EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АУТСОРСИНГ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ — ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
О. Л. Гейко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.75

УДК: 631.1:334:338.4:658.5

О. Л. Гейко

АУТСОРСИНГ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ — ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті виконано аналіз існуючої практики застосування аутсорсингу в сільському господарстві провідних країн світу. Розкрито ознаки, що відрізняють аутсорсинг від інших форм співробітництва між підприємствами. Показано можливість функціонування агропідприємства в якості аутсорс. Перераховано напрями впровадження аутсорсингу в сільське господарство з метою підвищення його ефективності.
Встановлено, що потреба підприємств у постійному підвищенні ефективності своєї діяльності призводить до появи нових інструментів, що дозволяють досягти цієї мети. Серед цих інструментів одним з найбільш популярних на сьогодні є аутсорсинг (передача виконання будь-якої задачі або процесу спеціалізованому зовнішньому оператору). Він набув широкого поширення в промисловості і сфері послуг, оскільки він дозволяє підприємству сконцентруватися на найбільш рентабельних видах діяльності і знизити витрати. Встановлено, що еволюція моделі залучення сільськогосподарськими підприємствами зовнішніх операторів характерна і для інших галузей і має тривекторну спрямованість: від разових завдань до повноцінного ведення певного процесу в інтересах замовника; від простого придбання послуг до довгострокової інтеграції; від передачі непрофільних процесів до передачі профільних процесів.
На наш погляд, з теоретичної точки зору велике значення має висновок про те, що сільськогосподарські підприємства можуть виступати не тільки як Аутсорс, але і в якості аутсорсерів. Це дозволяє намітити шлях подальшого розвитку аутсорсингу в аграрному секторі шляхом посилення інтеграції підприємств харчової промисловості та сільськогосподарських підприємств.
По відношенні до традиційної моделі сільськогосподарського аутсорсингу (за якої агробізнес виступає в ролі аутсорс), на наш погляд, необхідно розробити комплекс заходів щодо непрямої державної підтримки господарств корпоративного сектору аграрної економіки через підтримку аутсорсерів, що надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, а саме: зберігання та транспортування сільгосппродукції.

Ключові слова: аутсорс; аутсорсинг; сільськогосподарське підприємство; послуга; сільськогосподарська продукція.

Література

1. Шуст О.А. До питання використання аутсорингу в практичній діяльності аграрних підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 5. С. 101—104.
2. Партин Г.О. Організаційно-економічні аспекти впровадження аутсорингу в господарську діяльність підприємств. Економіка і управління. 2012. № 3. С. 54—60.
3. Скоцик В.Є. Технічна база сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та проблеми вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 70—73.
4. Непочатенко А.В. Оцінка ефективності використання машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств та напрямки її вдосконалення. Економіка та управління АПК. 2014. №2. С. 90—97.
5. Свиноус І.В. Організаційно-економічні підходи до технологічного оновлення діяльності сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2019. № 7—8. С. 57—63.
6. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: організаційно-економічні аспекти функціонування та розвитку: монографія / О.М. Варченко, І.В. Свиноус, Р.Я. Корінець та ін. К.: Видавництво, 2017. 304 с.
7. Корінець Р.Я. Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні. Економіка АПК. 2016. № 8. С. 61—70.
8. Варченко О.М. Методологічні підходи до оцінки збуту продукції сільськогосподарськими товаровиробниками. Вісник аграрної науки. 2013. № 8. С. 66—69.

A. Geiko

OUTSOURCING IN AGRICULTURE IN LEADING COUNTRIES OF THE WORLD — EXPERIENCE FOR UKRAINE

Summary

The article analyses existing outsourcing practices in agriculture in the leading countries of the world. The characteristics of outsourcing from other forms of enterprise cooperation shown Agribusiness as an outsourcer. Listed outsourcing to agriculture to improve its effectiveness.
The need for continuous growth by enterprises has been identified the efficiency of its activities leads to the emergence of new instruments, The United Nations Development Fund for Women and the United Nations Children's Fund have been instrumental in achieving this goal.
Among these tools is one of the most currently currently popular is outsourcing (transferring any execution any task or process by a specialized external operator). It received a wide range of Diffusion in industry and services because it enables the enterprise focus on the most cost-effective activities and reduce costs. The evolution of the model for attracting agricultural. Other industries are characteristic of external operators and have three-pronged approach: from one-off tasks to full-fledged maintenance the customer from simply purchasing services in the long term integration; from transfer of non-core processes to transfer of process profiles.
In our view, from a theoretical point of view, the conclusion that that agricultural enterprises can act not only as an outsourcer, but also as outsourcers. This points the way for further development outsourcing in the agricultural sector through increased enterprise integration food and agricultural industries.
Relative to the traditional model of agricultural outsourcing (Agribusiness is outsourcing) in our view, it is necessary to develop a set of measures for indirect state support to households the rural corporate sector through the support of outsourcers that provide services to agricultural producers, namely, storage and transport of agricultural products.
It may be noted that outsourcing in the village can be effective not only access of agribusiness to new production and management technology (if the agricultural enterprise is outsourcing), but also to upgrade their production capacity (if a model is used in which The enterprise sector of the agrarian economy is an outsourcer).

Keywords: outsourcing; outsourcing; agricultural enterprise; service; agricultural products.

References

1. Shust, O.A. (2011), "On the use of outsourcing in the practice of agricultural enterprises", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 5, pp. 101—104.
2. Partyn, H.O. (2012), "Organizational and economic aspects of the introduction of outsourcing in the economic activity of enterprises", Ekonomika i upravlinnia, vol. 3, pp. 54—60.
3. Skotsyk, V. (2015), "The technical base of agricultural enterprises: present situation and problems of solving", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 70—73.
4. Nepochatenko, A.V. (2014), "Estimation of efficiency of use of machine-tractor parks of agricultural enterprises and directions of its improvement", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 2, pp. 90—97.
5. Svynous, I.V. (2019), "Organizational and economic approaches to technological renewal of agricultural enterprises", Innovatsijna ekonomika, vol. 7—8, pp. 57—63.
6. Varchenko, O.M. Svynous, I.V. and Korinets', R.Ya. (2017), Sil's'kohospodars'ka obsluhovuiucha kooperatsiia: orhanizatsijno-ekonomichni aspekty funktsionuvannia ta rozvytku [Agricultural service cooperation: organizational and economic aspects of functioning and development], Kyiv, Ukraine.
7. Korinets', R.Ya. (2016), "Information support of agricultural service cooperation in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 61—70.
8. Varchenko, O.M. (2013), "Methodological approaches to the assessment of sales of agricultural producers", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 8, pp. 66—69.

№ 3 2021, стор. 75 - 80

Дата публікації: 2021-02-11

Кількість переглядів: 1027

Відомості про авторів

О. Л. Гейко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

A. Geiko

Postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-5362-7809

Як цитувати статтю

Гейко О. Л. Аутсорсинг у сільському господарстві провідних країн світу — досвід для України. Агросвіт. 2021. № 3. С. 75–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.75

Geiko, A. (2021), “Outsourcing in agriculture in leading countries of the world — experience for Ukraine”, Agrosvit, vol. 3, pp. 75–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.