EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.
Д. В. Ковальов, О. В. Черемісін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.26

УДК: 352.07 (477.7)

Д. В. Ковальов, О. В. Черемісін

РОЛЬ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

Анотація

У статті розглядається проблема участі міського самоврядування Півдня України в розвитку торгівельних відносин протягом другої половини XIX—XX ст. Актуальність теми визначається тим, що на сучасному етапі українського державотворення відбувається реформування системи державного управління на принципах децентралізації, що потребує проведення широких реформ. Основною метою цих реформ є перетворення вже існуючої адміністративної та самоврядної системи на ефективний чинник прискорення соціально-економічного розвитку регіонів. Метою статті є проаналізувати роль міського самоврядування Півдня України в розвитку торгівлі у капіталістичних умовах. Методологічну основу дослідження становлять підходи: системно-хронологічний, культурологічний, аксіологічний, порівняльний, ретроспективний. Зазначені підходи грунтуються на сукупності методологічних принципів, з-поміж яких: діалектичний, системності, історизму, хронологічний, персоніфікований. У роботі використано комплекс методів дослідження: загальнонаукових, історико-педагогічних та спеціально-історичних. У висновках відзначено, що міське самоврядування Півдня України змогло виявити протягом досліджуваного періоду в розвитку торгівлі значну модернізаційну мобільність в оновленні портів, будівництві нових шляхів сполучення та інших заходах.

Ключові слова: Південь України; міське самоврядування; торгівля; капіталізм; соціально-економічний розвиток.

Література

1. Державний архів Херсонської області (далі — ДАХО). Ф. 1. Оп. 1. Спр. 57. Доклад херсонского губернатора о деятельности и развитии херсонского порта. Арк. 5—15.
2. ДАХО. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 5—10.
3. ДАХО. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 60. Журналы заседаний херсонской городской думы, отчеты и контракты городской управы с фабрикантами и судовладельцами Вадоном, Спозито и др. на аренду земли для строительства доков. Арк. 15—80.
4. Дорошева А.О. Самоврядування в приморських містах Півдня України у другій половині XIX ст.: дис. канд. іст. наук: 07.00.01. Одеса, 2009. С. 95—98.
5. Івасюк І.М. Проекти розбудови одеського порту та їх реалізація в 60-ті та першій половині 70-х pp. XIX ст. // Записки історичного факультету Одеського національного університету ім. Мечникова. Вип. 13. 2003. 305 с.
6. Колесников К.М. Історія митної справи в Україні. Київ: Знання, 2006. 606 с.
7. Паридо М. Записка о полукопеечном сборе для улучшения портовых сооружений и устройства мостовых в городе Николаеве. Николаев: Русская типо-литография, 1880. С. 7—18.
8. Надибська С.Б. Соціально-економічний розвиток міст Південної України в 1861—1900 рр. (за матеріалами Херсонскої та Катеринославської губерній): дис... канд.. іст. наук: 07.00.01. Одеса, 2005. 150 с.
9. Турченко Ф.Г., Турченко Г.Ф. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець XIX ст. — 1921 р.): Історичні нариси. К.: Генеза, 2003. С. 41—42.
10. Цибуленко Л.О. Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва, Херсона щодо формування і розвитку муніципальної земельної і виробничої власності в XIX — на початку XX століть: дис... канд.. іст. наук: 07.00.01. Дніпропетровськ, 2001. 180 с.
11. Фабрично-заводская промышленность и торговля России. СПб.: Тип. И.А. Ефрона, 1896. 786 с.
12. Шкварець В.П. Історія рідного краю. Миколаївщина: навчальний посібник. Миколаїв: МДГУ ім. П. Могили, 2004. 280 с.

D. Kovalyov, O. Cheremisin

THE ROLE OF CITY GOVERNMENT OF THE SOUTH OF UKRAINE IN THE DEVELOPMENT OF TRADE IN THE SECOND HALF OF XIX — EARLY XX CENTURY

Summary

The article considers the problem of participation of the city self — government of the South of Ukraine in the development of trade relations during the second half of the XIX — XX centuries. The urgency of the topic is determined by the fact that at the present stage of Ukrainian state-building the system of public administration is being reformed on the principles of decentralization, which requires broad reforms. The main purpose of these reforms is to transform the existing administrative and self-governing system into an effective factor in accelerating the socio-economic development of the regions.The aim of the article is to analyze the role of urban self-government in the South of Ukraine in the development of trade in capitalist conditions. The methodological basis of the study are approaches: system-chronological, culturological, axiological, comparative, retrospective. These approaches are based on a set of methodological principles, including: dialectical, systematic, historicism, chronological, personalized. The set of research methods is used in the work: general scientific, historical-pedagogical and special-historical. The conclusions noted that the city self-government of the South of Ukraine was able to show during the study period in the development of trade significant modernization mobility in the renewal of ports, construction of new roads and other activities. Local self-government concentrated its thoughts by participating in this process. Each municipality was completely individual in the process of solving problems of trade development, renovation of port facilities and so on. They took loans on their own, planned, and hired specialists. Each public institution solved these problems completely independently at the meetings of the city councils without instructions from above, but only on its own initiative, taking into account the necessary set of needs of its own city, even by competing with others. In terms of competitiveness, the self-governments of the South of Ukraine have shown high mobility in this regard.

Keywords: South of Ukraine; city self-government; trade; capitalism; socio-economic development.

References

1. Derzhavnyi arkhiv Khersonskoi oblasti (2021), "Report of the Kherson governor on the activities and development of the Kherson port", F. 1. Op. 1. Spr. 57. Ark. 5—15.
2. DAKhO (2021), F. 1. Op. 1. Spr. 58. Ark. 5—10.
3. DAKhO (2021), "Journals of Kherson City Duma meetings, reports and contracts of the city council with manufacturers and shipowners Vadon, Spozito, etc. for the lease of land for the construction of docks", F. 1. Op. 1. Spr. 60. Ark. 15—80.
4. Dorosheva, A. O. (2009), "Self-government in the coastal cities of southern Ukraine in the second half of the XIX century", Ph.D. Thesis, History, Odesa, Ukraine, pp. 95—98.
5. Ivasiuk, I.M. (2003), "Projects for the development of the port of Odessa and their implementation in the 60's and first half of the 70's pp. XIX century", Zapysky istorychnoho fakultetu Odeskoho natsionalnoho universytetu im. Mechnykova, vol. 13.
6. Kolesnykov, K. M. (2006), Istoriia mytnoi spravy v Ukraini [History of customs in Ukraine], Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. Parydo, M. (1880), Zapyska o polukopeechnom sbore dlia uluchshenyia portovіkh sooruzhenyi y ustroistva mostovikh v horode Nykolaeve [A note on a half-kopek fee for the improvement of port facilities and the arrangement of pavements in the city of Nikolaev], Russkaia typo-lytohrafyia, Nykolaev, Russia, pp. 7—18.
8. Nadybska, S.B. (2005), "Socio-economic development of the cities of Southern Ukraine in 1861—1900 (according to the materials of Kherson and Ekaterinoslav provinces)", Ph.D. Thesis, History, Odesa, Ukraine.
9. Turchenko, F.H. Turchenko, H.F. (2003), Pivdenna Ukraina: modernizatsiia, svitova viina, revoliutsiia (kinets XIX st. — 1921 r.): Istorychni narysy [Southern Ukraine: modernization, world war, revolution (end of XIX century — 1921): Historical essays], Heneza, Kyiv, Ukraine, pp. 41—42.
10. Tsybulenko, L.O. (2001), "Activity of self-government bodies of Odessa, Nikolaev, Kherson concerning formation and development of municipal land and industrial property in XIX — in the beginning of XX centuries ", Ph.D. Thesis, History, Dnipropetrovsk, Ukraine.
11. Typ. Y.A. Efrona (1896), Fabrychno-zavodskaia promіshlennost y torhovlia Rossyy [Factory industry and trade in Russia], Typ. Y.A. Efrona, St.Petersburg, Russia.
12. Shkvarets, V.P. (2004), Istoriia ridnoho kraiu. Mykolaivshchyna [History of the native land. Mykolayiv region], MDHU im. P. Mohyly, Mykolaiv, Ukraine.

№ 7-8 2021, стор. 26 - 30

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 779

Відомості про авторів

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of General Economics, Kherson State agrarian and economic University, Kherson

ORCID:

0000-0002-3672-7063


О. В. Черемісін

д. і. н., професор, професор кафедри професійної освіти, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон

O. Cheremisin

Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of the Department of Trade Education, Kherson State agrarian and economic University, Kherson

ORCID:

0000-0003-0173-0489

Як цитувати статтю

Ковальов Д. В., Черемісін О. В. Роль міського самоврядування півдня України в розвитку торгівлі в другій половині xix — початку xx ст.. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 26–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.26

Kovalyov, D. and Cheremisin, O. (2021), “The role of city government of the south of Ukraine in the development of trade in the second half of xix — early xx century”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 26–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.