EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ РИНКУ ПРАЦІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
С. В. Герчанівська, Н. І. Петренко, О. В. Качмар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.53

УДК: 331.52.001.8

С. В. Герчанівська, Н. І. Петренко, О. В. Качмар

СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ РИНКУ ПРАЦІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Анотація

У статті висвітлено наукові підходи до визначення ринку праці. Дано оцінку та проаналізовано погляди сучасних учених на зміст цього поняття. Визначено спільні та відмінні характеристики між термінами "ринок робочої сили" та "ринок праці". Узагальнено й уточнено поняття "робоча сила", "праця". Сформульовано власний підхід до визначення змісту категорії "ринок праці". Розкрито склад і структуру ринку праці. Показано, що ринок праці являє собою механізм погодження інтересів роботодавців, тому основними його елементами є попит, пропозиція робочої сили, її ціна та вартість. Визначено, що в сучасному товарному виробництві заробітна плата виступає як ціна, за якою найманий працівник продає свою робочу силу. Доведено взаємозв'язок і взаємозалежність функцій ринку праці, які включають всі аспекти його функціонування. Обгрунтовано, що ефективний розвиток ринку праці реалізовується через теоретико-методологічну площину, в центрі уваги якої чільне місце відводиться понятійному апарату.

Ключові слова: ринок праці; ринок робочої сили; попит і пропозиція робочої сили; ціна праці; вартість праці.

Література

1. Ачкасов А.Є. Стратегія регулювання зайнятості населення України. Житомир, 2002. 512 с.
2. Бондаревська К.В. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в контексті соціальної безпеки держави. Проблеми економіки. 2019. № 3 (41). С. 255—262. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2019-3_0-pages-255_262.pdf
3. Васильченко В.С., Василенко П.М. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика: посібник для працівників державної служби зайнятості. Київ, 2000. 318 с.
4. Герасимчук В.І. Соціально-орієнтований ринок праці і проблеми його становлення. К.: Принт Експрес, 2000. 32 с.
5. Гнибіденко І.Ф., Колот А.М., Новікова О.Ф. Соціальна безпека: теорія та українська практика: монографія. Київ: КНЕУ, 2006. 292 с.
6. Головко М.Л., Пастухов В.П. Зайнятість населення України: соціально-економічні, правові та історичні аспекти праці. К.: Наукова думка, 1998. 381c.
7. Горілий А.Г. Економіка ринків праці: навч. посібник. Тернопіль: Видавництво Карп'юка, 1999. 253 с.
8. Краснов Ю.М. Економічна стратегія активної політики ефективної зайнятості населення. К.: Знання України, 2001. 253 с.
9. Лібанова Е.М. Ринок праці: навч. посібник. К.: Центр Навчальної літератури, 2003. 224 с.
10. Маршавін Ю.М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: монографія. К.: Альтерпрес, 2011. 396 с.
11. Мімандусова Г.І. Ринок праці в Україні: тенденції та перспективи (соціально-економічний аналіз): монографія. К.: Інститут соціології НАНУ, 1999. 96 с.
12. Петюх В.М. Ринок праці: навч. посібник. К.: КНЕУ, 1999. 288 с.

S. Herchanivska, N. Petrenko, О. Kachmar

ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF THE BASIC CONCEPTS OF THE LABOR MARKET IN THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

Summary

The article highlights scientific approaches to defining the labor market. The views of modern scientists on the content of this concept are evaluated and analyzed.
It is shown that at the present stage the labor market is the main indicator of the state of economic and social development, and the balance between supply and demand on it indicates the stability of the country's development. It should be noted that the issues of the labor market in the economic literature are given considerable attention, however, there are a number of differences in the conceptual apparatus. Based on the study of the views of various scientists, we consider it economically acceptable to consider the concepts of "labor market" and "market of the labor force" as synonyms. It is concluded that defining the concept of "labor market" should be based on the requirements of a comprehensive, systematic and dialectical approach using the methodology of socio-economic analysis. Currently, there is no consensus among scientists to determine the nature of the labor market. Different interpretations of the labor market reflect its uncertainty and versatility. These views do not contradict each other; they can be considered as complementary. The own approach to definition of the maintenance of a category "labor market" is formulated.
The composition and structure of the labor market are revealed. It is shown that the labor market is a mechanism for reconciling the interests of employers, so its main elements are demand, supply of labor, its price and cost. Demand in this market is determined by the number and quality of vacancies (vacancies), as well as employed, but those that for one reason or another currently need to replace employees. The proposal characterizes the number and structure of the population that offers its ability to work and receives a fund of life benefits. It is determined that in modern commodity production wages act as the price at which an employee sells his labor. The interconnection and interdependence of labor market functions, which include all aspects of its functioning, is proved. It is substantiated that the effective development of the labor market is realized through the theoretical and methodological plane, in the focus of which a prominent place is given to the conceptual apparatus.

Keywords: labor market; market of the labor force; supply and demand for the labor force; labor prices; labor costs.

References

1. Achkasov, A.Ye. (2002), Stratehiia rehuliuvannia zajniatosti naselennia Ukrainy [Strategy of employment regulation of the population of Ukraine], Zhytomyr, Ukraine.
2. Bondarevs'ka, K.V. (2019), "Current Trends in the Development of the Labor Market in the Context of Social Security of the State", Problemy ekonomiky, [Online], vol. 3 (41), available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2019-3_0-pages-255_262.pdf (Accessed 4 Apr 2021).
3. Vasyl'chenko, V.S. and Vasylenko, P.M. (2000), Rynok pratsi: teoretychni osnovy i derzhavna praktyka [Labor market: theoretical foundations and public practice], Kyiv, Ukraine.
4. Herasymchuk, V.I. (2000), Sotsial'no-oriientovanyj rynok pratsi i problemy joho stanovlennia [Socially-oriented labor market and problems of its formation], Prynt Ekspres, Kyiv, Ukraine.
5. Hnybidenko, I.F. Kolot, A.M. and Novikova, O.F. (2006), Sotsialna bezpeka: teoriia ta ukrainska praktyka [Social Security: Theory and Ukrainian Practice], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Holovko, M.L. and Pastukhov, V. P. (1998), Zajniatist' naselennia Ukrainy: sotsial'no-ekonomichni, pravovi ta istorychni aspekty pratsi [Employment of the population of Ukraine: socio-economic, legal and historical aspects of labor], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
7. Horilyj, A.H. (1999), Ekonomika rynkiv pratsi [Labor market economics], Vydavnytstvo Karp'iuka, Ternopil', Ukraine.
8. Krasnov, Yu.M. (2001), Ekonomichna stratehiia aktyvnoi polityky efektyvnoi zajniatosti naselennia [Economic strategy of active policy of effective employment], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
9. Libanova, E.M. (2003), Rynok pratsi [Labor market], Tsentr Navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Marshavin, Yu.M. (2011), Rehuliuvannia rynku pratsi Ukrainy: teoriia i praktyka systemnoho pidkhodu [Regulation of the labor market of Ukraine: theory and practice of a systems approach], Al'terpres, Kyiv, Ukraine.
11. Mimandusova, H.I. (1999), Rynok pratsi v Ukraini: tendentsii ta perspektyvy (sotsial'no-ekonomichnyj analiz) [Labor market in Ukraine: trends and prospects (socio-economic analysis) ], Instytut sotsiolohii NANU, Kyiv, Ukraine.
12. Petiukh, V.M. (1999), Rynok pratsi [Labor market], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 7-8 2021, стор. 53 - 59

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 1893

Відомості про авторів

С. В. Герчанівська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

S. Herchanivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

ORCID:

0000-0002-7908-1397


Н. І. Петренко

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

N. Petrenko

Doctor of Economic Siences, Professor of the Department of Accounting and Audit, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

ORCID:

0000-0001-9583-6350


О. В. Качмар

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

О. Kachmar

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

ORCID:

0000-0002-9936-8707

Як цитувати статтю

Герчанівська С. В., Петренко Н. І., Качмар О. В. Сутність і характеристика основних понять ринку праці в соціально-економічній системі. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 53–59. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.53

Herchanivska, S., Petrenko, N. and Kachmar, О. (2021), “Essence and characteristics of the basic concepts of the labor market in the socio-economic system”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 53–59. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.