenko, O. V. (2008), "The mechanism of management of the logistics system of the enterprise", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 628, pp. 494—498.
6. Markovskyj, V. A. (2016), "Using the CAP analysis technique to assess the effectiveness of logistics", Sovremennye yssledovanyia sotsyal'nykh problem, vol. 2, pp. 4—11.
7. Ocheretenko, S. V. and Kudrina, V. Yu. (2019), "Use of discounts in logistics systems of enterprises", Systemy upravlinnia, navihatsii ta zv'iazku, vol. 3, pp. 72—75.
8. Repich, T. A. and Novak, T. V. (2018), "Ways to reduce logistics costs", Molodyj vchenyj, vol. 11, pp. 185—189.
9. Rodnikov, A.N. (1995), Logistika: Terminologicheskij slovar [Logistics: Glossary], Jekonomika, Moskva, Russia.
10. Sokolovs'kyj, S. A. and Naumenko, M. O. (2018), "Improving the logistics system of the enterprise: modeling scenarios and evaluating efficiency", Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky, vol. 2, pp. 236—245.
11. Sumets, O.M. (2011), "Recommendations on implementation of synthetic accounting of logistic expenditures at the enterprise", Lohystyka: problemy y reshenyia, vol. 4 (35), pp. 42—47.
12. Utkina, Yu. M. and Besedina, Yu. (2017), "Strategic planning of logistics activities of the enterprise", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 59, pp. 186—194.
13. Fedotova, I. V. (2019), "Formation of a multilevel model of the logistics system", Ekonomika transportnoho kompleksu, vol. 33, pp. 5—31.
14. Shkrobot, M. V. and Morhoniuk, A. A. (2018), "Improving the management system of logistics processes of the enterprise", Molodyj vchenyj, vol. 4, pp. 849—854.
15. Shyshkin, V. O. and Bakhmetova, Ya. Yu. (2019), "The Perspectives of the Logistics Strategy Use as the Condition of Enterprise's Competitive Ability Providing", Modern economics, [Online], vol. 14, available at: https:// nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_14_48 (Accessed 20 March 2020).
16. Vіnіchenko, І. and Kriuchok, S. (2016), "The economic stability of the enterprise and its components", Agrosvit, vol. 24, pp. 15—20.

№ 7-8 2021, стор. 60 - 66

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 2086

Відомості про авторів

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

L. Kurbatska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ORCID:

0000-0003-2567-3060


І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

I. Kadyrus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ORCID:

0000-0002-5024-6549


О. А. Савенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

O. Savenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-2362-6263


К. В. Нечипоренко

старший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

K. Nechyporenko

Senior Lecturer of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-2421-6530

Як цитувати статтю

Курбацька Л. М., Кадирус І. Г., Савенко О. А., Нечипоренко К. В. Удосконалення логістичних систем для забезпечення принципів стійкого розвитку підприємства. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 60–66. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.60

Kurbatska, L., Kadyrus, I., Savenko, O. and Nechyporenko, K. (2021), “Improvement of logistics systems to ensure the principles of sustainable enterprise development”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 60–66. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.