EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ХОЛДИНГІВ І КОРПОРАЦІЙ: НАПРЯМИ І МОЖЛИВОСТІ
М. М. Ігнатенко, Л. Ю. Леваєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.4

УДК: 338.2:330.34

М. М. Ігнатенко, Л. Ю. Леваєва

ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ХОЛДИНГІВ І КОРПОРАЦІЙ: НАПРЯМИ І МОЖЛИВОСТІ

Анотація

У статті визначено, що в сучасному глобалізованому світі найбільшими проблемами існування людства визначено на найближчу перспективу великий цифровий розрив, з яким можуть зіткнутися мільярди людей через нерівну доступність до новітніх технологій; економічна криза внаслідок пандемії коронавірусу; нестабільна геополітична обстановка; екологічні проблеми потепління, виснаження ресурсів, відходів і забруднення довкілля. Як показує практика, у найбільш вигідному положенні опиняються ті країни, економіка та розвиток яких є соціально орієнтованими, тобто інклюзивними. Встановлено, що велике значення для його забезпечення в Україні мають великі агропродовольчі холдинги й корпорації. Будучи потужними бізнесовими утвореннями, які зосереджують великий фінансовий і виробничо-ресурсний потенціал, вони забезпечують виробництво великих обсягів сільськогосподарської сировини й продовольчої продукції, мають надприбутки й здійснюють вивіз капіталів з територій свого розміщення та спричиняють значну соціальну нерівність, скорочення місць прикладання праці і зубожіння сільського населення. Тому в статті запропоновано розглядати їх і як джерела відновлення соціальної справедливості та інклюзивного розвитку. Обгрунтовано можливості й напрями інклюзивної діяльності. Розроблено критерії та індикатори для оцінки.

Ключові слова: інклюзивний розвиток; агропродовольчі холдинги й корпорації; інклюзивна економіка; потенціал; напрями; можливості; інструменти; індикатори; критерії.

Література

1. Прогнімак О.Д. Інклюзивний розвиток України: Перешкоди VS перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. №1 (51). С. 187—197.
2. Ігнатенко М.М., Бритвєнко А.С. Виробничий і маркетинговий потенціал аграрних підприємств і корпорацій на ринку продовольчої продукції. Причорноморські економічні студії: наук. жур. Вип. 40. 2019. С. 112—115.
3. Федулова Л.І. Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку. Економіка: реалії часу. 2016. № 3 (25). С. 56—65.
4. Єрмак С.О. Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектора соціально-економічного розвитку країни. Проблеми економіки. 2017. № 1 (4). С. 8—14.
5. Романюк І.А. Державна соціальна політика в забезпеченні продуктивної зайнятості сільського населення. Економіка АПК. 2014. № 10. С. 105—109.
6. Манцуров І.Г. Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення. Економіка України. 2018. № 10. С. 71—87.
7. Тютюнникова С.В., Пивоварова К.Л. Інклюзивний розвиток національної економіки як чинник подолання бідності. Бізнес Інформ. 2018. № 8. С. 105—111.
8. Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О. Концептуальні засади стратегічного управління розвитком аграрних підприємств. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток": до 90-річчя заснування ХНТУСГ, 30 квітня 2020 р. Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 14—16.
9. Базилюк А.В., Жулин О.В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. 2015. № 1. С. 19—29.
10. Ємельяненко Л.М. Проблеми та перспективи соціально орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 1. С. 125—134.
11. Продіус О.І. Інклюзивні інновації в контексті соціальної відповідальності підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 14. Ч. 2. С. 84—88.
12. Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О. Фінансові й інвестиційні джерела та ресурси забезпечення конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери економіки. Економічний вісник університету. Вип. 44. 2020. С. 13—18.

M. Іhnatenko, L. Levaieva

INCLUSIVE DEVELOPMENT OF AGRI-FOOD HOLDINGS AND CORPORATIONS: DIRECT AND OPPORTUNITIES

Summary

The article identifies that in today's globalized world, the biggest challenges to human existence in the near future are the large digital divide that billions of people may face due to unequal access to the latest technologies; economic crisis due to the coronavirus pandemic; unstable geopolitical situation; environmental problems of warming, resource depletion, waste and environmental pollution. As practice shows, the most advantageous countries are those whose economy and development are socially oriented, ie inclusive. It has been established that large agri-food holdings and corporations are of great importance for its provision in Ukraine. As powerful business entities that concentrate great financial and production potential, they ensure the production of large volumes of agricultural raw materials and food products, have extra profits and carry out the export of capital from their territories and cause significant social inequality, reduction of jobs and impoverishment of the rural population. Therefore, the article proposes to consider them as sources of restoration of social justice and inclusive development. Possibilities and directions of inclusive activity are substantiated. Criteria and indicators for evaluation have been developed. The most important standards of inclusive development, which must be enshrined in law, may be at the first stage of its implementation of certain standards. This is, for example, the share of gross domestic product (GDP) (as a percentage), which is used to finance health care in terms of providing free medical services (but not below the level specified by law). It is also a share of GDP (as a percentage), which is used to finance free education for citizens (but not below the level defined by law). These indicators are focused not on the minimum required amount of social guarantees for the provision of social goods and services to the population, as is already the case in the current legislation, but on a larger amount. After all, GDP is mainly growing, and its minimum level is used only in emergencies or crises. The proposed standards will ensure the implementation of key points of inclusive growth: comprehensive development of human capital, reduction of inequality and poverty, equal opportunities for people to access resources.

Keywords: inclusive development; agri-food holdings and corporations; inclusive economy; potential; directions; opportunities; tools; indicators; criteria.

References

1. Prohnimak, O.D. (2018), "Inclusive development of Ukraine: obstacles to vs perspectives", Ekonomichnyy visnyk Donbasu, vol. 1 (51), pp. 187—197.
2. Ihnatenko, M.M. and Brytvyenko, A.S. (2019), "Production and marketing potential of agricultural enterprises and corporations in the food market", Prychornomors'ki ekonomichni studiyi, vol. 40, pp. 112—115.
3. Fedulova, L.I. (2016), "Inclusive innovations in the system of socio-economic development", Ekonomika: realiyi chasu, vol. 3 (25), pp. 56—65.
4. Yermak, S.O. (2017), "Descriptive characteristics of inclusive growth as an innovative vector of socio-economic development of the country", Problemy ekonomiky, vol. 1 (4), pp. 8—14.
5. Romaniuk, I.A. (2014), "State social policy in ensuring productive employment of the rural population", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 105—109.
6. Mantsurov, I.H. (2018), "Inclusive development as a basis for counteracting today's global challenges", Ekonomika Ukrayiny, vol. 10, pp. 71—87.
7. Tyutyunnykova, S.V. and Pyvovarova, K.L. (2018), "Inclusive development of the national economy as a factor in overcoming poverty", Biznes Inform, vol. 8, рр. 105—111.
8. Ihnatenko, M.M. and Marmul', L.O. (2020), "Conceptual principles of strategic management of agricultural enterprises development", Suchasnyy marketynh: stratehichne upravlinnya ta innovatsiynyy rozvytok. Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Modern Marketing: Strategic Management and Innovative Development. International Scientific and Practical Conference]. KHNTUSH, Kharkiv, Ukraine, pp. 14—16.
9. Bazylyuk, A.V. and Zhulyn, O.V. (2015), "Inclusive growth as a basis for socio-economic development", Ekonomika ta upravlinnya na transporti, vol. 1, pp. 19—29.
10. Yemel'yanenko, L.M. (2017), "Problems and prospects of socially oriented inclusive development in Ukraine", Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka, vol. 1, pp. 125—134.
11. Prodius, O.I. (2017), "Inclusive innovations in the context of corporate social responsibility", Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 14, no. 2, pp. 84—88.
12. Ihnatenko, M.M. and Marmul', L.O. (2020), "Financial and investment sources and resources to ensure the competitiveness of agri-food enterprises", Ekonomichnyy visnyk universytetu, vol. 44, pp. 13—18.

№ 7-8 2021, стор. 4 - 9

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 706

Відомості про авторів

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди у Переяславі, м. Переяслав

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-5713-7951


Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди у Переяславі, м. Переяслав

L. Levaieva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0003-0697-2700

Як цитувати статтю

Ігнатенко М. М., Леваєва Л. Ю. Інклюзивний розвиток агропродовольчих холдингів і корпорацій: напрями і можливості. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.4

Іhnatenko, M. and Levaieva, L. (2021), “Inclusive development of agri-food holdings and corporations: direct and opportunities”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.