EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ
Г. М. Гребенюк, Т. Ю. Чаркіна, Л. В. Марценюк, О. В. Пікуліна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.57

УДК: 338.48

Г. М. Гребенюк, Т. Ю. Чаркіна, Л. В. Марценюк, О. В. Пікуліна

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

Анотація

Авторами наголошено, що внаслідок пандемії коронавірусу та відповідних карантинних заходів більшість туристичних компаній та готельно-ресторанний бізнес понесли значні втрати та збитки. В зв'язку з цим авторами запропоновано сучасні методи та інструменти управління бізнес-процесами, які базуються на принципах їх пристосування до мінливих умов, з урахуванням застосування інноваційних технологій.
Задля подальшого розвитку та отримання прибутків компаніям, що працюють у сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, на думку авторів, потрібно орієнтуватися на сучасні тренди, зокрема цифрові технології. Безконтактні операції оплати послуг, тобто різного роду платежі, а саме: від замовлення номеру до замовлення страв, а також операції з ідентифікації особистості клієнта рекомендується використовувати за допомогою технологій штучного інтелекту та чат-ботів.
Проаналізувавши досвід відомих закордонних підприємств, що працюють у туристичній сфері, автори дійшли висновку, що впровадження цифрових технологій потребує вливання значних фінансових ресурсів, але в кінцевому результаті виправдовує себе, залучаючи до сучасних, конкурентоздатних закладів розміщення, харчування та розваг все більше і більше клієнтів, які зорієнтовані на отримання саме цифрових послуг. Саме так зване "покоління-У" може стати каталізатором розвитку сучасних цифрових, у тому числі роботизованих, технологій, у різних сферах нашого життя.
Задля підвищення конкурентоздатності на ринку послуг у сфері обслуговування туристів, відповідним суб'єктам господарювання потрібно модернізувати надання послуг з урахуванням очікувань та сподівань потенційних клієнтів.
Активне впровадження цифрових технологій, створення унікального, неповторювального дизайну чи інфраструктури, лояльна система знижок може принести підприємствам, що працюють у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу додаткову безкоштовну рекламу від споживачів, що вже отримали сучасні послуги, та відповідно, отримати у майбутньому додатковий дохід від збільшення кількості клієнтів.

Ключові слова: туристичний бізнес; готельно-ресторанна сфера; інновації; цифрові технології; економіка підприємства.

Література

1. Якушев О. Інноваційні технології в управлінні бізнес-процесами підприємств сфери готельно-ресторанних та туристичних послуг / О. Якушев // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. — 2020. — Т. 3. № 2. — С. 195—208. — Режим доступу: http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/issue/view/13329
2. UNWTO: Home. — Режим доступу: https://www.unwto.org
3. Чаркіна Т.Ю., Марценюк Л.В., Задоя В.О., Пікуліна О.В. Стратегічні напрями управління готельно-ресторанним бізнесом в умовах кризи. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 19—23. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.19
4. Eventbrite. — Режим доступу: https://www.eventbrite.com
5. Cornell Center for Hospitality Research — Режим доступу: https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/70529
6. Доценко В.Ф. Інформаційні технології в готельній індустрії України: реалії та перспективи / В.Ф. Доценко, О.Б. Шидловська, І.М. Медвідь, Л.С. Бєдусенко // Інвестиції: практика та досвід. — Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6972&i=7
7. Чаркіна Т.Ю. Пікуліна О.В. Інноваційні підходи щодо розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах пандемії. Scientific Collection "InterConf", (40): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference "Scientific Community: Interdisciplinary Research" (January 26—28, 2021). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2021. 750 p. С. 133—136. — Режим доступу: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Scientific%20Collection_InterConf_2021_40_0.pdf
8. Шацька З.Я. Організація роботи підприємств готельної сфери в умовах пандемії COVID-19 / З.Я. Шацька, А.А. Шевель.
9. Ховрак І. Управління сталим розвитком закладів готельного бізнесу: статичний та економічний аналіз / І. Ховрак. — Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Desktop/219714-498324-1-PB.pdf
10. Смирнов І. Туристичний бізнес під час пандемії COVID-19: світовий та український досвід / І. Смирнов, О. Любіцева // Туристичний бізнес та інноваційна діяльність в туризмі — Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/221278-500927-1-PB.pdf
11. Кабанчук В.Ю. Перспективні технології готельного бізнесу / Матеріали наукової конференції студентів ЛТЕУ "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва,технологій та їх правового забезпечення" (м. Львів, 15 травня 2019 р.). Львів: ЛТЕУ, 2019. 188 с. C. 71—73. — Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/kabanchuk.htm

H. Hrebeniuk, T. Charkina, L. Martseniuk, O. Pikulina

AN INNOVATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS IN UKRAINE IN A CRISIS

Summary

The authors emphasize that as a result of the coronavirus pandemic and the relevant quarantine measures, most travel companies and the hotel and restaurant business have suffered significant losses and losses. In this regard, the authors propose modern methods and tools for business process management, which are based on the principles of their adaptation to changing conditions, taking into account the use of innovative technologies.
In order to further develop and generate profits, companies operating in the hotel and restaurant and tourism business, according to the authors, need to focus on current trends, including digital technology. Contactless payment transactions, ie various types of payments, namely: from ordering a room to ordering meals, as well as customer identification operations are recommended to be used using artificial intelligence technologies and chatbots.
After analyzing the experience of well-known foreign companies operating in the tourism industry, the authors concluded that the introduction of digital technologies requires significant financial resources, but ultimately justifies itself by attracting more and more customers to modern, competitive accommodation, food and entertainment, which are focused on obtaining digital services. It is the so-called "generation-B" can be a catalyst for the development of modern digital, including robotic, technologies in various spheres of our lives.
In order to increase the competitiveness of the market of services in the field of tourist services, the relevant business entities need to modernize the provision of services taking into account the expectations and expectations of potential customers.
Active introduction of digital technologies, creation of unique, unique design or infrastructure, loyal system of discounts can bring to the enterprises working in the sphere of tourist and hotel and restaurant business additional free advertising from the consumers who have already received modern services, and accordingly, receive additional income in the future. from increasing the number of customers.

Keywords: tourism business; hotel and restaurant sphere; innovations; digital technologies; enterprise economics.

References

1. Yakushev, O. (2020), "Innovative technologies in the management of business processes of enterprises in the field of hotel and restaurant and tourist services", Restorannyj i hotel'nyj konsaltynh. Innovatsii, vol. 3, no. 2, pp. 195—208, available at: http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/issue/view/13329 (Accessed 01 March 2021).
2. UNWTO (2021), available at: https://www.unwto.org (Accessed 01 March 2021).
3. Charkina, T.Yu. Martseniuk, L.V. Zadoia, V.O. and Pikulina, O.V. (2021), "Strategic directions of hotel and restaurant business management in the conditions of crisis", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 19—23. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.19
4. Eventbrite (2021), available at: https://www.eventbrite.com (Accessed 01 March 2021).
5. Cornell Center for Hospitality Research (2021), available at: https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/70529 (Accessed 01 March 2021).
6. Dotsenko, V.F. (2020), "Information technologies in the hotel industry of Ukraine: realities and prospects", Investytsii: praktyka ta dosvid, available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6972&i=7 (Accessed 01 March 2021).
7. Charkina, T.Yu. and Pikulina, O.V. (2021), "Innovative approaches to the development of hotel and restaurant business in a pandemic", Scientific Collection "InterConf", (40): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference "Scientific Community: Interdisciplinary Research", Busse Verlag GmbH, Hamburg, Germany, January 26—28, pp. 133—136, available at: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Scientific%20Collection_InterConf_2021_40_0.pdf (Accessed 01 March 2021).
8. Shatska, Z. and Shevel, A. (2020), "Organization of work of hotel enterprises in the conditions pandemic covid-19", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8249 (Accessed 01 Mar 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.51
9. Khovrak, I. (2020), "Sustainable development management of hotel business institutions: statistical and econometric analysis", available at: https://www.researchgate.net/publication/347727016_Sustainable_development_management_of_hotel_business_institutions_statistical_and_econometric_analysis_Upravlinna_stalim_rozvitkom_zakladiv_gotelnogo_biznesu_statisticnij_ta_ekonometricnij_analiz (Accessed 01 March 2021).
10. Smyrnov, I. (2020), "Tourism business during the COVID-19 pandemic: world and Ukrainian experience", Turystychnyj biznes ta innovatsijna diial'nist' v turyzmi, available at: http://tourism.knukim.edu.ua/article/download/221278/221157 (Accessed 01 March 2021).
11. Kabanchuk, V.Yu. (2019), "Promising technologies of hotel business", Materialy naukovoi konferentsii studentiv LTEU "Suchasni napriamy rozvytku ekonomiky, pidpryiemnytstva,tekhnolohij ta ikh pravovoho zabezpechennia" [Proceedings of the scientific conference of LTEU students "Modern directions of economic development, entrepreneurship, technology and their legal support"], LTEU, Lviv, Ukraine, 15 May, pp. 71—73, available at: https://tourlib.net/statti_ukr/kabanchuk.htm (Accessed 01 March 2021).

№ 5-6 2021, стор. 57 - 62

Дата публікації: 2021-03-30

Кількість переглядів: 46

Відомості про авторів

Г. М. Гребенюк

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

H. Hrebeniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Management,Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

ORCID:

0000-0002-2807-0268


Т. Ю. Чаркіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

T. Charkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management,Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

ORCID:

0000-0001-6202-0910


Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Аssosiate Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4121-8826


О. В. Пікуліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік та оподаткування,Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

O. Pikulina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4803-427X

Як цитувати статтю

Гребенюк Г. М., Чаркіна Т. Ю., Марценюк Л. В., Пікуліна О. В. Інноваційний підхід до розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу України в умовах кризи. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 57–62. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.57

Hrebeniuk, H., Charkina, T., Martseniuk, L. and Pikulina, O. (2021), “An innovative approach to the development of tourism and hotel and restaurant business in Ukraine in a crisis”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 57–62. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.