EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. Ю. Гаврик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.24

УДК: 657.471: 631.11

О. Ю. Гаврик

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Статтю присвячено проблемам відображення в системі бухгалтерського обліку екологічної складової виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах. Встановлено, що витрати по очисних спорудах у частині, що відноситься на продукцію тваринництва, формують вартість гною, тому вони повинні списуватися з витрат по тваринництву (свинарству), незалежно від напряму використання, і збільшувати витрати рослинництва, якщо гній використовується як добриво у своєму господарстві.
Оцінку побічної продукції пропонується вести за цінами можливого використання або продажу, при цьому вартість гною можна визначати двома способами: за ціною придбання мінеральних добрив з урахуванням вмісту в ньому діючої речовини мінеральних добрив (азоту, фосфору, калію); виходячи з нормативних (розрахункових) витрат на його прибирання з урахуванням вартості підстилки. Вартість побічної продукції визначають у тому випадку, якщо вона підлягає подальшому використанню в господарстві або буде реалізована.
Як переконує практичний досвід підприємств-лідерів галузі свинарства, застосування інформаційно-комунікаційних технологій має вирішальне значення для підвищення конкурентоспроможності товаровиробників та ефективності управління селекційними і технологічними процесами. Інформаційно-комунікаційні технології стосовно селекції свиней розглядаємо як управління й комплексне стратегічне планування технологічних і селекційних програм на основі збору та аналізу інформації. Базовим інструментом тут є програми автоматизованої системи управління свинарством у сільськогосподарському підприємстві, зокрема PigCentre, що являє собою систему методів і способів збору, передачі, накопичення, обробки, зберігання, подання й використання інформації.
Для прийняття управлінських рішень в оперативному режимі надважливе значення мають неперервний облік і аналіз, раціонально організована система внутрішнього контролю. Ефективність облікової інформації для сторонніх користувачів забезпечується розширенням сфери практичного її застосування в межах обліково-аналітичної системи. Під час прийняття рішення на основі отриманої обліково-аналітичної інформації необхідно враховувати сезонні коливання, специфіку галузі та діяльності суб'єктів господарювання у сфері агробізнесу загалом, а також можливі перспективи розвитку ринкових відносин.
Вважаємо, що створення комплексних систем управління виробництвом продукції свинарства дозволить оперативно формувати й аналізувати результати діяльності, а найголовніше — розробляти заходи щодо підвищення ефективності та подолання негативних тенденцій. Створена систематизована система дасть можливість спростити та сформувати цілісний масив інформації під час обгрунтування й розроблення стратегічних планів розвитку галузі свинарства в сільськогосподарському підприємстві.

Ключові слова: свинарство; екологія; падіж; гній; автоматизована система обліку.

Література

1. Ярмоленко В.П. Про склад і класифікацію виробничих витрат Бухгалтерія в сільському господарстві. 2010. № 11. С. 20—24.
2. Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: Монографія. Житомир: ЖДТУ, 2007. 236 с.
3. Відомчі норми технологічного проектування. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми). ВНТП-АПК-02.05. К.: Міністерство аграрної політики України, 2005. 98 с.
4. Податковий кодекс України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
5. Девес Т. Хозяйственное использование животноводческих стоков в экологическом земледелии.сост. Д. Грюнефельд, Ю. Занидес, Е. Никулин. М.: "Прогресс — Пангея", X.: Лебенунд Умвельт, 1992. С. 111—126.
6. Дослідження у сфері зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище при утриманні свинопоголів'я [І.М. Демчак, І.В. Свиноус, Д.М. Микитюк та ін.]. К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2017. 20 с.
7. Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06
8. Свиноус І.В., Підгорний А.В. Сучасний стан та проблеми виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах України. Інноваційна економіка. 2014. № 6. С. 77—81.

O. Gavryk

ECOLOGICAL COMPONENT OF PIG PRODUCTION ACCOUNTING IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the problems of reflection in the accounting system of the ecological component of pig production in agricultural enterprises. It is established that the cost of treatment facilities in the part related to livestock products, form the cost of manure, so they must be deducted from the cost of livestock (pig), regardless of the direction of use, and increase crop costs if manure is used as fertilizer on your farm.
It is proposed to evaluate by-products at the prices of possible use or sale, and the cost of manure can be determined in two ways: at the purchase price of mineral fertilizers, taking into account the content of the active substance of mineral fertilizers (nitrogen, phosphorus, potassium); based on regulatory (estimated) costs for its cleaning, taking into account the cost of bedding. The cost of by-products is determined in the event that it is subject to further use on the farm or will be sold.
According to the practical experience of leading enterprises in the pig industry, the use of information and communication technologies is crucial to increase the competitiveness of producers and the effectiveness of management of selection and technological processes. We consider information and communication technologies concerning pig breeding as management and complex strategic planning of technological and selection programs on the basis of information collection and analysis. The basic tool here is the programs of the automated pig management system in the agricultural enterprise, in particular PigCentre, which is a system of methods and ways of collecting, transmitting, accumulating, processing, storing, presenting and using information.
Continuous accounting and analysis, a rationally organized system of internal control are of paramount importance for making managerial decisions in the operational mode. The effectiveness of accounting information for third-party users is ensured by expanding the scope of its practical application within the accounting and analytical system. When making a decision based on the received accounting and analytical information, it is necessary to take into account seasonal fluctuations, the specifics of the industry and the activities of economic entities in the field of agribusiness in general, as well as possible prospects for market relations.
We believe that the creation of comprehensive management systems for the production of pig products will allow you to quickly form and analyze the results of activities, and most importantly — to develop measures to improve efficiency and overcome negative trends. The created systematized system will give an opportunity to simplify and form a holistic array of information in the substantiation and development of strategic plans for the development of the pig industry in the agricultural enterprise.

Keywords: pig breeding; ecology; manure; automated accounting system.

References

1. Yarmolenko, V.P. (2010), "On the composition and classification of production costs", Bukhhalteriia v sil's'komu hospodarstvi, vol. 11, pp. 20—24.
2. Kirejtsev, H.H. (2007), Rozvytok bukhhalters'koho obliku: teoriia, profesiia, mizhpredmetni zv'iazky [Development of accounting: theory, profession, interdisciplinary links], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
3. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2005), Vidomchi normy tekhnolohichnoho proektuvannia. Svynars'ki pidpryiemstva (kompleksy, fermy, mali fermy). VNTP-APK-02.05 [Departmental standards of technological design. Pig enterprises (complexes, farms, small farms). VNTP-APK-02.05], Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 20 Jan 2021).
5. Deves, T. (1992), Khoziajstvennoe yspol'zovanye zhyvotnovodcheskykh stokov v ekolohycheskom zemledelyy [Economic use of livestock wastewater in ecological farming], Prohress - Panheia, Moscow, Russia.
6. Demchak, I.M. Svynous, I.V. and Mykytiuk, D.M. (2017), Doslidzhennia u sferi zmenshennia tekhnohennoho navantazhennia na navkolyshnie seredovysche pry utrymanni svynopoholiv'ia [Research in the field of reducing the man-made load on the environment during the maintenance of pigs], NDI "Ukrahropromproduktyvnist'", Kyiv, Ukraine.
7. Ministry of Environmental Protection of Ukraine (2006), "On approval of standards of maximum permissible emissions of pollutants from stationary sources", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06 (Accessed 01 Feb 2021).
8. Svynous, I.V. and Pidhornyj, A.V. (2014), "The current state and problems of pig production in agricultural enterprises of Ukraine", Innovatsijna ekonomika, vol. 6, pp. 77—81.

№ 4 2021, стор. 24 - 30

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 627

Відомості про авторів

О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9816-0253

Як цитувати статтю

Гаврик О. Ю. Екологічна складова обліку продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2021. № 4. С. 24–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.24

Gavryk, O. (2021), “Ecological component of pig production accounting in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 4, pp. 24–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.