EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА СТВОРЕННЯ РАЦІОНАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНИХ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ
Т. І. Галаган

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.53

УДК: 332.334.4: 631.618

Т. І. Галаган

ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА СТВОРЕННЯ РАЦІОНАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНИХ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ

Анотація

Встановлено, що природна родючість притаманна лише цілинним землям. Природна і штучна родючість відрізняються за характером виникнення, але діалектично вони взаємопов'язані і можуть розглядатися тільки в їх природно-історичному розвитку. Економічна родючість враховує природну родючість, науково-технічний прогрес та соціально-економічні умови виробництва і виступає як результат поєднання природної і штучної родючості. Така позиція є найбільш обгрунтованою, а для її підтвердження і уточнення важливо детально вивчити процес створення і розвитку родючості грунту, її видів та способів утворення.
Доведено, що під час визначення економічної родючості слід спиратися не тільки дійсну родючість, яка оцінюється наявністю в грунті поживних речовин, а й враховувати фактори господарської діяльності людини. Не слід розглядати економічну родючість лише як результат науково-технічного прогресу, пов'язаного, скажімо, з удосконаленням технології видобутку копалин та проведення рекультиваційних заходів, а також незалежно від виробничих відносин.

Ключові слова: родючість; економіко-екологічна родючість.

Література

1. Узбек І.Х. Особливості грунтоутворення в умовах техноземів степового Придніпров'я / І.Х. Узбек, Т.І. Галаган // Грунтознавство. — Дніпропетровськ, 2012. — Т. 13, № 1—2. — С. 108—113.
2. Макаренко П.М. Економічне відтворення аграрного виробництва в умовах ринку: [моногр.] / П.М. Макаренко, Т.В. Попова. — Мелітополь: Люкс, 2011. — 348 с.
3. Фурдичко О.І. Земля як природний ресурс — найважливіший об'єкт у виробництві сільськогосподарської і лісогосподарської продукції / О.І. Фурдичко, М.Х. Шершун // Вісн. аграр. науки. — 2011. — № 8. — С. 5—9.
4. Галаган Т.І. Еколого-економічна стратегія використання та охорони рекультивованих земель / Т.І. Галаган // Землевпорядний вісн. — 2013. — № 10. — С. 18—19.

T. Galagan

RESTORATION OF PRODUCTIVITY OF THE VIOLATED TERRITORIES AND CREATION OF RATIONAL ORGANIZED ANTHROPOGENIC LANDSCAPES

Summary

It is established that natural fertility is inherent only in virgin lands. Natural and artificial fertility differ in the nature of their origin, but dialectically they are interconnected and can be considered only in their natural-historical development. Economic fertility takes into account natural fertility, scientific and technological progress and socio-economic conditions of production and acts as a result of a combination of natural and artificial fertility. This position is the most reasonable, and to confirm and clarify it is important to study in detail the process of creating and developing soil fertility, its types and methods of formation.
It is proved that in determining the economic fertility should be based not only on the actual fertility, which is estimated by the presence of nutrients in the soil, but also take into account the factors of human economic activity. Economic fertility should not be seen solely as the result of scientific and technological progress associated with, say, the improvement of mining technology and reclamation measures, and regardless of production relations.
The degree of use of natural and artificial fertility of reclaimed land largely depends on the socio-economic situation in the economy. In the conditions of technogenic landscapes, human production activity influences the development and change of fertility of natural-technogenic complexes, which is reflected in the value of crop yields.
Economic fertility of reclaimed land, as a set of natural and artificial fertility, is created primarily by human labor and does not exist outside labor, as its level depends not only on natural fertility, but also largely on the level of agricultural culture on lands that are not have analogues in nature. It should be noted that the concept of "soil fertility" in the literature is interpreted ambiguously. Namely, from the factor that contains the supply of nutrients and ensures the productivity of vegetation to the notion that fertility must be considered in the context of certain economic relations existing in society.

Keywords: fertility; economic and environmental fertility.

References

1. Uzbek, I.Kh. (2012), "Peculiarities of soil formation in the conditions of techno-soils of the steppe Dnieper", Gruntoznavstvo, vol. 13, no. 1—2, pp. 108—113.
2. Makarenko, P.M. (2011), "Ekonomichne vidtvorennia agrarnogo vyrobnytstva v umovakh rynku" [Economic reproduction of agricultural production in market conditions], Lyuks, Melitopol, Ukraine
3. Furdychko, O.I. (2011), "Land as a natural resource is the most important object in the production of agricultural and forestry products", Vysnyk agrarnoi nauki, vol. 8, pp. 5—9.
4. Galagan, T.I. (2013), "Ecological and economic strategy of use and protection of reclaimed lands", Zemlevporiadnyi vysnyk, vol. 10, pp. 18—19.

№ 5-6 2021, стор. 53 - 56

Дата публікації: 2021-03-30

Кількість переглядів: 44

Відомості про авторів

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

T. Galagan

PhD in Economics, Associate Professor, Dnipro State University of Agrarian and Economics

ORCID:

0000-0002-1421-2894

Як цитувати статтю

Галаган Т. І. Відновлення продуктивності порушених територій та створення раціонально організованих антропогенних ландшафтів. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 53–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.53

Galagan, T. (2021), “Restoration of productivity of the violated territories and creation of rational organized anthropogenic landscapes”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 53–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.