EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
М. В. Тимчак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.75

УДК: 316.346.2-055.2:334.74

М. В. Тимчак

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Метою дослідження є визначення загальних аспектів розвитку жіночого підприємництва, зокрема, їх характеристик, властивостей, атрибутів. Мета обумовила постанову таких завдань дослідження: 1) характеристика атрибутів жіночого підприємництва, які гальмують його розвиток (пізнання окреслених фактів та явищ); 2) характеристика соціально-психологічних аспектів, що за певних умов здатні виступити як продуценти добровільного та вимушеного розвитку жіночого підприємництва.
Результати дослідження дозволили конкретизувати загальні аспекти добровільної та вимушеної жіночої економічної ініціативи. Конкретизація атрибутів добровільної жіночої економічної ініціативи виявляє її орієнтацію на розвиток малого підприємництва, яке більшою мірою виконує в суспільстві соціальні функції або націлене на соціальний ефект. Самореалізація жінок орієнтована на соціальні функції та здійснюється на базі: 1) організацій громадянського суспільства (серед яких, благодійні та громадські організації, релігійні організації, тощо); 2) підприємницьких суб'єктів приватного права (юридичних та фізичних осіб, організацій заснованих громадськими організаціями людей з інвалідністю). Закономірно добровільна ініціативна жіноча діяльність орієнтована на сфери, що менш рентабельні чи прибуткові. Конкретизація атрибутів розвитку жіночого підприємництва, виявляють, що вимушеність формує орієнтацією на короткотермінову спекулятивну складову. Серед таких форм жіночого підприємництва: човникова торгівля; дропшипінг; трейдерство, дилерство та ін.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі полягають у формалізації та моделюванні базових передумов, які стимулюють розвиток жіночого підприємництва з урахуванням факторів гендерної самореалізації.

Ключові слова: жіноче підприємництво; вимушеність; ініціатива; гендерний розрив.

Література

1. Буда Т.Й. Гнучкі та нестандартні форми зайнятості: соціальні вигоди та ризики / Т.Й. Буда // Сталий розвиток економіки, 2016. — № 2. — С. 149—157.
2. Гук Л. П. Гнучка нестандартна зайнятість: систематизація форм і використання на ринку праці України // Український соціум. — 2016. — С. 114—129.
3. Джонсон Дж.С. Успіх у бізнесі: Перешкоди та стимули на шляху українських бізнес-леді // Український соціум: науковий журнал. — № 4 (51). — 2014 — С. 62—75.
4. Дихають у потилицю. Частка жінок-підприємців в Україні зростає на 1% на рік. URL: https://ua-news.liga.net/economics/news/dihayut-u-potilitsyu-chastka-jinok-pidpriemtsiv-v-ukraini-zrostae-na-1-na-rik (дата звернення 15.07.2020).
5. Олійник Н.Ю. Жіноче підприємництво в Україні: Особливості та перспективи / Н.Ю. Олійник // Фінансовий простір, 2015 — № 2 (18). — С. 408—414.
6. Смаль В. Аналітичне дослідження "Інклюзивний розвиток бізнесу: жіноче підприємництво" // Проект міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міст" 2018. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/490/Woman_Business_PLEDDG_2019.pdf (дата звернення 15.07.2020).
7. Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування. / Долуда Л., Назарук В., Кірсанова Ю. — Київ, ТОВ "Агентство "Україна", 2017. — 92 с.
8. Як Covid-19 змінив жіноче підприємництво і гендерну рівність в Україні. URL: https://life.pravda.com.ua/projects/vid-mozhlyvostei-do-zmin/2020/12/28/243313/ (дата звернення 15.07.2020).

M. Tymchak

GENERAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Summary

Entrepreneurship is a phenomenon of the market model of the economy, which has the prerequisites that form the environment for the free development of women's economic initiative, autonomy, and independence about forms of employment. Hence, by category women's entrepreneurship, we mean women's activity in economic activities aimed at realizing economic competence in production, realization, acquisition of goods, and other activities. At the same time, the phenomenon of a market-oriented model of the economy, separated from the general aspects of the development of women's initiative, will not contribute to the development of women's entrepreneurship; it is also characteristic of Ukraine. The study aims to identify general aspects of the development of women's entrepreneurship, in particular their characteristics, properties, and attributes. The objective of the study was: 1) describe of female entrepreneurship that inhibit its development (knowledge of certain facts and phenomena); 2) describe the general aspects; that, under certain conditions, they can act as producers of voluntary or forced development of women's entrepreneurship.
The results of the study made it possible to specify the general aspects of voluntary and forced women's economic initiative. The specification of general aspects of voluntary women's economic initiative demonstrates its orientation towards the development of small businesses, which are more socially responsible or socially oriented in society. The self-fulfillment of women, as described above, is oriented towards society through: 1) civil society organizations (including charitable and voluntary organizations, religious organizations, etc.); 2) Private business entities (legal and natural persons, organizations founded by public organizations of persons with disabilities). Naturally, women's voluntary initiatives are directed towards areas that are less profitable or profitable. The specification of the general aspects of the development of women's entrepreneurship reveals that compulsion shapes the orientation of short-term speculation. Among such forms of women's entrepreneurship are shuttle trades; Drop shipping; trading or dealership, etc.
Prospects for further research in this area are the formalization and modeling of basic prerequisites that stimulate the development of women's entrepreneurship from a gender perspective.

Keywords: women's entrepreneurship; compulsion; initiative; gender gap.

References

1. Buda, T.J. (2016), "Flexible and non-standard forms of employment: social benefits and risks", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 2, pp. 149—157.
2. Huk, L.P. (2016), "Flexible non-standard employment: systematization of forms and use in the labor market of Ukraine", Ukrains'kyj sotsium, pp. 114—129.
3. Dzhonson, Dzh.S. (2014), "Success in business: Obstacles and incentives in the way of Ukrainian business women", Ukrains'kyj sotsium: naukovyj zhurnal, vol. 4 (51), pp. 62—75.
4. Mjasishhev, A. (2020), "Breathe into the back of the head. The share of women entrepreneurs in Ukraine is growing by 1% per year", available at: https://ua-news.liga.net/economics/news/dihayut-u-potilitsyu-chastka-jinok-pidpriemtsiv-v-ukraini-zrostae-na-1-na-rik (Accessed 01 March 2021).
5. Olijnyk, N.Yu. (2015), "Women's entrepreneurship in Ukraine: Features and prospects", Finansovyj prostir, vol. 2 (18), pp. 408—414.
6. Smal', V. (2018), "Analytical study "Inclusive business development: women's entrepreneurship"", available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/490/Woman_Business_PLEDDG_2019.pdf (Accessed 01 March 2021).
7. Doluda, L. Nazaruk, V. and Kirsanova, Yu. (2017), Sotsial'ne pidpryiemnytstvo. Biznes-model'. Reiestratsiia. Opodatkuvannia [Social entrepreneurship. Business model. Registration. Taxation], TOV "Ahentstvo "Ukraina", Kyiv, Ukraine.
8. Rivchachenko, M. (2020), "How Covid-19 has changed women's entrepreneurship and gender equality in Ukraine", available at: https://life.pravda.com.ua/projects/vid-mozhlyvostei-do-zmin/2020/12/28/243313/ (Accessed 01 March 2021).

№ 5-6 2021, стор. 75 - 81

Дата публікації: 2021-03-30

Кількість переглядів: 42

Відомості про авторів

М. В. Тимчак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, Ужгородський національний університет

M. Tymchak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Departament of Finance and Banking, National University "Uzhgorod National University"

ORCID:

0000-0001-9135-3714

Як цитувати статтю

Тимчак М. В. Загальні аспекти розвитку жіночого підприємництва в Україні. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 75–81. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.75

Tymchak, M. (2021), “General aspects of the development of women's entrepreneurship in Ukraine”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 75–81. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.