EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Р. П. Гуменюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.51

УДК: 658.336

Р. П. Гуменюк

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття містить результати досліджень щодо формування методики оцінювання розвитку управлінського потенціалу підприємства. Запропонована методика для формування системи оцінювання дозволяє отримати результати показників за кожною складовою управлінського потенціалу з подальшим визначенням найбільш відповідної стратегії його розвитку. Важливим є наявність загального потенціалу розвитку підприємства — його прибутковість, рентабельність, лідерство на ринку та визначені цінності підприємства. Особливістю сучасних підходів є орієнтація на розвиток потенціалу управлінського персоналу (як професійного, так і особистого) та відповідність розвитку управлінського потенцілау цінностям підприємства. Складові управлінського потенціалу повинні відповідати стратегічним цілям підприємства та його цінностям з можливістю власної реалізації основних функцій розвитку. Управлінський потенціал підприємства розвивається як цілісна система, відповідно до етапів розвитку підприємства, зовнішнього та внутрішнього середовища, що дозволяє отримати синергетичний результат розвитку всіх складових та їх впливу на досягнення поставлених стратегічних цілей перед підприємством. Для апробації запропонованої методики вибрано успішне інноваційне підприємство "Аграна Фрут". На розвиток інноваційного потенціалу підприємство витрачає від 20 до 30% чистого прибутку щороку. Інвестиції направляються на розвиток інформаційного забезпечення та облаштування робочого місця працівників. Витрати на забезпечення соціальних гарантій як виробничого, так і управлінського персоналу зросли за останні три роки на 138%. Для працівників, що працюють на постійній основі в повному обсязі надається соціальний пакет. На підприємстві діє система преміювання як основного, так і управлінського персоналу. Цінності підприємства визначені, принципи роботи управлінського персоналу для всіх єдині. Інноваційний тип управління працею, що передбачає участь усіх працівників та передбачає слідування трьом основним принципам, що покладені в основу системи розвитку управлінського потенціалу. Підприємство підтримує навчання та систему підтримки та управління талантами. Анкетне опитування щодо оцінювання детермінантів розвитку управлінського потенціалу на підприємстві дозволило визначити такі основні напрями (за пріоритетами на даний момент): потенціал запровадження інформаційних технологій для ефективності управління; потенціал управлінського персоналу; потенціал запровадження інновацій в управлінні; потенціал розвитку корпоративної культури підприємства. Запропонований підхід дозволяє визначити найбільш пріоритетні напрями розвитку управлінського потенціалу для підприємства та сформувати стратегічний портфель інвестиційних проектів. Визначена стратегія обгрунтована на основі даних анкетування управлінського персоналу, їх обробки та формування таксономічних показників розвитку управлінського потенціалу.

Ключові слова: управлінський потенціал; управлінський потенціал персоналу підприємства; фінансове забезпечення; стратегія розвитку управлінського потенціалу; показники розвитку управлінського потенціалу підприємства; метод ієрархій вибору стратегічних проектів розвитку.

Література

1. Armstrong Michael. A Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page, 2006. 979 p.
2. Маречик В.Я., Невмержицька С.М. Розвиток управлінського потенціалу як запорука успішного функціонування підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 3. Т. 2. С. 237—242.
3. Рісін І.Є. Інвестування коштів у персонал як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства. Управління персоналом. 2009. № 15. — С. 36—38.
4. Lamoureux K. High potential versus high performance: what is the real difference? URL: http://www.bersin.com/Practice/Detail.aspx?id=7396. (дата звернення: 12.11.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.202 (дата звернення: 12.11.2020).
5. Лактіонова О.А. Гнучкість фінансової системи: методологія, оцінка та вектори забезпечення: монографія. Вінниця, 2016. — 400 с.
6. Гуменюк Р.П. Фінансове забезпечення управлінського потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8081 (дата звернення: 12.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.202

R. Humeniuk

EVALUATION SYSTEM FOR STRATEGIC PLANNING OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT CAPACITY OF THE ENTERPRISE

Summary

The article contains the results of research on the formation of methods for assessing the development of management potential of the enterprise. The proposed method for the formation of the evaluation system allows obtaining the results of indicators for each component of management potential. The obtained data are the basis for further determination of the most appropriate strategy for its development. It is important to have the overall potential of the enterprise — its profitability, profitability, market leadership, and certain values of the enterprise. A feature of modern approaches is the focus on the development of the potential of management staff (both professional and personal) and the compliance of the development of management potential with the values of the enterprise and its strategic goals. The managerial potential of the enterprise develops as a holistic system in accordance with the stages of development of the enterprise, external and internal environment. This allows you to get a synergistic result of the development of all components and their impact on achieving strategic goals for the company. To test the proposed method, a successful innovative enterprise "Agrana Fruit" was selected. The company spends from 20 to 30% of net profit annually on the development of innovation potential. Investments are directed to the development of information support and workplace arrangement of employees. Expenditures on social guarantees for both production and management staff have increased by 138% over the past three years. The full social package is provided for employees working on a permanent basis. The company has a system of bonuses for both key and management staff. The values of the enterprise are defined, the principles of work of managerial staff are the same for everyone. An innovative type of labor-management involves the implementation of the basic principle of development of managerial capacity. This is the responsible development of staff, enterprises, management systems with a focus on values and strategic indicators of enterprise development.
The company supports training and a system of support and talent management. Questionnaire survey to assess the determinants of management capacity development in the enterprise allowed to identify the following main areas (priorities at the moment): the potential for the introduction of information technology for effective management; the potential of management staff; the potential for innovation in management; the potential for the development of the corporate culture of the enterprise. The proposed approach allows to determine the most priority areas of management capacity development for the company and to form a strategic portfolio of investment projects. The defined strategy is substantiated on the basis of data of questionnaires of administrative personnel, their processing, and the formation of taxonomic indicators of development of managerial potential.

Keywords: management potential; the potential of enterprise management staff; financial support; management capacity development strategy; indicators of enterprise management potential development; method of hierarchies of choice of a strategic portfolio of development projects.

References

1. Armstrong, M.A (2006), Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, London, UK.
2. Marechik, V.Ya. and Nevmerzhic'ka, S.M. (2013), "Development of managerial capacity as a guarantee of successful operation of the enterprise", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 3, no. 1, pp. 237—242.
3. Risin, I.Ye. (2009), "Investing in staff as a factor in improving the efficiency of the enterprise", Upravlinnia personalom, vol. 15, pp. 36—38.
4. Lamoureux, K. (2020), "High potential versus high performance: what is the real difference?", available at: http://www.bersin.com/Practice/Detail.aspx?id=7396 (Accessed 20 Oct 2020). DOI: 10.32702/230721052020.6.202.
5. Laktionova, O.A. (2016), Hnuchkist' finansovoi systemy: metodolohiia, otsinka ta vektory zabezpechennia [Flexibility of the financial system: methodology, evaluation and vectors of provision], Vinnytsia, Ukraine.
6. Humeniuk, R. (2020), "Financial support of the management potential of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8081 (Accessed 20 Oct 2020). DOI: 10.32702/230721052020.6.202

№ 4 2021, стор. 51 - 56

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 763

Відомості про авторів

Р. П. Гуменюк

аспірант кафедри фінансів і банківської справи, Донецький національний університет імені Василя Стуса

R. Humeniuk

Postgraduate student of the Department of Finance and Banking, Vasyl' Stus Donetsk National University

ORCID:

0000-0002-3253-327X

Як цитувати статтю

Гуменюк Р. П. Система оцінювання для стратегічного планування розвитку управлінського потенціалу підприємства. Агросвіт. 2021. № 4. С. 51–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.51

Humeniuk, R. (2021), “Evaluation system for strategic planning of development of management capacity of the enterprise”, Agrosvit, vol. 4, pp. 51–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.