EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ
І. С. Гурська, І. О. Федуняк, І. В. Стемковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.63

УДК: 338.48 (0758)

І. С. Гурська, І. О. Федуняк, І. В. Стемковська

ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ

Анотація

У статті досліджено питання перспектив розвитку ринку туристичних послуг під час та після пандемії. Запропоновано ряд дій, які необхідно реалізувати для розвитку та ефективного формування попиту і пропозиції на ринку туристичних послуг в Україні під час та після пандемії.
Авторами визначено, що функціонування та розвиток ринку туристичних послуг є складним динамічним процесом. На його формування впливають: політичні, демографічні, природні, науково-технічні, соціокультурні, економічні, міжнародні та інші фактори, які не мають безпосереднього впливу на формування туристичної галузі, але відображаються на ній.
Виокремлено етапи розвитку туризму в Україні щодо подолання пандемії, що дозволить швидко відновити зростання туризму, забезпечить додаткові надходження в бюджет та відновлення соціально-економічної стабільності як країни загалом.

Ключові слова: ринок туристичних послуг; попит; пропозиція; туристична галузь; туристичні ресурси; міжнародний туризм; внутрішній туризм; сільський зелений туризм.

Література

1. Travel & Tourism continues strong growth above global GDP (press release WTTC). URL: https://www.wttc.org/about/mediacentre/press-releases/press-releases/2019/travel-tourism-continues-strong-growth-above-global-gdp
2. World Economic Forum. URL: http://edclub.com.ua/ tegy/vsesvitniy-ekonomic-forum.
3. Жаліло Я.А., Ковалівська C.В., Филипенко А.О., Химинець В.В., Головка А.А. Щодо розвитку туризму в Україні в умовах підвищених епідемічних ризиків. Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. Київ, 2019. 29 с.
4. Козловський Р. Україна: туристичний рух — 2013. Український туризм. 2014. № 1. С. 26—28.
5. Курорти та санаторії України [Текст]: наук. практ. довід. / за ред. К.Д. Бабанов; упоряд. О.П. Тарасенко, В.С. Соколов. К.: Фолігрант, 2009. 432 с.
6. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Вид. 3, переробл. та допов. Київ: Альтерпрес, 2005. 436 с.
7. Національний інститут стратегічних досліджень. Щодо розвитку туризму в Україні в умовах підвищених епідемічних ризиків. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf
8. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні (Оновлення до документу "Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні"). URL: https://ntoukraine.org.
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID19): Закон України від 22.04.2020 р. № 3377. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/info/ JI01905A.htm l
10. Програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії Covid-19: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-z-doopracyuvannyam-programu-stimulyuvannya-ekonomiki-dlya-podolannya-naslidkiv-epidemiyi-covid-19

І. Hurska, І. Feduniak, І. Stemkovska

FORMATION AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES IN UKRAINE DURING AND AFTER THE PANDEMIC

Summary

The article examines the prospects for the development of the market of tourist services during and after the pandemic. A number of actions are proposed that need to be implemented for the development and effective formation of supply and demand in the market of tourist services in Ukraine during and after the pandemic.
The authors determine that the functioning and development of the market of tourist services is a complex dynamic process. Its formation is influenced by: political, demographic, natural, scientific and technical, socio-cultural, economic, international and other factors that do not have a direct impact on the formation of the tourism industry, but are reflected in it.
It is established that the formation of proposals in the market of tourist services in Ukraine is based on such types of tourism as: children's, youth, family, ecological (green), cultural, health, sports, religious, underwater, mountain, adventure, hunting, car, amateur tourism. It is noted that these tourist services are the main driver of formation and prospects of development of the tourist market in Ukraine.
It is proved that the situation with COVID-19 for Ukrainian citizens has limited the choice of vacation abroad, which in turn has significantly increased the flow of tourists in the domestic market of tourist services and obliged domestic tourism industry to strengthen the position of domestic tourism. Namely, to develop thematic tourism in the country, which provides for the development of rural green, cultural and cognitive tourism and their varieties.
Emphasis is placed on the need for state support of the market of tourist services in Ukraine through the implementation of the draft Law "On Amendments to Certain Legislative Acts on State Support of Culture, Creative Industries, Tourism, Small and Medium Business in Relation to Restrictive Measures, related to the spread of coronavirus disease (COVID-19) "and" Roadmap for competitive development of tourism in Ukraine ".
The stages of tourism development in Ukraine to overcome the pandemic have been identified, which will allow to quickly restore the growth of tourism, provide additional budget revenues and restore socio-economic stability as a country as a whole.

Keywords: market of tourist services; demand; supply; tourist branch; tourist resources; international tourism; domestic tourism; rural green tourism.

References

1. WTTC (2019), "Travel & Tourism continues strong growth above global GDP (press release WTTC)", available at: https://www.wttc.org/about/mediacentre/press-releases/press-releases/2019/travel-tourism-continues-strong-growth-above-global-gdp (Accessed 26 February 2021).
2. World Economic Forum (2020), available at: http://edclub.com.ua/tegy/vsesvitniy-ekonomic-forum (Accessed 26 February 2021).
3. Zhalilo, Ya.A. Kovalivs'ka, C.V. Fylypenko, A.O. Khymynets', V.V. and Holovka, A.A. (2019), Schodo rozvytku turyzmu v Ukraini v umovakh pidvyschenykh epidemichnykh ryzykiv [Regarding the development of tourism in Ukraine in conditions of increased epidemic risks], NISS, Kyiv, Ukraine.
4. Kozlovs'kyj, R. (2014), "Ukraine: tourist movement — 2013", Ukrains'kyj turyzm, vol. 1, pp. 26—28.
5. Babanov, K.D. (2009), Kurorty ta sanatorii Ukrainy [Resorts and sanatoriums of Ukraine: scientific and practical guide], Folihrant, Kyiv, Ukraine.
6. Liubitseva, O.O. (2005), Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty) [Market of tourist services (geospatial aspects)], 3rd ed, Al'terpres, Kyiv, Ukraine.
7. National Institute for Strategic Studies (2020), "Regarding the development of tourism in Ukraine in conditions of increased epidemic risks", available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf (Accessed 27 February 2021).
8. National Tourism Organization of Ukraine (2020), "The COVID-19 pandemic and its consequences in the field of tourism in Ukraine)", available at: https://ntoukraine.org (Accessed 27 February 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts Concerning State Support for Culture, Creative Industries, Tourism, Small and Medium-Sized Enterprises in Relation to Restrictive Measures Related to the Spread of Coronavirus Disease (COVID19)", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/info/ JI01905A.htm l (Accessed 27 February 2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "Economic stimulus program to overcome the effects of the Covid-19 epidemic", available at: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-z-doopracyuvannyam-programu-stimulyuvannya-ekonomiki-dlya-podolannya-naslidkiv-epidemiyi-covid-19 (Accessed 27 February 2021).

№ 5-6 2021, стор. 63 - 67

Дата публікації: 2021-03-30

Кількість переглядів: 53

Відомості про авторів

І. С. Гурська

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

І. Hurska

PhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

ORCID:

0000-0003-0547-6799


І. О. Федуняк

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

І. Feduniak

PhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

ORCID:

0000-0002-8399-5167


І. В. Стемковська

старший викладач, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

І. Stemkovska

Senior Lecturer, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

ORCID:

0000-0002-4705-7253

Як цитувати статтю

Гурська І. С., Федуняк І. О., Стемковська І. В. Формування та перспективи розвитку ринку туристичних послуг в Україні під час та після пандемії. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.63

Hurska, І., Feduniak, І. and Stemkovska, І. (2021), “Formation and prospects of the development of the market of tourist services in Ukraine during and after the pandemic”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.