EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА
О. А. Шуст, І. М. Паска, Д. Ф. Крисанов, М. І. Ібатуллін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.17

УДК: 338.439.52:636.4.022

О. А. Шуст, І. М. Паска, Д. Ф. Крисанов, М. І. Ібатуллін

ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА

Анотація

Статтю присвячено оцінці споживчого попиту на ринку продукції свинарства. З'ясовано, що важливими чинниками, які впливають на споживання свинини, є економічні, релігійні, національні, соціально-культурні, а також психографічні (відношення до споживання м'яса тощо).
Зниження споживання сала, незважаючи на його традиційність, як одного з основних видів продуктів харчування жителів України, поступово знижується, що також є індикатором рівня матеріального достатку населення. Подібне явище спостерігалося у 30-ті роки минулого століття в США.
Зазначимо, що на обсяги споживання свинини та сала впливає місце розташування споживача (сільська місцевість, місто), що характеризується різним рівнем купівельної спроможності, традиціями у харчуванні, ставленням до здоров'я, що впливає на пріоритети під час вибору продуктів забою свиней та джерелами їх надходження.
У процесі дослідження було встановлено, що найбільші трансфери продуктами забою свиней міським домогосподарствам від сільських спостерігаються взимку, особливо в період релігійних свят. Зазначимо, що в таких взаємовідносинах принцип вартісного еквівалента не дотримується, оскільки прослідковується вплив родинних зв'язків батьків — сільські домогосподарства, дітей — міські.
Наявність тісних зв'язків між селом і містом, на нашу думку, можна пояснити кількома обставинами. По-перше, тривалий історичний період, коли кількісно селянство переважало за чисельністю міське, що пояснює особливості української економічної ментальності. По-друге, так звані городяни є дітьми чи онуками селян, мають родичів у селі, тобто сприймають поведінкові норми і цінності селянського соціуму.
За прояву в країні ознак економічної кризи зростають обсяги реалізації сала і знижується ціна на високоякісну свинину. Потенційні споживачі роблять запаси тих продуктів забою свиней, що можуть зберігатися протягом тривалого часу. В такій ситуації у країні купівельна активність населення низька, воно не відвідує заклади громадського харчування, що відповідно призводить до зниження споживання високоякісної свинини.
Протягом досліджуваного періоду виявлено суттєву відмінність рівнів споживання сала міськими та сільськими домогосподарствами. Так, у зазначеному періоді обсяги споживання сала були вищими у сільських домогосподарствах порівняно з міськими, що пояснюється різницею у рівнях купівельної спроможності й особливість сала як продукту тривалого зберігання та високої енергетичної цінності, що в умовах використання ручної праці є джерелом енергії сільського жителя.

Ключові слова: ринок; попит; споживання; продукція свинарства; сало; свинина.

Література

1. Смородинцев И.А. Биохимия мяса. М.: Пищепромиздат, 1952. 258 с.
2. Крылова Н.Н., Лясковская Ю.Н. Биохимия мяса. М.: Изд. пищ. пром., 1968. 351 с.
3. Калінчик М.В. Еластичність попиту на продукти харчування: проблеми, аналіз, харчування. К.: Нічлава, 2012. 73 с.
4. Мостенська Т.Л. Особливості формування попиту і пропозиції на ринку харчових продуктів. Економіка АПК. 2015. № 1. С. 113—120.
5. Давиденко Н.В. Аналіз особливостей фактичного харчування неорганізованої популяції сільського населення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://medved.kiev.ua/arh_nutr/ art_2007/n07_3_4.htm
6. Штейнберг И. Психология неэквивалентных обменов в сетях социальной поддержки городских и сельских семей. Вестн. общественного мнения. 2004. № 6. С. 52—57.
7. Штейнберг И.Е. Процесс институционализации сетей социальной поддержки в межсемейных и дружеских обменах. Экономическая социология. 2009. № 2. С. 62—75.
8. Історія українського селянства: нариси в 2-х т.; / В.А. Смолій (відп. ред.) / НАН України; Інститут історії України. К.: Наук. думка, 2006. Т. 1. 632 с.
9. Шанин Т. Определяя крестьянство. Oxford Basil Blackwell, 1990 (Реферат) / Т. Шанин // Отечественная история. 1993. № 2. С. 7—16.
10. Шанин Т. Неформальная экономика / Т. Шанин // Вопросы философии. 1990. № 8. C. 114—128.
11. Шанин Т. Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. М.: Прогресс-Академия, 1992. 428 с.
12. Тарасов А. Н. Экономическое поведение и эффективность личных подсобных хозяйств в переходной экономике [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://edu.znate.ru/ tw_files/28090/d-28089072/7z-docs/11.pdf

O. Shust, I. Paska, D. Krysanov, M. Ibatullin

ASSESSMENT OF CONSUMER DEMAND FORMATION IN THE PIG PRODUCTSMARKET

Summary

The article deals with the assessment of consumer demand in thepig productsmarket. Economic, religious, national, social and cultural, psychographic factors (attitude to meat consumption, etc.)have been found important factors influencing pork consumption.
Despite its traditional being one of the main foods of Ukrainianpeople, lard consumptionhas been gradually declining, which can also indicate the level of economic wellbeing of the population. A similar phenomenon was observed in the United Statesin the 1930s.
It is worth noting that the pork and lard consumption is influenced by the consumer location (rural area, city). It is characterized by different levels of purchasing power, food traditions, healthy life style attitudes, which affect the priorities in choosing the pigslaughter products and their sources.
The study found that the largest transfers of pig products from urban to rural households take place in winter, especially during religious holidays. It should be pointed out that the principle of value equivalent is not followed in these relationships due to the influence of family ties when parents live in rural households and the children are urban dwellers.
In our opinion, the existence of close ties between the village and the city can be explained by several circumstances. The first one is a long historical period, when the number of peasants outnumbered the urban population, which explains the peculiarities of the Ukrainian economic mentality. Secondly, the so-called urban dwellers are the children or grandchildren of peasants, they have relatives in the village, and, as a consequence, they perceive the behavioral norms and values of peasant society.
When the country shows signs of economic crisis, lardsales increase and the price of high-quality pork decreases. Potential consumers stockpile the pig slaughter products that can be stored for a long time. In this situation, the country's purchasing activity is low, people do not eat out, which, in turn,results in a decrease in high quality porkconsumption.
A significant difference in the levels of lard consumption by urban and rural households during the study was found. Thus, in the research period, the lardconsumption was higher in rural households compared to urban ones, due to differences in purchasing power and the peculiarity of lard as a long-term storage and high energy valueproduct, which is a source of energyfor rural dwellers who do a lot of manual labor.

Keywords: market; demand; consumption; pig products; lard; pork.

References

1. Smorodyntsev, Y.A. (1952), Byokhymyia miasa [Biochemistry of meat], Pyschepromyzdat, Moscow, Russia.
2. Krylova, N.N. and Liaskovskaia, Yu.N. (1968), Byokhymyia miasa [Biochemistry of meat], Yzd. pysch. prom., Moscow, Russia.
3. Kalinchyk, M.V. (2012), Elastychnist' popytu na produkty kharchuvannia: problemy, analiz, kharchuvannia [Elasticity of demand for food: problems, analysis, nutrition], Nichlava, Kyiv, Ukraine.
4. Mostens'ka, T.L. (2015), "Features of the formation of supply and demand in the food market", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 113—120.
5. Davydenko, N.V. (2007), "Analysis of the peculiarities of the actual nutrition of the unorganized population of the rural population", available at: http://medved.kiev.ua/arh_nutr/ art_2007/n07_3_4.htm (Accessed 01 March 2021).
6. Shtejnberh, Y. (2004), "Psychology of unequal exchanges in social support networks of urban and rural families", Vestn. obschestvennoho mnenyia, vol. 6, pp. 52—57.
7. Shtejnberh, Y.E. (2009), "The process of institutionalizing social support networks in interfamily and friendly exchanges", Ekonomycheskaia sotsyolohyia, vol. 2, pp. 62—75.
8. Smolij, V.A. (2006), Istoriia ukrains'koho selianstva: narysy [History of the Ukrainian peasantry: essays], vol. 1, NAN Ukrainy; Instytut istorii Ukrainy. Nauk. dumka, Kyiv, Ukraine.
9. Shanyn, T. (1993), "Defining the peasantry", Otechestvennaia ystoryia, vol. 2, pp. 7—16.
10. Shanyn, T. (1990), "The informal economy", Voprosy fylosofyy, vol. 8, pp. 114—128.
11. Shanyn, T. (1992), Velykyj neznakomets: krest'iane y fermery v sovremennom myre [The Great Stranger: Peasants and Farmers in the Modern World], Prohress-Akademyia, Moscow, Russia.
12. Tarasov, A.N. (1999), "Economic behavior and efficiency of personal subsidiary plots in a transitional economy", available at: http://edu.znate.ru/tw_files/28090/d-28089072/7z-docs/11.pdf (Accessed 01 March 2021).

№ 5-6 2021, стор. 17 - 23

Дата публікації: 2021-03-30

Кількість переглядів: 45

Відомості про авторів

О. А. Шуст

д. е. н., професор, ректор,Білоцерківський національний аграрний університет

O. Shust

Doctor of Economic Siences, Professor, Rector, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-7066-8020


І. М. Паска

д. е. н., професор, декан економічного факультету,Білоцерківський національний аграрний університет

I. Paska

Doctor of Economic Siences, Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-4453-8905


Д. Ф. Крисанов

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Білоцерківський національний аграрний університет

D. Krysanov

Doctor of Economic Siences, Professor of the Department of finance, banking and insurance, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9065-3325


М. І. Ібатуллін

д. е. н., професор кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД, Національний університет біоресурсів і природокористування України

M. Ibatullin

Doctor of Economic Siences, Professor of the Department of administrative management and foreign economic activity, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-8765-6261

Як цитувати статтю

Шуст О. А., Паска І. М., Крисанов Д. Ф., Ібатуллін М. І. Оцінка формування споживчого попиту на ринку продукції свинарства. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 17–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.17

Shust, O., Paska, I., Krysanov, D. and Ibatullin, M. (2021), “Assessment of consumer demand formation in the pig productsmarket”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 17–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.