EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
А. М. Слободяник, В. О. Сиза

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.45

УДК: 331.101

А. М. Слободяник, В. О. Сиза

УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті розглянуто моделі інтегрованої системи управління якістю на агропромислових підприємствах та запропоновано алгоритм побудови комп'ютерної математичної моделі управління ІС підприємства. Доведено, що застосування механізму оцінки якості на різних етапах життєвого циклу агропромислової продукції дозволяє ефективно використовувати ресурси, урівноважує оцінки якості споживчої та виробничої продукції, а отже, покращує якість та конкурентоспроможність агропродовольчого господарства. Встановлено, що одним із основних завдань економічної політики будь-якої країни є підвищення технічного рівня та якості продукції, а глобалізація та загальна конкуренція ведуть до нової моделі управління бізнесом, орієнтованої на споживача, що методи і принципи управління якістю мають вирішальне значення конкуруючи між собою у багатьох сферах.
Автори вказують на те, що нині одним з най ефективніших способів удосконалення корпоративного управління є впровадження інтегрованих систем управління, що створені відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO. Досліджено, що характерною рисою більшості організацій у всьому світі є їх бажання впровадити в компанії кілька систем управління одночасно або по черзі, які потім функціонують як локальні системи і відповідають за задоволення потреб та вимог різних зацікавлених сторін. Розглянута інтегрована система управління базується на застосуванні системного та процесного підходів до корпоративного управління, що дозволяють зв'язати різні процеси та діяльність в єдине ціле.
Доведено, що метою створення інтегрованої системи управління є загальне оптимальне управління ризиками, яке дає можливість зменшити необхідні матеріальні та організаційні ресурси в компанії. Інтегровані системи управління засновані на застосуванні системних та процесних підходах до корпоративного управління, що мають на меті пов'язати різні процеси та види діяльності підприємства. Представлені критерії та ступінь їх функції наочно показують ефективність та результативність ІСМ на агропромислових підприємствах. Розробка, впровадження та сертифікація інтегрованої системи управління якістю продукції для агропромислових компаній дасть їм низку конкурентних переваг та впевненість у рівні виробництва та послуг, що відповідають міжнародним стандартам, що визначається сильною конкуренцією у вітчизняному та зарубіжному продовольчому ринку.

Ключові слова: якість; менеджмент якості; система менеджменту; інтегрована система менеджменту; система менеджменту; підприємство аграрного сектору.

Література

1. David P. Some New Standards for the Economics of Standardization in the Information Age. Economic Policy and Technological Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. P. 206—234.
2. Траченко Л.А. Важливі аспекти формування систем управління якістю в контексті вимог міжнародного стандарту iso 9001:2015. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6239
3. Мізіна О.В., Криворучко К.О. Антикризове управління у сучасному менеджменті підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6672
4. Слободяник А.М., Плотник П.А., Зазимко С. А. Проблема впровадження сучасного управління агрохолдингом в умовах діджиталізації. Ефективна економіка. 2020. № 4. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7808
5. Кирилюк І.М. Розвиток нормативних підходів до формування систем управління якістю продукції тваринництва. Агросвіт. 2019. № 23. С. 32—41.
6. Кирилюк І.М. Управління стандартизацією та сертифікацією. Черкаси: ЧНУ, 2017. 438 с.
7. Кравченко В.О. Менеджмент: навч. посіб.; Одеса: Атлант, 2013. С. 25. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/485/1/Кравченко%20В.О.%20 Менеджмент%20навчальний%20посібник.pdf
8. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: підручник. Київ: "Академвидав", 2003, С. 58—59.

A. Slobodianyk, V. Syza

IMPROVEMENT OF THE MODEL OF THE INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article considers the models of the integrated quality management system at agro — industrial enterprises and proposes an algorithm for building a computer mathematical model of enterprise IS management. It is proved that the application of the quality assessment mechanism at different stages of the life cycle of agro-industrial products allows efficient use of resources, balances quality assessments of consumer and industrial products, and thus improves the quality and competitiveness of agri-food economy. It is established that one of the main tasks of economic policy of any country is to improve the technical level and quality of products, and globalization and general competition lead to a new model of business management focused on consumers, that methods and principles of quality management are crucial competing with each other. in many areas.
The authors point out that today one of the most effective ways to improve corporate governance is the introduction of integrated management systems created in accordance with the requirements of international ISO standards. It is studied that the characteristic feature of most organizations around the world is their desire to implement several management systems in the company simultaneously or alternately, which then function as local systems and are responsible for meeting the needs and requirements of various stakeholders. The considered integrated management system is based on the application of system and process approaches to corporate governance, which allow to connect different processes and activities into a single whole.
It is proved that the purpose of creating an integrated management system is the overall optimal risk management, which makes it possible to reduce the necessary material and organizational resources in the company. Integrated management systems are based on the application of system and process approaches to corporate governance, which aim to link different processes and activities of the enterprise. The presented criteria and the degree of their function clearly show the efficiency and effectiveness of ISM in agro-industrial enterprises. Development, implementation and certification of an integrated product quality management system for agro-industrial companies will give them a number of competitive advantages and confidence in the level of production and services that meet international standards, which is determined by strong competition in domestic and foreign food markets.

Keywords: evaluation of enterprise activity; management system; KPI indicators; personnel policy; employee efficiency; business processes.

References

1. David, P. (1987), "Some New Standards for the Economics of Standardization in the Information Age", Economic Policy and Technological Performance, Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 206—234.
2. Trachenko, L. A. (2018), "Important aspects of the formation of quality management systems in the context of the requirement of international standard iso 9001: 2015", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6239 (Accessed 25 Jan 2020).
3. Mizina, O. V. and Kryvoruchko, K. O. (2018), "Anticrisis management in the modern management of enterprises", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6672 (Accessed 25 Jan 2020).
4. Slobodianyk, A., Plotnyk, P. and Zazymko, S. (2020), "The problem of implementation of the modern agroholding management in the conditions of digitalization", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7808 (Accessed 25 Jan 2020).
5. Kyryliuk, I. (2019), "Development of regulatory approaches to the formation of quality management systems for livestock products", Agrosvit, vol. 23, pp. 32—41.
6. Kyryliuk, I. (2017), Upravlinnia standartyzatsiieiu ta sertyfikatsiieiu [Standardization and certification management], ChNU, Cherkasy, Ukraine.
7. Kravchenko, V.O. (2013). Menedzhment. [Management]. Atlant. Odesa, Ukraine.
8. Kuz'min, O.Ye. and Mel'nyk, O.H. (2003). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Akademvydav. Kyiv. Ukraine.

№ 4 2021, стор. 45 - 50

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 1263

Відомості про авторів

А. М. Слободяник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту імені проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

A. Slobodianyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management named after prof. J. S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6437-0033


В. О. Сиза

бакалавр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

V. Syza

Bachelor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9544-3581

Як цитувати статтю

Слободяник А. М., Сиза В. О. Удосконалення моделі інтегрованої системи менеджменту якості на агропромислових підприємствах. Агросвіт. 2021. № 4. С. 45–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.45

Slobodianyk, A. and Syza, V. (2021), “Improvement of the model of the integrated quality management system at agro-industrial enterprises”, Agrosvit, vol. 4, pp. 45–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.