EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
І. А. Білоткач

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.36

УДК: 338.43.01: 631.147(477.63)

І. А. Білоткач

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Мета. Аналіз сформованої інституціональної бази України стосовно розвитку органічного сектору в сільському господарстві України, яка закріплена в законодавчіх актах та інших нормативних документах щодо формування сталого розвитку органічного агровиробництва на регіональному рівні; визначити інституціональну сутність економічної системи регіонів України, її складові елементи, структуру; узагальнити науковий досвід щодо подальшого удосконалення інституціональної системи України для сталого розвитку органічного агробізнесу в Україні.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження є діалектичний та аналітичний підхід до вивчення існуючих інституціональних та інституційних особливостей стану та розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції та особливостей розвитку і регулювання органічного агровиробництва в Україні на регіональному рівні.
Результати дослідження. Стверджується, що нині, в умовах проведення реформи децентралізації влади, в Україні змінюється система державного управління регіональним розвитком, що в окремих випадках призводить до погіршення показників ефективної діяльності регіонів, зокрема, в сфері сільськогосподарського виробництва.
Наголошується, що недоліки існуючих форм інституціонального регулювання економічних процесів на регіональному рівні, слабка взаємодія складових інституціональної територіальної системи стали факторами, що посилили негативні процеси в країні і суттєву соціально-економічну дисгармонію розвитку територій, а потреба в розвитку органічного агровиробництва як однієї із форм диверсифікації сільськогосподарського виробництва, створення дієвої й ефективної системи інститутів розвитку органічного сектору є в наш час одними з першочерговим завдань органів регіональної влади, у зв'язку з чим актуальним завданням є формування ефективної системи інституціонального забезпечення розвитку органічного агропромислового виробництва регіону.
Проведено систематизацію інституційних чинників, які сприяють розвитку системи органічного виробництва в регіонах України на прикладі Дніпропетровської області. Ці фактори структуровані відповідно до інституціональної структури регіону, яку формують інститути регіонального рівня. Виділення цих факторів дає можливість визначати стан регіонального розвитку щодо розвитку органічного агровиробництва, як у загальному, так і в інституціональному аспектах, орієнтуючись на структуру (систему) інститутів, що забезпечують сталий розвиток сучасного регіону.
Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано авторське визначення сутності терміну "інституціональна система підтримки органічного агропромислового виробництвана регіональному рівні" та розроблено структурно-логічну схему зв'язків між основними інституціональними чинниками на регіональному рівні, зокрема в Дніпропетровській області. Також пропонується авторська система заходів щодо ефективного впровадження органічного агровиробництва на регіональному рівні.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження поглиблюють теоретичні аспекти розвитку та забезпечують можливість активізації інноваційного процесу органічного агровиробництва в Україні на регіональному рівні.

Ключові слова: органічна сільськогосподарська продукція; органічне агровиробництво; регіон; розвиток; інституціоналізм; органічне агровиробництво; чинники; вплив; система; якість життя.

Література

1. Act of Sweden on organic production control (SFS 2013:363) from 23 May 2013 // Web-site Eco-Lex: http://www.ecolex.org
2. Артиш В.І. Особливості органічного агровиробництва в концепції сталого розвитку АПК України / В.І. Артиш // Економіка АПК. — 2012. — № 7. — С. 19—23.
3. Білоткач І.А. Оцінка формальних і неформальних обмежень ринку органічного агровиробництва / Ігор Анатолійович Білоткач. // Агросвіт. — 2017. — № 11. — С. 21—28.
4. Білоткач І. А. Інституціональне забезпечення розвитку інфраструктури ринку органічної сільськогосподарської продукції / Ігор Анатолійович Білоткач. // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — №3. — С. 12—20.
5. Global organic farming statistics and news. Available at: http://www.organic-world.net.
6. Офіційний сайт Дніпровського державного аграрно-економічного університету // Електронний ресурс, режим доступу: https://www.dsau.dp.ua/ua/page/dyalnst.html
7. Заєць В. Законодавче регулювання та державна підтримка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://drive.google. com/drive/u/3/folders/14bHB8bmAVDYaY3tWNJCOrukfVCuh_rQ2
8. Саблук П.Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки / П.Т. Саблук // Економіка АПК. — 2010. — № 10. — С. 3—10.
9. Сайт Державної служби статистики в Дніпропетровській області [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dneprstat. gov.ua/edrpo/subjects/2021/01/15_01_21/3_edrpo _01_20K4.pdf
10. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. — К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. — 182 с.
11. Ринок органічної продукції в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/podiia/item/9994-rynok-orhanichnoi-produktsii-v-ukraini.html
12. Organic Market Development in Ukraine. Available at: https://ukraine.fibl.org/en/ua-about-project.html

I. Bilotkach

FORMATION OF THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION OF DNIPROPETROVSK REGION

Summary

Purpose. Analysis of the current institutional framework of Ukraine regarding the development of the organic sector in agriculture of Ukraine, which is enshrined in legislation and other regulations on the impact on the formation of sustainable development of organic agriculture at the regional level; to determine the institutional essence of the economic system of the regions of Ukraine, its constituent elements, structure; to generalize scientific experience on further improvement of the institutional system of Ukraine for sustainable development of organic agribusiness in Ukraine.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is a dialectical and analytical approach to the study of existing institutional and institutional features of the state and development of the market of organic agricultural products and features of development and regulation of organic agriculture in Ukraine at the regional level.
Findings. It is argued that at present, in the context of decentralization reform, the system of public administration of regional development is changing in Ukraine, which in some cases leads to a deterioration in the efficiency of the regions, in particular in the field of agricultural production.
It is emphasized that the shortcomings of existing forms of institutional regulation of economic processes at the regional level, weak interaction of components of the institutional territorial system have become factors that exacerbated the negative processes in the country and significant socio-economic disharmony, and the need for organic agricultural production production, creating an effective and efficient system of institutions for the development of the organic sector are now one of the priorities of regional authorities, in connection with which the urgent task is to form an effective system of institutional support for the development of organic agro-industrial production in the region.
Institutional factors that contribute to the development of the system of organic production in the regions of Ukraine on the example of Dnipropetrovsk region are systematized. These factors are structured according to the institutional structure of the region, which is formed by institutions at the regional level. The selection of these factors makes it possible to determine the state of regional development in relation to the development of organic agriculture, both in general and in institutional aspects, focusing on the structure (system) of institutions that ensure sustainable development of the modern region.
Originality. The author's offered definition of the essence of the term "institutional system of support of organic agro-industrial production at the regional level" and the structural-logical scheme of connections between the main institutional factors at the regional level, in particular in the Dnepropetrovsk region. The author's system of measures for effective implementation of organic agricultural production at the regional level is also proposed.
Practical value. The obtained results of the research deepen the theoretical aspects of development and provide an opportunity to intensify the innovative process of organic agricultural production in Ukraine at the regional level.

Keywords: оrganic agricultural products; organic agricultural production; region; development; institutionalism; organic agricultural production; factors; impact; system; quality of life.

References

1. Web-site Eco-Lex (2013), "Act of Sweden on organic production control (SFS 2013:363)", available at: http://www.ecolex.org (Accessed 20 March 2021).
2. Artish, V. (2012), "Features of organic agricultural production in the concept of sustainable development of agro-industrial complex of Ukraine", Ekonomіka APK, vol. 7, pp. 19—23.
3. Bilotkach, I. (2017), "Evaluation of formal and non-formal limits on the market for organic agricultural production", Agrosvit, vol. 11, pp. 21—28.
4. Bilotkach, I. (2019), "Institutional development of the development of the infrastructure of the market of organic agricultural products", Іnvesticії: praktika ta dosvіd, vol. 3, pp. 12—20.
5. Organic-World (2021), "Global organic farming statistics and news", Available at: http://www.organic-world.net (Accessed 20 March 2021).
6. Official site of the Dnieper State Agrarian and Economic University (2021), Available at:: https://www.dsau.dp.ua/ua/page/dyalnst.html (Accessed 20 March 2021).
7. Zaec', V. (2020), "Legislation and state support", Available at: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/14bHB8bmAVDYaY3tWNJCOrukfVCuh_rQ2 (Accessed 20 March 2021).
8. Sabluk, P.T. (2010), "Development institutions to improve the mechanism of reforming the agricultural sector", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 3—10.
9. Website of the State Statistics Service in Dnipropetrovsk region (2021), Available at: http://www.dneprstat.gov.ua/edrpo/subjects/2021/01/15_01_21/3 _edrpo _01_ 20K4.pdf (Accessed 20 March 2021).
10. Lupenko, Yu.O. (2012), Stratehichni napriamy rozvytku sil's'koho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [Strategic directions of development of agriculture of Ukraine for the period till 2020], NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.
11. Kryvenko, O. (2018), "The organic products market in Ukraine", Available at: http://agro-business.com.ua/agro/podiia/item/9994-rynok-orhanichnoi-produktsii-v-ukraini.html (Accessed 20 March 2021).
12. Organic Market Development in Ukraine (2021), Available at: https://ukraine.fibl.org/en/ua-about-project.html (Accessed 20 March 2021).

№ 7-8 2021, стор. 36 - 45

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 605

Відомості про авторів

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. Bilotkach

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8535-9252

Як цитувати статтю

Білоткач І. А. Формування системи інституціонального забезпечення розвитку органічного агропромислового виробництва дніпропетровської області. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 36–45. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.36

Bilotkach, I. (2021), “Formation of the system of institutional support of development of organic agro-industrial production of dnipropetrovsk region”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 36–45. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.