EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА
Н. Л. Правдюк, В. В. Кожухар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.9

УДК: 657.471.66-047.44:338.432:635

Н. Л. Правдюк, В. В. Кожухар

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА

Анотація

У статті розглянуто аналітичне забезпечення управління процесом галузі садівництва. Розкрито сутність понять "аналітичне забезпечення управління" та "процес реалізації". Проведено аналіз експортних поставок плодів та ягід України. Охарактеризовано, що особливістю ціноутворення і цін на сільськогосподарську продукцію також є те, що по більшості її видів проявляється сезонне коливання цін, зображено формування ціни на ринку продукції. Зазначили та проаналізували, що кожного року коливання середніх реалізаційних цін на плоди та ягоди майже однакові, висвітлено середні ціни за місяць у періоди 2015—2019 рр. Зображено стан садівництва України та Вінницькій області, тому як найбільш сприятливою для виробництва галузі садівництва є Вінницька область та має велику кількість садів у плодоносному віці.

Ключові слова: галузь садівництва; рослинництво; продукція; стратегія; розвиток; плодово-ягідна продукція; експорт; маркетинг.

Література

1. Штангрет А.М. Процес здійснення обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Наукові записки. 2015. № 1 (50). С. 15—22.
2. Пархоменко О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації: дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ). — К., 2006. — 211 арк.
3. Лень В.С. Обліково-аналітичне забезпечення: визначення поняття. Тези доповідей. Черніг. нац. технол. ун-т. 2015. С. 69—73.
4. Пуцентейло П.Р. Особливості функціонування аналітичного забезпечення підприємств. Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 194—198.
5. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підручник. О.В. Лишиленко. — 3-тє вид., перероб і допов. — К.: Центр учбової літератури, 2009. С. 670.
6. Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Знання, 2012. С. 647.
7. Ковач С.І. Реалізація продукції та оплата праці в с.-г. Підприємствах. Економіка АПК. 2000. № 3. С. 91—106.
8. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підруч. — 6-те вид., перероб. І допов. К.: Алерта. 2011. С. 1042.
9. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навч. посіб. К.: "Центр учбової літератури". 2013. С. 688.
10. Куценко В.Й., Барміна К.О. Економічна сутність процесу реалізації продукції. Фінансовий облік. 2012. С. 328—329.
11. Правдюк Н.Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком підприємства. Облік і фінанси. № 4 (70). 2015. С. 53—60.
12. Бурляй О.Л., Бурляй А.П., Харенко А.О. Сучасний стан розвитку садівництва в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2013. Вип. 82. С. 249—259.
13. Річний галузевий звіт "садівництво та ягідництво в Україні — 2018. URL: http://ukrsadprom.org/wp-content/uploads/2019/03/2018-Richnyj-galuzevyj-zvit_Sadivnytstvo-ta-yagidnytstvo-2018.pdf.pdf (дата звернення: 20.12. 2020).
14. Сало І.А. Розвиток ринку плодів в Україні [монографія]. К.: ННЦ ІАЕ. 2013. С. 394.
15. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. URL: http://www.fao.org/about/en (дата звернення: 02.01.2021).
16. Ковач І.В. Облік і аудит виробництва і реалізації продукції садівництва /І.В. Ковач, дисертація к. е. н.: 08.06.04; [Місце захисту: Київський нац-й економ-й ун-т]. — Київ, 2001. С. 199.
17. Колокольчикова І.В. Ціна в системі ринкових характеристик плодовоягідної продукції. Економіка та інноваційний розвиток національного господарства. 2019. C. 21—26.
18. Сільське господарство України 2019 рік: статистичний збірник. 2019. С. 186. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2019.pdf (дата звернення: 10.01.2021).
19. Белова І.М. Побудова управлінського обліку в рослинництві в світлі вимог МСФЗ, П(С)БО 30 "Біологічні активи". Науковий журнал "Бізнес Інформ". 2015. № 3. С. 184—191.
20. Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/vinnyczka-strategiya-zbalansovanogo-regionalnogo-rozvytku-vinnyczkoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku.pdf (дата звернення: 03.01.2021).
21. Богданюк О.В. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю садівництва. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Вип. 2. 2014. С. 142—144.

N. Pravdyuk, V. Kozhukhar

ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT OF THE PROCESS OF SALE OF HORTICULTURE PRODUCTS

Summary

The development of any branch of agriculture has its own characteristics, dynamics of indicators and trends. The horticultural industry is one of the most attractive branches of agriculture. A comprehensive analysis of development can be obtained only by analyzing the appropriate marketing strategy, a mandatory component of which is to assess the attractiveness of the segment. This category is part of a marketing strategy to reach the market. The article considers the analytical support of the process of horticulture. The essence of the concepts "analytical management" and "implementation process" is revealed.
The analysis of export deliveries of fruits and berries of Ukraine is carried out. It is characterized that the peculiarity of pricing and prices for agricultural products is also that most of its species show seasonal price fluctuations, shows the formation of prices in the product market. It was noted and analyzed that each year the fluctuations of the average selling prices for fruits and berries are almost the same, the average prices for the month in the periods 2015-2019 are highlighted. The state of horticulture in Ukraine and Vinnytsia region is depicted, because the most favorable for the production of horticulture is Vinnytsia region and has a large number of gardens in the fruiting age.
Modern conditions of Ukraine's development dictate the need for comprehensive marketing research of the market of horticultural products in terms of its consumers. This is evidenced by the steady trend in recent years to reduce the consumption of fruits and berries by the population of Ukraine. In order to avoid negative transformations of the horticultural industry, it is necessary to activate marketing activities by all means. It is necessary to focus on attracting new consumers, their positive attitude to manufacturers, the use of their brands, encouraging and expanding interested customers. The growing popularity of the Ukrainian brand, first of all, quality parameters. The horticultural industry of Ukraine is able to meet both domestic needs and produce these products for export. But the current level of production of fruits and berries in Ukraine is very low in comparison with the countries of developed horticulture, despite the rather favorable conditions for its development.

Keywords: horticulture; crop production; products; strategy; development; fruit and berry products; export; marketing.

References

1. Stangret, A.M. (2015), "The process of accounting and analytical support of economic security management of the enterprise", Naukovi zapysky, vol. 1 (50), pp. 15—22.
2. Parkhomenko, O.V. (2006), "Information and analytical support of the decision-making process in the system of scientific and technical information", Abstract of PhD. dissertation, Global economy, Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information, Kyiv, Ukraine.
3. Laziness, V.S. (2015), "Accounting and analytical support: definition", Tezy dopovidej. Chernih. Nats. Tekhnol. Un-t, pp. 69—73.
4. Pucenteilo, P.R. (2015), "Features of functioning of analytical maintenance of the enterprises", Innovatsijna ekonomika, vol. 1, pp. 194—198.
5. Lishilenko, O.V. (2009), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], 3rd ed, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Suk, L. K. (2012), Finansovyj oblik [Financial Accounting], 2nd ed, Znannia. Kyiv, Ukraine.
7. Kovach, S.I. (2000), "Sales and wages in agriculture. Enterprises", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 91—106.
8. Ogiychuk, M.F. (2011), Finansovyj ta upravlins'kyj oblik za natsional'nymy standartamy [Financial and management accounting according to national standards], 6rd ed, Alerta, Kyiv, Ukraine.
9. Sadovska, I.B. (2013), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Kutsenko, V.Y. and Barmina, K.O. (2012), "The economic essence of the product sales process", Finansovyj oblik, pp. 328—329.
11. Pravdyuk, N.L. (2015), "Accounting and analytical support of enterprise profit management", Oblik i finansy, vol. 4 (70), pp. 53—60.
12. Burlyay, O.L. Burlyay, A.P. and Kharenko, A.O. (2013), "The current state of horticulture development in Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, vol. 82, pp. 249—259.
13. UKRSADPROM (2018), "Annual industry report Horticulture and Berry in Ukraine — 2018", available at: http://ukrsadprom.org/wp-content/uploads/2019/03/2018-Richnyj-galuzevyj-zvit_Sadivnytstvo-ta-yagidnytstvo-2018.pdf.pdf (Accessed 20 December 2020)
14. Salo, І.А. (2013) Rozvytok rynku plodiv v Ukraini: monohrafiia [Fruit market development in Ukraine: monograph]. Kyiv: NNTs "IAE" in Ukrainian.
15. Food and Agriculture Organization of the United Nations (1945), available at: http://www.fao.org/about/en (Accessed 2 January 2021).
16. Kovach, I.V. (2001), "Accounting and audit of production and sale of horticultural products", Abstract of Ph D. dissertation, Global economy, Kyiv National University of Economics, Kyiv, Ukraine.
17. Kolokolchikova, I.V. (2019), "Price in the system of market characteristics of fruit products", Ekonomika ta innovatsijnyj rozvytok natsional'noho hospodarstva, pp. 21—26.
18. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Statistical collection Agriculture of Ukraine - 2019", available at:http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2019.pdf, (Accessed 10 January 2021).
19. Belova, I.M. (2015), "Construction of management accounting in crop production in the light of the requirements of IFRS, P (S) BU 30 "Biological assets", Naukovyj zhurnal "Biznes inform", vol. 3, pp. 184—191.
20. Merezhko, V. (2020), "Strategy of balanced regional development of Vinnytsia region for the period up to 2027", available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/vinnyczka-strategiya-zbalansovanogo-regionalnogo-rozvytku-vinnyczkoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku.pdf (Accessed 03 January 2021).
21. Bogdanyuk, O.V. (2014), "Improving information and analytical support for horticultural competitiveness management", Instytut bukhhalters'koho obliku, kontrol' ta analiz v umovakh hlobalizatsii, vol.2, pp. 142—144.

№ 4 2021, стор. 9 - 16

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 1619

Відомості про авторів

Н. Л. Правдюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

N. Pravdyuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-0149-3612


В. В. Кожухар

аспірант першого року навчання кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

V. Kozhukhar

Postgraduate student of the first year of study of the Department of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0729-2224

Як цитувати статтю

Правдюк Н. Л., Кожухар В. В. Аналітичне забезпечення управління процесом реалізації продукції галузі садівництва. Агросвіт. 2021. № 4. С. 9–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.9

Pravdyuk, N. and Kozhukhar, V. (2021), “Analytical support of management of the process of sale of horticulture products”, Agrosvit, vol. 4, pp. 9–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.4.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.