EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОТИВАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Лаврук, Н. В. Коваль, Н. А. Лаврук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.11

УДК: 339.9:330.34

О. В. Лаврук, Н. В. Коваль, Н. А. Лаврук

МОТИВАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Акцентується увага на тому, що сучасні умови господарювання під час проведення економічних реформ загострили необхідність активізації інноваційних процесів на підприємствах України. Розглядаються теоретичні і практичні проблеми мотивації та її ролі у розвитку інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання. Визначено сутність інновацій, інноваційної діяльності, мотивації, процесу управління інноваційною діяльністю підприємств, уточнено поняття інноваційна політика підприємства, встановлено склад і зміст її основних елементів, вказано загальні принципи та етапи формування інноваційної політики. Зазначається, що інноваційна політика визначає цілі і умови здійснення інноваційної діяльності кожного підприємства, що спрямовується на забезпечення його конкурентоспроможності та мотивує більш повне використання наявного виробничого і кадрового потенціалу. Обгрунтовується вплив системи мотиваційних факторів (особисті інтереси, відношення між членами трудового колективу, зміст і характер праці новаторів) на інноваційну активність керівників і безпосередніх працівників підприємств та вказується на можливість її підвищення. Визначено чинники, котрі впливають на розвиток інноваційної діяльності: результативність інноваційних робіт; зниження нераціонального використання інноваційних ресурсів; ефективність впровадження інновацій. З'ясовано, що творча активність в інноваційній діяльності підприємств досягається шляхом оптимального поєднання різних стимулів, однак існуюча нині на підприємствах система заохочень не спроможна ефективно стимулювати працівників займатися інноваційною діяльністю. Запропоновано посилити мотиваційну роботу, що дозволить активізувати інноваційну діяльність підприємств і підвищити її ефективність.

Ключові слова: мотивація; підприємства; інноваційна діяльність; творча активність; стимулювання; ефективність.

Література

1. Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты. К.: МЗУУП, 1994. 304 с.
2. Лаврук О.В. Мотиваційний механізм інноваційної діяльності аграрних підприємств. Економіка АПК. 2010. № 5. С. 123—127.
3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. К.: Дело, 1992. 702 с.
4. Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна С.Г., Шарко І.О. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 234 с.
5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон введено в дію Постановою Верховної Ради України від 23 грудня 1994 року № 3769-XII. Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 14 квітня 2009 року №1256-VI. URL: http://wipo.int
6. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент. К.: МАУП, 2001. 168 с.

A. Lavruk, N. Koval, N. Lavruk

MOTIVATION FOR ENSURING THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Summary

It is pointed out that modern economic conditions during the implementation of economic reforms have exacerbated the need to activate innovation processes at Ukrainian enterprises. Theoretical and practical problems of motivation and its role in the development of innovative activities of enterprises in modern economic conditions are considered. The essence of innovation, innovation activity, motivation, and the process of managing innovation activity of enterprises is defined, the concept of innovation policy of the enterprise is clarified, the composition and content of its main elements are established, and the general principles and stages of innovation policy formation are indicated. It is noted that the innovation policy defines the goals and conditions for the implementation of innovative activities of each enterprise, which is aimed at ensuring its competitiveness and motivates a more complete use of the existing production and human resources. The article substantiates the influence of the system of motivational factors (personal interests, relationships between members of the labor collective, the content and nature of innovators work) on the innovative activity of managers and direct employees of enterprises and indicates the possibility of improving it. The importance of developing a system of scientific support for the further development of reformation and innovation processes, optimal combination and prioritization of their common parameters that directly affect the efficiency of enterprises is indicated. The factors influencing the development of innovation activity are identified: the effectiveness of innovation work; reducing the irrational use of innovative resources; the effectiveness of innovation implementation. It is found out that creative activity in the innovative activities of enterprises is achieved through an optimal combination of various incentives, but the current system of incentives at Enterprises is not able to effectively encourage employees to engage in innovative activities. It is proposed to strengthen motivational work, which will activate the innovative activity of enterprises and increase its efficiency.

Keywords: motivation; enterprises; innovation; creative activity; incentives; efficiency.

References

1. Afonin, A.S. (1994), Osnovy motivatsii truda: organizatsionno-ekonomicheskiye aspekty [Fundamentals of labor motivation: organizational and economic aspects], MZUUP, Kyiv, Ukraine.
2. Lavruk, O.V. (2010), "Motivational mechanism of innovative activity of agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 5. pp. 123—127.
3. Mescon, M. Albert, M. and Hedoury, F. (1992), Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management], Delo, Kyiv, Ukraine.
4. Mikhailova, L.I. Gutorov, O.I. Turchina, S.G. and Sharko, I.O. (2015), Innovatsiinyi menedzhment: navch. posibnyk. Vyd. 2-he [Innovative management: textbook. View. 2nd], Center for educational literature, Kyiv, Ukraine.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine "On the protection of rights to inventions and utility models", available at: http://wipo.int (Accessed 20 Feb 2021).
6. Sladkevich,V.P. (2001), Motivatsionnyy menedzhment [Motivational management], MAUP, Kyiv, Ukraine.

№ 5-6 2021, стор. 11 - 16

Дата публікації: 2021-03-30

Кількість переглядів: 60

Відомості про авторів

О. В. Лаврук

д. держ. упр., к. е. н., заступник директора з питань ліцензування та акредитації, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

A. Lavruk

Doctor of Science in Public Administration, PhD in Economics, Deputy Director for Licensing and Accreditation, Podolsky Special Educational and Rehabilitation Socio-Economic College

ORCID:

0000-0002-7932-0036


Н. В. Коваль

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Подільський державний аграрно-технічний університет

N. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economics, entrepreneurship, trade and exchange activity, State Agrarian and Engineering University in Podilya

ORCID:

0000-0002-1882-381X


Н. А. Лаврук

к. е. н., викладач кафедри фінансів та економіки, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

N. Lavruk

PhD in Economics, Lecturer of the Department of Finance and Economics, Podolsky Special Educational and Rehabilitation Socio-Economic College

ORCID:

0000-0003-4724-8460

Як цитувати статтю

Лаврук О. В., Коваль Н. В., Лаврук Н. А. Мотивація забезпечення розвитку інноваційної діяльності підприємств. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 11–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.11

Lavruk, A., Koval, N. and Lavruk, N. (2021), “Motivation for ensuring the development of innovative activities of enterprises”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 11–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.