EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ ЛІСІВНИЦТВО Й ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
О. І. Фурдичко, О. І. Дребот, О. П. Яремко, А. М. Бобко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.24

УДК: 630*61

О. І. Фурдичко, О. І. Дребот, О. П. Яремко, А. М. Бобко

ДЕРЖАВНЕ ЛІСІВНИЦТВО Й ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Проведено опрацювання окремих НПА з земельного й лісового господарства, принципів організаційно-господарського управління при лісовпорядкуванні. Визначено склад і якість НПА галузевого лісівництва, їхнє недоречне й багатослівне ускладнення описового змісту, ігнорування визначення землі (грунтів) за типами лісорослинних умов місцезростання і класами бонітету, гальмують впровадження в державному лісівництві ринкових принципів економіки. Встановлено при цьому певні їхні недоліки в складі НПА, а також запропоновано шляхи удосконалення господарювання, у т.ч. в напрямі інтенсифікації лісогосподарського виробництва через підвищення раціональності землекористування за принципами ринкової економіки. Запропоновано визначення основоположних термінів щодо землекористування "землі сільськогосподарського призначення" та "землі лісогосподарського призначення" у складі Земельного кодексу України.
Обгрунтовано, що у земельному законодавстві України опис облікової категорії землекористування "Землі лісогосподарського призначення" (ст. 55) не узгоджується з описом категорії "Землі сільськогосподарського призначення" (ст. 22), що, практично, виокремлює землі лісогосподарського призначення зі сфери аграрного виробництва, за економічним змістом не відповідає нормам Земельної реформи, здійснюваної в Україні з метою переходу на засади ринкової економіки, а також узгодження зі ССКЗ ЄЕК/ФАО ООН. Установлено, що зміст земель сільськогосподарського призначення, а саме: "Землями лісогосподарського призначення визнаються землі, юридично надані для виробництва лісогосподарської продукції, використання супутньої лісівництву продукції й послуг, здійснення лісогосподарського виробництва на засадах ринкової економіки, науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення необхідної виробничої інфраструктури, у тому числі об'єктів лісопромислового призначення, інфраструктури гуртових ринків лісогосподарської продукції, або призначені для цих цілей".
Доведено, що в українському державному лісівництві питання ідентифікації продуктивного використання земельних ресурсів у науковому спрямуванні належно не вирішені. Саме вони передбачали забезпечення ідентифікації суб'єктів землекористування замість знеособленого ДУЛ, переведеного на управління лісовими ресурсами. Адже показник "Раціональне використання та охорона земель" так і залишається поза увагою з боку адміністративного й наукового менеджменту галузі. Розроблені пропозиції щодо схеми обліку земельних ресурсів за ССКЗ ЄЕК\ФАО ООН з урахуванням відомого принципу "Acquis communautaire".

Ключові слова: земельна реформа; земельні відносини; лісогосподарське виробництво; лісові ресурси; землі лісогосподарського призначення.

Література

1. Про Земельну реформу: Постанова Верховної Ради Української РСР від 18.12.1990 р. № 563-XII із змінами від 22.09.2005 р., ст.100. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-12#Text
2. Про реформування структури управління лісовим та мисливським господарством, яка б забезпечувала підвищення продуктивності лісів, охорону, відтворення і раціональне використання лісових ресурсів у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях: Указ Президента України від 28 лютого 1995 р. № 142/95. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142/95#Text
3. Про поліпшення ведення лісового господарства в лісах Української РСР: Постанова Центрального комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР від 6.10.1959 року № 551. Відомості Верховної Ради України.
4. Лісовий кодекс Української РСР: Міністерство лісового господарства Української РСР. — Київ: Видавництво "Урожай", 1981. Ст. 50—52.
5. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III (Редакція станом на 16.10.2020). Відомості Верховної Ради України. 2020. № 3—4. Ст. 27. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
6. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року № 3852-ХІІ (Редакція станом на 03.07.2020). Відомості Верховної Ради України. 2020. № 17, Ст.100. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text
7. Standard classification of land Use UN-ECE/FAO. Розроблена і затверджена Статистичною комісією та Європейською економічною комісіями. Конференція європейських статистиків. Тридцять сьома пленарна сесія. Женева. 12—16 червня 1989 року.
8. Фурдичко О.І., Бобко А.М. Землі лісові як об'єкт праці та екологічних спостережень у лісівництві. Вісник аграрної науки. 2013, № 7. С. 60—64.
9. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 року № 1629-IV. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text
10. Кашпор С.М. Осучаснення моделі розрахунку розміру головного лісокористування. Науковий вісник національного аграрного університету. Лісівництво. 1998. Вип. 8. С. 207—213.
11. Фурдичко О.І. Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України: моногр. К.: ДІА, 2014. 112 с.
12. Бобко А.М. Нові шляхи підвищення інтенсифікації лісової економіки України. Лісовий журнал. 1994. № 4. С. 30—34.
13. Бобко А.М. Про забезпечення економічних потреб суспільства деревиною власного виробництва. Економіка України. 1995. № 6. С. 34—41.
14. Синякевич І. Національна політика в лісовому господарстві у контексті глобальних екологічних загроз. Економіка України. 2012. № 1. С. 61—68.
15. Дребот О.І., Бобко А.М Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу. Економіка України. 2015. № 1. С. 82—94.
16. Бідолаха Д.І. Теоретико-методологічні та технологічні засади впорядкування земельних насаджень в населених пунктах України: дис. … д-ра. с.-г. наук: 06.03.02; 06.03.01. Київ, 2020. 514 с. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u145/dis_bidolah.pdf
17. Rougieux P., Brusselen J. van, Lovriс M., Kiljunen J., Varis S., Zudin S. The Forest Products Trade Flow Database — a reproducible method and tool to support the analysis of international forest products trade. Bulletin: EFI Technical Report. 2017. № 100. pp. 54 pp. ref. 6.
18. Про затвердження Санітарних правил в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-95-%D0%BF#n9

O. Furdychko,, O. Drebot, O. Yaremko, A. Bobko

STATE FORESTRY AND LAND REFORM IN UKRAINE: THE STATE AND PROBLEMS OF REFORMING AND DEVELOPING FORESTRY PRODUCTION

Summary

Elaboration of separate NPA on land and forestry, principles of organizational and economic management at forest management is carried out. The composition and quality of NPA of branch forestry, their inappropriate and wordy complication of descriptive content, ignoring the definition of land (soils) by types of forest vegetation conditions and quality classes, determine the introduction of market principles of economic in state forestry. At the same time, some of their shortcomings in the composition of the NPA were identified, as well as ways to improve management, including in the direction of intensification of forestry production through increasing the rationality of land use according to the principles of market economy. It is proposed to define the basic terms for land use "agricultural land" and "forest land" in the Land Code of Ukraine.
It is substantiated that in the land legislation of Ukraine the description of the accounting category of land use "Forestry lands" (Article 55) does not agree with the description of the category "Agricultural lands" (Article 22), which, in practice, separates forestry lands from agricultural production, in economic terms does not meet the norms of the Land Reform carried out in Ukraine in order to transition to the principles of a market economy, as well as harmonization with the UNECE / FAO GCC. It is established that the content of agricultural lands, namely: "Forest lands are lands legally provided for the production of forestry products, use of forestry products and services, implementation of forestry production on the basis of market economy, research and training activities, placement of necessary production infrastructure, including forestry facilities, infrastructure of wholesale markets for forest products, or intended for these purposes. "
It is proved that in the Ukrainian state forestry the issues of identification of productive use of land resources in the scientific direction are not properly resolved. They provided for the identification of land users instead of the depersonalized DUL, transferred to the management of forest resources. After all, the indicator "Rational use and protection of land" remains unnoticed by the administrative and scientific management of the industry. Proposals for the land accounting scheme for the UNECE / FAO GCC have been developed, taking into account the well-known principle of the Acquis communautaire.

Keywords: land reform; land relations; forestry production; forest resources; forestry lands.

References

1. Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR (1990), Resolution "On Land Reform:", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-12#Text (Accessed 10 March 2021).
2. President of Ukraine (1995), Decree "On reforming the management structure of forestry and hunting in Zakarpattia, Ivano-Frankivsk and Chernivtsi regions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142/95#Text (Accessed 10 March 2021).
3. Central Committee of the Communist Party of Ukraine and the Council of Ministers of the Ukrainian SSR (1959), Resolution "On the improvement of forestry in the forests of the Ukrainian SSR", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 551.
4. Ministry of Forestry of the Ukrainian SSR (1981), "Forest Code of Ukrainian SSR", Vydavnytstvo "Urozhai", Kyiv, Ukraine, pp. 50—52.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 10 March 2021).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1994), "Forest Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text (Accessed 10 March 2021).
7. Statistical Commission and the European Economic Commission (1989), "Standard classification of land use UN-ECE/FAO. Developed and approved by the Statistical Commission and the European Economic Commission", Conference of European Statisticians. Thirty-seventh plenary session, Geneva, Switzeland, 12—16 June.
8. Furdychko, O.I. and Bobko, A.M. (2013), "Forest lands as objects of labor and environmental observations in forestry", Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agrarian Science, vol. 7, pp. 60—64.
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), Law of Ukraine "About the National Program of Adaptation of Ukrainian Legislation to the Law of the European Union", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text (Accessed 10 March 2021).
10. Kashpor, S.M. (1998), "Modernization of the model for calculating the size of the main forest use", Naukovyi visnyk natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Lisivnytstvo — Scientific Bulletin of the National Agrarian University. Forestry, vol.8, pp. 207—213.
11. Furdychko, O.I. (2014). Ekolohichni osnovy zbalansovanoho rozvytku ahrosfery v konteksti yevropeiskoi intehratsii Ukrainy: monohrafiia [Ecological bases of balanced development of agrosphere in the context of European integration of Ukraine: monograph]. Kyiv: DIA.
12. Bobko, A.M. (1994), "New ways to increase the intensification of Ukraine's forest economy", Lisovyi zhurnal — Forest journal, vol. 4, pp. 30—34.
13. Bobko, A.M. (1995), "About providing of economic needs of a society with wood of own production", Ekonomika Ukrainy — Economy of Ukraine, vol. 6, pp. 34—41.
14. Syniakevych, I. (2012), "National forest policy in the context of global environmental threats", Ekonomika Ukrainy — Economy of Ukraine, vol.1, pp.61—68.
15. Drebot, O.I. and Bobko, A.M. (2015), "Forests and forestry in Ukraine: state and economic consequences in the time mirror", Ekonomika Ukrainy — Economy of Ukraine, vol. 1, pp. 82—94.
16. Bidolakha, D.I. (202), "Theoretical, methodological and technological background to the issue of plantation management in the populated localities of Ukraine", Ph.D. Thesis, Kyiv, Ukraine, available at: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u145/dis_bidolah.pdf (Accessed 10 March 2021).
17. Rougieux, P. Van Brusselen, J. Lovriс, M. Kiljunen, J. Varis, S. and Zudin, S. (2017), The Forest Products Trade Flow Database — A reproducible method and tool to support the analysis of international forest products trade, European Forest Institute, Joensuu, Finland.
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (1995), Resolution "On approval of the Sanitary Rules in the forests of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-95-%D0%BF#n9 (Accessed 10 March 2021).

№ 5-6 2021, стор. 24 - 33

Дата публікації: 2021-03-30

Кількість переглядів: 61

Відомості про авторів

О. І. Фурдичко

д. е. н., д. с.-г. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

O. Furdychko,

Doctor of Economic Sciences, Doctor of Agricultural Sciences,Professor, Academician of NAAS, of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-1108-7733


О. І. Дребот

д. е. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of NAAS, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0003-2681-1074


О. П. Яремко

к. е. н., Тернопільське обласне управління лісового і мисливського господарства

O. Yaremko

PhD in Economics, Ternopil Regional Department of Forestry and Hunting

ORCID:

0000-0003-4619-0527


А. М. Бобко

к. с.-г. н., старший науковий співробітник,Інститут агроекології і природокористування НААН

A. Bobko

PhD in Agricultural Sciences, Senior Fellow, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-0848-2548

Як цитувати статтю

Фурдичко О. І., Дребот О. І., Яремко О. П., Бобко А. М. Державне лісівництво й земельна реформа в Україні: стан і проблеми реформування та розвитку лісогосподарського виробництва. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 24–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.24

Furdychko,, O., Drebot, O., Yaremko, O. and Bobko, A. (2021), “State forestry and land reform in Ukraine: the state and problems of reforming and developing forestry production”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 24–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.