EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Ю. Г. Неустроєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.87

УДК: 323.321

Ю. Г. Неустроєв

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Анотація

У статті викладено аргументи на користь актуальності дослідження проблем економічної безпеки, котру автор розуміє у якості складної соціально-економічної категорії. На неї впливають мінливі умови матеріального виробництва, зовнішні та внутрішні загрози. Закономірно, що її вважають основою національної безпеки. Забезпечення національної безпеки є основною відповідальністю держави, яка реалізується у тісній співпраці з економічними агентами: підприємствами, корпораціями, різноманітними організаціями. Метою наукової статті є дослідження досвіду забезпечення економічної безпеки у економічно розвинених країнах світу. Методи. В ході дослідження використано загальнонаукові методи та підходи, системний підхід, загальнологічні методи дослідження (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння), статистичні методи та порівняльний аналіз. Результати. У статті здійснено аналіз моделей забезпечення економічної безпеки та зростання в умовах світової економічної кризи. Досліджено особливості моделей забезпечення економічної безпеки у різних країнах світу. Встановлено, що всі світові економічні лідери стикаються з серйозними структурними проблемами, які вимагають модернізації управління економікою, розробки довгострокової економічної стратегії. У процесі аналізу встановлено, що зростання диспропорцій у економічному розвитку країни є потенційною загрозою для економічної безпеки. Обгрунтовано, що економічна безпека створює базис, котрий є запорукою успішного подолання економічних труднощів. Автор довів, що економічну безпеку можна розглядати як здатність економіки до досягнення стійкого економічного зростання. Запропоновано для підтримання економічної безпеки створювати сприятливі умови для підвищення рівня загального добробуту громадян, стимулювати модернізацію управління економікою та внутрішнє споживання. Проаналізовано забезпечення економічної безпеки господарюючого суб'єкта у складних економічних умовах. Воно повинно базуватися на розробленому стратегічному плані, який визначає загальні та функціональні рекомендації щодо реалізації кроків. Процес реалізації стратегічних планів економічного суб'єкта передбачає необхідність проведення оперативної оцінки рівня економічної безпеки та поточного тактичного планування. Серед іншого вказано, що економічна безпека країни залежить від міжнародної економічної та політичної ситуації, відносин із сусідами та членства у потужних міжнародних економічних, політичних та військових структурах.

Ключові слова: модель економічної безпеки; держава; управління економікою.

Література

1. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: учебное пособие / Г.С. Вечканов. — СПб.: Вектор, 2005. — 251 c.
2. Скогорева А.В. Призрак бродит по миру — призрак нового кризиса? / А.В. Скогорева // Национальный банковский журнал. — 2016. — № 4 (145). — С. 112—115.
3. Dudin M., Fedorova I., Ploticina L., Tokmurzin T., Belyaeva M., Ilyin A. Practices to improve economic security / M. Dudin, I. Fedorova, L. Ploticina, T. Tokmurzin, M. Belyaeva, A. Ilyin // European Research Studies Journal. — 2018. — vol. 11. — no. 1. — pp. 459—467.
4. Ocepek A. Economic security and the European dream. URL: https://www.academia.edu/525483/Economic_Security_and_the_European_Dream (дата звернення: 05.02.2021).
5. Литвиненко А.Н. Экономическая и национальная безопасность: проблема соотнесения понятий / А.Н. Литвиненко // Теоретические основы экономики и управления, Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. — 2013. — № 3 (173). — С. 9—15.
6. Grigoreva E., Fesina E., Economic Security as a Condition of Institutional Support of Economy Modernization / E. Grigoreva, E. Fesina // World Applied Sciences Journal. — 2013. vol. 31. — № 5. — pp. 940—948.
7. Grigoreva E., Garifova L. The economic security of the state: the institutional aspect / E. Grigoreva, L. Garifova // Procedia Economics and Finance. — 2015. — vol. 24. — pp. 266—273.
8. Relationships between the economy and national security. URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR4200/RR4287/RAND_RR4287.pdf (дата звернення: 07.02.2021).
9. Александров Г.А., Вякина И.В., Скворцова Г.Г. Экономическая безопасность и инвестиционная привлекательность предприятий: характер взаимосвязи и проблема оценки / Г.А. Александров, В.В. Вякина, Г.Г. Скворцова // Экономические отношения. — 2019. — Том 9. — № 3. — С. 2269—2284.
10. Zigunova A., Shevkunov N., Logvinova I., Kislov I., Shevchenko V. Ensuring economic security of the enterprise in anti-crisis conditions. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/17/e3sconf_ktti2020_04030.pdf (дата звернення: 09.02.2021).
11. Shafique A. RSA 21 century enlightenment. URL: https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/reports/rsa-addressing-economic-insecurity.pdf (дата звернення: 14.02.2021).
12. Kostecka-Tomaszewska L. Economic Security of China: the implications of the belt and road initiative. URL: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7537/1/Optimum_4_2018_L_Kostecka-Tomaszewska_Economic_security_of_China.pdf(дата звернення: 17.02.2021).

Y. Neustroiev

ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

Summary

The article presents arguments in favor of the relevance of the study of economic security, which the author understands as a complex socio-economic category. It is affected by changing conditions of material production, external and internal threats. Naturally, it is considered the basis of national security. Ensuring national security is the main responsibility of the state, which is implemented in close cooperation with economic agents: enterprises, corporations, various organizations. The purpose of the scientific article is to study the experience of economic security in economically developed countries. Methods. The research used general scientific methods and approaches, system approach, general research methods (analysis, synthesis, generalization, comparison), statistical methods and comparative analysis. Results. The article analyzes the models of economic security and growth during the global economic crisis. Peculiarities of economic security models in different countries of the world are studied. It is established that all world economic leaders face serious structural problems that require modernization of economic management, development of long-term economic strategy. In the process of analysis it was found that the growth of disbalance in the economic development of the country is a potential threat to economic security. It is substantiated that economic security creates a basis that is the key to successfully overcoming economic difficulties. The author proved that economic security can be considered as the ability of the economy to achieve sustainable economic growth. It is proposed to create favorable conditions for maintaining the general welfare of citizens, to stimulate the modernization of economic management and domestic consumption in order to maintain economic security. The provision of economic security in difficult economic conditions is analyzed. It should be based on a developed strategic plan that sets out general and functional recommendations for the implementation of steps. The process of implementation of strategic plans involves the need for an operational assessment of the level of economic security and current tactical planning. Among other things, it is stated that the economic security of the country depends on the international economic and political situation, relations with neighbors and membership in powerful international economic, political and military structures.

Keywords: model of economic security; state; economic management.

References

1. Vechkanov, G. S. (2005), Ekonomicheskaya bezopasnost: uchebnoe posobie[Economic security: study guide], Vektor, Saint Petersburg, Russia.
2. Skogoreva, A. V. (2016), "A ghost haunting the world — the ghost of a new crisis?", Natsionalnyiy bankovskiy zhurnal, vol. 4, no. 145, 112 p.
3. Dudin, M. Fedorova, I. Ploticina, L. Tokmurzin, T. Belyaeva, M. and Ilyin, A. (2018), "Practices to improve economic security", European Research Studies Journal, vol. 11, no. 1, pp. 459—467.
4. Ocepek, A. (2010), "Economic security and the European dream", Marquette University, available at: https://www.academia.edu/525483/Economic_Security_and_the_European_Dream (Accessed 5 Feb 2021).
5. Litvinenko, A. N. (2013), "Economic and national security: the problem of correlating concepts", Teoreticheskie osnovyi ekonomiki i upravleniya, Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie nauki, vol. 3, no. 173, pp. 9—15.
6. Grigoreva, E.and Fesina, E. (2013), "Economic Security as a Condition of Institutional Support of Economy Modernization", World Applied Sciences Journal, vol. 31, no. 5, pp. 940—948.
7. Grigoreva E. and Garifova L. (2015), "The economic security of the state: the institutional aspect", Procedia Economics and Finance, vol. 24, pp. 266—273.
8. Rand Corporation (2020), "Relationships between the economy and national security", available at: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR4200/RR4287/RAND_RR4287.pdf (Accessed 7 Feb 2021).
9. Aleksandrov, G. A. Vyakina, I. V. and Skvortsova, G. G. (2019),"Economic security and investment attractiveness of enterprises: the nature of the relationship and the problem of assessment", Ekonomicheskie otnosheniya, vol. 9, no. 3, pp. 2269—2284.
10. Zigunova, A. Shevkunov, N. Logvinova, I. Kislov, I.and Shevchenko, V. (2020), "Ensuring economic security of the enterprise in anti-crisis conditions", E3S Web of Conferences, vol. 157, available at: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/17/e3sconf_ktti2020_04030.pdf (Accessed 9 Feb 2021).
11. Shafique, A. (2018),"RSA 21st century enlightenment", available at: https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/reports/rsa-addressing-economic-insecurity.pdf (Accessed 14 Feb 2021).
12. Kostecka-Tomaszewska, L. (2018), "Economic Security of China: the implications of the belt and road initiative", available at: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7537/1/Optimum_4_2018_L_Kostecka-Tomaszewska_Economic_security_of_China.pdf (Accessed 17 Feb 2021).

№ 5-6 2021, стор. 87 - 92

Дата публікації: 2021-03-30

Кількість переглядів: 48

Відомості про авторів

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economic theory and financial and economic security, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1998-2564

Як цитувати статтю

Неустроєв Ю. Г. Забезпечення економічної безпеки держави: досвід зарубіжних країн. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 87–92. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.87

Neustroiev, Y. (2021), “Ensuring the economic security of the state: experience of foreign countries”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 87–92. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.