EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЧИННИКИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
С. О. Кириченко, Р. В. Тульчинський, А. В. Ружицький, С. О. Тульчинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.42

УДК: 330: 338.054.23

С. О. Кириченко, Р. В. Тульчинський, А. В. Ружицький, С. О. Тульчинська

ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЧИННИКИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті виокремлено обмежувальні чинники системи стратегічного антикризового управління підприємством. З'ясовано, що криза виступає еволюційним наслідком впливу низки негативних внутрішніх та зовнішніх чинників, які в подальшому створюють стійкі передумови розвитку кризового стану, фіналізуючись у досягненні повної неплатоспроможності суб'єкта господарювання, його подальшому банкрутстві та ліквідації. До обмежуючих чинників, які можуть негативним чином вплинути на успішність сформованої стратегії антикризового управління віднесено наступні: слабкість вітчизняного нормативно-правового забезпечення, що регламентує механізми підтримки малого та середнього підприємництва, що подекуди носить дестимулюючий характер, лише поглиблюючи існуючі проблеми, пов'язані з відсутністю зацікавленості місцевих та регіональних органів влади у такому розвитку; нестабільність національної макроекономічної кон'юнктури; обмеженість та ситуативність побудови організаційної структури переважної більшості вітчизняних підприємств; відсутність необхідного ресурсного потенціалу щодо організації та впровадження антикризових заходів та повноцінних стратегій; об'єктивна фінансова неспроможність підприємств до ініціації, впровадження або купівлі інноваційних технологій; застосування ситуативних підходів в організації системи антикризового управління та надання переваги прийняттю інтуїтивних управлінських рішень; технологічна відсталість вітчизняних виробництв та переважання у структурі національної економіки виробництв, характерних для індустріальних укладів економіки, що власне і спричиняє слабкість інноваційного потенціалу економіки; нехтування важливістю інформаційної складової та необхідністю відповідного контролю й моніторингу інформаційного середовища; недолугість вмотивованості роботи персоналу підприємства, невідповідність професійних цілей персоналу та підприємства. Виокремлено критеріальні ознаки оцінки рівня ефективності обраних підприємством підходів в організації стратегічного антикризового управління підприємством.

Ключові слова: система антикризового управління підприємством; економічна криза; етапність антикризового управління; функціональні аспекти антикризового управління.

Література

1. Ковбас Г.І. Стратегічні аспекти антикризового управління у контексті усунення загроз мотивації персоналу підприємств. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 2019. Т. 21. С. 45—50.
2. Гринько Т. Стратегія як інструмент антикризового управління на підприємстві. Економіст. 2013. № 8. С. 51—53.
3. Єпіфанова І.Ю., Оранська Н.О. Сутність антикризового управління підприємства. Економіка і суспільство. 2016. № 2. С. 265—269.
4. Камнєва А.В. Дослідження існуючих інструментів та моделей антикризового управління на підприємстві. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. 2014. № 4. С. 15—27.
5. Кривда О.В., Кириченко С.О., Дубенець В.П. Концептуальні засади стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Ефективна економіка. 2019. Вип. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7078 (дата звернення 27.05.2020).
6. Тульчинська С.О., Солосіч О.С., Тульчинський Р.В. Дослідження напрямів мінімізації впливу ризик-факторів на діяльність комунальних підприємств соціальної сфери м. Києва на прикладі комунального підприємства "Промінь". Агросвіт. 2020. Вип. 5. С. 25—30.
7. Тульчинська С.О., Чорній Б.П. Діагностика основних компонент стратегічного потенціалу підприємств розподілення електроенергії. Економічний вісник НТУУ "КПІ", 2016. Вип. 13. С. 85—93.

S. Kyrychenko, R. Tulchinskiy, A. Ruzhytskyi, S. Tulchynska

LIMITING FACTORS OF THE SYSTEM OF STRATEGIC ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

The article highlights the limiting factors of the system of strategic crisis management of the enterprise. It was found that the crisis is an evolutionary consequence of a number of negative internal and external factors, which further create stable preconditions for the development of the crisis, ending in the complete insolvency of the business entity, its further bankruptcy and liquidation. The crisis as a phenomenon is an integral stage in the development of economic systems at all levels of economic systems. The system of strategic crisis management of the enterprise should be considered as a comprehensive system to ensure stable operation and development of the enterprise in a changing environment and the objective factor of economic uncertainty, which provides an effective system for forecasting, neutralizing and counteracting existing or potential threats in different times. also the development of creative measures to level the crisis of the enterprise. Among the limiting factors that may negatively affect the success of the current strategy of crisis management are the following: the weakness of domestic regulations, which regulates mechanisms to support small and medium enterprises, which is sometimes disincentive, only deepening the existing problems related to the lack of the interest of local and regional authorities in such development; instability of the national macroeconomic situation; limited and situational construction of the organizational structure of the vast majority of domestic enterprises; lack of necessary resource potential for the organization and implementation of anti-crisis measures and full-fledged strategies; objective financial inability of enterprises to initiate, implement or purchase innovative technologies; application of situational approaches in the organization of the crisis management system and giving preference to intuitive management decisions; technological backwardness of domestic production and the predominance in the structure of the national economy of production, characteristic of industrial economies, which actually causes the weakness of the innovation potential of the economy; neglect of the importance of the information component and the need for appropriate control and monitoring of the information environment; weakness of motivation of the personnel of the enterprise, inconsistency of professional goals of the personnel and the enterprise. The criterion features of the assessment of the level of efficiency of the approaches chosen by the enterprise in the organization of strategic anti-crisis management of the enterprise are singled out.

Keywords: system of anti-crisis management of the enterprise; economic crisis; stages of anti-crisis management; functional aspects of anti-crisis management.

References

1. Kovbas, G.I. (2019), "Strategic aspects of crisis management in the context of eliminating threats to the motivation of personnel of enterprises", Scientific notes of Lviv University of Business and Law, vol. 21, pp. 45—50.
2. Grinko, T. (2013), "Strategy as a tool for crisis management in the enterprise", Ekonomist, vol. 8, pp. 51—53.
3. Epifanova, I.Y. and Oranskaya, N.O. (2016), "The essence of crisis management of the enterprise", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 2, pp. 265—269.
4. Kamneva, A.V. (2014), "Research of existing tools and models of crisis management at the enterprise", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi, vol. 4, pp. 15—27.
5. Kryvda, O.V. Kirichenko, S.O. and Dubenets, V.P. (2019), "Conceptual principles of strategic management of foreign economic activity of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7078 (Accessed 27 May 2020).
6. Tulchynska, S.O. Solosich, O.S. and Tulchynsky, R.V. (2020), "Research of directions of minimization of influence of risk factors on activity of the municipal enterprises of social sphere of Kiev on an example of the municipal enterprise "Promin'"", Ahrosvit, vol. 5, pp. 25—30.
7. Tulchynska, S.O. and Chorniy, B.P. (2016), "Diagnosis of the main components of the strategic potential of electricity distribution companies", Ekonomichnyj visnyk NTUU "KPI", vol. 13, pp. 85—93.

№ 5-6 2021, стор. 42 - 46

Дата публікації: 2021-03-30

Кількість переглядів: 56

Відомості про авторів

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

ORCID:

0000-0001-7801-0181


Р. В. Тульчинський

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

R. Tulchinskiy

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of management and public administration,IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

ORCID:

0000-0003-1605-1403


А. В. Ружицький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

A. Ruzhytskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management and public administration, IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

ORCID:

0000-0002-5626-0616


С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of economics and entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

ORCID:

0000-0002-1409-3848

Як цитувати статтю

Кириченко С. О., Тульчинський Р. В., Ружицький А. В., Тульчинська С. О. Обмежувальні чинники системи стратегічного антикризового управління підприємством. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 42–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.42

Kyrychenko, S., Tulchinskiy, R., Ruzhytskyi, A. and Tulchynska, S. (2021), “Limiting factors of the system of strategic anti-crisis management of the enterprise”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 42–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.