EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ ОБМЕЖУВАЧ МАСШТАБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
О. І. Дацій, О. О. Черняєва, І. І. Туболець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.31

УДК: 332.012.2

О. І. Дацій, О. О. Черняєва, І. І. Туболець

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ ОБМЕЖУВАЧ МАСШТАБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Анотація

Розвинуто підходи до фінансового регулювання соціально-економічних процесів, виявлено проблеми практичної реалізації регулюючих можливостей фінансів, розроблено рекомендацій щодо вдосконалення засобів і способів організації фінансового регулювання в сучасних умовах.
Встановлено, що кардинальне реформування економіки вимагає коригування напрямів фінансового впливу на соціально-економічний розвиток як України загалом, так і її окремих регіонів. Послідовність процедур, необхідних для вироблення відповідних рішень, включає в себе етап збору інформації про хід суспільного відтворення, етап її аналітичного узагальнення і власне акт прийняття рішення.
Визначено типи проблем, які вимагають невідкладного вирішення в сучасній управлінській діяльності: обмеженість інформаційно-методичного забезпечення управлінської діяльності; відсутність комплексного концептуального обгрунтування використання фінансів у системі державного регулювання; непідготовленість фінансового апарату до здійснення цілеспрямованого впливу на окремі сегменти відтворення. Тому проблема визначення розумних меж фінансового перерозподілу стосовно до конкретних умов, безсумнівно, відноситься до розряду прагматично-перманентних.
Розкрито специфічний зміст фінансового регулювання соціально-економічних процесів та відзначено, що: потреба в наявності фінансових ресурсів пов'язана з виробництвом сукупних суспільних благ; ці ресурси забезпечують створення державних фондів грошових коштів акумуляційного характеру; в кінцевому підсумку вони представляють собою грошові кошти державного бюджету або регіону, які використовуються для виконання покладених на органи влади функцій і відображають підсумкові результати діяльності.

Ключові слова: економіка; обмежувач масштабів державного регулювання; соціальна сфера; фінансові ресурси.

Література

1. Грабчук О.М. Трансформації концептуальних засад бюджетної політики України. Економіка розвитку. 2017. № 3. С. 14—19.
2. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: монографія. Київ: ДННУ АФУ, 2009. 594 с.
3. Чугунов І.Я., Мазаракі А.А. Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія. Київ: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2015. 376 с.

O. Datsii, O. Cherniaieva, I. Tubolets

FINANCIAL RESOURCES AS AN OBJECTIVE LIMITER ON THE SCALE OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY AND SOCIAL SPHERE

Summary

Approaches to financial regulation of social and economic processes are developed, problems of practical realization of regulating possibilities of finance are revealed, recommendations on improvement of means and ways of the organization of financial regulation in modern conditions are developed. It is established that the radical reform of the economy requires the adjustment of the directions of financial influence on the socio-economic development of Ukraine as a whole and its individual regions.
The sequence of procedures required to make appropriate decisions includes the stage of collecting information about the course of social reproduction, the stage of its analytical generalization and the actual act of decision-making. The types of problems that require immediate solution in modern management are identified: limited information and methodological support of management; lack of a comprehensive conceptual justification for the use of finance in the system of state regulation; unpreparedness of the financial apparatus to exercise targeted influence on certain segments of reproduction.
Therefore, the problem of determining the reasonable limits of financial redistribution in relation to specific conditions, of course, belongs to the category of pragmatic and permanent. The specific content of financial regulation of socio-economic processes is revealed and it is noted that: the need for financial resources is connected with the production of aggregate public goods; these resources ensure the creation of state funds of accumulation funds; ultimately, they are funds from the state budget or region that are used to perform the functions assigned to the authorities and reflect the final results of activities.
Potentially, financial resources are formed at the stage of production, in the process of creating new and transferring previously created value. Their real formation takes place at the stage of redistribution, when a certain share of the product in cash is alienated in favor of the state. The total amount of the compensation fund (except for extraordinary situations — war, natural disaster on a national scale) should not be subject to centralized financial redistribution, as the opposite situation is likely to undermine the foundations of not only the state but also the entire social order. Only certain elements of the reimbursement fund, namely, working capital and depreciation of state-owned enterprises, may be involved in the scope of this redistribution. As for the newly created value, it is the main object of financial redistribution.

Keywords: еconomy; limiter of state regulation; social sphere; financial resources.

References

1. Grabchuk, O. M. (2017), "Transformations of conceptual bases of budgetary policy of Ukraine", Ekonomika rozvitku, vol. 3, pp. 14—19.
2. Lisyak, L. V. (2009), Byudzhetna politika u sistemi derzhavnogo regulyuvannya socialno-ekonomichnogo rozvitku Ukrayini: monografiya [Budget policy in the system of state regulation of socioeconomic development of Ukraine: monograph], DNNU AFU, Kyiv, Ukraine.
3. Chugunov, I. Ya. and Mazaraki, A. A. (2015), Derzhavne finansove regulyuvannya ekonomichnih peretvoren: monografiya [State financial regulation of economic transformations: a monograph], Kiyiv. nac. torg.- ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.

№ 7-8 2021, стор. 31 - 35

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 661

Відомості про авторів

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія управління персоналом

O. Datsii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-7436-3264


О. О. Черняєва

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія управління персоналом

O. Cherniaieva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-6981-2491


І. І. Туболець

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та податкової політики, Університет митної справи та фінансів

I. Tubolets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Security and Tax Policy, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-4930-2427

Як цитувати статтю

Дацій О. І., Черняєва О. О., Туболець І. І. Фінансові ресурси як об'єктивний обмежувач масштабів державного регулювання економіки та соціальної сфери. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 31–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.31

Datsii, O., Cherniaieva, O. and Tubolets, I. (2021), “Financial resources as an objective limiter on the scale of state regulation of the economy and social sphere”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 31–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.