EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ПРОСТОРОВОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ
О. О. Маслиган, Е. В. Тодьєрішко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.68

УДК: 352.851(477):37(477)

О. О. Маслиган, Е. В. Тодьєрішко

ФОРМУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ПРОСТОРОВОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

Об'єктом дослідження є процеси просторової маршрутизації, що обумовлюють функціонування та розвиток кластерів (ПФРК). Проведений аналіз ПФРК дозволив зробити висновки, що є фактор ризиків, пов'язаний з тим, що ці процеси до просторової маршрутизації потребуватимуть значної деталізації. Одним з найбільш проблемних місць є виявлення змісту базових корекцій, правил, вказівок, керівництв, що мають бути спрямовані на: продукування змін у середовищі функціонування суб'єктів сфери туризму та рекреації; розпізнання кластеру та послідовну зміна множинних впливів на його складові.
Сформовано авторський підхід до просторової маршрутизації та визначенні ті процеси, що обумовлюють функціонування та розвиток кластерів туризму та рекреації в регіонах України. Для цього проведено аналіз змісту та сформовано базис для рекомендацій щодо: створення кластеру; ідентифікація тотожності об'єднання широкого кола учасників ознакам кластеру; управління кластером на основі моделі до просторової маршрутизації.
Під час дослідження застосовано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналізу та синтезу — для аналізу змісту ПФРК туризму та рекреації; аналогій, порівняльного співставлення та логічний метод для визначення характеристик мережевої структури кластеру, особливостей її формування; для визначення особливостей формування організаційної структури управління кластером; метод декомпозиції — для декомпозиції змісту процесів ПФРК, необхідних для до просторової маршрутизації.
Представлено зміст ПФРК та окреслено передумови для виділення об'єктів державного регулювання їх розвитку. Це пов'язано з тим, що запропонований підхід створює умови для: інформування учасників кластерів щодо особливостей офіційного визнання, реєстрації кластерів; інформування органів державної та місцевої влади щодо ситуації кластерного розвитку сфери туризму та рекреації; уявлення про формування парадигми управління розвитком підприємств рекреації та туризму в кластері на основі моделі просторової маршрутизації. Завдяки цьому забезпечується можливість використовувати ПФРК у якості об'єктів державного регулювання.

Ключові слова: кластер туризму та рекреації; регіональне управління; розвиток кластерів; ідентифікація кластеру; управління кластером; просторова маршрутизація.

Література

1. Ивлев М.А. Динамический cтруктурно-отраслевой анализ инновационной деятельности: Вопросы современной науки и практики. Вестник Университета им. В.И. Вернадского. 2009. 5(19). С. 138—140.
2. Исакин М.А., Теплых Г.В. Условия развития кластеров в экономической системе Пермского края / М.А. Исакин, Г.В. Теплых. Региональная экономика: теория и практика, 2009. № 4. С. 27—35.
3. Кирилюк Л.М. Перспективи створення туристичних кластерів на території Поділля: Геополитика и экогеодинамика регионов. 2014. 2 (13). Т. 10. — С. 580—584.
4. Кропельницька С.О., Передерко В.П. Концептуальні засади формування туристичного кластеру для розвитку новоствореної об'єднаної територіальної громади. Актуальні проблеми розвитку регіону. 2016. 12 (2). С. 149—158.
5. Музиченко-Козловська О.В., Музиченко-Козловський А.В. Розвиток системи управління туристичними кластерами в Україні / О.В.Музиченко-Козловська 2011. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2011_706/16.pdf
6. Носов О.Ю. Нормативно-правове регулювання в Україні / О.Ю Носов., Т.В. Черничко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2019. № 1 (11). С. 21—27.
7. Перехрест О. Перший в Україні агрорекреаційний кластер відкрив у Пустомитах власний магазин / О. Перехрест // Економіка. 2018. URL: https://zaxid.net/news/
8. Семенов В.Ф. Кластерна політика в управлінні регіональним розвитком туризму / В.Ф. Семенов // Вісник соціально-економічних досліджень, 2010. 40. С. 381—387.
9. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития / Т.В. Цихан // Теория практика управления, 2003. № 5. URL: http://www.subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_168.html
10. Gorodetski A., Ilyashenko Yu. Minimal and strange attractors, International Journal of Bifurcation and Chaos. 1996, vol. 6. no. 6. pp. 1177—1183.
11. Maslihan O.O., Kampov N.S. Methodological algorithms of sustained functioning of tourism and recreation enterprises in clusters. Economies' Horizons. 2019. no. 3 (10). 54—65.
12. Maslihan O.O., Korolovych O.O. Regional management paradigm of the integrated effort of development elements of recreation and tourism cluster. Economies' Horizons. 2019. no. 4 (11). Р. 23—36.
13. Schonberger R.J. Lean performance management (Metrics don't add up). Cost Management. January/February. 2008. Р. 5—10.

O. Maslihan, E. Todierishko

DEVELOPMENT OF A SPATIAL ROUTING APPROACH TO PROCESSES THAT PREDETERMINE THE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF TOURISM AND RECREATION CLUSTERS IN UKRAINE

Summary

The study focuses on spacious routing processes and development (PFRC). The PFRC analysis concluded that there is a risk factor associated with the fact that these spacious routing processes require considerable detail. One of the most problematic places is the identification of the content of the basic adjustments, rules, instructions, manuals, which should aim at: 1) Production of changes in the environment in which tourism and recreation entities operate; 2) Recognition of the cluster and the sequential variation of multiple impacts on its constituents.
Author's approach has been developed and spacious routing processes have been defined for the functioning and development of tourism and recreation clusters in the regions of Ukraine. To this end, a content analysis has been conducted and a basis has been established for recommendations on: Creation of a cluster; Identification of the association of a wide range of cluster characteristics; Cluster management based on the spatial routing model.
In the course of the study, general and special research methods were applied: Analysis and synthesis — to analyses the content of PFRK tourism and recreation; An analogy, comparative comparison and a logical method for determining the characteristics of a cluster network structure and its formation; To determine the characteristics of the organizational structure of cluster management; Decomposition method — for decomposition of the content of PFRK spacious routing processes.
The contents of the PFRK are presented and the prerequisites for the allocation of the objects of State regulation of their development are indicated. This is because the proposed approach creates the conditions for: Informing cluster participants about the features of formal recognition, cluster registration; Informing State and local authorities of the situation of the cluster development of tourism and recreation; Ideas on the formation of a paradigm for managing the development of recreational and tourism enterprises in the cluster based on the spatial routing model. In this way, it is possible to use PFRC as objects of government regulation.

Keywords: tourism and recreation cluster; regional management; cluster development; cluster identification; cluster management; spacious routing.

References

1. Ivlev, M.A. (2009), "Dynamic sectoral analysis of innovation: Modern science and practice", Vestnik Universiteta im. V.I. Vernadskogo, 5 (19), рр. 138—140.
2. Isakin, M.A. and Teplyh, G.V. (2009), "Development Conditions of Clusters in the Perm Region Economic System", Regional'naja jekonomika: teorija i praktika, vol. 4, pp. 27—35.
3. Kyryliuk, L.M. (2014), "Prospects for tourism clusters in Podolia", Heopolytyka y ekoheodynamyka rehyonov, vol. 2 (13), no. 10, pp. 580—584.
4. Kropel'nyts'ka, S.O. and Perederko, V.P. (2016), "Conceptual framework for the development of a tourism cluster for the development of a newly integrated territorial community", Aktual'ni problemy rozvytku rehionu, vol. 12 (2), pp. 149—158.
5. Muzychenko-Kozlovs'ka, O.V. and Muzychenko-Kozlovs'kyj, A.V. (2011), "Development of the management system of tourist clusters in Ukraine", available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2011_706/16.pdf (Accessed 01 March 2021).
6. Nosov, O.Yu. and Chernychko, T.V. (2019), "Legal and regulatory framework in Ukraine", Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, vol. 1, no. 11, pp. 21—27.
7. Perekhrest, O. (2018), "The first agro-recreational cluster in Ukraine opened its own shop in Pustomyty", Ekonomika, available at: https://zaxid.net/news/ (Accessed 01 March 2021).
8. Semenov, V.F. (2010), "Cluster Policy in Managing Regional Tourism Development", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 40, pp. 381—387.
9. Cihan, T.V. (2003), "Cluster Theory of Economic Development", Teorija i praktika upravlenija, vol. 5. available at: http://www.subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_168.html (Accessed 01 March 2021).
10. Gorodetski, A., Ilyashenko, Yu. (1996), "Minimal and strange attractors", International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 6, no. 6 (1996), pp. 1177—1183.
11. Maslihan, O.O. and Kampov, N.S. (2019), "Methodological algorithms of sustained functioning of tourism and recreation enterprises in clusters", Economies' Horizons, no. 3 (10), pp. 54—65.
12. Maslihan, O.O. and Korolovych, O.O. (2019), "Regional management paradigm of the integrated effort of development elements of recreation and tourism cluster", Economies' Horizons, no. 4 (11), pp. 23—36.
13. Schonberger, R.J. (2008), "Lean performance management (Metrics don't add up)", Cost Management, January/February, pp. 5—10.

№ 5-6 2021, стор. 68 - 74

Дата публікації: 2021-03-30

Кількість переглядів: 57

Відомості про авторів

О. О. Маслиган

к. е. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

O. Maslihan

PhD, Associate Professor, Department of Tourism and Geography Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-8465-548X


Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

E. Todierishko

Graduate Student of the Economics and Finance Department, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-3055-0244

Як цитувати статтю

Маслиган О. О., Тодьєрішко Е. В. Формування підходу до просторової маршрутизації процесів, що обумовлюють функціонування та розвиток кластерів туризму та рекреації в Україні. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.68

Maslihan, O. and Todierishko, E. (2021), “Development of a spatial routing approach to processes that predetermine the functioning and development of tourism and recreation clusters in Ukraine”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.