EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦІНОВА СИТУАЦІЯ ТА ОГЛЯД РИНКУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР "БОРЩОВОГО НАБОРУ"
Л. О. Бойко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.46

УДК: 338.51:[338.43:635]

Л. О. Бойко

ЦІНОВА СИТУАЦІЯ ТА ОГЛЯД РИНКУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР "БОРЩОВОГО НАБОРУ"

Анотація

Овочівництво є ефективною високоприбутковою та конкурентоспроможною галуззю агробізнесу і в останні роки досить швидкими темпами нарощує експортний потенціал, але разом з тим зростає імпорт свіжої овочевої продукції. Площа посіву та обсяги виробництва овочевих культур суттєво не змінюються, продукція значною мірою реалізується на внутрішньому ринку, тому менш залежна від коливань цін та зовнішніх умов. В агровиробництві основними овочевими культурами відкритого грунту є традиційно овочі "борщового набору": капуста, помідори, морква і буряк столовий та цибуля.
У статті розглянуто виробництво овочевих культур "борщового набору" у господарсвах усіх категорій, підприємствах та господарствах населення. Досліджено ціни овочевої продукції на найбільших продовольчих ринках "Столичний", "Шувар", "Нежданный". Наголошено на основних причинах низького експорту овочевих культур та збільшення імпортної продукції.

Ключові слова: овочі відкритого грунту; "борщовий набір"; продовольчі ринки; експорт; імпорт; овочесховища; стандарти.

Література

1. Логоша Р.В. Трансформації ринку овочів в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. Вип. 3 (8). С. 55—67.
2. Андрусяк В., Андрусяк Н. Основні проблеми ефективного функціонування галузі овочівництва в аспекті економічної безпеки. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Вип. 38. Ч. 1. 2014. С. 97—102.
3. Токарева В. & Солоха Д. (2021). Факторний аналіз державного управління розвитком ринку екологічно чистої продукції в Україні, Scientific Collection "InterConf", (41): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference "Scientific Horizon in The Context of Social Crises" (Febryary 6—8, 2021) at Tokyo, Japan. С. 158—167. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8614
4. Яцишина Л.К. Дослідження ринку овочів і фруктів в Україні. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 105—109. doi: 10.32702/2306-6806.2019.2.105
5. Безугла Л.С. (2020). Маркетинговий аналіз плодоовочевого ринку в контексті виробництва біологічно цінних харчових продуктів. Економічний простір, (154), 31—35. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/154-5
6. Галат Л.М. Особливості ринку свіжих овочів в Україні. Агросвіт. 2019. № 11. С. 35—44. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.35
7. Могильна О.М., Рудь В.П., Хареба О.В., Горова Т.К., Куц О.В., Терьохіна Л.А., Сидора В.В. Пріоритетні напрями наукового забезпечення виробництва малопоширених видів овочевих рослин в Україні. Овочівництво і баштанництво. Випуск 64, 2018. С. 75—88.
8. Рудь В.П. Інституційне забезпечення розвитку органічного овочівництва. Інтелект ХХ.І № 6. 2016. С. 124—134.
9. Крикунова В.М., Аверчева Н.О. Пріоритети та особливості формування пропозиції на ринку продукції овочівництва в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 29. 2020. С. 84—93.
10. Бойко Л.О. Сучасні тенденції розвитку овочевої галузі в умовах євроінтеграції України. Агросвіт. 2020. № 6. С. 69—76. doi: 10.32702/2306-6792.2020.6.69
11. Бойко Л.О. Пріоритети розвитку підприємництва зі створенням інноваційних продуктів. Агросвіт. 2020. № 15. С. 41—47. doi: 10.32702/2306-6792.2020.15.41
12. Морозов Р.В., Бойко Л.О. Економічна роль біржової торгівлі та сучасні тенденції її розвитку. Агросвіт. 2018. № 9. С. 3—8.
13. Бойко В. & Бойко Л. (2021). Прогнозування та шляхи ефективного розвитку галузі овочівництва у південному регіоні. Фінансовий простір, (4(40), 53-61. https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.221681
14. Бойко В.О., Бойко Л.О. Сучасні підходи до визначення поняття "конкурентоспроможність аграрних підприємств". Фінансовий простір. 2019. № 3 (35). С. 23—31. DOI:https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153
15. Бойко В.О. Діагностика бізнес-середовища та стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04. Миколаїв, 2014. 22 с.
16. Boiko V., Kwilinski A., Misiuk M. & Boiko L. (2019). Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI. 175 (1—2). Р. 68—72. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V175-12
17. Tanklevska N., Petrenko V., Karnaushenko A., Melnykova K. World corn market: analysis, trends and prospects of its deep processing. Agricultural and Resource Economics. 2020. Vol. 6. No. 3. Pp. 96—111. URL: https://are-journal.com/index.php/are/article/view/339/253
18. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
19. АПК в Україні: аналіз впливу кризи та карантину. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/apk-v-ukraine-analiz-vliyaniya-krizisa-i-karantina
20. АНАЛІЗ РИНКУ ОВОЧІВ УКРАЇНИ 2017-1 ПІВР. 2020 РОКУ. URL: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-ovoshej-ukrainy-2017-1-pol-2020-goda
21. Біржовий вісник Київської агропромислової біржі "Київагропромбіржа". URL: http://www.visnik.kiev.ua/ukr/zurnal/visnik.pdf
22. Борщовий набір овочів сьогодні найдешевший за минулі 3 роки. URL: https://www.agroone.info/agronews/borshhovij-nabir-ovochiv-sogodni-najdeshevshij-za-minuli-3-roki/
23. Кілограм капусти за долар: що очікує українських споживачів. URL: https://uagra.com.ua/uk/statti/19-kilohram-kapusty-za-dolar-shcho-ochikuie-ukrainskykh-spozhyvachiv1
24. Україну назвали одним із провідних виробників овочів і фруктів у Європі. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2872649-ukrainu-nazvali-odnim-iz-providnih-virobnikiv-ovociv-i-fruktiv-u-evropi.html
25. Імпорт до України овочів борщового набору зріс майже у 7 разів. URL: https://www.unian.ua/economics/agro/1327137-import-do-ukrajini-ovochiv-borschovogo-naboru-zris-mayje-u-7-raziv.html

L. Boiko

THE PRICE SITUATION AND EXAMINATION OF THE MARKET OF VEGETABLE CROPS OF "BORSHCH SET"

Summary

Vegetable farming is an effective highly productive and competitive agribusiness industry. In recent years it has been rapidly increasing export potential, at the same time import of fresh vegetables is rising. The sowing area and volumes of production of vegetable crops do not change considerably, products are mainly sold in the national market, therefore the industry is less dependent on price fluctuations and external conditions. The main factors in a vegetable market are the price which is based on demand and supply; seasonal character of production; the market provision; the number of producers and also product quality. In agricultural production the main garden vegetables are traditional vegetables of "borshch set": cabbage, tomatoes, carrot, beetroot and onion.
The purpose of the paper is to investigate the modern tendencies in the development of vegetable farming, to examine the price situation and the specificity of the market of vegetable crops of "borshch set" in Ukraine.
The paper looks at growing vegetable crops of "borshch set" in all categories of enterprises and farms. It investigates the prices of products in the largest food markets "Stolychnyi", "Shuvar" and "Nezhdannyi". The study emphasizes the main causes of low export of vegetable crops and an increase in import products.
The Ukrainian market of vegetable products is integrating into the global space. It becomes more difficult to export the national vegetables, competition is increasing in the global market, phytosanitary regulations are extremely harsh in the countries of Europe. Therefore, the national producers should change their approach to commodity production. It must be systemic work aimed at applying modern adaptive technologies, using high-quality seeds, investing into processing enterprises, constructing greenhouses and vegetable storehouses for product storage using advanced technologies and marketing. It is also necessary to implement government support of the national producers, to return to a preferential tax regime of VAT and using quotas and restrictions for imported greenhouse vegetables. Such measures will allow the national vegetable farming to be competitive in the global vegetable market.

Keywords: garden vegetable; "borshch set"; food markets; export; import; овочесховища; standards.

References

1. Lohosha, R.V. (2016), "Transformations of the vegetable market in Ukraine", Economics. Finance, Management: topical issues of science and practice, vol. 3/8, pp. 55—67.
2. Andrusiak, V. and Andrusiak, N. (2014), "The main problems of the effective functioning of vegetable farming in the aspect of economic security", The collection of scientific papers of ChSTU. Series: Economic sciences, vol. (38) 1, pp. 97—102.
3. Tokareva, V. and Silokha, D. (2021), "Factor analysis of government management of the market of environmentally friendly products in Ukraine", Scientific Collection "InterConf", (41): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference "Scientific Horizon in The Context of Social Crises", Tokyo, Japan, Febryary 6-8, pp. 158—157, available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8614 (Accessed 16 March 2021).
4. Yatsyshina, L. (2019), "Market research on fruits and vegetables in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 105-109. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.105
5. Bezuhla, L. S. (2020), "Marketing analysis of the vegetable market in the context of manufacturing biologically valuable food products", Economic space, (154), pp. 31—35, available at: https://doi.org/10.32782/2224-6282/154-5
6. Galat, L. (2019), "Perculiarities of market of fresh vegetables in Ukraine", Agrosvit, vol. 11, pp. 35—44. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.35
7. Mohylna, O. M. Rud, V. P. Khareba, O. V. Horova, T. K. Kuts, O. V. Terokhina, L. A. and Sydora, V. V. (2018), "Major trends in scientific support for production of limited species of vegetable plants in Ukraine", Vegetable farming and melon production, vol. 64, pp. 75—88.
8. Rud, V.P. (2016), "Institutional support for the development of organic vegetable farming", Intelligence ХХ.І, vol. 6, pp. 124—134.
9. Krykunova, V.M. and Avercheva, N.O. (2020), "Priorities and specifics of the supply formation at the market of vegetable products in Ukraine", Scientific bulletin of Uzhorod National University. Series: International economic relations and the global econo, vol. 29, pp. 84—93.
10. Boiko, L. (2020), "Modern tendencies in the development of vegetable industry under conditions of Ukraine's euro-integration", Agrosvit, vol. 6, pp. 69—76. DOI:10.32702/2306-6792.2020.6.69
11. Boiko, L. (2020), "Priorities of entrepreneurial development with the creation of innovative products", Agrosvit, vol. 15, pp. 41—47. DOI:10.32702/2306-6792.2020.15.41
12. Morozov, R. and Boiko, L. (2018), "The economic role of exchange trade and modern tendencies of its development", Agrosvit, vol. 9, pp. 3—8.
13. Boiko, V. and Boiko, L. (2021), "Forecasting and ways of efficient development of the vegetable production industry in the southern region", Financial space, vol. 4 (40), pp. 53—61. https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.221681
14. Boiko, V. and Boiko, L. (2019), "Modern approaches to defining the concept "competitiveness of agrarian enterprises", Financial space, vol. 3 (35), pp. 23—31. https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153
15. Boiko, V.O. (2014), "Diagnostics of a business-environment and strategies of increasing competitiveness of agrarian enterprises: an author's summary of the dissertation for the scientific degree of a candidate of economic sciences", Ph.D. Mykolaiv, 22, Ukraine.
16. Boiko, V. Kwilinski, A. Misiuk, M. and Boiko, L. (2019), "Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland", Economic Annals-XXI, vol. 175 (1—2), pp. 68—72. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V175-12
17. Tanklevska, N. Petrenko, V. Karnaushenko, A. and Melnykova, K. (2020), "World corn market: analysis, trends and prospects of its deep processing". Agricultural and Resource Economics, vol. 6, no. 3, pp. 96—111, available at: http://arejournal.com (Accessed 16 March 2021).
18. State statistics service (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 March 2021).
19. Pro-Consulting (2020), "AIC in Ukraine: analysis of the impact of crisis and quarantine", available at: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/apk-v-ukraine-analiz-vliyaniya-krizisa-i-karantina (Accessed 18 March 2021).
20. Pro-Consulting (2020), "Analysis of the vegetable market in Ukraine 2017— the 1st half-year 2020", available at: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-ovoshej-ukrainy-2017-1-pol-2020-goda (Accessed 18 March 2021).
21. The exchange bulletin of Kyiv agro-industrial stock exchange "Kyivahroprombirzha" (2021), available at: http://www.visnik.kiev.ua/ukr/zurnal/visnik.pdf (Accessed 18 March 2021).
22. AgroONE (2020), "Borshch set of vegetables has been the cheapest in comparison for the past 3 years", available at: https://www.agroone.info/agronews/borshhovij-nabir-ovochiv-sogodni-najdeshevshij-za-minuli-3-roki/ (Accessed 20 March 2021).
23. Ukrainian Agrarian Association (2019), "Kilogram of cabbage costs a dollar: what Ukrainian consumers should expect", available at: https://uagra.com.ua/uk/statti/19-kilohram-kapusty-za-dolar-shcho-ochikuie-ukrainskykh-spozhyvachiv1 (Accessed 20 March 2021).
24. Ukrinform (2020), "Ukraine has been called one of the most leading vegetable and fruit producers in Europe", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2872649-ukrainu-nazvali-odnim-iz-providnih-virobnikiv-ovociv-i-fruktiv-u-evropi.html (Accessed 20 March 2021).
25. UNIAN (2021), "Import of the vegetables of borshch set to Ukraine has increased almost 7 times", available at: https://www.unian.ua/economics/agro/1327137-import-do-ukrajini-ovochiv-borschovogo-naboru-zris-mayje-u-7-raziv.html (Accessed 20 March 2021).

№ 7-8 2021, стор. 46 - 52

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 741

Відомості про авторів

Л. О. Бойко

к. с.-г. н., доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

L. Boiko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3699-6906

Як цитувати статтю

Бойко Л. О. Цінова ситуація та огляд ринку овочевих культур "борщового набору". Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 46–52. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.46

Boiko, L. (2021), “The price situation and examination of the market of vegetable crops of "borshch set"”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 46–52. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.