EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. І. Вініченко, Н. К. Дьяченко, В. О. Лапа

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.34

УДК: 331.101.3:005.631.11:004

І. І. Вініченко, Н. К. Дьяченко, В. О. Лапа

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто основні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в контексті управління кадровим потенціалом аграрних підприємств. Встановлено, що інноваційний розвиток аграрної сфери країни залежить від швидкості оновлення техніко-технологічних та інформаційних знань, а також рівня розвитку динамічних здібностей сільськогосподарських працівників. Розглянуто інформаційні технології, що використовуються в аграрному виробництві під час управління трудовими ресурсами, маркетингом, виробництвом. Зазначено на необхідності проведення систематичних досліджень щодо розвитку цифрової трансформації в агробізнесі з економічним обгрунтуванням доцільності впровадження діджиталізації до HR-менеджменту аграрних підприємств. Зроблено висновок, що інформаційне забезпечення управління аграрним кадровим потенціалом має грунтуватися на новітніх знаннях та впроваджуватися у бізнес- та HR-процесах менеджменту сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: кадровий потенціал; інформаційні технології; аграрні підприємства.

Література

1. Вдовиченко Ю.В. Цифрові технології як основа та рушійна сила розвитку сучасної глобальної економіки. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 79—82.
2. Горобець Н.М., Хомякова Д.О., Стариковська Д.О. Перспективи використання цифрових технологій в діяльності аграрних підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8521 (дата звернення: 12.03.2021).
3. Дашко І.М. Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 65—68.
4. Болтянська Н.І., Шокарев О.М. Шляхи підвищення ефективності управління сільськогосподарським виробництвом. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: зб. матеріалів доп. сучасн. ІІ Міжнар. наук.-практ конф., 02—27 лист. 2020 р. Мелітополь: ТДАУ ім. Д. Моторного, 2020. С. 86—90.
5. Бурлаков О.С. ІТ-аутсорсинг як інструмент оптимізації діяльності підприємств. Сталий розвиток економіки. 2013. № 4 [42]. С. 90—93.
6. Бурлаков О.С. Інформаційні технології управління кадровим потенціалом. Modern Economics, 2019. № 14. С. 39—43. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/14-2019/burlakov.pdf (дата звернення: 10.03.2021).
7. Жуковська В.М. Цифрові технології в управлінні персоналом: сутність, тенденції, розвиток. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. С. 13—17. URL http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/27-2-2017/5.pdf (дата звернення: 12.03.2021).
8. Трансформація системи HR-менеджмент підприємства / Брич В., Борисяк О., Білоус Л., Галиш Н. Тернопіль: ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ", 2020. 212 с.

I. Vinichenko, N. Diachenko, V. Lapa

INFORMATION PROVISION OF HUMAN RESOURCES IN THE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article considers the main trends in the use of information communication technologies in the context of human resources management of agricultural enterprises. The relevance of the introduction of innovation and information is indicated technologies in the HR-management system on the basis of business and HR optimization processes of agricultural enterprises. It is established that the innovative development of the agricultural sector of the country depends on the speed of updating technical and technological and information knowledge, as well as the level of development of dynamic agricultural abilities employees. The need for professional development has been identified level of employees, systematic updating of knowledge, skills, abilities computer skills. The information technologies used in agrarian are considered production. It is established that the general functionality of applications of HRM-systems expand by — adding opportunities for group work and more perfect work with content and analytics, automatic synchronization the terms of the contract of employees with the actual results of their work, distribution of the Internet for hiring staff, etc. The functionality of HR management information systems allows effectively carry out personnel planning, hiring, certification, personnel reserve, training, work motivation. The need for an integrated partnership with IT companies is proved, research institutions and educational institutions for the purpose dissemination of the best information technologies in agricultural production and formation of a single information space of agribusiness. The need for professional development has been identified level of employees, systematic updating of knowledge, skills, abilities computer skills. The need for systematic research on development of digital transformation in agribusiness with economic substantiation of expediency of introduction of digitalization to HR-management of agricultural enterprises. It is concluded that information management agricultural human resources should be based on the latest knowledge and to be implemented in business and HR-management processes agricultural enterprises.

Keywords: human resources; information technology; agricultural enterprises.

References

1. Vdovychenko, Yu. V. (2018), "Digital technologies as the basis and driving force of modern global economy", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 7—82.
2. Horobets', N. M. Khomiakova, D. O. and Starykovs'ka, D. O. (2021), "Prospects for the use of digital technologies in the activities of agricultural enterprises", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8521 (Accessed 12 March 2021).
3. Dashko, I.M. (2017), "Human resources: the essence and factors of its development", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 65—68.
4. Boltians'ka, N.I. and Shokarev,O.M. (2020), "Ways to increase the efficiency of agricultural production management", Tekhnichne zabezpechennia innovatsijnykh tekhnolohij v ahropromyslovomu kompleksi: zb. materialiv dop. suchasn. II Mizhnar. nauk.-prakt konf. [Technical support of innovative technologies in the agro-industrial complex: coll. materials of modern reports. II International. scientific-practical conference], TDAU im. D. Motornoho, Melitopol', Ukraine, 02—27 nov, pp. 86—90.
5. Burlakov, O.S. (2013), "IT outsourcing as a tool for optimizing the activities of enterprises", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 4, pp. 90—93.
6. Burlakov, O.S. (2019), "Information technologies of personnel potential management", Modern Economics, [Online], vol. 14, pp. 39—43, available at: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/14-2019/burlakov.pdf (Accessed 10 March 2021).
7. Zhukovs'ka, V.M. (2017), "Digital technologies in personnel management: essence, tendencies, development.", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, [Online], pp. 13—17, available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/27-2-2017/5.pdf (Accessed 12 March 2021).
8. Brych, V. Borysiak, O. Bilous, L. and Halysh, N. (2020), Transformatsiia systemy HR-menedzhment pidpryiemstva [Transformation of the HR-management system of the enterprise], VPTs "Ekonomichna dumka TNEU", Ternopil', Ukraine.

№ 5-6 2021, стор. 34 - 41

Дата публікації: 2021-03-30

Кількість переглядів: 63

Відомості про авторів

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-9527-1625


Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

N. Diachenko

Senior Lecturer of the Department of Mathematics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-8506-9204


В. О. Лапа

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

V. Lapa

Postgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-5488-509X

Як цитувати статтю

Вініченко І. І., Дьяченко Н. К., Лапа В. О. Інформаційне забезпечення управління кадровим потенціалом аграрних підприємств. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 34–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.34

Vinichenko, I., Diachenko, N. and Lapa, V. (2021), “Information provision of human resources in the management of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 34–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.